Kuntavaalit 2017

Raija Kallioinen
Kesk
Kerava
132 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Kerava
Ikä 58
Koulutustaso Hum.kand., Arts Manager PD
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen Keravalla parikymmentä vuotta asunut perheellinen nainen, aktiivinen yhdistystoimija ja mukana kuntapolitiikassa Keskustan riveissä. Työskentelen valtakunnallisessa aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestössä. Tehtäviini kuuluu suunnittelua, organisointia, viestintää ja projektien vetämistä kotimaisissa ja myös kansainvälisissä verkostoissa. Olen kulttuurin, koulutuksen, kasvatuksen sekä monipuolisten harrastusmahdollisuuksien puolestapuhuja ja suomalaisen nykykansantaiteen eli ITE-taiteen asiantuntija.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 76 +5
  ennakkoon 36  
  vaalipäivänä 40  
Osuus kunnan äänistä 0.5%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Mielestäni Keravan tulisi liittyä yhteen Järvenpään ja Tuusulan kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Tällä hetkellä Kerava pärjää erinomaisesti itsenäisenä kuntana."

2 / 30

Keravan keskustan ulkopuolisia alueita tulisi tiivistää kaupunkimaiseksi kerrostalovaltaisella rakentamisella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Keravan ydinkeskustaa tulee kehittää tiiviinä ja kaupunkimaisena, pitäen huolta myös viherrakentamisesta. Keskustan ulkopuolella rakennettakoon kaavoitussuunnitelmien mukaisesti. Omakotitaloalueiden luonteen säilyttäminen sekä viheralueet ovat tärkeitä."

3 / 30

Keravan aseman ympäristöön pitäisi ensisijaisesti kaavoittaa kerrostaloasuntoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Ehdottomasti! Julkisen liikenteen käytön tehostamiseksi ja tiiviin, kaupunkimaisen ydinkeskustan kehittämiseksi tämä on tärkeää. Katutason kerroksiin on sijoitettava myös kauppoja ja palveluja. Esim. elokuvateatterille tämä keskeinen sijainti olisi ihanteellinen."

4 / 30

Ali-Keravan alueelle Lahden moottoritien risteysalueelle tulisi kehittää kaupallista toimintaa, vaikka se tarkoittaisi, että alueen liikenne lisääntyy.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Sijainti on hyvä kaupalliselle toiminnalle, mutta vaatii huolellista suunnittelua liikenteen sujuvuuden, joustavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi."

5 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "OK, kunhan pidetään huolta, että ruokakauppoja ja päivittäistavaroiden liikkeitä säilyy myös asuinalueilla."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kannatan vapaaehtoisuutta ja neuvotteluratkaisuja."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Täytyy olla oikeus valittaa. Valitusten käsittely ei saa venyä, jotta päätökset eivät pitkity."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Paikoitustarpeet on ratkaistava rakentamissuunnitelmien yhteydessä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Isommat liikennevolyymit on huolehdittava liikkeelle heti aamusta, eli autotiet on puhdistettava ensin. Myös asemanseudun kevyen liikenteen väylät tulee priorisoida."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa ja HSL-alueella joukkoliikenne palvelee volyymiltaan huomattavaa väestömäärää. Tämä ei saa sulkea pois yksityisautoilun edellytyksistä huolehtimista."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kirjat, lukemiseen kannustaminen ja kirjallisesta kulttuurista kumpuava kulttuurinen toimeliaisuus on kirjaston ydinaluetta, josta Keravan kirjasto pitää erinomaista huolta ja kehittää palvelujaan ennakkoluulottomasti. Kirjasto palvelee tärkeänä tietokeskuksena digitaalisin ja tiedon välittämisen palveluin muutoinkin kuin kirjoja lainaten. Esim. urheiluvälineiden lainaus ei kuulu kirjaston ensisijaisiin tehtäviin, ellei tähän saada henkilökuntaa ja tiloja."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kouluverkon kehittämistarpeita tarkastellaan Keravalla säännöllisesti ja suunnitelmiin tehdään muutoksia väestön määrän ja rakenteen muuttuessa eri alueilla. Näin tulee toimia jatkossakin."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Lasten tulee voida valita musiikki-, liikunta- ym. erikoisluokka muualtakin kuin lähikoulusta, ja huoltajilla tulee olla oikeus tehdä tällaisia valintoja."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Pääosin voisi olla yhteisiä tunteja, ja esim. lajivalinnoissa ryhmääntyä kiinnostuksen eikä sukupuolen mukaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Maahanmuuttajalasten suomen kielen heikko hallinta, kulttuuritaustan erilaisuus ja usein taustalla olevat traumaattiset kokemukset edellyttävät koululuokissa erityistä tukea. Siksi olisi hyvä että erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ei ole yhdellä luokalla kovin monia ja että tarpeellista lisäapua olisi käytettävissä oppitunneilla luokanopettajien ja aineenopettajien tukena. Tämä koskee muitakin erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia kuin maahanmuuttajia."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kannatan tapauskohtaista tarveharkintaa, jossa otetaan huomioon esim. vanhemman työnhakuun tarvitsema aika sekä lapsen tarve päivähoidon tuottamaan huolenpitoon. Kokopäiväinen hoitopaikka ei aina ole itsestäänselvä välttämättömyys, mutta sitä ei voi kategorisesti evätäkään, vaikka toinen vanhempi olisi kotona."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Keskusta on toiminut aktiivisesti kuntalisän puolesta,. Kaupungissamme on käytössä Kerava-lisä. Keskustan tavoitteena on antaa perheille valinnan vapautta ja tukea pienimpien lasten kotona hoitamisen mahdollisuutta päivähoidon vaihtoehtona."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Perusterveydenhuollon toimivat palvelut on tärkeä tuottaa julkisina. Rinnalla tarvitaan myös yksityisen sektorin terveyspalveluita tyydyttämään kysyntää ja tuottamaan erityisosaamista edellyttäviä palveluja."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Terveyskeskuskäynneistä perittävät maksut ovat erittäin alhaiset, ja kolmen kerran jälkeen käynnit ovat maksuttomat. Sote-uudistuksessa toivottavasti tulee vastaavantyyppinen katto huojentamaan pitkäaikaista ja säännöllistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kustannuksia."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Me kaikki tarvitsemme koko Suomea metsätalouksineen, kotimaisine elintarvikkeineen ja luonnonympäristöineen. On kaikkien etu, että Suomi pysyy tasaisesti asuttuna, ja siihen tarvitaan vireän monimuotoisen yhdyskuntarakenteen ylläpitoa kautta maan. Ketään ei tietysti voi pakkoasuttaa sinne missä ei ole toimeentulon edellytyksiä tai halutun elämänlaadun tuottavia palveluja."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Lain mukaiset oikeudet kaikille yksilöille."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Asenteellisesti olen monikulttuurisen vuorovaikutuksen puolella ja näen että vastuu pakolaiskysymyksestä kuuluu kaikille kunnille. Millainen tarjous sitten pitäisi hyväksyä, riippuu tarjouksen sisällöstä. Ensisijaisesti suosisin sodan jaloista pakenevien perheiden ja vanhempiaan vailla saapuvien lasten vastaanottamista Keravalle."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Väärä vastakkainasettelu! Kouluihin tarvitaan enemmän aikuisia, jotka kuuntelevat lasta, antavat pedagogista erityistukea ja tarpeen mukaan ohjaavat jämptisti, kun lapsi häiriköi tai ote lipsuu. Integroinnin myötä koululuokkiin on siirretty erityistä tukea tarvitsevia lapsia, mutta ei riittävästi tukiresursseja heidän avukseen. Tämä näkyy koulutyön rauhattomuutena, joka ei ole korjattavissa kurilla vaan tuella, välittämisellä ja kohtaamisella sekä yksilöllistetyin oppimisen poluin."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Tärkeitä arvoja nuokin. Mutta tarvitaan paljon muutakin: tasa-arvo, sivistys, ylisukupolvinen kestävä kehitys, vastuullisuus, heikommista huolehtiminen..."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Peruspalvelut tulisi tuottaa julkisina palveluina, ja ne voivat toimia aivan yhtä kustannustehokkaina ja laadukkaina kuin yksityiset palvelut. Tulevaisuudessa sote-uudistus ja kilpailutilanne voi tuottaa meidän asiakkaiden edun mukaisesti parempaa tehokkuutta ja laatua, jossa palveluja tuottavat yhtä hyvin julkisen sektorin toimijat ja yksityiset. Pidän hyvänä monipuolista palvelutarjontaa, jossa niin kunta kuin yksilö pääsevät valitsemaan."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Keravalla on mahdollista tehdä tarvittaessa veronkorotuksia nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Koulutusta, uralla pätevöitymistä, lahjakkuutta ja ahkeruutta tulee kannustaa palkkauksellisesti,. Myös työtehtävien vaativuus tulee huomioida palkkauksessa. Verotus ja porrastetut palveluhinnat tasaavat tuloeroja. Suomessa on aloja, joiden palkkataso ei ole suhteessa tehtävien vaativuuteen ja vastuullisuuteen nähden. Perustulokokeilua on jatkettava ja kehitettävä. Aivan pilviin kohoavia palkkoja ja järjesttömän suuria yritysjohdon bonuksia en pysty ymmärtämään."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Palveluja ja sosiaalietuuksia ei pitäisi enää leikata, mutta pahoin pelkään, että tulevallakin valtuustokaudella joutuu harjoittamaan tiukkaa budjettikuria. Sote-mallin onnistunut toteutus on nyt suuri haaste ja kaikkien tulisi puhaltaa yhteen hiileen."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Talouden kohtuullinen kasvu, yritteliäisyys ja työpaikat ovat välttämättömiä. Talouselämää pitäisi määrätietoisesti kehittää kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja uusia energiaratkaisuja tuottavaan suuntaan ja aineettomien palvelujen jalostamiseen. Kuluttajilla ympäristöystävällisyyden arvot ovat kaiken aikaa korkeammalla. En näe taloudellisilla toimilla kestäviä, pitkäjänteisiä mahdollisuuksia, jos on ristiriitoja ympäristöasioiden kanssa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Luonto pärjää ilman ihmistä mutta ihminen ei ilman luontoa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat tukipilari kaikelle päätöksenteolle sen eri tasoilla. Terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja toiminnallinen ympäristö on oikeutemme. Omakohtaista suhdetta ympäristöön tulee herätellä jo lapsuudesta alkaen. On tärkeää herättää kiinnostusta ja motivaatiota jokamiehen oikeuksien hyödyntämiseen sekä huolenpitoon ympäristöstä varhaiskasvatuksen, koulutyön ja harrastustoiminnan kautta."