Kuntavaalit 2017

Eve Rämö
Vihr
Vantaa
211 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 33
Koulutustaso AMK
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Sydän. Järki. Tahto. Olen 33 -vuotias Vantaalainen, aktiivinen inhimillisyyden ja tasa-arvon puolustaja. Olen koulutukseltani sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja ja työskennellyt monipuolisesti sosiaalialalla, erityisesti lastensuojelussa, lasten, nuorten ja perheiden parissa. Empatia, toisista huolehtiminen ja oikeudenmukaisuus ovat minussa myötäsyntyisiä ominaisuuksia. Haluan puhua heidän puolestaan, joiden oma ääni ei kanna. Kampanjani pääteemoja ovat lasten ja perheiden hyvinvointi, lastensuojelun riittävät resurssit, laadukas koulutus ja terveet rakennukset. Lisäksi on tärkeää pitää lähiluontomme elävänä ja tarjota riittäviä harrastusmahdollisuuksia. Päätöksenteossa pidän tärkeänä sitä, että se on aidosti avointa ja demokraattista ja että siihen voi vaikuttaa. Päätöksenteko ei saa karata liian kauas käytännön tasosta. Asun Korsossa puolisoni ja kissojeni kanssa. Olen aktiivinen kotikissaharrastaja ja luonnon ystävä, joka viihtyy vapaa-ajallaan metsässä vaeltaen ja sienestäen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 377 +202
  ennakkoon 115  
  vaalipäivänä 262  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vantaalla on noin 1,1 miljardin euron velkataakka. Sen keventämiseksi kaupungin pitäisi ensisijaisesti korottaa kunnallisveroa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Ensisijaisesti taloutta tulisi tasapainottaa muilla keinoin. Säästöjä voisi hakea lisäämällä erilaisia ennalta-ehkäiseviä palveluita ja säästämällä investointimäärärahoista - rakentamalla esimerkiksi edullisia valmistaloja kalliin vau-arkkitehtuurin sijasta."

2 / 30

Kaupungin investointitarpeen hillitsemiseksi Vantaan pitäisi hidastaa uusien asukkaiden muuttoa esimerkiksi kaavoitusta vähentämällä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Uusia asuntoja kaivataan kipeästi. Samoin uusia ja terveitä koulurakennuksia. Isot projektit kuten Dixi, syövät investointirahaa todella paljon. Vantaan tulisi löytää edullisia vaihtoehtoja rakentamiselle."

3 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Elävään kaupunkiin kuuluu monenlaista rakentamista - isoa ja pientä. Liika säännöstely ei ole tarpeen mutta on kuitenkin hyvä, että rakentamista valvotaan."

4 / 30

Vantaan terveyspalvelut pitäisi useiden terveysasemien sijaan keskittää muutamaan suureen, täyden palvelun yksikköön.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Terveyspalveluiden helppo saavutettavuus on osa hyvinvointivaltiota. Matka lähimmälle terveysasemalle ei saa muodostua esteeksi terveyspalveluiden käytölle. Hyvät lähipalvelut on taattava myös SOTE:n yhteydessä."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Vantaan pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Pormestarimalli siirtäisi päätöksenteon takaisin virkamiehiltä poliittisille toimijoille. Vastuunkanto tehdyistä päätöksistä olisi niillä, jotka päätökset tekevät. Pormestarimalli olisi läpinäkyvämpi kuin nykyiset, poliittisen puoluetaustan omaavat virkamiehet."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kaavoitus tulee tehdä pääosin yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa. Kaavoituksen perusta ei voi olla pakkolunasetut maat. Maiden omistus ei kuitenkaan saa olla kaupunkikehityksen esteenä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kuntalaisten oikeutta ja mahdollisuutta vaikuttaa alueensa kaavoitukseen ja rakentamiseen ei tule rajoittaa."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Rakentamisen esteitä tulisi raivata ja mahdollistaa edullista asuntotuotantoa. On kuitenkin tärkeää, että ajoneuvoille on riittävästi pysäköintitilaa - joko taloyhtiöissä tai yleisillä alueilla."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Jokseenkin outo kysymyksenasettelu. Kaikkien väylien tulee olla turvalliset liikkua, niin jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin ajoneuvoille. Ajoteiden ylläpito lisää jalankulkijoiden turvallisuutta. Jonkinlaista priorisointia tulee tehdä; vilkkaimmat reitit puhdistetaan ensin."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Vantaan joukkoliikennettä tulee kehittää entisestään niin, että myös harvempaan asutut taajamat ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Joukkoliikentee tulee olla edullista ja nopeaa, jotta se on aidosti vaihtoehto yksityisautoilulle."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kirjastojen tulee pysyä ajassa ja kehittää palveluitaan kohtaamaan kuntalaisten tarpeita."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kouluverkkosuunnitelmissa pitää huomioida useita seikkoja. Koulumatkojen pituus ja turvallisuus tulee olla etusijalla. Myös koulurakennusten kunto on oltava hyvä. Uusia kouluja suunniteltaessa tulee huomioida uusimmat väestöennusteet."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "En usko valinnanvapauden rajoittamiseen. Toki on hyvä, että koulut pysyvät tasalaatuisina eivätkä ne eriydy vanhempien valintojen mukaan."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Liikuntatunnit ovat osa peruskoulun sukupuolittuneisuutta. Poikien liikuntatunneilla pelataan "poikien lajeja" ja tyttöjen tunneilla "tyttöjen lajeja". Kaikkia lapsia tulee sukupuoleen katsomatta innostaa etsimään liikunnan iloa kaikkien lajien joukosta. Liikuntatunneilla tulee arvioinnin sijaan kiinnittää huomiota siihen, että lapset löytävät terveyttä ja hyvinvointia tukevan liikuntamuodon jota harrastaa."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Haaste on enemmänkin kaupunkisuunnittelussa - asuinalueiden eriytyminen tulee pysäyttää ja kehittää asuinaluieita eläviksi kaupunkikeskuksiksi jotka houkuttelvat kaikenlaisia asukkaita. Ideaali tilanne on, kun kouluissa ja luokissa on kaikenlaisia oppijoita ja opiskelijoita tasaisesti."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Haluamme Vantaalla turvata lapsille tasa-arvoisen lapsuuden ja yhdenvertaisen lähtökohdan elämään.Haluamme lastemme kasvavan hyvinvoivien vanhempien perheissä, terveissä kouluissa ja osaavan henkilöstön parissa. Haluamme, että aikuisilla on lapsille aikaa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on poistettava."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen keinoja tulee monipuolistaa. Keinoja tehdä osa-aikatyötä ja viedä lapsia joustavammin hoitoon tulee laajentaa. Myös toisen vanhemman mahdollisuuksia jäädä lapsen kanssa kotiin tulee lisätä. Perheiden ja tilanteiden moninaisuus pitäisi näkyä myö mahdollistamalla erilaiset ratkaisut."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Valinnanvapauden lisääntyessä on hyvä säilyttää monipuolinen palveluvalikoima. Julkisten terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja kilpailukykyisiä. Uudistuksessa on huomioitava jo olemassa olevat hyvät, tehokkaat ja edulliset ratkaisut ja toimintamallit.Tärkeämpää kuin yksityistäminen tulee olla hinta ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Joillakin aloilla ulkoistaminen on tuonut säästöjä ja laatua ja toisaalla kasvattanut julkisen sektorin menoja."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Jo nyt pienikin maksu saattaa olla este terveyskeskuskäynnille. Maksut kasaantuvat paljon sairastaville ja yhdessä lääkekulujen kanssa maksettavaa saattaa kertyä yli maksukyvyn. Aito hyvinvointiyhteiskunta huolehtii aina myös vähävaraisista ja sairaista kuntalaisista."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Jokaisella tulee olla vapaus valita asuinpaikkansa. On kohdattava se tosiasia että tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa tehokkaammat palvelut ja liikkumiset. Elävä maaseutu on myös tärkeää. Myös harvaan asutuilla seuduilla täytyy olla julkista liikennettä liikkumiseen."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Nyt jos koskaan on aika korjata tämä epätasa-arvo lakipykälistä. Rakkaus eikä vanhemmuus katso sukupuolta. Myös isyyslakia on uudistettava ja transseksuaalien ja vammaisten pakkosterilointi lopetettava."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Vantaalla on ollut enimmillään 3 isoa vastaanottokeskusta samaan aikaan. Vantaa pystyi hienosti tarjoamaan tilat hätää tarvitseville. En näe syytä, miksei tämä onnistuisi myös jatkossa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Koulut ja opiskelu muuttuvat koko ajan ja niin oppilaat kuin opettajatkin ovat jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Opettajille on taattava riittävät valmiudet ja koulutus erilaisten oppijoiden ja oppilaiden kohtaamiseen. Oppilasmateria on yhtä moninaista kuin on ihmesten kirjokin. Opettajilla ja kouluilla on suuri haaste löytää oikeat ja riittävät tukimuodot oppilaille. Näitä haasteita ei voiteta kurilla. Kasvatus ei ole pelkkää kuria. Koulun päätehtävä ei ole opettaa istumaan hiljaa paikallaan"

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Arvojen itseoikeutus ei pidä olla niiden perinteisyydessä vaan arvoissa itsessään. Arvot pitää arvottaa niiden sisällön mukaan. Arvoina koti on hyvä - jokaisella meillä pitäisi olla koti. Asunnottomuuteen tulee löytää ratkaisu. Suomessa tulee toteutua positiivinen uskonnonvapaus: jokainen saa uskoa tai olla uskomatta miten haluaa ja se saa näkyä. Se että oma vakaumus näkyy on rikkaus. Suomalaisina meidän täytyy luottaa isänmaamme perinteisiin ja hyvyyteen siinä mitä vanhempamme ovat rakentaneet."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Tärkeämpää kuin yksityistäminen tulee olla hinta ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Joillain aloilla ulkoistaminen on tuonut säästöjä ja laatua ja toisaalla kasvattanut julkisen sektorin menoja."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Huonoina aikoina on satsattava tulevaisuuteen ja pitää julkisen sektorin toiminta aktiivisena. Julkisista palveluista ei voida loputtomiin säästää höyläten ilman että palvelut kärsivät merkittävästi. Suuret säästöt tulee tehdä rakenteellisilla muutoksilla ja satsaamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen pita?a? olla politiikan keskeisia? tavoitteita, silla? tasa- arvoisuus lisa?a? hyvinvointia. Ihmisella? on oikeus tavoitella menestysta? ja varakkuuttakin, mutta hyva? yhteiskunta tasaa eroja ihmisten va?lilla? verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Varallisuus ei välttämättä ole hyvä ahkeruuden mittari."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Sosiaalietuuksien kuluvaa summaa voidaan hillitä tehokkaalla ennaltaehkäisevällä työllä. Seuraavalla vaalikaudella tulee voida kokeilla Vihreän perustulomallin mukaista perusturvan- ja tuloverotuksen kokonaisuudistusta. Malli voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Mallilla uudistetaan kaikille minimitoimeentulo ja yksinkertaistetaan byrokratiaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Emme voi jatkuvasti elää maapallon kustannuksella. Ympäristön tuhoaminen on oman elinympäristömme tuhoamista. Ympäristön arvo täytyy tiedostaa sillä usein se on korvaamaton. Ympäristön suojeleminen ja talouskasvu eivät ole vastakkaisia asioita. Kestävää talouskasvua voidaan saada aikaan ilman ympäristöä tuhoavaa toimintaa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Päätöstä tehdessä tulee arvoida sitä, aiheuttaako hanke peruuttamatonta tuhoa luonnolle. Emme voi jatkuvasti elää maapallon kustannuksella. Ympäristön tuhoaminen on oman elinympäristömme tuhoamista. Ympäristön arvo täytyy tiedostaa sillä usein se on korvaamaton."