Kuntavaalit 2017

Ville Heikkinen
Lib
Hyvinkää
124 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Hyvinkää
Ikä 32
Koulutustaso Fil. yo
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen Liberaalipuolueen kuntavaaliehdokas Hyvinkäältä. Ammatiltani olen ohjelmistokehittäjä. Kouluttaudun työni ohella tietojenkäsittelytieteen maisteriksi Helsingin Yliopistossa. Pyrin aina kaikessa päätöksenteossani tunnistamaan oikeat ydinkysymykset ja löytämään niihin todellisuuteen ankkuroituja ja toteutettavia ratkaisuja. Olen monipuolinen tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäjä sekä tehokas ja lähdekriittinen tiedonhakija. Uskon lujasti avoimeen viestintään, suoraselkäiseen rehellisyyteen ja hyvien puolella pelaamiseen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 80 +80
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 60  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Koutoutumisen kannalta on paras jakaa maahanmuuttajat tasaisesti koululukkien ja koulujen kesken. Silti, en pidä tiukasti määriteltyjä rajoja ja kiintiöitä parhaina tai ainoina vaihtoehtoina toteuttaa tätä jakoa."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Nykyisessä yhteiskunnan kustannusrakenteessa veronkorotukset eivät missään nimessä ole vaihtoehto."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Merkittävä osa koulu- ja laitosruoasta on vielä nykyisinkin liharuokaa, vaikka sille ei löydy oikeastaan mitään perustetta yleisten lihapainotteisten ruokailutottumuksien lisäksi. Kasvisruokailun pienempi ympäristökuorma ja kustannustaso liharuokaa vastaavilla ravintoarvoilla ovat yksinään riittävät perusteet kasvisruokailun painottamiseen."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Laittomasti oleskeleville tulee tarjota vain vättämättömiä palveluja, kuten ensiapua."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Yksityinen palvelutuotanto ei ole arvokkaampaa kuin julkinen, tai julkinen arvokkaampaa kuin yksityinen. Tärkeintä on, että tuotetut palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita, tuottavalla taholla ei ole sen suurempaa väliä."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Palvelujen tulee jakautua asukasmäärien ja kysynnän perusteella tasa-arvoisesti eri asuinalueiden välillä."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Turvapaikanhakijoiden vastaanotto on yhteisvastuukysymys, josta Hyvinkään tulee jatkossakin kantaa oma osansa. Erityinen pyrkimys kotoutettavien turvapaikanhakijoiden vastaanottoon on perusteltua esimerkiksi jos työvoimasta syntyy akuutti pula."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kuntaliitokset tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Kuntaliitoksien tavotteina liitoskunnille tulisi olla paremmat edellytykset palvelutuotantoon pienemmillä hallinnollisilla kustannuksilla. Mikäli nämä tavoitteet eivät toteudu, ei liitosta tule pelkän asukasluvun kasvun takia tavoitella."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kirjastojen lainausmaksut eivät tuo kunnalle niin suurta tuloerää, että sillä voisi perustella etenkin nuoriin ja vähävaraisiin kohdistuvan heikomman palvelusaatavuuden."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Museoiden, teatterien ja orkestereiden tulisi lähtökohtaisesti toimia markkinaehtoisesti eikä keskusjohtoisesti. Laadukkaiksi koetuille kulttuuripalveluille riittää kysyntää."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Lasten päivähoidon tulisi olla saman hintaista ja laatuista kaikille hoitopalvelujen käyttäjille."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Maksuton julkinen liikenne ei ole Hyvinkäällä realistinen nykyisillä liikennemäärillä."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveysmenoja pois kunnilta valtioille, eikä pääomatulojen verotuksen siirtoa valtiolta kunnille ole tarvetta toteuttaa."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Lähtökohtaisesti syrjäisen asumispaikan valitsevien tulisi olla valmiit kantamaan asumispaikkavalinnastaan aiheutuvat lisäkustannukset."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kännykät ovat tarvittaessa tehokkaita viestintä- ja tiedonhakuvälineitä. Kännyköiden pitäminen luokkahuoneen ulkopuolella voi toimia niistä aiheutuvia häiriöitä vähentävänä tekijänä, mutta mielestäni ne tulee tuoda nykyistä tehokkaammin mukaan opiskeluun työvälineenä."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Oppilaiden tasoryhmiin jakaminen olisi eriarvoistava tekijä. Kaikkein oppilaiden yksilölliset tarpeet tulee huomoida tasa-arvoisesti, sekä heikompien että lahjakkaampien oppilaiden. Heikompien oppilaiden tukeminen vahvistaa lahjakkaampien oppilaiden sosiaalisia taitoja ja osaamista entisestään. Lahjakkaille oppilaille tulee silti tarjota riittävä määrä haasteita."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Eturyhmäpolitikointi tai pienten joukkojen erityisetujen ajaminen ei kuulu julkiseen päätöksentekoon. En silti koe, että hyvä veli -verkostot olisivat ongelma Hyvinkäällä."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "En kannata sukupuolikiintiöitä, vaan päteviempien hakijoiden suosimista sukupuolesta tai muista taustoista riippumatta."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "En koe, että kerjäämiskieltoa voisi tehokkaasti valvoa nykyisillä poliisin resursseilla.."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Monikulttuurisuus on kunnalle ja kuntalaisille kasvattava ja opettavainen asia. Kulttuurillisissa kohtaamisissa tulisi aina voida tarkastella kriittisesti omaa kulttuuriaan ja olla valmis ottamaan oppia vastaan muualta ja olla vastavuoroisesti valmis puolustamaan oman kulttuurin arvoja ja vahvuuksia."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkaaseen kuolemaan."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Tupakoinnin tai muiden yleisesti tunnetusti terveydellisiä ongelmia aiheuttavien elämäntapavalintojen aiheuttamien kustannuksien ei tule kaatua niistä pidättäytyvien ihmisten maksettavaksi."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kaksi aikuista kasvattajaa on mielestäni aina parempi vaihtoehto kuin yksi, perheen suotavan kokoonpanon määrittely ei kuulu minulle, eikä kelllekään muulle kuin perheelle itselleen."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Suomalaisten hyvinvoinnin turvaaminen pitkällä aikavälillä takaa myös suomalaisten kyvyn osallistua ulkomaiden ja -maalaisten tukemiseen tulevaisuudessakin."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Nykymuotoiset tuloerot eivät Suomessa ole erityisen vaarallisia, sillä hyvinvointiyhteiskuntamallimme takaa maailmanlaajuisen vertailun kestävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille. Äärimmäiset tuloerot esimerkiksi USA:n tai Venäjän tavoin taas luovat yhteiskunnallista eriarvoisuutta."