Kuntavaalit 2017

Mari Anthoni
Vihr
Espoo
188 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 47
Koulutustaso Valtiotiteiden maisteri, tiedottaja (MTi)
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen monipuolisesti ammattitaitoinen, aktiivinen ja aikaansaava vaikuttaja ja kahden lapsen yrittäjä-äiti. Vaikutan Espoon Vihreiden valtuustoryhmän 1. vpj:na, Osallistuva Espoo-ryhmän vpj:na, sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenenä. Aiempiin luottamustoimiini kuuluvat mm. 8 vuotta Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj:na sekä kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäsenyys. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, tiedottaja (MTi) ja auktorisoitu opas. Työllistän itseni yrittäjänä. Vapaa-aikani kuluu ohjaten jumppatunteja sekä aktiivisessa järjestö- ja vapaaehtoistyössä. Minulle keskeisiä ja tiukasti puolustamiani asioita ovat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, terveyden ja sairaanhoidon tasa-arvo, arvokas ikääntyminen ja turvallinen vanhuus, terveet ja laadukkaat päiväkodit ja koulut, avoin ja oikeudenmukainen päätöksenteko sekä työ ja yrittäjyys.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 778 +332
  ennakkoon 208  
  vaalipäivänä 570  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.5%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Segregaation estäminen on erinomainen tavoite, mutta tällaiset linjaukset eivät sovi yhteen lähikouluperiaatteen ja todellisuuden kanssa. Asukasrakenteeseen voidaan vaikuttaa monipuolisella kaavoituksella. Maahanmuuttajaoppilaiden osuutta tärkeämpää on tarkastella oppimistuloksia. Motivoituneet ja koulutetut maahanmuuttajaopetuksen erityisopettajat, opot ja oman äidinkielen opettajat ovat tärkeitä ja arvokas linkki kodin ja koulun yhteistyössä. Kaikkialle heitä ei riitä, vaan pitää keskittää."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Mieluummin maltillinen veronkorotus kuin rajuja leikkauksia ja kurjistuksia ihmisten palveluihin ja hyvinvointiin. Lyhytnäköisillä säästöillä luodaan pahoinvointia, eriarvoisuutta ja tulevaisuudessa kasaantuvia kustannuksia Valtakunnallisesti verotuksen painopistettä tulee siirtää tyo?n, yritta?misen ja työllistämisen verotuksesta kulutuksen ja ympa?risto?a? tuhoavan toiminnan verottamiseen sekä pääomatuloihin."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kasvisruokailun lisääminen kouluissa on terveydellisesti, ilmastopoliittisesti, taloudellisesti ja eettisesti järkevää. Koulu voi olla suuressa roolissa terveellisten ja kestävien ruokailutottumuksien omaksumisessa. Vähentämällä lihatuotteita ja lisäämällä kasviksia edistetään terveyttä ja säästetään sairauksien kustannuksissa todella merkittävästi. Eläintuotanto kiihdyttää ilmastonmuutosta ja siihen liittyy myös lukuisia eettisiä ongelmia eläinten hyvinvoinnista maailman nälkäongelmaan."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Laittomaan oleskeluun ei pidä rohkaista, mutta ihmisoikeuksista ei saa tinkiä koskaan. Espoo teki vastuullisen päätöksen huolehtia alle 18-vuotiaiden sekä raskaana olevien terveydenhuollon järjestämisestä. Tämä on inhimillistä ja ehkäisee ongelmia ja sairauksien pahenemista sekä vähentää terveydenhuollon tarvetta ja kuluja."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Oleellista on taata kuntalaisten tasa-arvo ja laadukkaat helposti saatavilla olevat sekä tehokkaasti ja taloudellisesti toteutetut palvelut. Erityisesti terveyspalvelujen ulkoistaminen on vaarallista (Kts.18). Monipuolisten, kattavien palveluiden tuottaminen voi vaatia yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tarjoaa toimeentuloa yrittäjille. Kilpailuttaminen ja laadunvalvonta vaatii osaamista kuntien päättäjiltä ja viranhaltijoilta."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kaikkia kuntalaisia tulee kohdella tasapuolisesti ja tarjota kaikille tasa-arvoisesti laadukkaat palvelut."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Espoossa toimii jo useita eri toimijoiden vastaanottokeskuksia ja hyvä niin. Espoossa on myös ilman huoltajaa saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajalasten ja -nuorten ryhmäkoti, jonka tavoitteena on kotouttaa lapset uuteen kotimaahansa. Tästä tärkeästä työstä on pidettävä kiinni, niin kauan kuin tarvetta on. On tärkeää, että maahanmuuttajat oppivat maan kielen ja sopeutuvat uuteen kotimaahansa. Kotoutuminen ja kielitaito ovat avain yhteiskuntaan, koulutukseen ja työllistymiseen."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Olennaista on palveluiden turvaaminen. Kuntaliitokset ovat perusteltuja, kun kunta yksinään ei pysty tarjoamaan asukkailleen laadukkaita palveluita kohtuullisin kustannuksin. Pakkokeinoja en periaatteessa kannata. Espoo on elävä ja elinvoimainen kaupunki, joka on naapureihinsa verrattuna hoitanut taloutensa hyvin, eikä mitenkään hyötyisi liitoksesta. Pakkoliitospuheiden sijaan on keskityttävä kuntarajat ylittävän toimivan yhteistyön ja lähidemokratian kehittämiseen."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kirjastojen tarkoitus on alusta asti ollut tarjota kansalle paikka, missä kaikki voivat tasapuolisesti sivistää itseään haluamallaan tavalla. Tänäänkin kirjastot tukevat ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia, osallistua ja harrastaa - valikoima ja tarjonta on vain laajentunut. Mahdollisuus lainata kirjoja ja muuta materiaalia ilmaiseksi on arvokas, tasa-arvoa ja hyvinvointia edistävä asia, josta on pidettävä kiinni."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Tutkimusten mukaan kulttuuri edistää terveyttä, pidentää ikää, lisää yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja osallisuutta. Kulttuuripalveluilla voidaan edistää tasa-arvoa, terveyttä ja hyvinvointia sekä myös lisätä ihmisten luovuutta, aktiivisuutta sekä onnellisuuden ja elämänhallinnan tunnetta. Taide ja kulttuuri eivät ole eliitin etuoikeuksia, vaan kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet nauttia niistä niin kokijoina kuin itse aktiivisina tekijöinäkin."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: ""Ilmainen joukkoliikenne" ei tietenkään olisi ilmaista, vaan tulisi kaupungille hyvinkin kalliiksi. Hintaa tärkeämpiä vetovoimatekijöitä ovat liikkumisen nopeus ja sujuvuus, turvallisuus ja luotettavuus. Menetetyt lipputulot näkyisivät väistämättä palvelutason huononemisena, vaikka veroja korotettaisiin. Rahoja tarvitaan kiepämmin muualla, mm. sosiaali- ja terveyssektorilla ja opetuksessa. Ratkaisua liian kallisiin lippuihin täytyy hakea mm. perusturvasta, subventioista erityisryhmille jne."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kännykät eivät saa häiritä opetusta ja keskittymistä. Niitä voi kuitenkin valvotusti ja ohjatusti käyttää myös fiksusti opiskelun apuna. On huolehdittava, etteivät oppilaat joudu epätasa-arvoisen asemaan sen mukaan, millaisia laitteita heillä on."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Sekä lahjakkaille että erityistä tukea tarvitseville lapsille on annettava mahdollisuus oppia ja edistyä omilla edellytyksillään. Lapsille pitää tarjota myös mahdollisuus löytää omat kiinnostuksenkohteensa ja panostaa niihin."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Työn saamisen pitää perustua pätevyyteen ja osaamiseen - sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan ym. katsomatta. Valitettavasti käytännössä nämä työhön liittymättömät seikat usein vaikuttavat. tein valtuustoaloitteen anonyymin rekrytoinnin kokeilusta Espoossa. Monissa Euroopan maissa sen on todettu edistävän kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla kutsutuiksi työhaastatteluun sekä rekrytoiduksi. Erityisesti se on auttanut iäkkäämpiä naisia työllistymään."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Tämä on sekä ihmisoikeuskysymys että turvallisuuskysymys. Antamalla rahaa kerjäläisille pidetään kerjäämistä yllä. Ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään, opetukseen, koulutukseen ja työhön. Ongelma pitää ratkaista EU -tasolla ja vaatia jäsenmaat laittamaan ihmisoikeusasiansa kuntoon. Valitettavasti kerjäläisten myötä myös rasismi on lisääntynyt, samoin ihmisten kokema turvattomuus. Kerjäämiskiellon on koskettava yhtälailla kaikkia taustaan katsomatta."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Hyvinvoiva, yritteliäs ja luova kaupunki on monikulttuurinen ja moniarvoinen. Onnistuneella maahanmuuttopolitiikalla voidaan tasapainottaa väestökehitystä, parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Jo maassa olevien maahanmuuttajien osaamista pitää hyödyntää paremmin. Kotoutumisesta on huolehdittava ja luonnollisesti kaikkien on toimittava maan lakien ja sääntöjen mukaan sekä pyrittävä ottamaan vastuu itsestään ja perheestään."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "En ole perehtynyt asiaan riittävästi, jotta osaisin ottaa kantaa muuten kuin tunteiden pohjalta - eikä tästä kuntatasolla päätetä. Pidän tärkeänä kunnioittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta arvokkaaseen kuolemaan. Kenenkään ei pitäisi joutua vastoin tahtoaan kärsimään sietämättömistä ja parantumattomista kivuista. Asian käytännön toteutukseen liittyy kuitenkin lukuisia moraalisia ongelmia, jotka pitää pystyä ratkaisemaan. Jokainen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Rajanveto olisi todella vaikeaa. Huono-osaisuus kasautuu, terveyserot kasvavat ja sosioekonominen aseman vaikuttaa lastenkin elintapoihin. Taloudellisesti järkevämpää ja inhimillisempää on panostaa terveyden tasa-arvoon, ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön. Kaikille pitää tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet terveellisiin valintoihin ja elintapoihin. Oikeilla päätöksillä terveys ja hyvinvointi lisääntyvät, terveydenhoito- ja lääkekulut supistuvat ja väestön työkyky paranee."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Ihmisillä tulee olla tasavertaiset oikeudet seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta, Tasa-arvo ja samojen oikeuksien myöntäminen kaikille kansalaisille eivät ole uhka muille ihmisille, tai yhteiskunnalle. Lasten etu on kasvaa rakastavassa kodissa, vanhempien sukupuolella ei ole merkitystä. Avioliitto juridisena käsitteenä on syytä pitää erillään kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien asioista. Ev.lut. kirkko, samoin kuin muut uskonnolliset yhdyskunnat tekevät omat ratkaisunsa."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kotimaassa, vai globaalisti? Meidän on kannettava oma vastuumme ja hädänalaisia pitää auttaa. Sotaa ja vainoa pakeneville on tarjottava turvaa. Oikein kohdennetulla kehitysavulla rakennetaan hyvinvointia ja ehkäistään myös sodista ja katastrofeista johtuvia pakolaiskriisejä. Kehitysapu pitää kohdentaa naisten ja tyttöjen kouluttamiseen – näin saavutetaan pysyviä positiivisia tuloksia köyhyyden ja väestönkasvun vähentämisessä ja ihmisoikeuksien toteuttamisessa."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Tavoite pitää olla hyvinvoinnin lisääntyminen. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat ongelmia, mutta mikäli vauraimmat köyhtyvät ja köyhimmät säilyttävät tulonsa hyvinvointi ei lisäänny, päinvastoin. Hyvässä yhteiskunnassa sekä huolehditaan siitä, että työnteko, ahkeruus ja yritteliäisyys on palkitsevaa että tasataan kohtuuttomia tuloeroja. Globaalisti varakkain 1 prosentti omistaa lähes puolet maailman varallisuudesta. Tällainen maailma ei ole oikeudenmukainen, turvallinen eikä terve."