Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Johanna Nuorteva
Johanna Nuorteva Vihreät
Opettajan sinnikkyydellä osallistun nostamaan koulutuksen ja sote-palvelut taas jaloilleen. Työtä tulevaisuuden ja ihmisoikeuksien tähden.
Sosiaalinen media:
Ikä:43
Paikkakunta:Helsinki
Vaalipiiri:Helsingin vaalipiiri
Ammatti:erityisopettaja (koulutukseltani lisäksi yhteiskuntaopin ja uskonnon aineenopettaja)
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Puolue:Vihreät
Ehdokasnumero:229
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Ei
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Olen erityisopettaja helsinkiläisellä yläasteella, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Perheeseeni kuuluu kolme koululaista, puoliso sekä kaksi koiraa. Erityisesti koulutukseen ja hyvinvointiyhteiskunnan puolustukseen liittyvät kysymykset saivat minut eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi. Erityisopettajana saan nähdä aitiopaikalta varhaiskasvatuksen, koulujen, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon haasteet sekä pulan rahoituksesta ja henkilökunnasta. Perheiden ja nuorten maailmaa sekä koulutuksen kenttää tunteva opettaja tarvitaan nyt eduskuntaan. Nämä vaalit ovat vedenjakaja: mihin suuntaan koulutus ja hyvinvointiyhteiskunta lähtevät. Inhimillinen maahanmuuttopolitiikka, syrjäytymisen ehkäisy ja turvallisen tulevaisuuden varmistava ilmastopolitikka vaativat toimimaan. Olen työskennellyt aikaisemmin sosiaalipoliittisena asiantuntijana Suomen ylioppilaskuntien liitossa, Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtajana sekä kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon avustajana.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Johanna Nuorteva

Jälleenrakentamisella rakennetaan vakautta ja rauhaa. Jotta Ukrainaan saadaan sodan jälkeen vakaa yhteiskunta ja ukrainalaisille luottamus tulevaisuuteen sekä mahdollisuus palata kotimaahan, on tärkeää olla tukemassa jälleenrakennusta. Jälleenrakentamisessa rakennetaan sekä asunnot ja koko kaupungin infrastruktuuri, mutta samalla myös toivottavasti uutta modernimpaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa. On tärkeää, että siinä vaiheessa länsi on vahvasti mukana.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Johanna Nuorteva

Vahvalla suomalaisten mandaatilla (gallup-kyselyiden perusteella) sekä selkeällä eduskunnan enemmistöllä on päätetty hakea Naton jäsenyyttä. Tähän päätökseen liittyy myös se, että on sitouduttava Naton puolustusmäärärahan tavoitteeseen. Meistä monilla vuosi sitten karisi luottamus siihen, että Eurooppaan ei enää tule sotaa. Tilanne on edelleen epävarma ja sota käynnissä. Toivoisin, että maailma olisi sellainen, että puolustusmenoihin ei tarvitsisi käyttää niin suurta osuutta valtion rahoista, mutta tällä hetkellä ja Nato-jäsenyyden lähestyessä meidän on mielestäni syytä tässä vaiheessa käyttää puolustukseen Naton edellyttämä osuus valtion taloudesta.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Johanna Nuorteva

Koulutuksen on pidettävä vahvana ja nuoret hyvinvoivina. Sillä saamme osaavia ja jaksavia tulevaisuuden työntekijöitä ja yhteiskunnan rakentajia. Tällä hetkellä meillä on jopa n. 30 oppilaan luokkia, eikä ryhmän koossa huomioida oppilaiden tuen tarvetta. Avustajia ei luokissa juurikaan ole. Kaksi opettajaa voivat toki jakaa opetusta varten ryhmiä pedagogisesti järkeväksi katsomallaan tavalla. Luokkakoon määrittelyssä erityistä tukea tarvitsevat sekä alle vuoden sisällä maahan muuttaneet on laskettava vähintään kertoimella 2, tehostettua tukea saavat sekä 1-3 vuotta Suomessa olleet kertoimella 1,5. Alkuopetuksen luokkakoko / opettaja korkeintaan 18 oppilasta ja 3-9 luokilla 20. Nykyiseen lakiin on kirjattu oppilaan oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tämä on saatava kuntia sitovaksi.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Johanna Nuorteva

Käyttöhuoneilla voidaan suojella päihderiippuvaisten terveyttä ja estää kuolemia. Käyttöhuoneissa voidaan tarjota puhtaita neuloja ja tietenkin samalla myös neuvoa, mihin voi mennä yöksi ja mistä saa apua. Käyttöhuoneiden myötä todennäköisesti myös julkisilla alueilla huumeiden käyttö vähenisi ja turvallisuuden tunne lisääntyisi. THL on arvioinut, että käyttöhuoneet voivat vähentää myös huumeiden julkisesta käytöstä naapurustolle koituvia haittoja, kuten käyttövälinejätettä.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Johanna Nuorteva

Moni uusista sote-alueista on tällä hetkellä rahoitusvajeen vuoksi pulassa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS tarjoaa ensiluokkaista erikoissairaanhoitoa, mutta nykyisellä rahoitusmallilla hoidon laatu ei pysy ennallaan. Nyt jo lapsia lähetetään sydänleikkauksiin Tanskaan ja syöpiä jää tunnistamatta ajoissa, joilloin hoidotkin viivästyvät. Olisi tärkeää vahvistaa myös perusterveydenhuoltoa sekä sosiaalipalveluita. Se tiedetään, että jos hoitoa sairauteen saa ajoissa, hoito on halvempaa ja onnistutaan monesti välttämään kalliimpi erikoissairaanhoito. Lastensuojelu, vanhusten palvelut, vammaisten tuki ja kuntoutus vain muutamia mainitakseni ovat tällä hetkellä pahasti ruuhkautuneet. Tulee kalliiksi yhteiskunnalle, jos emme pidä asukkaista huolta ja eläkkeeseen asti työkunnossa.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Johanna Nuorteva

Nuorisorikollisuus on lähes aina seuraus nuoren tilanteesta ja pahoinvoinnista. Nuorisorikollisuutta ehkäistään parhaiten vahvistamalla varhaiskasvatusta, kouluja ja lastensuojelua sekä lasten, nuorten ja perheiden tukea. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja sosiaaliohjausta pitäisi olla aikaisemmassa vaiheessa saatavilla. Lapsille ja nuorille tarvitaan hoitotakuun kaltainen tukitakuu. Oppimisen tuloksissa näkyy oppilaan kotitaustan vaikutus. Kodeissa paikataan osaamiseen jääviä aukkoja ja osa vanhemmista pystyy tähän paremmin kuin toiset. Yhteiskunnan on ehkäistävä eriarvoistumista. Meidän on varmistettava, että lapsi saa tarvitsemansa tuen, löytää omat vahvuutensa ja luottamuksen siihen, että oma polku löytyy. Ennaltaehkäisy on tehokkain keino nuorisorikollisuuden kitkemiseen.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Johanna Nuorteva

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa on vuonna 2016 lyhennetty. Monilla aloilla uuden työn löytäminen voi olla haastavaa ja erityisesti jo ikääntyneemmille työntekijöille. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus lisäisi arjen haasteita ja köyhyyden riskejä, jolloin työnhaku vaikeutuu ja aikaa menee enemmän toimeentulo- ja asumistukihakemusten kirjoittamiseen. Tärkeää on helpottaa mahdollisuuksia omaehtoiseen jatkokouluttautumiseen työttömyysturvalla ja näin helpottaa mahdollisuuksia myös työllistymiseen. Meillä on myös paljon aloja, joissa on pätkätyöllisyyttä, jolloin toimeentulo on epävarmaa. Ansiosidonnainen työttömyysturva tuo nimensä mukaisesti turvaa ja rohkeutta hakea oman alan töitä ja pysyä alansa työmarkkinoiden käytettävissä.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Johanna Nuorteva

Meillä on nyt jo monilla aloilla työvoimapula ja tilanne tulevaisuudessa vain heikkenee. Olisi tärkeää saada työntekijöitä ulkomailta ja samalla tarjota myös työntekijöiden perheille mahdollisuus tulla Suomeen. Taloutemme ja palvelumme eivät pärjää ilman merkittävää lisätyövoimaa ulkomailta. Mielenterveyssyyt on yksi suurimmista yksittäisistä syistä poissaololle työelämästä ja varhaiselle eläkkeelle jäämiselle. Meidän on tärkeää saada lapsesta lähtien tuki toimimaan, jotta saamme kasvatettua hyvinvoivia työikäisiä. Mielenterveys voidaan saada useissa tapauksissa kuntoon, jos huoliin ja haasteisiin pystytään puuttumaan riittävän ajoissa ja tehokkaasti.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Johanna Nuorteva

Taloutta on ajateltava pitkällä tähtäimellä, ei ainoastaan yhden vaalikauden sykleissä. Tärkeää on tietenkin myös etsiä säästökohteita tai lisätuloa. Esimerkiksi haittaverojen kautta sekä ympäristölle haitallisen tuotannon tukia leikkaamalla on mahdollista saada merkittävää lisätuloa valtiolle. Nykyinen hallitus on onnistunut nostamaan työllisyysluvut ennätyksellisen korkealle investoimalla. Tämä näkyy jo nyt kasvaneena verotuottona valtiolle ja kunnille. Jos palveluita heikennetään, riskinä on päin vastoin se, että talous taantuu ja työllisyys heikkenee.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Johanna Nuorteva

Palveluista emme voi leikata. Ensisijaisesti on haettava säästöä muualta kuin palveluista. Tässä vastauksessa painopiste minulla kohdassa "muun verotuksen kiristäminen" Esimerkiksi haittaveroja voidaan lisätä terveydelle tai ympäristölle haitallisille tuotteille sekä tuotannolle. Kaivosteollisuudesta hyödyt menevät monesti ulkomaisille kaivosyrityksille. Kaivosverotuksen kiristäminen on myös yksi keino lisätuottojen saamiselle. Tarkentamalla verotusta ja vähentämällä tukea haitalliselta tai epäeettiseltä tuotannolta ja toiminnalta, saadaan myös merkittäviä säästöjä. Palkkojen verotusta voi maltillisesti alentaa etenkin pieni- ja keskituloisilta, jolloin hyöty menee suoraan arjen kulutukseen ja sitä kautta osittain palautuu myös mm. arvonlisäveron kautta valtiolle.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Johanna Nuorteva

Nyt näyttää toistaiseksi siltä, että pahin energian hintapiikki on ohitettu. Tärkeää on uusiutuviin energiamuotoihin kuten tuulivoimaan panostaminen. Tällä hetkellä tuulivoimalla tuotetaan jo yhden ydinvoimalan verran sähköä ja tuulivoimaa on mahdollista lisätä vielä merkittävästi. On tärkeää myös tukea sekä taloyhtiöiden että omakotitalojen energiaremontteja kuten maalämmön tai aurinkopaneelien asentamista. Tärkeää on myös varmistaa, että energian hinnan noustessa energiayhtiöt eivät hyödy kansalaisten kustannuksella.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Johanna Nuorteva

Luontokadon torjuminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ovat meidän aikamme elämän ja kuoleman kysymyksiä. Luonnontilaisesta valtion metsästä on suojeltava seuraavalla hallituskaudella merkittävä osa aloittaen vanhimmista metsistä sekä METSO-merkityistä metsistä. Metsien avohakkaaminen lisää humuksen valumista vesistöihin ja tummentaa meidän lampien, järvien ja meren vettä ja vaikuttaa veden eliöstöön. Avohakkuu on myös merkittävä uhka lajien monimuotoisuudelle. Tärkeää onkin asettaa hyvin kunnianhimoinen aikataulu metsien avohakkuun kieltämiselle sekä erillisen hiilimaksun määräämiselle puun polttamiselle lämpövoimaloissa.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Johanna Nuorteva

Meillä ei ole mahdollisuutta tai oikeutta lykätä hiilineutraaliustavoitteitamme. Suomen toimittava aktiivisesti ja luovasti, jotta hiilipäästöt onnistutaan rajaamaan. Me emme voi lykätä ongelmaa tuleville polville ja elää itse kuin tulevaisuutta ei olisi olemassa.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Johanna Nuorteva

Ruuhkamaksut kaupungin sisääntuloväylille on hyvä keino vähentää liikennettä tiheästi asutuilla alueilla. Pienhiukkaset, pakokaasut ja kevään sekä alkukesän hiekkapöly on merkittävä terveyshaitta, joka tutkimusten mukaan aiheuttaa vuosittain sairastumista sekä tuhansia ennenaikaisia kuolemia. On tärkeää, että tiheästi asutuilla alueilla autoilua vähennetään. Ruuhkamaksujen yhteydessä on helpotettava liityntäpysäköintiä ja parannettava poikittaisen liikenteen monipuolisia joukkoliikennelinjoja.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Johanna Nuorteva

Älykkäiden, uteliaiden ja aktiivisten nisäkkäiden pitäminen ahtaissa verkkohäkeissä vain, jotta jotkut ihmiset saisivat koristeita, on eettisesti täysin väärin. Turkistarhaus ei ole mistään näkökulmasta tarkasteltuna oikeutettavaa toimintaa. Turkistarhaajille on tärkeää maksaa korvaus turkistarhan sulkemisesta sekä tarjota tukea kouluttautumiseen ja uuden elinkeinon löytämiseen.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Johanna Nuorteva

Julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan varmistaminen on tärkeä tapa ylläpitää yhteiskuntamme toimintakykyä ja edistää ihmisten pysymistä työ- ja toimintakykyisinä. Sosiaalietuuksista leikkaaminen kohdentuisi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin. Tarvittaessa myös veronkorotukset on vaihtoehto silloin, jos muutoin jouduttaisiin leikkaamaan tärkeistä julkisista palveluista.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Johanna Nuorteva

Tuloilla ei ole kovin paljon tekemistä lahjakkuuden ja ahkeruuden kanssa. Lahjakkaita, ahkeria ja taitavia työntekijöitä on muun muassa varhaiskasvatuksessa, terveydenhuollossa ja peruskouluissa, mutta palkka on selkeästi alle maan keskipalkan. Nyt vaikuttaa siltä, että sitoutuneita ja ahkeria ammattilaisia palkitaan tässä maassa matalalla palkalla. Suuria tuloja saadakseen on oltava tuuria, suhteita ja perinteisesti miesvaltainen ala.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Johanna Nuorteva

Talouden on oltava reilu sekä globaalisti että täällä kansallisella tasolla. Ihmisoikeudet ja elämiseen riittävä palkkaus on turvattava. Suomen olisi otettava hankintoihin tarkempi tuotanto-olojen seuranta käyttöön, jotta työntekijöiden ihmisoikeudet ja muun muassa lapsityövoiman kielto saataisiin paremmin varmistettua. Tällä hetkellä monet lihavalmisteet ovat merkittävästi kasvisvalmisteita edullisempia. On kuitenkin etenkin tulevia sukupolvia ajatellen reilua, että markkinoita ohjataan muun muassa hinnoittelulla ja tukipolitiikkaa arvioimalla kestävään suuntaan. Ympäristöä kuormittavalle tuotannolle voisi säätää korkeamman verotuksen ja vähentää eläimille ja ympäristölle haitallisen tuotannon tukemista. Reiluutta ei voi mitata ainoastaan ihmisyksilöiden näkökulmasta.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Johanna Nuorteva

Sosiaaliturvan varassa eläminen tarkoittaa köyhyyttä ja jatkuvaa tukihakemusten täyttämistä. Sosiaaliturvan taso (peruspäiväraha, asumistuki ja toimeentulotuki) on yhteensä niin matala, että saa olla hyvin tarkka, että arjesta sen turvin selviää. Tukiviidakossa ja lomakerumbassa ei jokainen selviä ja meillä on paljon myös ihmisiä, jotka eivät saa niitä tukia, joihin olisivat oikeutettuja, koska eivät tiedä tai osaa niitä hakea. Digitalisaatio on monille sekä ikääntyneille että nuorillekin hankalaa ja esteellistä. On tärkeää, että vahvistetaan kaikkien yhdenvertaista mahdollisuutta saada tuki, johon on oikeutettu. Sosiaaliturvalla on suuri merkitys yhteiskunnassamme, sillä tavoitellaan kaikille suomalaisille tervettä, turvallista ja toimintakykyistä elämää.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Johanna Nuorteva

Yritystoiminta tuo tuottoa tasaisesti valtiolle. Valtion ja kuntien on mahdollista päättää yritysten sijainnista ja toiminnasta myös alueiden elinvoimaisuuden ja työllistymisen etuja ajatellen. Yksityisen yrityksen ainoa tavoite on tuoton maksimointi. Julkisesti omistetun yrityksen avulla voidaan lisäksi tukea tärkeänä pidettyjä aloja tai tulevaisuuden näkökulmasta tarpeellisia aloja. On myös tärkeää, että julkisesti omistetaan huoltovarmuuden kannalta tärkeät yritykset. Mikäli myyntiin päädyttäisiin, olisi tärkeää rahastoida myyntivoitto ja käyttää sitä palveluiden rahoittamiseen.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Johanna Nuorteva

Kulttuurien moninaisuus on rikkaus. Maailmassa ihmiset nykyään liikkuvat työn, turvan ja paremman elämän toivossa. On tärkeää, että osallisuutta tässä yhteiskunnassa vahvistetaan varmistamalla, että kaikilla on mahdollisuus helposti ja nopeasti päästä opiskelemaan suomea ja työllistymistä tuetaan. On tärkeää varmistaa, että yhteiskuntaa rakennetaan tasa-arvoiseksi niin, että perhetausta ei määrittelisi esimerkiksi oppimistuloksia tai luottamusta tulevaisuuteen. Suomen muuttuminen monimuotoisemmaksi tarkoittaa sitä, että moni uskaltaa ehkä nyt olla avoimemmin oma itsensä. Erilaisuutta meillä on ollut aina, mutta esimerkiksi oma seksuaalinen suuntaus on osan täytynyt piilottaa.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Johanna Nuorteva

Kristillisistä arvoista lähimmäisestä huolehtiminen sekä ajatus siitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas on keskeinen. Kristillisistä arvoista (ja toki myös yleishumaaneista arvoista) nousee vastuu huolehtia kaikesta elämästä ja ympäristöstä. Välittäminen, huolenpito, tasa-arvo ja erityisesti vastuu heikoimmista ovat keskeisiä kristillisiä arvoja, joiden varaan on hyvä rakentaa poliittista päätöksentekoa. Tässä kysymyksessä on kuitenkin pakko vastata jokseenkin eri mieltä, koska tämä tulkitaan perinteisenä konservatiivi-liberaali -akselia mittaavana kysymyksenä, vaikka niin ei mielestäni pitäisi olla.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Johanna Nuorteva

Meillä on vielä matkaa siihen, että kaikki olisivat sukupuolestaan riippumatta tasa-arvoisessa asemassa. Suomen on oltava maa, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia sukupuolestaan riippumatta.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Johanna Nuorteva

Selkeitä rajoja ja sääntöjä tarvitaan, mutta niistä ei ole hyötyä ilman kuuntelua, keskustelua ja rohkaisemista. On tärkeää, että kotona vanhemmat päättävät monista asioista kuten puhelimen käytöstä,kotiintuloajoista, koulutehtävien huolehtimisesta ja useista arkisista asioista. Lapsen vastuu ja vapaus laajenevat iän myötä. Ilman luottamusta ja vastuun ottamista ei vapauksia voi lisätä. Monilla työelämä uuvuttaa, eikä voimavaroja riitä kotiin. Silloin on vaikea asettaa lapselle sopivia rajoja, on vähiten uuvuttavaa joustaa. Vanhempien tukea on vahvistettava. Nuoruuteen kuuluu nykyään paljon meille vanhemmille vierasta. Olen tehnyt aloitteen perhevalmennuksesta murrosikäisten nuorten vanhemmille. https://www.hel.fi/static/public/apk/nuortjoh3/0D6FCC9E-18AA-42EC-B363-E4792CFCA256/Liite.pdf

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Johanna Nuorteva

Suomi on kuulunut niihin maihin, jotka ovat luoneet oman kasvun kuluttamalla luonnonvaroja ja saastuttamalla. On meidän vastuulla myös korjata tilannetta aktiivisilla toimilla päästöjen vähentämiseksi. Myös maan taloutta ajatellen on tärkeää olla osaava edelläkävijä. Tulevaisuudessa ilmastoa suojeleva toiminta takaa myös taloudellisen menestyksen.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Johanna Nuorteva

Suomi ei ole muusta maailmasta irrallisessa kuplassa, vaan moni asia, joka on muiden maiden etu, on myös suomalaisten ja Suomen etu.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Johanna Nuorteva

Hyvin harvoin nämä ovat ristiriidassa. Pitkällä tähtäimellä talouden tuottavuus kärsii, mikäli emme huolehdi hiilinieluista ja luonnon monimuotoisuudesta. Jo nyt Suomen on maksettava miljardikorvauksia siitä, että metsää on kaadettu niin paljon, että hiilinielumme ovat vähentyneet sovitusta. Ilman ympäristöstä huolehtimista ei talouden tuottavuuttakaan ole kuin lyhyellä tähtäimellä. Mikäli emme löydä riittävästi keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiselle sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti myös taloudelliset riskit, epävarmuus ja köyhyys osassa maailmaa kasvavat.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Johanna Nuorteva

Vahva johtaja kuuntelee ja toimii demokraattisesti. Epävarman ja huonon johtajan merkki on tehdä päätöksiä välittämättä muiden mielipiteistä. Sellainen päätös on harvoin vahva pitkällä tähtäimellä. Esimerkisi Marin, Niinistö ja Haavisto odottivat ja kävivät keskustelua Nato-kannoista. Vasta yhtenäinen kansan ja eduskunnan kanta riitti tekemään vaikean päätöksen, jonka takana on voitava seisoa jatkossakin.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Johanna Nuorteva

Suuret kaupungin maksavat tällä hetkellä kunnille, joissa oma tuotto ei riitä kattamaan palveluiden kustannuksia. Tarvitsemme myös elävää maaseutua ja on tärkeää varmistaa, että opiskelumahdollisuuksia on toiselta asteelta lähtien saatavilla tiheästi. Nykyistä lukioiden ja ammattioppilaitosten määrää ei tule vähentää. On tärkeää, että opiskelumahdollisuuksia on eri puolilla Suomea. Samalla on kuitenkin varmistettava, että erityisesti pääkaupunkiseudulla on riittävästi opiskelupaikkoja suhteessa tarvittuun työvoimaan. Pääkaupunkiseudulla on myös merkittävästi enemmän sosiaalisia haasteita ja esimerkiksi lähes kaikki maan asunnottomat. Puolet koko Suomen maahanmuuttajalapsista asuu pääkaupunkiseudulla. On tärkeää varmistaa,että pääkaupunkiseudulla riittää rahoitus palveluiden varmistamiseen.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Johanna Nuorteva

On tärkeää, että koulutus- ja työpaikkoja on eri puolilla maata sekä pienemmissä kunnissa että suuremmissa kaupungeissa eikä pakkoa kaupunkiin muutolle ole. Kaupungistuminen nostaa asumisen hintoja ja lisää painetta rakentamiselle sekä lähiluonnon ja metsien hakkuille. Kaupungeissa liikkuminen joukkoliikenteellä on toki helpompaa ja palvelut lähempänä ja helpommin saatavilla kuin pienillä paikkakunnilla, jolloin eläminen on ekologisempaa. Kaupungin väistämättä kasvavat. Ihmisten hyvinvointi on riippuvaista myös lähiluonnosta ja vehreydestä myös asutusten keskellä. On tärkeää varmistaa, että kaupunkeja rakennetaan ihmisten hyvinvoinnin eri tekijät huomioiden. Rakentamisessa tulisi aktiivisemmin säilyttää vanhaa puustoa ja kallioita ja huolehtia vehreydestä myös talojen väleissä.