Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Anna Sahiluoma tiedot

Kuvassa Kokoomus -puolueen ehdokas Anna Sahiluoma
Anna Sahiluoma KokoomusNro 77
Teen määrätietoisesti töitä kestävän talouden, hyvinvoinnin ja vaikuttavan ilmasto- ja energiapolitiikan puolesta.
Sosiaalinen media:
Ikä:38
Paikkakunta:Kirkkonummi
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Ammatti:Asiantuntija
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen 38-vuotias yrittäjähenkinen kolmen lapsen äiti, energia- ja ilmastoasioiden osaaja Kirkkonummelta. Tällä hetkellä vaikutan Länsi-Uudenmaan aluehallituksessa ja -valtuustossa sekä Kirkkonummen kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Koulutukseltani olen ympäristöekonomisti (MMM). Työskentelen asiantuntijana Motivalla energia- ja ilmastoasioiden parissa. Vapaa-aikani kuluu perheen kanssa ja toisinaan hevosten sekä kirjojen parissa. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan rakentaa lapsilleni parempaa Suomea ja taata kaikille suomalaisille hyvän elämän edellytykset. Valtion talouden tasapaino on ratkaiseva hyvinvointiyhteiskunnallemme. Työnteon ja yrittämisen on oltava kannattavaa ja heikoimmista on pidettävä huolta. Haluan edistää energia- ja ilmastoasioita niin, että pystymme varmistamaan kohtuuhintaisen energian, riittävän omavaraisuuden sekä kustannustehokkaan siirtymän kohti vähähiilisyyttä.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan oikeisto.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Anna Sahiluoma

EU:n ja länsimaiden on pysyttävä yhtenäisinä ja jatkettava tukeaan Ukrainalle kaikissa muodoissa ml. sotilaallinen tuki. / The EU and Western countries must remain united and continue to support Ukraine in all forms, including military support. / EU och västländerna måste förbli enade och fortsätta att stödja Ukraina i alla former, inklusive militärt stöd.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Anna Sahiluoma

Suomen puolustusmenot ovat jo tällä hetkellä Nato suosituksen mukaiset. NATO:sta riippumatta Suomen täytyy jatkossakin huolehtia riittävistä panostuksista oman maan puolustukseen. / Finland's defense spending is already currently in line with NATO recommendations. Regardless of NATO, Finland must continue to ensure sufficient investments in the defense of our country. / Finlands försvarsutgifter är redan för närvarande i linje med Natos rekommendationer. Oavsett Nato måste Finland fortsätta att säkerställa tillräckliga investeringar i försvaret av vårt land.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Anna Sahiluoma

Tutkitusti pienemmät luokkakoot edistävät oppimista. Riittävä resurssointi kouluissa on tärkeää. Oppilasmäärää enemmän työrauhaan vaikuttaa oppilasaines. Maksimikoon sijaan riittävät erityisopetuksen ja avustajien resurssit on mielestäni keskeisempiä. Smaller class sizes promote learning. Adequate resources in schools are important. More than the number of students, work peace is affected by the diffent types of students. Sufficient resources for special education and assistants are more important than maximum size in my opinion. Mindre klassstorlekar främjar lärande. Tillräckliga resurser i skolan är viktigt. Mer än antalet elever påverkas arbetsron av olika typers elever. Tillräckliga resurser för specialpedagogik och assistenter är viktigare än maxstorlek tycker jag.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Anna Sahiluoma

Riippuvuuksien hoidossa tulisi mielestäni keskittyä toipumiskeskeisiin hoitoihin, riippuvuutta ylläpitävien hoitomuotojen sijaan. / In my opinion, the treatment of addictions should focus on recovery-oriented treatments, instead of forms of treatment that maintain addiction. / Enligt min mening bör behandlingen av missbruk fokusera på behandlingar inriktade på tillfrisknande, istället för på behandlingsformer som upprätthåller missbruk

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Anna Sahiluoma

Hyvinvointialueuudistuksen tarkoitus oli hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa nykyisestä 22,5 miljardista liki 30 miljardiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Palveluntuotantoa on uudistettava niin, että rahat riittävät. / The purpose of the wellbeing services reform was to curb the growth of social and healthcare expenditures. The financing of welfare regions will increase from the current 22.5 billion to almost 30 billion by the end of the decade. / Syftet med välfärdsområdesreformen var att stävja ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna. Finansieringen av välfärdsregioner kommer att öka från nuvarande 22,5 miljarder till nästan 30 miljarder i slutet av decenniet. Tjänsteproduktionen måste reformeras så att pengarna räcker till.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Anna Sahiluoma

Varhaisen puuttumisen tukea nuorille pitäisi lisätä. Näin ennaltaehkäistään rikoksia. Tämän tulisi olla yhteiskunnan ensisijainen keino. / Early intervention for young people should be increased. Thus, crimes would be prevented. This should be society's primary means. / Tidiga insatser för unga bör ökas. Därmed kunde brott förhindras. Detta borde vara samhällets främsta medel.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Anna Sahiluoma

Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin purkamalla kannustinluokkuja. Työn vastaanottamisen pitää aina olla kannattavampaa kuin joutenolon. Ansiosidonnaisen lyhentämistä tai porrastamista on syytä harkita. / We need to get more unemployed people to work by fixing welfare traps. Accepting a job must always be more profitable than being idle. It is worth considering shortening or phasing out the Earnings-related unemployment allowance. / Vi måste få fler arbetslösa att arbeta genom att åtgärda välfärdsfällor. Att acceptera ett jobb måste alltid vara mer lönsamt än att vara sysslolös. Det är värt att överväga att förkorta eller fasa ut den inkomstrelaterade dagpenningen.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Anna Sahiluoma

Suomen työikäinen väestö vähenee samaan aikaan, kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Tarvitsemme työntekijöitä ulkomailta ylläpitääksemme hyvinvointiyhteiskuntaamme. / Finland's working-age population is decreasing at the same time as the number of elderly people is increasing. We need workers from abroad to maintain our welfare society. / Finlands befolkning i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet äldre ökar. Vi behöver arbetare från utlandet för att upprätthålla vårt välfärdssamhälle

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Anna Sahiluoma

Valtion velkaantuminen pitää saada taittumaan seuraavien noin kahden hallituskauden aikana. Suomessa on jo yksi maailman korkeimpia kokonaisveroasteita. Veronkorotusten sijaan tasapainotusta tulee tehdä kasvu- ja työllisyystoimilla sekä menoja hillitsemällä. /The state's indebtedness must be reduced during the next two terms of government. Finland already has one of the highest overall tax rates in the world. Instead of tax increases, balancing should be done with growth and employment measures and by curbing spending. /Statens skuldsättning måste minska under de kommande ca. två regeringsperioderna. Finland har redan en av de högsta totala skattesatserna i världen. Istället för skattehöjningar bör balansering ske med tillväxt- och sysselsättningsåtgärder och genom att dämpa utgifterna.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Anna Sahiluoma

Yleisten elinkustannusten noustessa vauhdilla, palkan pitää edelleen riittää elämiseen. Työnverotusta tulee pyrkiä keventämään, mutta se tulee tehdä etsimällä säästökohteita muualta, ei velkaa kasvattamalla. /With the general cost of living rising rapidly, salary must still be enough to live on. Efforts should be made to lighten employment taxation, but it should be done by looking for savings targets elsewhere, not by increasing debt. /Med de allmänna snabbt stigande levnadskostnaderna måste lönen fortfarande räcka till att leva på. Ansträngningar för att lätta jobbeskattningen bör göras men det bör ske genom att söka sparmål på annat håll, inte genom att öka skuldsättningen.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Anna Sahiluoma

Tilanne energiamarkkinoilla on tasoittumassa. Tarvetta uusille sähkötuille ei ole. Pitkällä aikavälillä on syytä tarkastella sähkön markkinamallia eli miten energian hinta markkinoilla muodostuu, kun siirrytään entistä enemmän uusiutuvan energian tuotantoon. /The situation in the energy market is leveling off. There is no need for new support for electricity costs. In the long run, it is necessary to reform how the price of energy in the market is formed when we move more and more to the production of renewable energy. /Situationen på energimarknaden planar ut. Det finns inget behov av nytt stöd för elkostnader. På lång sikt är det nödvändigt att betrakta elmarknadsmodellen, som visar hur priset på energi formas på marknaden när vi övergår mer och mer till produktion av förnybar energi

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Anna Sahiluoma

Kaikkien hakkuiden suorittamista ja niiden vaikutuksia valtion mailla tulisi arvioida huolellisesti etukäteen ennen hakkuiden käynnistymistä. Tulevaisuudessa luontokadon ehkäisemisen ja hiilinielujen säilyttämisen merkitys korostuvat. / All logging operations and their effects on state lands should be carefully assessed in advance before logging starts. In the future, the importance of preventing nature loss and preserving carbon sinks will be emphasized. / All avverkning och deras effekter på statens mark bör noggrant utvärderas i förväg innan avverkningen påbörjas. I framtiden kommer vikten av att förhindra naturförluster och av att bevara kolsänkor betonas.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Anna Sahiluoma

Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on samaan tapaan välttämätön yhteiskunnallinen murros kuin digitalisaatio. Kunnianhimoinen tavoite ohjaa markkinoita kohti tavoitteen saavuttamista. Ilmastotoimissa on kiinnitettävä huomiota vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen. / The transition to a low-carbon society is a necessary social change in the same way as digitalization. An ambitious goal guides the market towards achieving the goal. In climate action, attention must be paid to the cost-effectiveness of measures. / Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle är en nödvändig samhällsförändring på samma sätt som digitaliseringen. Ett ambitiöst mål styr marknaden mot att nå målet. I klimatarbetet måste dock uppmärksamheten fästas vid åtgärdernas kostnadseffektivitet.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Anna Sahiluoma

En kannata ruuhkamaksuja. Liikenteen vähähiilistymistä tulisi vauhdittaa muilla keinoin. Päätös alueellisista ruuhkamaksuista on kuitenkin viime kädessä Helsingin ja muiden kaupunkien. / I'm not in favor of congestion charges. The low-carbonization of transport should be accelerated by other means. However, the decision on regional congestion charges is ultimately up to Helsinki and the other cities. / Jag är inte för trängselavgifter. Den låga karboniseringen av transporter bör påskyndas med andra medel. Beslutet om regionala trängselavgifter är dock i slutändan upp till Helsingfors och de andra städerna.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Anna Sahiluoma

En ole turkistarhauksen kannattaja ja mielestäni siitä tulisi luopua. Lyhyellä tähtäimellä näen kuitenkin kannusteiden ja kehittyvän sääntelyn olevan parempia keinoja kuin suora kieltäminen. / I am not a supporter of fur farming and I think it should be phased out. In the short term, however, I see incentives and developing regulation as better means than outright prohibition. / Jag är ingen anhängare av pälsuppfödning och jag tycker att den borde avvecklas. På kort sikt ser jag dock incitament och att utveckla regleringen som bättre medel än ett rent förbud.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Anna Sahiluoma

Suomessa on jo yksi maailman korkeimmista kokonaisveroasteita. Mahdollisuudet veronkorotuksille on hyvin rajalliset. Veronkorotusten sijaan tasapainotusta tulee tehdä kasvu- ja työllisyystoimilla sekä menoja hillitsemällä. / Finland already has one of the highest overall tax rates in the world. The possibilities for tax increases are very limited. Instead of tax increases, balancing should be done with growth and employment measures and by curbing spending. / Finland har redan en av de högsta totala skattesatserna i världen. Möjligheterna till skattehöjningar är mycket begränsade. Istället för skattehöjningar bör balansering ske med tillväxt- och sysselsättningsåtgärder och genom att dämpa utgifterna.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Anna Sahiluoma

Nykyisen verotuksen progressio on nykyisellään mielestäni liian kova. Tulojen kasvattamisen eli lisä- ja ylitöiden tekemisestä tulisi aina jäädä käteen niin paljon, että se on kannattavaa. / In my opinion, the current progression of taxation is too strong. There should always be enough left over from increasing income, i.e. doing additional and overtime work, to make it profitable. / Enligt min mening är den nuvarande utvecklingen av beskattningen för stark. Att öka inkomsten genom att arbeta ska alltid vara lönsamt.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Anna Sahiluoma

Yleisesti valtion pitäisi puuttua markkinoiden toimintaan mahdollisimman vähän. Valtio voi puuttua markkinoiden toimintaan poikkeustapauksissa (esim.energiakriisi), mutta puuttuminen tulee tehdä perusteellisiin markkina- ja kilpailutilanneanalyyseihin perustuen. / In general, the government should intervene in the market as little as possible. The state can intervene in the operation of the market in exceptional cases (e.g. energy crisis), but the intervention must be done based on thorough analyzes of the market and competition situation. / Generellt sett bör staten ingripa så lite som möjligt i marknaden. Staten kan ingripa i marknadens funktion i undantagsfall (t.ex. energikris), men ingripandet måste göras på basen av grundliga analyser av marknaden och konkurrenssituationen

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Anna Sahiluoma

Suomessa työn vastaanottaminen ja tekeminen ei kaikissa tapauksissa ole yksilölle kannattavaa. Työn ja yrittämisen pitäisi aina olla Suomessa kannattavampaa kuin joutenolon. Siksi työn vastaanottamisen kannusteita on kehitettävä ja kannustinloukkuja purettava. / In Finland, accepting and doing work is not profitable for the individual in all cases. Work and entrepreneurship should always be more profitable in Finland than idleness. Therefore, incentives for accepting work must be developed and incentive traps dismantled. / I Finland är det inte alltid lönsamt för individen att acceptera och utföra arbete. Arbete och företagande ska alltid vara mer lönsamt i Finland än sysslolöshet. Därför måste incitament för att acceptera arbete utvecklas och incitamentsfällor avvecklas.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Anna Sahiluoma

Valtion ja kuntien tulisi pyrkiä vähentämään in-house yritysomistuksiaan ja hankkimaan enemmän markkinoilta kun se on mahdollista. Luonnollisista monopoleista, kuten siirtoverkoista tai vesilaitoksista sen sijaan ei tulisi luopua. / The state and municipalities should strive to reduce their in-house business holdings and acquire more from the market when possible. Natural monopolies, such as transmission networks or water utilities, on the other hand, should not be sold. / Stat och kommuner bör sträva efter att minska sina interna företagsinnehav och förvärva mer från marknaden när det är möjligt. Naturliga monopol, som överföringsnät eller vattenverk bör däremot inte säljas.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Anna Sahiluoma

Työikäinen väestö vähenee samaan aikaan, kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Tarvitsemme työntekijöitä ulkomailta, mikä väistämättä lisää monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta. Tämä on melko väistämätön kehitys niin kauan, kun suomalaiset eivät hanki lapsia enemmän. / Working-age population is decreasing at the same time as the number of elderly people is increasing. We need workers from abroad, which inevitably increases multiculturalism and diversity. This is a rather inevitable development as long as Finns do not get more children. / Befolkning i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet äldre ökar. Vi behöver arbetare från utlandet, vilket oundvikligen ökar mångkulturen och mångfalden. Detta är en ganska oundviklig utveckling så länge finländarna inte får fler barn än de gör nu.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Anna Sahiluoma

Päätöksenteon tulisi pohjautua tutkittuun tietoon ja laajaan keskusteluun. Länsimaissa oikeusvaltio, politiikka ja kirkko on lailla erotettu toisistaan. Vallan kolmijako on hyvä asia. / Decision-making should be based on researched information and broad discussion. In Western countries, the justice system, politics and the church are separated by law. Tripartite power is a good thing. / Beslutsfattandet bör baseras på forskningsresultat och bred diskussion. I västländer är rättsväsendet, politiken och kyrkan åtskilda genom lag. Trepartsmakfördelnig är bra.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Anna Sahiluoma

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Anna Sahiluoma

Lapset tarvitsevat tottakai (koti-)kasvatusta. Ennen kaikkea lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia. / Of course, children need upbringing. Above all, children need safe adults. / Självklart behöver barn (hem)uppfostran. Framför allt behöver barn trygga vuxna

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Anna Sahiluoma

Kunnianhimoinen tavoite ohjaa markkinoita kohti tavoitteen saavuttamista. Uudet innovaatiohankkeet tuottavat hyödykkeitä ja palveluita vientiin, joista saamme verotuloja. Suomalaisyritysten vientimahdollisuuksia tulee pyrkiä edistämään ja kehittämään. / An ambitious goal guides the market towards achieving the goal. New innovation projects produce goods and services for export, from which we receive tax revenue. The government must strive to promote export opportunities for Finnish companies. / Ett ambitiöst mål styr marknaden mot att nå målet. Nya innovationsprojekt producerar varor och tjänster för export, som ger oss skatteintäkter. Regeringen måste sträva efter att främja och utveckla exportmöjligheter för finländska företag.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Anna Sahiluoma

Jo perustuslakimme velvoittaa kansanedustajia toimimaan Suomen ja sitä myötä kansalaistemme parhaaksi kaikissa tilanteissa. / Our constitution already obliges members of parliament to act in the best interests of Finland and, therefore, our citizens in all situations. / Vår grundlag förpliktar redan riksdagsledamöterna att agera för Finlands och därmed medborgarnas bästa i alla situationer.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Anna Sahiluoma

Jos haluamme, että tulevilla sukupolvillakin on hyvän elämän edellytykset, meidän on muutettava tuotanto- ja kulutustapojamme sekä uudistettava taloutta kestävämmäksi. / If we want future generations to have the conditions needed for a good life, we must change our production and consumption methods and reform our economy to be more sustainable. / Om vi vill att framtida generationer ska ha de förutsättningar som behövs för ett gott liv måste vi förändra våra produktionsmetoder och konsumtionsvanor och reformera vår ekonomi så att den blir mer hållbar.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Anna Sahiluoma

Tuleva hallitus tulee olemaan vaikeiden päätösten edessä talouden tasapainotuksen kanssa. Tarvitsemme fiksuja johtajia, jotka pyrkivät tekemään järkeviä päätöksiä parhaalla saatavissa olevalla tiedolla (jossakin ajanhetkessä) muita kuunnellen. / The next government will be faced with difficult decisions with balancing the economy. We need smart leaders who strive to make decisions with the best available information (at any given moment) while listening to others. / Nästa regering kommer att ställas inför svåra beslut för att balansera ekonomin. Vi behöver smarta ledare som strävar efter att fatta beslut med den bästa tillgängliga informationen (vid varje givet ögonblick) samtidigt som de lyssnar på andra.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Anna Sahiluoma

Koko maan pitäminen asuttuna on tahdonilmaisu pitää kaikki mukana. Laajamittainen viljely suurissa asutuskeskuksissa on haastavaa. Omavarainen ruoan tuotanto edellyttää, että ihmisiä asuu muuallakin kuin suurimmissa kaupungeissa. / Keeping the whole country inhabited is an expression of will and national unity to keep every one involved. Large-scale cultivation in densely populated areas is challenging. Self-sufficient food production requires that people live elsewhere than in biggest cities. / Att hålla hela landet bebott är ett uttryck för vilja och nationell enighet att hålla varje medlem av samhället delaktigt. Storskalig odling i tätbebyggda områden är utmanande. Självförsörjande livsmedelsproduktion kräver att människor bor någon annanstans än i de största städerna.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Anna Sahiluoma

Kaupungistuminen on väestökehityksen ja muuttoliikkeen näkökulmasta pidempiaikainen kehityskulku, joka ei ole osoittanut pysähtymisen merkkejä. / From the point of view of population development and migration, urbanization is a longer-term development that has shown no signs of stopping. / Ur befolkningsutvecklings- och migrationssynpunkt är urbaniseringen en långsiktig utveckling som inte har visat några tecken på att avta.