Kuntavaalit 2017

Li Andersson
Vas
Turku
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Turku
Ikä 29
Koulutustaso Valtiotieteiden kandidaatti
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen Li Andersson, 29-vuotias kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja sekä turkulainen feministi. Jag är Li Andersson, 29 år gammal riksdagsledamot, partiordförande och feminist från Åbo.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 6374 +3952
  ennakkoon 3256  
  vaalipäivänä 3118  
Osuus kunnan äänistä 6.9%  
  ennakkoon 7.3%  
  vaalipäivänä 6.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Turku ei tarvitse lisää korkeapalkkaisia johtajia, mutta poliittisten johtajien pitäisi toimia poliittisella mandaatilla eikä virkavastuulla. Toinen vaihtoehto on siirtyä määräaikaisiin sopimuksiin kaupunginjohtajien osalta. Åbo behöver inte flera högavlönade tjänstemän, men politiska ledare bör ha politiska mandat, och inte göra politik som tjänstemän. Ett annat alternativ är att ta i bruk visstidsanställningar för stadsledningen."

2 / 30

Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Turkuun mahtuu kyllä korkeaa rakentamista, mutta ei juuri Kakolanmäelle, joka on kulttuurihistoriallisesti aivan ainutlaatuinen ja todella kaunis paikka. Tornit sopivat paremmin muualle. Det finns nog plats för högt byggande i Åbo, men inte på Kakolabacken, som är en kulturhistoriskt unik och mycket vacker miljö. Tornbyggen passar bättre på andra ställen."

3 / 30

Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Superbussit on hyvä tapa kehittää bussiliikennettä, mutta eivät korvaa raitiotietä. Raitiotie on nopea ja sujuva liikennemuoto, joka lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja ohjaa Turun kaupunkikehitystä. Pidän äärimmäisen tärkeänä, että pidetään kiinni suunnitelmista myöhemmin laajentaa yhteydet Kaarinaan ja Raisioon. Silloin raitiotie tarjoaa ympäristöystävällisen ja nopean vaihtoehdon Turussa työssä käyville."

4 / 30

Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Fennovoiman ydinvoimalahanke on kallis ja epävarma sijoitus turkulaisille veronmaksajille. Fennovoiman nykyinen omistajarakenne on paras esimerkki epävarmasta kannattavuudesta, kun yksityiset sijoittajat ovat jättäneet projektin on tarvittu kuntia ja Rosatom tilalle. Fennvoima-kärnkraftsprojektet är en dyr och osäker investering för skattebetalarna i Åbo. Den nuvarande ägarstrukturen är det bästa exemplet på hur osäker lönsamheten är, då privata investerare har lämnat projektet."

5 / 30

Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Turun keskusta-alueella pitäisi laskea nopeusrajoituksia nykyisestä. Se lisäisi liikenneturvallisuutta ja vähentäisi päästöjä. Man bör sänka hastighetsbegränsningarna i Åbo centrum. Det skulle öka trafiksäkerheten och minska utsläppen."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Aktiivinen maapolitiikka on keskeinen tapa, jolla kunta voi vaikuttaa maan ja tonttien hintakehitykseen. Se taas on keskeinen tapa vaikuttaa asumisen ja rakentamisen hintaan. En aktiv politik i fråga om markanvändning och -ägande är ett centralt sätt för kommunen att påverka pris på land och tomter. Det är i sin tur ett centralt sätt att påverka pris på byggande och boende."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Minä en kannata kansalaisten perusoikeuksien kaventamista kaavoituksen vauhdittamiseksi. Valitusoikeus on tärkeä vaikuttamiskeino täysin tavallisille kuntalaisille vaikuttaa prosesseihin, jotka koskevat heidän arkiympäristöä. Jos valituksia tulee paljon, kannattaa kunnan kehittää kaavoituksen vuorovaikutusprosesseja. Jag stöder inte en begränsning av kommuninvånarnas grundläggande rättigheter för att försnabba stadsplaneringen. Det är ett sätt för kommuninvånarna att påverka."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Turun kokoisessa kaupungissa on tarpeeksi hyvät joukkoliikenneyhteydet jotta autopaikkanormeista voidaan tinkiä. Se tekee rakentamisesta ja asumisesta halvempaa sekä mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen. I en stad av Åbos storlek finns det tillräckligt bra kollektivtrafikförbindelser för att lätta på normerna i fråga om parkeringsplatser. Det gör byggandet och boendet mer förmånligt och möjliggör en tätare stadsstruktur."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "On järkevää aloittaa auraus pyöräteistä ja jalkakäytävistä, ihmisten ja esimerkiksi ikääntyneiden liikkumisen helpottamiseksi ja sen tekeminen turvallisemmaksi. Näin myös toimitaan monissa kunnissa jo nyt. Det är vettigt att börja snöskottningen från cykelvägarna och trattoarerna, det gör det lättare och tryggare för såväl barnfamiljer som äldre att röra sig. Detta gör man redan nu i flera kommuner."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Joukkoliikenteeseen panostaminen on järkevää niin tasa-arvon kuin ympäristön kannalta. Turussa yksityisautoilun edellytykset ovat jo hyvät, mutta edellykset vaihtaa autosta joukkoliikenteeseen eivät ole likimain sitä mitä niiden pitäisi. Att satsa på kollektivtrafiken är vettigt såväl för jämställdheten som miljön. I Åbo är förutsättningarna för privatbilism redan bra, medan förutsättningarna för att byta bilen till kollektivtrafik inte alls är på den nivå de borde vara."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Kirjastot kehittyvät yhä vahvemmin eläviksi kohtaamispaikoiksi ja kuntalaisten olohuoneiksi, ja kirjojen lisäksi niissä pitää olla tarjolla monen muunlaista palvelua ja toimintaa. Se ei tarkoita, etteikö kirjastojen ydintehtävä jatkossakin olisi kirjallisuus ja lukuinnon herättäminen. Biblioteken utvecklas att starkare mot att vara levande mötesplatser och fungera som kommuninvånarnas vardagsrum, förutom böcker bör de även erbjuda andra former av tjänster och aktiviteter."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Minusta on tärkeää, että myös isoissa kaupungissa ylläpidetään kattavaa kouluverkkoa ja pyritään toteuttamaan lähikouluperiaatetta. Kouluista on leikattu ja säästetty aivan riittävästi, nyt on korkea aikaa panostaa nuoriin suomalaisiin. Se on kannattavaa rahankäyttöä. Det är viktigt att man även i städer upprätthåller ett brett skolnät och förverkligar närskoleprincipen. Det har skurits ner och sparats tillräckligt på skolorna, nu är det hög tid att satsa på de unga finländarna. Det lönar sig!"

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Suomalaisen peruskoulun eriarvoistuminen on tosiasia, ja siihen vaikuttaa yleisen eriarvoistumiskehityksen lisäksi myös ne koulutuspoliittiset valinnat, jotka kunnissa on tehty. Iso määrä painotettuja erikoisluokkia yhdistettynä vapaan kouluvalintaan lisää koulushoppailua. Jämlikheten minskar i grundskolan, och orsaken är förutom den allmänna samhällsutvecklingen även de skolpolitiska lösningar man gjort. Många specialklasser, kombinerat med fritt skolval, bidrar till "skolshopping""

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Ainakin osan tunneista voisi hyvin pitää kaikkien oppilaiden yhteisinä. En del av lektionerna kan bra hållas som gemensamma för alla elever."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Kouluissa ei todellakaan tule syrjiä oppilaita taustan takia. Maahanmuuttajatausta ei liity koulussa pärjäämiseen. Sen sijaan on tärkeää, että kaavoituksella, asunto- ja koulutuspolitiikalla estetään kaupungin eriytymistä. Man skall absolut inte diskriminera elever på grund av deras bakgrund. Invandrarbakgrund har inget att göra med hur man lär sig. Istället bör man genom detaljplanering, bostads- och skolpolitik förhindra att staden segregeras."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Subjektiivinen päivähoito-oikeus on keskeinen tapa tukea lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä vanhempien työllistymistä. Ehdottoman tärkeä ja kannatettava juttu. Den subjektiva rätten till dagvård är ett centralt sätt att stöda barnens välfärd och jämlikhet samt föräldrarnas sysselsättning. Mycket viktig!"

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Nykyhallitus on leikannut hyvinkin rajusti varhaiskasvatuksesta. Minusta kaikki lisäresurssit tulee nyt suunnata kaikkien perheiden käytettävissä oleviin laadukkaisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Perheet päättävät sitten itse, käyttävätkö vai ei. Denna regering har skurit ner väldigt mycket i dagvården. Alla tilläggsresurser bör användas på de kvalitativa dagvårdstjänster som är tillgängliga för alla familjer. Familjerna väljer sedan själva hur de vill ordna vården."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat Suomessa laadukkaat ja toimivat, vaikka korjattavaakin löytyy saatavuuden ja asiakasmaksujen osalta. Haluan, että yhteisiä verovaroja käytetään yhteisiin julkisiin hyvinvointipalveluihin, eikä suurten konsernien osinkoihin ja veroparatiisisijoituksiin. Den offentliga social- och hälsovården är välfungerande och effektiv i Finland, fastän det finns mycket att förbättra i fråga om tillgänglighet och kundavgifter. Nej till vinster i välfärden!"

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osuus kokonaisrahoituksesta on Pohjoismaiden korkein. Asiakasmaksut vaikeuttavat erityisesti pienituloisten hoitoonpääsyä ja lisäävät terveyseroja. Social- och hälsovårdsavgifternas andel av helhetsfinansieringen är i Finland Nordens högsta. Avgifterna försämrar låginkomsttagares möjlighet att få hälsovård och ökar hälsoklyftorna."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Koko Suomen pitäminen asuttuna ei ole mikään itseisarvo itsessään, sen sijaan on tärkeää, että peruspalvelut pelaavat kaikkialla maassa, missä on asutusta. Att hålla hela Finland bebott är inte ett självändamål i sig. Däremot är det viktigt att basservicen fungerar på alla de platser i landet där det finns bosättning."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Kannatan tasa-arvoa niin avioliiton kuin adoptio-oikeuden osalta. Tärkeintä on, että toisiaan rakastavat ihmiset saavat olla yhdessä ja että lapsi saa rakastavat vanhemmat. Jag stöder jämlikhet såväl ifråga om äktenskap som adoptionsrättigheter. Det viktigaste är att folk som älskar varandra får vara tillsammans och att alla barn får föräldrar som älskar dem."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "On tärkeää että Suomi hoitaa oman osaansa ja kantaa vastuuta kansainvälisestä pakolaistilanteesta. Se ei onnistu, ellei kunnat ovat valmiita vastaanottamaan turvapaikanhakijoita. Finland bör bära sin del av ansvaret för den internationella flyktingkrisen. Det lyckas inte, om inte kommunerna är beredda att ta emot asylsökande."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Suomalaisen koulun ongelma ei ole kurin puute. Sen sijaan leikkaukset ovat johtaneet ryhmäkokojen kasvuun ja henkilöstöresurssien vähenemiseen, vaikka erityisen sekä tehostetun tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on kasvanut. Den finländska skolans problem är inte brist på disciplin. Nedskärningarna har lett till att gruppstorlekarna har ökat och personalresursen minskat, fast antalet elever med behov av stöd har ökat."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Se riippuu täysin siitä, miten nämä perinteiset arvot määritellään. Itse pidän tasa-arvoa, vapautta ja oikeudenmukaisuutta parhampana arvopohjana politiikalle. Det beror helt på hur man definierar traditionella värderingar. Själv ser jag jämlikhet, frihet och rättvisa som den bästa värdegrunden för politik."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Hallituksen ajama sote-malli olisi toteutuessaan ennennäkemätön mullistus suomalaisessa julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen sijaan, että rahat laitetaan julkisten palveluiden laadun parantamiseen, asiakasmaksujen keventämiseen ja yhteistyön parantamiseen, häviäisi entistä suurempi osa osinkoihin ja veroparatiiseihin. Regeringens förslag till sote-reform leder till att en större andel av våra gemensamma skattemedel, avsedda för gemensamma välfärdstjänster, försvinner i dividender."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Veronkorotukset on parempi vaihtoehto kuin leikata esimerkiksi vanhusten hoidon tai ruuan laadusta tai korottaa asiakasmaksuja. Skattehöjningar är ett bättre alternativ än att skära ner i kvaliteten på åldringars vård eller mat, eller att höja patientavgifterna."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Suuret tuloerot ovat haitallisia niin tasa-arvolle kuin kansantalouden kehitykselle. Tuloerot eivät johdu eroista ihmisten ahkeruudesta, vaan siitä että kaikki eivät syntyessään saa samoja lähtökohtia. Siksi pitää tehdä eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa. Stora inkomstklyftor är skadliga för jämlikheten och tillväxten. De beror inte på skillnader i hur flitiga folk är, utan på att alla inte får samma förutsättningar för livet. Därför behövs politik som minskar inkomstklyftorna."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Rahaa palveluihin riittäisi erinomaisesti, jos työllisyysaste olisi korkeampi. Siksi pitää edistää työllisyyttä julkisilla investoinneilla ja pienituloisten ostovoimaa tukemalla, uudistamalla vanhempainvapaajärjestelmää ja panostamalla koulutukseen. Pengarna räcker utmärkt till den offentliga servicen, om sysselsättningsgraden är högre än nu. Sysselsättningen bör höjas genom offentliga investeringar och ökad köpkraft, samt en reform av föräldraledigheten och utbildningssatsningar."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Nämä eivät ole keskenään ristiriidassa. On masentavaa törmätä tähän väittämään vaalikoneessa vuosi toisensa jälkeen. Ilmastonmuutos on tosiasia, ja siihen pitää suhtautua vakavuudella. Uudet työpaikat löytyvät cleantechistä, kiertotaloudesta, uusista energia- ja liikenneratkaisuista. Denna motsättning existerar inte, deprimerande att fortfarande stöta på denna fråga i valmaskin efter valmaskin. Klimatförändringen är ett faktum vi måste ta på allvar."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Li Andersson: "Ilmastonmuutos ja luonnon monimutoisuuden hupeneminen on tosiasia, ja siihen pitää suhtautua vakavuudella. Ympäristöstä huolehtiminen on vastuullista ja tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Klimatförändringen och minskningen av naturens mångfald är faktum som måste tas på allvar. Att göra politik med ett miljöperspektiv är ansvarsfullt och framtidsinriktat."