Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Johanna Loukaskorpi tiedot

Kuvassa Sdp -puolueen ehdokas Johanna Loukaskorpi
Johanna Loukaskorpi SdpNro 12
Lupaan tehdä parhaani. Lupaan nostaa esiin kulttuurin, koulutuksen ja reilun työelämän teemoja ja edistää Pirkanmaan edunvalvontaa.
Sosiaalinen media:
Ikä:48
Paikkakunta:Tampere
Vaalipiiri:Pirkanmaan vaalipiiri
Ammatti:apulaisrehtori, apulaispormestari
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Toimin peruskoulussa apulaisrehtorina ja sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaispormestarina. Tampereen valtuustossa olen ollut vuodesta 2009 ja apulaispormestarina vuodesta 2017. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja opinto-ohjaaja. Olen työskennellyt peruskoulussa, lukiossa ja opettajankouluttajana. Perheeseeni kuuluvat aviopuoliso, kolme lasta, joista kaksi asuu jo omillaan ja perhoskoirat Sulo ja Manu. Kirjallisuus, teatteri, puutarhanhoito ja opiskelu ovat lähellä sydäntäni. Viime aikoina olen opiskellut monikulttuurisuutta ja hallintotiedettä. Opetusalan ammattilaisena haluan vaikuttaa koulutuksen tulevaisuuden suuntaan. Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan perehtyneenä haluan edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Minulle tärkeitä arvoja ovat ihmisten välinen yhdenvertaisuus, reilu työelämä, heikommista huolehtiminen, syrjäytymisen ehkäisy ja vastuu ympäristöstä, ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan liberaalivihreä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Johanna Loukaskorpi

Ukraina tarvitsee monipuolista ja pitkäaikaista tukea. Nyt sodan aikana se tarvitsee välitöntä kriisin aikaista terveydenhoidollista ja muuta apua sekä sotilaallista tukea ja sodan päätyttyä Ukrainaa on tuettava jälleenrakennuksessa. Ukrainan jälleenrakentaminen sodan jälkeen edellyttää samalla merkittävää maailmanlaajuista rahoitusta.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Johanna Loukaskorpi

Turvallisuusympäristön muutos Suomessa tarkoittaa sitä, että puolustusmenoja ja resursseja on syytä kasvattaa.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Johanna Loukaskorpi

Opettajien määrä suhteessa oppilaiden määrään on yksi keskeisistä kriteereistä, kun arvioidaan opetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Ryhmäkokoa pohdittaessa on huomioitava oppijoiden ikä, tuen tarve ja muut edellytykset koulutyölle.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Johanna Loukaskorpi

Kannatan käyttöhuoneita osana päihdehuoltoa. Huumeisiin kuolee tällä hetkellä enemmän suomalaisia kuin tieliikenteessä. Silti huumekuolemiin ei suhtauduta riittävän vakavasti. Seuraavalla hallituksella on mahdollisuus kääntää huumekuolemat laskuun esimerkiksi parantamalla muun muassa korvaushoidon kattavuutta ja sallimalla käyttötilat. Olennaista on myös huolehtia, että huumehoitoja on monipuolisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaan riittävästi saatavilla.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Johanna Loukaskorpi

Hyvinvointialueilla on paremmat edellytykset vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti ja että väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat. Nykyinen rahoitus ei riitä hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja ikääntymisestä aiheutuviin lisääntyviin kustannuksiin.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Johanna Loukaskorpi

Nuorisorikollisuutta ja esimerkiksi jengiytymistä ehkäistään tarjoamalla nuorille enemmän tukea ja koulustus-, työ- ja harrastusmahdollisuuksia. Nuorten tulee saada kokea olevansa merkityksellisiä. Nuorten ongelmia tulisikin lähteä ratkomaan tarjoamalla parempaa ohjausta ja neuvontaa perheille, varmistamalla osaava ja riittävä henkilökunta ja tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, huolehtimalla nuorisopalveluiden riittävästä resurssoinnista ja parantamalla esimerkiksi maahanmuuttajanuorten integroitumista ja kotoutumista yhteiskuntaan.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Johanna Loukaskorpi

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voidaan hieman lyhentää, mutta ensisijaisesti tulee purkaa kannustinloukkuja, jotka estävät ihmisiä vastaanottamasta työtä. Työn ja etuuksien yhteensovittamisen tulisi olla mahdollista.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Johanna Loukaskorpi

Suomella ei ole varaa sulkea rajojaan kansainvälisiltä osaajilta ja maahanmuuttajilta, vaan heidän asettumistaan Suomeen on edistettävä ja kotouttamistaan tuettava. Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä, jotta saamme riittävästi työntekijöitä aloille, joilla on jo nyt työvoimapulaa.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Johanna Loukaskorpi

Palveluiden leikkaaminen ei voi olla itse tarkoitus. Hyvä työllisyyden hoito on kestävän talouspolitiikan ytimessä. Työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen ja talouskasvu vahvistavat hyvinvointivaltion rahoittamista. SDP:n kannattaa kasvua ja työllisyyttä tukevia toimia ja sopivassa määrin menojen sopeutusta.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Johanna Loukaskorpi

En kannata julkisten palveluiden heikentämistä. Palkkaverotusta voidaan keventää erityisesti pieni- ja keskituloisilta. Tärkeätä on huolehtia veropohjan tiivistämisestä puuttumalla muun muassa veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Johanna Loukaskorpi

Valtion tulee miettiä erilaisia tukitoimia muun muassa sähkön arvonlisäveron laskua tai korotuksia erilaisiin etuuksiin, jotta kansalaiset selviävät kasvavista energiakuluista. Tärkeintä on kuitenkin kannustaa ihmisiä tekemään sellaisia valintoja, jotka liittyvät esimerkiksi sähkön säästämiseen tai vähäpäästöisiin ja edullisimpiin energialähteisiin siirtymistä.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Johanna Loukaskorpi

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta yhtä tärkeä kysymys kuin ilmastonmuutos. Luonnon monimuotoisuus on viimeisten vuosikymmenten aikana heikentynyt nopeasti. Metsien hiilinielujen romahdusta selittävät Suomessakin lisääntynyt metsien hakkuu ja metsien kasvun pysähtyminen. Valtion täytyy toimia asiassa esimerkkinä ja vähentää omalta osaltaan hakkuita.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Johanna Loukaskorpi

En kannata hiilineutraaliustavoitteen lykkäämistä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ovat välttämättömiä toimia ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Johanna Loukaskorpi

Ruuhkamaksua on hyvä selvittää ja kuntapäättäjillä pitää olla mahdollisuus ottaa se käyttöön. Tampereella ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarvetta ruuhkamaksulle.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Johanna Loukaskorpi

Kannatan turkistarhauksesta luopumista. Se aiheuttaa eläimille kohtuutonta kärsimystä ja on epäeettistä. Lisäksi turkistarhaus aiheuttaa ympäristölle ongelmia.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Johanna Loukaskorpi

Tarvittaessa olen valmis nostamaan veroja, jotta voimme turvata hyvinvointipalvelut. En kannata julkisten palveluiden heikentämistä palveluita leikkaamalla tai niitä lopettamalla.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Johanna Loukaskorpi

Ihmisten lahjakkuus ja ahkeruus ei ole kiinni rahapussin koosta. Tuloerojen liiallinen kasvu ei ole hyvä tie. Suomalainen vakaa yhteiskunta on perustunut pieniin tuloeroihin ja ihmisten väliseen tasa-arvoon. Suomalaisen yhteiskunnan voimavara on ollut siinä, että esimerkiksi koulutuksen kautta on voinut siirtyä yhteiskuntaluokasta toiseen. Nyt tämä sosiaalinen liikkuvuus luokasta toiseen on vaikeutunut.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Johanna Loukaskorpi

Markkinat eivät kykene torjumaan ilmastonmuutosta tai luomaan tasaista hyvinvointia, ellei niitä siihen julkisen vallan toimesta ohjata. Ilman demokraattista ohjausta markkinat toimivat lyhytnäköisesti eivätkä palvele yhteiskunnan kokonaisetua.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Johanna Loukaskorpi

Ei pidä paikkaansa. Sosiaaliturvan taso on Suomessa alhainen ja Suomi on saanut moitteita muun muassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta perusturvan (esimerkiksi työttömyysturvan) liian alhaisesta tasosta.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Johanna Loukaskorpi

Valtion ja kuntien omistuksilla on useita tavoitteita, joista tuotto on vain yksi tavoite. Esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden on helpompaa ja usein turvallisempaa ostaa palveluita omistamiltaan yhtiöiltä.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Johanna Loukaskorpi

Minulle Suomi on moninainen ja moniääninen. Ajattelen, että monikulttuurisuus on rikkaus, eikä monikulttuurisuuden edistäminen ole kantaväestöltä pois vaan se tekee Suomesta avoimen ja suvaitsevaisen maan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Johanna Loukaskorpi

Hyvän arvopohjan politiikalla muodostavat minusta tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus sekä se, että heikommista pidetään huolta. Toisaalta jos kristillisillä arvoilla tarkoitetaan lähimmäisten ja ympäristön kunnioittamista, niin ne ovat arvoja, jotka ovat itsellenikin tärkeitä.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Johanna Loukaskorpi

Samaa mieltä. Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on tasa-arvotyötä.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Johanna Loukaskorpi

En kannata kurin lisäämistä missään tilanteessa - en perheissä tai vaikkapa kouluissa. Sen sijaan rajojen asettaminen lapsille on tärkeätä. Rajat suojelevat eivätkä vahingoita lasta. Rajojen asettaminen ei ole aina helppoa. Lapsi saattaa suuttua tai pettyä, kun hän ei saa haluamaansa. Rajoilla vanhempi mm. suojelee lapsen kehitystä ja luo lapselle turvallisuuden tunteen.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Johanna Loukaskorpi

Suomen tulee pyrkiä vähentämään päästöjään määrätietoisesti, sillä ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Se vaikuttaa negatiivisesti luontoon ympäri maailmaa.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Johanna Loukaskorpi

Elämme globaalissa maailmassa ja meillä on vain yksi maapallo. Suomen etu on myös se, että maapallo säilyy elinkelpoisena kaikkialla.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Johanna Loukaskorpi

Meillä on vain yksi maapallo ja ympäristönäkökulma tulisi olla päätöksenteon keskiössä. Jatkuva talouskasvu ympäristöstä piittaamatta on vaarallinen tie ja tästä ajatuksesta tulisi päästä eroon. Kansalaisjärjestöt ja tutkijat ovat nostaneet esiin olennaisia kysymyksiä mm. miten toteuttaa globaalia taloutta siten, että voitaisiin säilyttää nykyinen talouskasvu, mutta ympäristön kannalta kestävästi.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Johanna Loukaskorpi

Suomi on demokraattinen maa ja demokratissa tärkeää on toimiva hallitus, joka nojaa hallitusohjelmaansa ja pystyy yhteistoiminnassa ja yhdessä keskustellen presidentin ja eduskunnan kanssa tekemään päätöksiä.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Johanna Loukaskorpi

Meidän tulee pyrkiä pitämään koko maa asuttuna ja turvaamaan myös näiden alueiden palveluiden saatavuus.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Johanna Loukaskorpi

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, eikä Suomen kehitys poikkea tästä. Ihmisille kaupungit tarjoavat opiskelu- ja työmahdollisuuksia, palveluita sekä sosiaalisia verkostoja. Kaupungeissa on myös enemmän kulttuuria, virikkeitä ja vuorovaikutusta kuin harvemmin asutuilla seuduilla.