Kuntavaalit 2017

Raija Kallioinen
Kesk
Kerava
132 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Kerava
Ikä 58
Koulutustaso Hum.kand., Arts Manager PD
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen Keravalla parikymmentä vuotta asunut perheellinen nainen, aktiivinen yhdistystoimija ja mukana kuntapolitiikassa Keskustan riveissä. Työskentelen valtakunnallisessa aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestössä. Tehtäviini kuuluu suunnittelua, organisointia, viestintää ja projektien vetämistä kotimaisissa ja myös kansainvälisissä verkostoissa. Olen kulttuurin, koulutuksen, kasvatuksen sekä monipuolisten harrastusmahdollisuuksien puolestapuhuja ja suomalaisen nykykansantaiteen eli ITE-taiteen asiantuntija.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 76 +5
  ennakkoon 36  
  vaalipäivänä 40  
Osuus kunnan äänistä 0.5%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Jos maahanmuuttajataustaisuus tarkoittaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, näiden lasten suomen kielen heikko hallinta, kulttuuritaustan erilaisuus ja usein taustalla olevat traumaattiset kokemukset edellyttävät koululuokissa erityistä tukea. Olisi hyvä että erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ei ole yhdellä luokalla kovin monia ja että lisäapua olisi käytettävissä oppitunneilla luokanopettajien ja aineenopettajien tukena. Tämä koskee laajemminkin erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Keravalla veroäyrin hinta on niin kohtuullinen, että mieluummin nostaisin sitä hivenen kuin leikkaisin palveluista."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Sekä kasvis- että liharuoka voi olla terveellistä, ravitsemuksellisesti tasapainoista ja lähiraaka-aineista eettisesti tuotettua. Haluan Keravan kouluihin monipuolisia, kasvaville lapsille ja nuorille soveltuvia ruokavalintoja. On hyvä totuttaa lapset siihen, että kasviksista ja kalasta saa herkullisia ja terveellisiä pääruokalajeja, ja lihan osuutta viikkolistalta voi hyvin vähentää."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kunta ei voi lähteä laittomuuksien tielle. Yksiselitteinen ja ehdoton vastaus."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Peruspalveluja tulisi tuottaa julkisina palveluina, ja ne voivat toimia aivan yhtä kustannustehokkaina ja laadukkaina kuin yksityiset palvelut. Tulevaisuudessa kilpailutilanne voi tuottaa meidän asiakkaiden edun mukaisesti parempaa tehokkuutta ja laatua. Pidän hyvänä monipuolista palvelutarjontaa, jossa niin kunta kuin yksilö pääsevät valitsemaan."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kunnan on palveltava asukkaitaan tasapuolisesti. Valtionverotuksen progressiivisuus ottaa huomioon erot tuloissa ja varallisuudessa. Keravallahan ei edes ole mitään westendejä."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Keravan tulee olla avoin täyttämään kaikille kunnille kuuluvat velvollisuudet ottaa vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita. Toimenpiteet on tehtävä tarkkojen suunnitelmien mukaisesti. Toivoisin, että painopiste Keravalla voisi olla sotien jaloista pakenevien perheiden ja ilman vanhempiaan saapuneiden lasten turvapaikkojen tarjoajana."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Keravalla ei ole tarvetta tällä hetkellä kuntaliitoksiin."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kirjastojen maksuton lainauspalvelu kuuluu suomalaisen sivistysyhteiskunnan peruspalveluihin. Kannustan jokaista lukemaan entistä enemmän ja lainaamaan kirjoja ja muita aineistoja kirjastosta niin paljon kuin sielu sietää. Maksutta!"

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Kulttuuripalvelut tekevät Keravasta vetovoimaisen. Meillä on maan paras kirjasto. Museomme on Keravan ainoa turistinähtävyys. KUT-teatterin monipuoliset tuotannot vetävät salit täyteen. Taide-oppilaitokset, Keravan Opiston palvelut ja harrastusjärjestöjen työ tekevät Keravan elinvoimaiseksi asuinpaikaksi. Katukulttuurimme luo kaupunkiin vipinää ja nostaa sen puheenaiheeksi. Kunnan panostus tähän kaikkeen on niin vaatimaton, että siitä ei voi leikata yhtään."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Maksut on jo nyt porrastettu riittävästi."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Liikenteestä aiheutuu aina kustannuksia, ja oma osuutensa tulee olla myös meillä kuluttajilla. Keravalaiset hyötyvät jo nyt vuosittain kaupunkimme maksamasta yli 3 miljoonan euron panostuksesta HSL:n kustannuksiin. Mielestäni se riittää. On todella hyvä, että Kerava on mukana HSL:ssä!"

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Pääomatuloja on kovin monenlaisia eikä niillä välttämättä ole minkäänlaista yhtymäkohtaa verotettavan kotikuntaan."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Me kaikki tarvitsemme koko Suomea metsätalouksineen, kotimaisine elintarvikkeineen ja luonnonympäristöineen. On kaikkien etu, että Suomi pysyy tasaisesti asuttuna, ja siihen tarvitaan vireän monimuotoisen yhdyskuntarakenteen ylläpitoa kautta maan. Ketään ei tietysti voi pakkoasuttaa sinne missä ei ole toimeentulon edellytyksiä tai halutun elämänlaadun tuottavia palveluja."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Tästä on jo hyviä käytännön kokemuksia. Työrauha ja keskittyminen paranevat, ja kännykkäasiat ennättää hoitaa välitunnillakin."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelu ja tukeminen voi olla jopa tasa-arvoa ja oppimisen motivaatiota edistävää, jos oppilaiden vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon ja tarjotaan mahdollisuuksia esim. joidenkin oppiaineiden käytännönläheisempiin tai laaja-alaisempiin suoritustapoihin. Kokonaisia luokkia ei pidä jaotella lahjakkaisiin ja vähemmän lahjakkaisiin."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Eivät ne ohjaa päätöksentekoa, mutta täytyy olla valppaina niiden tunnistamiseksi."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Virat on täytettävä pätevyyskriteerein."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Organisoitu kerjääminen tulisi kieltää."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Aito kulttuurien välinen kohtaaminen luo ymmärrystä, rikastuttaa elämänpiiriä ja tuo mahdollisuuksia monimuotoiseen yrittäjyyteen ja asiakaspiireihin, myös kansainvälisiin."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Tarkkaan harkittujen kriteereiden pohjalta kyllä."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Mieluumminkin satsataan valistukseen ja ennaltaehkäisyyn."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Lain mukaan on toimittava."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Yhteiskunnan luomat auttamissysteemit kohdistuvat pääosin kotimaahan ja näin tuleekin olla. Samalla meidän on huolehdittava kansainvälisistä velvoitteistamme niiden sopimusten ja periaatteiden mukaan, mihin olemme sitoutuneet."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Raija Kallioinen: "Hyväksyn esim. koulutuksen, kokemuksen, osaamisen ja työn vaativuuden tuoman paremman palkkaustason ja kannustavat palkkausjärjestelmät. Koko yhteiskunnalle on kuitenkin haitaksi, jos osa väestöstä tippuu alle käyvän tulotason tai velkaantuu yli maksukykynsä. Perustulokokeilua on jatkettava ja järjestelmää tulee kehittää saatavien kokemusten pohjalta. Järjettömän suurille yritysjohtajien bonuksille en näe perusteita."