Kuvassa Vasemmisto­liitto -puolueen ehdokas Henri Ramberg
Henri Ramberg Vasemmisto­liitto
Rakkautta, rohkeutta ja tahtoa!
Sosiaalinen media:
Ikä:36
Paikkakunta:Rovaniemi
Vaalipiiri:Lapin vaalipiiri
Ammatti:Palveluasiantuntija, YTK
Koulutus:Alempi korkea-aste
Puolue:Vasemmisto­liitto
Ehdokasnumero:15
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Ei
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Päivät sosiaaliturvan äärellä, illat aatteen parissa! Olen 36-vuotias isäihminen Rovaniemeltä, joka on ajautunut politiikkaan sosiaalityön opintojen kautta edistääkseni rakenteellista muutosta. Politiikassa intohimoni on – edellämainitusta johtuen – erityisesti sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvoinen yhteiskunta sekä punavihreiden arvojen ajaminen kaikissa toimissa. Ensi vaalikaudella tärkeimmät tehtävämme on muun muassa uudistaa sosiaaliturvan lainsäädntöä, turvata työntekijöiden aseman parantaminen sekä vastuunotto ilmasto- sekä ympäristöpolitiikasta. Vapaa-aikaa vietän kaikista mieluiten Pallaksella, järven rannalla lasteni kanssa uiden tai pesäpalloa pelaten. Toimin Vasemmistoliiton puoluevaltuuston 2. varapuheenjohtajana, maakuntahallituksen jäsenenä sekä Rovaniemen kaupunginhallituksessa. Poliittisena esikuvanani on toiminut viimeiset 10 vuotta Li Andersson.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Henri Ramberg

Jokaisella maalla on oikeus suverinetiteettiin ja alueidensa loukkaamattomuuden, sen vuoksi Venäjän vuosi sitten aloittaman aggressiivisen sodan lopettamiseksi Ukrainaa on tuettava pitkäjänteisesti – myös jälleenrakennuksessa.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Henri Ramberg

On selvää, että nykyisessä maailmantilanteessa puolustusresurssien on oltava riittävät. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että tingimme kaikesta muusta yhteiskunnassa, vaan kulujen pitää olla perusteltuja eikä sinänsä poliittinen linjaus kulujen kasvattamisesta Naton vaatimuksesta ole perusteltu.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Henri Ramberg

Meidän on kyettävä pienentämään ylisuuria ryhmäkokoja varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle – sitovat henkilöstömitotukset ovat ratkaisu tähän.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Henri Ramberg

Suomalaisen yhteiskunnan on siirryttävä haittoja vähentävään sekä ehkäisevään päihdetyöhön – nykyinen lainsäädäntö ei sitä mahdollista ja siksi tarvitaan uutta regulaatiota, jotta käyttöhuoneita voitaisiin perustaa. Käyttönhuoneiden on todettu tutkimuksissa muun muassa ehkäisevän yksilön sekä yhteiskunnan sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä lisäävän turvallisuuden tunnetta, koska käyttö tapahtuu valvotuissa tiloissa eikä esimerkiksi julkisissa tiloissa kuten wc-tiloissa. Ne mahdollistavat myös muun avun tarjoamisen käyttäjille tarvittaessa.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Henri Ramberg

Saavutettavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut luovat hyvän elämän perustan koko maahan – aliresurssointi puolestaan rapauttaa tämän perustan. On siksi tärkeätä, että panostamme riittävästi kaikkien hyvinvointiin, etenkin kun olemme jo jäljessä muita pohjoismaita panostuksissa.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Henri Ramberg

Rangaistusten koventaminen on a) tehoton ja b) kallis keino rikosten ehkäisemiseen alaikäisten kohdalla. Ongelmiin on puututtava, mutta se tehdään moniammatillisesti ja yhteistyöllä.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Henri Ramberg

Vasemmistoliiton tavoiteohjelma lähtee siitä liikkeelle, että rakennamme ihmiseen luottavaa työvoimapolitiikkaa. Me uskomme ihmisten haluavan tehdä työtä, jos sitä on saatavilla –ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei tule heikentää.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Henri Ramberg

Niillä aloilla, joissa on tarjolla riittävästi kotoperäistä työvoimaa ja joilla esiintyy työttömyyttä, ei tule käyttää ulkomaista työvoimaa – jatkossakin saatavuusharkinta on pidettävä voimassa.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Henri Ramberg

Voimme leikata sellaisista yritystuista ja -etuuksista, jotka haittaavat markkinataloutta ja hidastavat investointeja sekä uusia innovaatioita. Kun puhumme taas ihmisille tarkoitettujen palveluiden leikkauksista, tulisi ensin määritellä, että mitä palveluita halutaan leikata. Esimerkiksi koulutukseen ja sivistykseen sekä terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin panostaminen ovat aina INVESTOINTEJA, jotka maksavat kansantalouden kannalta itsensä takaisin moninkertaisesti. Siksi niiden leikkaukset ovat typerää.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Henri Ramberg

Mahdollinen valtiontalouden sopeutus on tehtävä ensisijaisesti oikeudenmukaisen veropolitiikan avulla. Tämä tarkoittaa toimia, jossa pääomaverotusta on varaa kiristää ja siten veropohjan tiivistyessä tuloveroasteikkoa voidaan jopa keventää ja verokertymä kasvaa silti merkittävästi. Mutta tärkeämpää on, että huomoidaan taloussuhdanne. Korkeasuhdanteessa verojen kiristäminen voi olla paikallaan, mutta taantumassa veronkevennyksillä voidaan tukea varsinkin pieni- ja keskituloisten ostovoimaa ja ylläpitää kulutuskysyntää.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Henri Ramberg

Kohtuuhintainen sähkönsaanti on turvattava ihmisille. Meidän on taattava sähkö perustarpeisiin kohtuullisella hinnalla siten, että ylimenevästä kulutuksesta maksetaan markkinahintaa.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Henri Ramberg

Tarvitsemme selkeät säännöt Suomen nuorien – ja etenkin vanhojen metsien – hakkuisiin, jotta ilmastopäästöt eivät Suomen osalta kasva ja saamme lisättyä hiilensidontaa sekä vahvistettua luonnon monimuotoisuutta. Luontevin ratkaisu olisi aloittaa valtion metsistä. Jokaisen päättäjän tulisi arvostaa maapallon tilaa siinä määrin, että ymmärretään nykyisen trendin aiheuttamat tuhoisat seuraukset globaalilla tasolla. Ja jos tätä ei suostu hyväksymään, niin tulisi edes hyväksyä, että rajoittamattomat hakkuut tulevat kalliiksi tulevaisuudessa, kun päästöjä leikataan. Meidän pitäisi pyrkiä metsäteollisuus tuotteiden jalostusarvon nostoon, jolla voimme kompensoida mahdollisia taloudellisia vaikutuksia.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Henri Ramberg

Ilmasto- ja ympäristökriisiin torjuminen on aikakautemme tärkein tehtävä. Fossiiliriippuvuuden vähentäminen lisää turvallisuutta.”

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Henri Ramberg

Tarvitaan lainsäädäntöä, jotta ruuhkamaksut ovat mahdollisia. Samaan aikaan tulisi kuitenkin muistaa tukea ja parantaa joukkoliikennettä, jotta ihmisillä olisi myös muitakin kannustimia siirtyä niiden piiriin ja palvelut vastaisivat ihmisten tarvetta.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Henri Ramberg

Vasemmistoliiton linja – jonka takana seison täysin – on se, että turkistarhaus on kiellettävä, ja tarhaajien siirtymistä muille elinkeinon aloille on tuettava.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Henri Ramberg

Oikeudenmukainen verotus on talouden tasapainoituksen ensisijainen lääke, esimerkiksi tällä hetkellä suurten pääomien ja näihin verrattavien veroluokkien verotus on löyhää. Verotuksen progressiivisuuden ja omaisuuksien verotuksen kiristäminen luovat oikeudenmukaista tulonjakoa – veroja tuleekin maksaa veronmaksukyvyn mukaan.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Henri Ramberg

Ihmiset voivat paremmin yhteiskunnissa, joissa tuloerot ovat pieniä. Suuret tuloerot lisäävät rikollisuutta ja pahoinvointia OECD:n mukaan, joten väitteessä ei ole mitään järkeä.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Henri Ramberg

Valtio markkinatalouden ohjaajana on välttämätön, jotta tuhokapitalismin seurauksia voidaan suitsia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarvitaan vahvaa regulaatiota sekä verotuksellista ohjausta, jotta ensinnäkin kulutus saadaan kestävälle tasolle ja toisekseen ohjattua sellaisiin tuotteisiin, jolla on ympäristön kannalta mahdollisimman vähän haittaa.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Henri Ramberg

Päinvastoin! Kun on itse joutunut turvautumaan yhteiskunnan tukiin ja toistaalta nyttemin työskentelemään sosiaaliturvan parissa, niin tiedän, ettei niiden varassa ole todellakaan helppo elää. Itse asiassa Suomi on saanut Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta useasti moitteet perusturvan liian matalasta tasosta ja viimeisin ratkaisu tuli aivan hiljattain.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Henri Ramberg

Valtiot ja kunnat ovat asukkaiden summa  – on hyvä että voimme yhdessä omistaa yhtiöitä ja tuotta hyvää asukkaille!

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Henri Ramberg

Suomi on aina ollut monikulttuurinen ja länsimaisena demokratiana meidän tulee kantaa myös globaali vastuumme, mikä on seurausta pitkään jatkuneesta riistosta.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Henri Ramberg

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Henri Ramberg

Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja kehittäessä tulee huomioida sukupuolen moninaisuus. Translain uudistuksen puutteet on korjattava ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia vahvistettava.”

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Henri Ramberg

Rajat ovat rakkautta ja niiden kautta lapsi oppii jäsentämään yhteiskuntaa, elämää ja sosiaalista. Kurin sijaan lapsille tulee opettaa uteliaisuutta ja kyseenalaistamista.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Henri Ramberg

Ilmastokatastrofissa ja luonnon monimuotoisuuden häviämisessä on kysymys elämästä ja kuolemasta, eikä peiliin pidä jäädä tuijottelemaan. Ei pitäisi olla enää kenellekkään epäselvää tutkimustiedon valossa, mitä Suomessa tehdään ja mitä ei.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Henri Ramberg

Maailma on monisyinen ja yhteenkasvanut, jossa koko ihmiskunnan ongelmat ja ratkaisut ovat syvästi yhteen kietoutuneita.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Henri Ramberg

Tosiasiallisesti edelläkävijyys ilmastonmuutoksen ehkäisyssä kannattaa, sillä esimerkiksi Eurooppalaisessa kontekstissa ilmastonmuutostyöhön on valtavasti saatavilla rahoitusta, joka mahdollistaa osaamisemme kautta uusien innovaatioiden synnyttämisen, jotka auttavat globaalilla tasolla ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja työpaikkojen saamisen. Edellelläkävijyys kannattaa myös siksi, että päästöoikeuksien hinta tulee kasvamaan roimasti ja toimimalla etupainotteisesti hyöydymme loppupelissä valtavasti kansallisista panostuksista pitkällä aikavälillä.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Henri Ramberg

Demokratia on kansanvaltaa, jossa päätökset tehdään tasavertaisesti yhdessä, yhteiskunnan jokaisen jäsenen ääntä kunnioittaen. Vasemmistoliitto kannattaa demokratian laajentamista, ei sen kaventamista

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Henri Ramberg

Suomessa tulee olla mahdollista asua maaseudulla myös tulevaisuudessa. Vasemmistoliitto ei tahdo yhteiskuntaa, jossa varakkuus ja palvelut sanelee sen, missä ihminen voi asua – peruspalvelut kuuluvat kaikille ja kaikkialle, vaikka siitä koituisi kustannuksia. Suomessa on paljon erilaisia voimavaroja ja vahvuuksia niin kaupungeissa kuin maaseutumaisilla seuduilla. Kaupungistumista ei voi pysäyttää, mutta sen kielteiset vaikutukset voi pitää hallittuna.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Henri Ramberg

Katso edellä