Kuntavaalit 2017

Tere Sammallahti
Kok
Espoo
88 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Espoo
Ikä 35
Koulutustaso DI, M. Sc. (Civil Engineering)
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Arvo- ja markkinaliberaali, jonka mielestä julkisen talouden tervehdyttäminen on kuntapuolella tärkein asia ratkaistavaksi. Teemoina kaavoituksen keventäminen, infrainvestoinnit, byrokratian ja hallintohimmeleiden purkaminen sekä korruption kitkeminen julkishallinnosta. Ajan muutosta nykyiseen suomalaiseen demokratiamalliin, jota pyöritetään puolueiden puheenjohtajien ehdoilla, ja jossa kieltäminen, sääntely ja holhoaminen ovat käytetyimmät työkalut. Haaveenani on Suomi, jonka poliitikot ovat aidosti äänestäjiensä asialla ja vapaita puoluekurista, eturyhmäpolitikoinnista ja sokeasta idealismista. Jos olen mielestäsi jossain asiassa väärässä, niin ota ihmeessä yhteyttä ja kerro minulle, missä mättää. Otan rakentavan kritiikin ja dialogin mielelläni vastaan esimerkiksi Facebookissa tai aktiivisen Youtube-kanavani kautta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 345 +345
  ennakkoon 105  
  vaalipäivänä 240  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Kun meillä on pakollinen oppivelvollisuus, on opetuksen järjestävän julkisen tahon vastuulla ylläpitää tarvittavaa infrastruktuuria, joka ei vaaranna oppivelvollisten terveyttä. Kunnalle kertynyttä sijoitusvarallisuutta, jota on yli 500 miljoonaa euroa, voidaan käyttää tällaiseen tarkoitukseen. Mieluummin realisoidaan sijoitusvarallisuutta kuin nostetaan uutta velkaa."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Ei tarvita, pääkaupunkiseudulla on tarpeeksi tiloja teatterille. Espoon täytyy karsia menoja taittaakseen rajun velkaantumistahdin. Kulttuurin lisärahoituksen jäädyttäminen, ja mielellään kulttuurin rahoituksen pienentäminen, on hyvä tapa tervehdyttää kulurakennetta."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Espoossa asumisen hinta on todella korkea. Mieluummin kaavoitetaan lisää ja mahdollistetaan tarvittava lisärakentaminen, jotta kuntaan muuttajille riittää asuntoja ja tänne tuleville yrityksille toimitiloja. Asukkaat ja yritykset ovat edellytys verokertymän kasvamiselle, joten mieluummin leikataan väliaikaisesti palvelutasosta."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "En keksi syytä rajoittaa yritysten perustamista ja toimintaedellytyksiä. Liiketoiminta on tervetullutta minun Espooseeni."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "On parempi, että poliittisesti keskeisiä toimia hoitaa demokraattisesti valitut luottamushenkilöt kuin virkamiehet."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Tarvittaessa pakkolunastukset voivat olla perusteltuja infrahankkeiden läpi viemiseksi. Pakkolunastuksen tulee kuitenkin olla viimeinen keino ja sitä tulee käyttää vain perustellusti infran toimivuuden kannalta keskeisissä projekteissa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Valitusoikeus tulee olla, mutta kaavoitushankkeiden valitukset tulee lähettää ja käsitellä tietyssä ajassa, jonka jälkeen päätös jää lainvoimaiseksi ja kaavoitus etenee kyseisen päätöksen pohjalta. Liian suuret valitusoikeudet ovat johtaneet Suomessa tärkeiden kaavoitus- ja rakennushankkeiden tarpeettomaan venymiseen."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Tontin kehittäjällä tulee olla oikeus päättää, millaista tilatehokkuutta asuntojen ostajille tarjotaan. Muutenkin kaavoitusmenettelyä tulisi keventää."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Teiden talvikunnossapidon pitäisi perustua sille, kuinka olennainen osa ihmisten liikkumista kyseinen väylä on, oli kyseessä sitten pyörätie, jalkakäytävä tai autotie. Autoteiden auraamatta jättäminen vaikeuttaisi merkittävästi myös julkisen liikenteen toimintaa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Kaikkien liikkumismuotojen edellytyksistä tulee huolehtia, mutta asumistiheydeltään tiiviissä asutuskeskuksissa joukkoliikenteen järkevä kehittäminen vie painetta yksityisautoilua palvelevan infran kustannuksilta."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Mikään julkinen toimija ei voi jäädä poteroon puolustamaan vanhoja rakenteita. Yhteiskuntamme elinehto on, että haemme aktiivisesti uusia toimintatapoja ja kehitymme sitä kautta tehokkammiksi ja paremmiksi myös julkisten palveluiden tuottamisessa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Kts. edellinen kysymys. Jos kouluverkon kehittämiseksi ilmaantuu parempia ajatuksia, niin meidän tulee tarttua niihin sen sijaan, että yritämme ylläpitää vanhoja huonompia ja tehottomampia rakenteita."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Jos kouluissa on vapaina olevia paikkoja, niin en näe, miksi oikeutta valita tulisi rajata. Jos taas joissain kouluissa paikkoja ei ole, niin lienee perusteltua jakaa koulupaikat lähialueen lapsille ja ohjata muut toisiin kouluihin maantieteellisesti järkevästi sekä vanhempien tahdon mukaisesti."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Kouluissa kaikkien pitäisi oppia tekemään töitä keskenään. Koululiikunnassa, ja muissakin aineissa, voidaan ottaa käyttöön tasoryhmät, mutta sukupuolten perusteella jaottelua ei ole syytä tehdä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Esimerkiksi erityisoppilaiden määrää voidaan rajata opettajien työn helpottamiseksi ja työrauhan takaamiseksi, mutta maahanmuuttajuus tai oppilaan vanhempien maahanmuuttajuus ei ole sellainen ominaisuus, jonka perusteella jaottelua tarvitsee tehdä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Lasten sosiaalistamiseksi voitaisiin ajatella vaikka 1-2 tunnin päivittäistä vierailua läheisen päiväkodin ryhmissä tai vierailua päiväkodissa ulkoiluaikaan. Täysipäiväinen hoito kaikille alle 3-vuotiaille vanhempien statuksesta riippumatta on äärimmäisen kallista eikä välttämättä vastaa siihen tarpeeseen, johon päivähoidon/varhaiskasvatuksen tulisi vastata."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Jos kotihoidon tukemisella voidaan säästää päivähoidon tai muun varhaiskasvatuksen kustannuksissa, niin kannustimia kotihoidolle voidaan parantaa maltillisesti. Yleisesti ottaen tukia tulisi kuitenkin pienentää ja palveluiden kustannuksia siirtää niiden käyttäjien maksettavaksi entistä enemmän."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Minulle ei ole väliä, tuottaako palvelut yksityinen vai julkinen tuottaja, kunhan palvelu täyttää asetetut laatu- ja hintakriteerit."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Ajatus on kaunis, mutta asiakasmaksujen poistaminen johtaisi turhiin käynteihin, jonojen pitenemiseen ja palveluiden ylikuormittumiseen. Nimellinen asiakasmaksu vähentää turhia käyntejä ja takaa paremmat palvelut."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Kuntien tulee kehittyä orgaanisesti eikä keskusohjatusti. Jos jokin seutu autioituu, on se tietysti harmillista, mutta en näe syytä käyttää veronmaksajien rahoja elinkelvottomien alueiden tekohengittämiseen."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Kaikilla yhteiskunnan täysin oikeustoimikelpoisilla ihmisillä tulisi olla samat yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/avioliittolain-muutoksen-aika-on-nyt/"

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "No tarvitseeko? En tiedä. Koska kannatan lähidemokratian vahvistamista, toivoisin, että kunnilla olisi mahdollisuus tehdä mahdollisimman paljon itsenäisiä päätöksiä myös tässä asiassa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Lähtökohtaisesti pidän lasten kasvattamista lasten vanhempien tehtävänä. Opettajilla tulee kuitenkin olla velvollisuus ja keinot suojella oppimishaluisten oppilaiden oikeutta rauhalliseen oppimisympäristöön. Oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille tai häiriköille pitää pystyä tarjoamaan apua opiskelurytmiin pääsemiseksi, mutta kuitenkin niin, etteivät muut oppilaat joudu kärsimään."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Nuo kolme termiä eivät ole arvoja, vaan kansallismielistä eetosta. Perinteisiin, tai varsinkaan uskontoon, ei tule nojata missään poliittisessa toiminnassa. Poliittisen päätöksenteon pitää perustua faktoihin, johdonmukaiseen ja rationaaliseen ajatteluun sekä sellaisiin todellisiin universaaleihin arvoihin, kuten rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Sen enempää yksityistäminen kuin julkinen palvelutuotantokaan ei voi olla itseisarvo. Kansalaisille tarjottavat palvelut tulee kilpailuttaa ja valita se tuottaja, joka pystyy tuottamaan laatustandardit täyttävää palvelua halvimmalla. Sillä ei ole väliä kuka tekee, vaan sillä, mitä tehdään ja mihin hintaan."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Jo 44,5 % suomalaisten työllään tuottamasta lisäarvosta realisoidaan poliitikkojen eturyhmilleen jaettavaksi. Meidän täytyy tunnistaa ja purkaa julkiselta sektorilta tehottomia rakenteita sen sijaan, että kuvittelisimme verojen nostamisen olevan ratkaisu ongelmiimme. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/myytti-julkisen-sektorin-leikkauksista/"

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Tuloerot ovat väistämättömiä yhteiskunnassa, jossa ymmärretään työn merkitys yksilön hyvinvoinnille sekä motivaatiolle parantaa omaa elintasoaan. Yhteiskunnassa jossa tunnustetaan yksityisen omistusoikeuden arvo, suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, joskaan eivät välttämättä toivottavia. Suurituloisuus ei myöskään automaattisesti ole merkki poikkeuksellisesta ahkeruudesta tai lahjakkuudesta."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Suomalaiset julkisyhteisöt ovat velkaantuneet ennen näkemättömällä tavalla samalla. On täysin selvää, että julkinen talous on ylikuormittunut. Nykyisistä palveluista ja sosiaalieduista ei kuitenkaan tarvitse tinkiä ennen kuin muu tehottomuus julkishallinnosta on karsittu. Uskon, että suurin osa säästöistä voidaan löytää muualta kuin palveluiden karsimisesta. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/myytti-julkisen-sektorin-leikkauksista/"

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Talouskasvun ja ympäristöasioiden ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Jos näin kuitenkin on, on tärkeämpää suojella biosfääriämme kuin vaarantaa luonnon monimuotoisuus ratkaistaksemme ongelmia, jotka olemme itse luoneet. On moraalisesti vastuutonta laittaa tulevat sukupolvet maksamaan virheistä, johon syyllisiä olemme me tai meitä edeltäneet sukupolvet."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tere Sammallahti: "Kaikki ihmisen toiminta on ympäristölle enemmän tai vähemmän haitallista. Esityksen kaltainen toimintamalli johtaisi Suomen taantumiseen metsästäjä-keräilijä-kulttuuriin, jopa vielä kauemmas esihistorialliselle ajalle. Ympäristölle merkittävästi haitallisista projekteista ja peruuttamatonta tuhoa, kuten sukupuuttoja, aiheuttavista hankkeista tulee tietysti luopua."