Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Reetta Ojala tiedot

Kuvassa Piraatti­puolue -puolueen ehdokas Reetta Ojala
Reetta Ojala Piraatti­puolueNro 13
Lupaan, että kansanedustajana edistäisin tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
Sosiaalinen media:
Ikä:37
Paikkakunta:Helsinki
Vaalipiiri:Helsingin vaalipiiri
Ammatti:sairaanhoitaja
Koulutus:Alempi korkea-aste
Kuvausteksti:Olen 37-vuotias neurotieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Aiemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja luonnontieteiden kandidaatti (biologia). Olen myös koululaisen äiti. Kun jokin asia on minulle tärkeä, haluan osallistua sen hoitamiseen. Tämän vuoksi pidän tärkeänä osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Piraattipuolueeseen päädyin, sillä puolueen ytimessä ovat kaikki minulle tärkeimmät asiat. Päätöksenteossa pitää mielestäni nojata periaatteiden sijaan tietoon. Tutkimukset ja selvitykset antavat mallin sille, miten erilaiset ratkaisut voivat vaikuttaa. Arvot kuitenkin vaikuttavat siihen, miten tilanteita tulkitaan ja mitä ratkaisuvaihtoehtoa pidetään parhaimpana. Itselleni tärkeimmät arvot ovat yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus. Luonto on minulle äärimmäisen tärkeä. Luonnossa liikkuminen tekee hyvää mielelle. On muistettava, että olemme itsekin osa luontoa ja täysin riippuvaisia siitä. Luonto on välttämättömyys, josta huolehtimalla autamme myös itseämme.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan liberaalivihreä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Reetta Ojala

Ukrainaa on ehdottomasti tuettava, sillä Ukrainan elpyminen on myös muun Euroopan etu. En kuitenkaan pidä ilmaisusta "kustannuksista huolimatta". Totta kai summat on punnittava tarkkaan.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Reetta Ojala

Mielestäni Suomessa tulisi siirtyä kaikille yhteiseen kansalaispalvelukseen, jossa panostettaisiin itse sodankäynnin lisäksi aiempaa enemmän myös sodan- ja muiden kriisien aikaiseen siviiliväestöstä huolehtimiseen. Evakuointeihin, väliaikaisten saniteettitilojen yms. rakennukseen, jälleenrakennukseen, sairaanhoitoon yms. Näkisin nämä myös puolustusmenoina ja niihin tulisi mielestäni panostaa.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Reetta Ojala

En koe tällaista rajoitusta mielekkäänä. Mielestäni tulisi panostaa siihen, että oppilaiden erilaisia tarpeita huomioidaan ja jaetaan oppilaita eri suuruisiin ryhmiin niin, että työskentely sujuu mahdollsiimman hyvin.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Reetta Ojala

Käyttöhuoneista on erittäin positiivisia kokemuksia ulkomailta. Ne vähentävät huumeiden käyttöä muissa julkisissa tiloissa ja niissä voidaan tarjota apua käyttäjille.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Reetta Ojala

Ensisijaisesti tarkastelisin systeemiä ja huolehtisin, ettei rahaa valu turhaan byrokratiaan. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee kuitenkin panostaa, sillä terveet ja hyvinoivat ihmiset yleensä myös tuottavat, kun taas ongelien kasautuessa myös kusatnnukset yhteiskunnallekasvavat. Mielestäni on erityisen tärekää panostaa ennaltaehkäisevään työhön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Panostus varhaisessa vaiheessa tuottaa säästöjä myöhemmin.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Reetta Ojala

Tutkimusten mukaan rangaistusten koventaminen ei ole tehokas keino rikollisuuden vähentämisessä. Sen sijaan tulisi panostaa erityisesti ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön ja mielenterveystyöhön. Nuorilla pitää myös olla mahdollisuuksia harrastaa varallisuudesta riiippumatta, sekä turvallisia ajanviettopaikkoja.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Reetta Ojala

Suurempi ongelma tuntuu olevan, että työn tekijät ja työ eivät kohtaa. Tähän auttaisi rankaisemisen sijaan enemmän se, että muuttoa työn perässä helpotettaisiin. Lisäksi erilaisilla tuetuilla täsmäkoulutuksilla voitaisiin helpottaa alanvaihtoa. Työn tekemisen tulee myös olla kannattavaa. Perustulo olisi selkeä tapa ehkäistä tilannetta, jossa tulot tipahtavat verojen myötä työelämään siirtyessä.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Reetta Ojala

Me tarvitsemme lisää työntekijöitä. Erityisesti meidän tulisi houkutella eri alojen asiantuntijoita. En kannata sitä, että ulkomaisia työntekijöitä palkataan töihin alipalkalla.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Reetta Ojala

Velan ottoa pitää tietenkin harkita tarkkaan. On kuitenkin muistettava, että jos jätämme huolehtimatta kansalaisten hyvinvoinnista, tämä käy kallimmaksi myöhemmin. Sen sijaan mm. laadukkaat varhaiskasvatus, koulutus ja (mielen-)terveystyö maksavat itsensä takaisin.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Reetta Ojala

Ensisijaisesti pyrkisin vähentämään byrokratiaa ja huolehtimaan verorahojen tehokkaasta käytöstä.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Reetta Ojala

Energian hinnan nousu on iskenyt erityisesti pienituloisiin. Mikäli he eivät selviydy kustannuksista, tulevat nämä kulut maksettavaksi välillisesti ihmisten elinolojen heiketessä.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Reetta Ojala

Pitäisi miettiä, kuinka voisimme jalostaa puuta Suomessa mahdollisimman pitkälle. Jalostetut tuotteet tuottavat enemmän ja ne sitovat hiiltä. Tällöin metsääkin voisi hakata vähemmän kuin tilanteessa, jossa Suomesta viedään enimmäkseen paperia ja kartonkia.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Reetta Ojala

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuevat kalliiksi myös Suomelle. Lasku on sitä suurempi, mitä pidemmälle ilmastonmuutos ehtii. Siksi tavoitteita ei voi lykätä.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Reetta Ojala

Autoilua ja erityisesti ruuhkia on hyvä saada vähennettyä. Ruuhkamanksujen sijaan suosisin julkisen liikenteen kehittämistä ja lippujen hintojen laskua. Mikäli ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, olisi toteutus mietittävä tarkkaan. Kassoille maksaminen aiheuttaisi jonoja. En hyväksyisi esimerkiksi seurantaan perustuvaa systeemiä.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Reetta Ojala

Turkistarhaus aiheuttaa aivan tarpeetonta kärsimystä.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Reetta Ojala

Ensisijaisesti vähentäisin byrokratiaa ja varmistaisin, että verorahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Toimiva yhteiskunta ja hyvinvoivat kansalaiset ovat kuitenkin kaikkien suomalaisten etu, minkä vuoksi en halua leikata julkisista palveluista ja sosiaalietuuksista.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Reetta Ojala

Tuloerot voin hyväksyä, sillä eri tehtävät ovat vaativuudeltaan ja tuottoisuudeltaan erilaisia. Suuria tuloeroja en kuitenkaan hyväksy, sillä koviin tuloihin pääseminen ja erityisesti heikompaan asemaan putoaminen ovat osittain kiinni myös muista tekijöistä, kuten perheen sosiaalisesta asemasta. Suuret tuloerot myös heikentävät hyvinvointia.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Reetta Ojala

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Reetta Ojala

Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa, eikä mukavaa. Erilaiset tuet ja niiden anominen kuitenkin aiheuttavat stressiä ja byrokratiaa ja erilaiset rajoitteet hankaloittavat työllistymistä ja yrittämistä tukia saadessa. Kannatan perustuloa, sillä se vähentäisi byrokratiaa, selkeyttäisi systeemiä ja helpottaisi työllistymistä ja yrittämistä.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Reetta Ojala

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Reetta Ojala

Nykyisellään väestömme lisääntyy niin heikosti, että työvoimasta on pian pulaa. Uusien ihmisten mukana tulee uusia ideoita ja osaamista.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Reetta Ojala

Kristillisissä arvoissa on hyvää ja huonoa, kuten muissakin arvojärjestelmissä. En valitsisi nimenomaan kristillisiä, enkä muunkaan uskonnon arvoja päätöksenteon pohjaksi.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Reetta Ojala

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Reetta Ojala

Pienet lapset tarvitsevat selkeitä rajoja. Lisää kuria taas eivät tarvitse pienemmät eivätkä isommat. Ennemmin huolehtisin lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja harrastusmahdollisuuksista. Mahdolliset käytösongelmat tms. tulee hoitaa tapaus kerrallaan juurisyihin puuttuen, eikä rankaisemalla.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Reetta Ojala

Emme voi vaatia muilta jotain, mitä emme itse tee. Päästöjen vähentäminen on nyt erittäin tärkeää.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Reetta Ojala

Emme ole yksin tällä pallolla. Meidän tekemisemme vaikuttavat muihin ja päin vastoin. Globaalien uhkien edessä on ajateltava laajasti koko ihmiskunnan ja planeetan etua.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Reetta Ojala

Olemme riippuvaisia ympäristöstä. Talouskasvu tyssää varmasti, mikäli ilmastonmuutosta ei kyetä hillitsemään. Ympäristöystävälliset ratkaisut voivat myös olla myyntivaltti, eikä näitä välttämättä tarvitse asettaa vastakkain. Monissa yrityksissä halutaan jo siirtyä kestävämpään suuntaan. Valtion tulisi tukea yritysten siirtymää kohti ympäristön ja luonnon kannalta kestävää ja vastuullista toimintaa.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Reetta Ojala

En ole ihan varma, mitä tällä kysymyksellä haetaan. En todellakaan halua itsevaltaisia johtajia. Kaikille päätöksille lienee vastustajansa ja puolustajansa. Toki päättäjillä tulee olla päättäväisyyttä, mutta myös kykyä muuttaa mielensä tarpeen mukaan tiedon lisääntyessä.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Reetta Ojala

Ymmärrän ihmisten halun pysyä kotiseuduillaan. En kuitenkaan näe mitään muuta syytä, miksi koko Suomi tulisi pitää asuttuna. Se aiheuttaa haasteita mm. peruskoulutuksen ja terveydenhuollon turvaamiselle.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Reetta Ojala

Tiivis asuminen antaa tilaa luonnolle ja on kustannustehokasta. Kaupunkien viihtyvyydestä on kuitenkin pidettävä huolta ja niissä on oltava viher- ja virkistysalueita.