Kuvassa Liike Nyt -puolueen ehdokas Marjo Vacker
Marjo Vacker Liike Nyt
Hyvinvointi, turvallisuus ja vakaa talous Olen luotettava ja turvallinen sekä omaan läsnäolon taidon Toimin vastuullisesti ja yhteistyöllä
Sosiaalinen media:
Ikä:44
Paikkakunta:Vantaa
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Ammatti:Sairaanhoitaja
Koulutus:Alempi korkea-aste
Puolue:Liike Nyt
Ehdokasnumero:155
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Kyllä
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Hei, olen vantaalainen kaupungin- ja aluevaltuutettu sekä sairaanhoitaja psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Päättäjiksi tarvitaan myös meitä sote-alan ammattilaisia. Omaan sote-alan ammattitaidon kautta ja psykiatrisen alan ammattilaisena tarvittavaa tieto-taitoa sekä ymmärrystä kokonaisuuksista Tämä on juuri sitä vaikuttamista missä koen olevani omiani, olen järjen ääni sekä avoin että rohkea. 44-vuotiaana ja elämänkokemusta kartuttaneena uskallan nostaa epäkohtia esille ja pyrin löytämään ratkaisun asioihin diplomaattisella tavallani. ​Uskon minusta löytyvän päättäjänä tarvittavaa osaamista, luotettavuutta ja turvallisuutta. Hyvinvointi, turvallisuus ja taloudellinen vakaus ovat meidän lähtökohtamme, nämä tulee täyttyä hyvinvointi Suomessa. Sitä me viemme eteenpäin. ​Suomi tarvitsee muutoksen, Liike Nyt Toimin vastuullisesti ja kampanjani on avoin Kiittäen, Marjo Vacker

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Marjo Vacker

Ukrainan kriisi on koskettanut myös Suomalaista yhteiskuntaa. Tämä tulee olla osana Ukrainan tukemista, jälleenrakentamista. Suomen oma turvallisuus näkökulma tulee olla myös taattu

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Marjo Vacker

Me tarvitsemme Suomen valtion kokoon nähden Naton rinnallemme, meidän tulee asettaa kustannukset sen suuntaisesti oman maamme puolustuksen osalta

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Marjo Vacker

Liian isot oppilasryhmät ovat samanaikaisesti riski oppijoiden ja opettajien hyvinvoinnille, etenkin oppimistulosten. Meidän tulee mahdollistaa tietynlaisilla säädöksillä myös turvallisen tilan täyttyminen. Verojenkorotukset eivät välttämättä ole vastaus tähän vaan rahavirran suuntaus

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Marjo Vacker

Suomi johtaa Euroopan alle 25-vuotiaiden huumekuolemien tilastoa. Huumeiden käyttöhuoneet eivät poista juurisyytä. Mutta huumeiden käyttöhuoneilla meillä on mahdollisuus saada ympäristömme osittain turvallisemmaksi esimerkiksi likaisten käytettyjen välineiden osalta tai julkisten paikkojen esimerkiksi leikkipuistot. Jos käyttöhuoneet perustetaan sitä ennen TULEE vahvistaa ja varmentaa olemassa oleva pohja mielenterveys- ja päihdehoidolle ! Jos hoitoa ei ole saatavilla nopealla aikataululla esimerkiksi saman vuorokauden sisällä kun päihderiippuvainen sen ilmoittaa, ei käyttöhuoneet mahdollista itse juurisyytä. Pohja kuntoon ja sitten uusia rakenteita ! Meidän tulee kuitenkin yhteiskunnassa nähdä päihderiippuvuus sairautena EI rikoksena

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Marjo Vacker

Me tarvitsemme NYT rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä pelastustoimeen. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Kriisi on ollut jo liian kauan päällä ja vaarassa kriisiytyä entisestään. Meidän tulee mahdollistaa jokaiselle turvallinen ja oikea aikainen hoitoon pääsy. Akuuttitilanteiden rinnalla meillä on lukuisia tutkimuksiin tai suunniteltuihin hoitoihin odottavia, myös niihin odotusajat ovat ajoittain kohtuuttoman pitkiä. Se on myös uhka ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille. Verojenkorotuksilla emme tätä saavuta sillä taloudellisen ahdingon syventäminen on tässä kohtaa kriisin lisäämistä.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Marjo Vacker

Rangaistuksien lisääminen ei poista kuitenkaan juurisyytä, mistä nuorisorikollisuus lähtee? Pahoinvointi ! Lasten ja nuorten pahoinvointi! Perheiden pahoinvointi ! Mitä vähemmän panostamme lasten ja nuorten palveluihin, sitä varmemmin huonovointisuus lisääntyy ! Nyt ja tulevilla päättäjille on muutoksen aika ja se tulee tehdä välittömästi

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Marjo Vacker

Onko ansiosidonnaisen päivärahan laskeminen ainut työllistävä vaikutus? Osa työttömyyksistä ovat myös mielenterveys perusteisia. Palvelut kuntoon ja ihmisille oikea aikaista apua saataville !

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Marjo Vacker

Työperäinen maahanmuutto on nyt osittain tarpeen. Meidän tulee varmistaa kuitenkin peruskriteerit täyttävää työvoimaa myös kielitaito.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Marjo Vacker

15 vuodessa Suomen valtion velka on lähes kolminkertaistunut, samassa ajassa sote ajettu lähes rapaan ja koulutus heikentynyt. Me tarvitsemme nyt vastuullista talouspolitiikkaa. Tulee tiedostaa, että nyt velanhoitomenot ovat kasvaneet käsittämättömästi korkotason noustessa. Meidän tulee tunnistaa myös tosiasia, että velanotto on alkanut jo ennen koronapandemiasta johtuvaa kriisiä. Onko suuresta velkamäärästä huolimatta peruspalvelut saatu kuntoon ? EI !

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Marjo Vacker

Palkansaajien verotusta tulisi keventää, etenkin pientuloisten verotusta ei tule kiristää, netto palkanosuus tulee muistaa. tuloverotus menee syvemmälle monen palkkapussiin. Meidän tulisi kohdistaa verotus ennemminkin haittaveroihin.. Yhteiskunnassa tulee kuitenkin yksi lähtökohta muistaa, verorahat tulee ohjata hallinnon sijasta palveluihin. Yrityksiä tulee kannustaa veroja alentamalla ja sitä kautta lisäämään ostovoimaa. Enemmän euroja palkkapussiin sitä enemmän veroja kulutuksen tuomana.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Marjo Vacker

Energiayhtiöiden monopoli-peli seis. Ihmisten perusoikeudella, kuten sähkö ei tule tehdä pelialustaa.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Marjo Vacker

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Marjo Vacker

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Marjo Vacker

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Marjo Vacker

Eläinten olot tulee olla tarkoitin valvottua

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Marjo Vacker

Haittaveroja voidaan korottaa ja verorahat ohjata suoraan palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut eivät kestä enää yhtään leikkauksia

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Marjo Vacker

Eriarvoistumista tulisi ehkäistä, mutta kyllä esim yrittäjyyttä tulee tukea ja palkita ahkeruudesta ja yritteliäisyydestä. Työnteon tulee olla kannustavaa

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Marjo Vacker

Monopolit seis. Ihmisten perusoikeuksilla pelaaminen ja överiäisyys on arvomaailmasta kaukana

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Marjo Vacker

Valitettava tosiasia. Yhteiskuntamme ei ole tarpeeksi kannustava vaan mahdollistaa tukiviidakon. Meidän tulee tehdä rinnalle kannustin ja järjestelmän rakenteen uudistamista. Muistettava on kuitenkin eritysien tuentarpeessa olevat.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Marjo Vacker

Tietyt omistukset tarvitsevat valtiota tai kuntaa taakseen ja tässä on syynä esim tiettyjen palveluiden turvaaminen, huoltovarmuus, Suomen tasainen kehitys

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Marjo Vacker

Tarvitsemme kehittymistä, mutta meidän tulee kuitenkin tunnistaa oma rajallisuutemme ja geopoliittinen sijaintimme myös turvallisuuden lähtökohdat tulee olla selkeät. Tulee meidän kuitenkin seurata maailman kehitystä ja kehittyä mukana.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Marjo Vacker

Uskonto ja politiikka ovat kaksi eri asiaa

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Marjo Vacker

Suomessa tähän on jo vaikutettu paljon.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Marjo Vacker

Perheet ja huoltajat tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta. vanha sanonta kertoo, että rajat ovat rakkautta. Jo koulumaailmassa nähtynä auktoriteetin alasajo on surullista. Rajat ja kurinpito tulee olla hallittua ja ammattitaitoista

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Marjo Vacker

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Marjo Vacker

Meidän tulee ajaa maamme etua turvallisuus edellä. Mutta yhteistyötä Euroopan ja muun maailman kanssa ei tule unohtaa.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Marjo Vacker

Suomi tarvitsee nyt talouden nostoa, meidän tulee saavuttaa työpaikkojen kehitys, mutta ympäristön etu tulee ottaa huomioon kehityksessä.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Marjo Vacker

Tarvitsemme kestävyyttä, läpinäkyvyyttä ja rohkeutta. Vahvuutta on erilaista ja hyvä vahva johtajuus ottaa myös mielipiteitä huomioon, mutta ratkaisee tilanteen kuitenkin enemmistön parhaaksi. tarvitsemme eri alojen osaamista osaksi päätöksentekoa.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Marjo Vacker

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Marjo Vacker

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.