Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Heidi Viljanen tiedot

Kuvassa Sdp -puolueen ehdokas Heidi Viljanen
Heidi Viljanen SdpNro 67
Lupaan olla kiinnotunut ihmisistä ja heille tärkeistä asioista. Lupaan olla helposti lähestyttävä ja perehdyn asioihin. Teen lujasti töitä.
Sosiaalinen media:
Ikä:42
Paikkakunta:Kankaanpää
Vaalipiiri:Satakunnan vaalipiiri
Ammatti:kansanedustaja, YTM
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:kansanedustaja, aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen ensimmäisen kauden kansanedustaja Kankaanpäästä, Satakunnasta. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja työhistoriastani suurimman osan olen tehnyt päihdekuntoutuksen parissa. Ihmisten vaikeudet ja elämän haasteet ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella. Mutta samalla usko ihmisen muutokseen ja mahdollisuuksiin ovat aina olleet vahvoja kantavia voimia ajattelussani ja työskentelyssäni - ja ovat sitä edelleen myös kansanedustajan työssä. Minulle tärkeää on ihmisten hyvinvointi, toimeentulo ja reilu työelämä. Myös turvallisuus kaikkine ulottuvuuksineen on tullut entistä tärkeämmäksi. Ensimmäinen kausi kansanedustajana on ollut melkoinen matka kaikkine haasteineen. Kuitenkin halu jatkaa työtä Suomen ja oman rakkaan maakuntani, Satakunnan edustajana on vahva.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Heidi Viljanen

On vielä täysin ennenaikaista arvioida sodan ja jälleenrakennuksen kustannuksia. Ensisijaista on, että sota päättyisi mahdollisimman pian. On kuitenkin selvää, että sodan pitkittyessä kustannukset kasvavat joka päivä. Ukraina ei selviydy ilman länsimaiden apua ja siinä joukossa Suomenkin on seisottava.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Heidi Viljanen

Huumeiden käyttöhuoneiden osalta suhtaudun myönteisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla käynnistettävään kokeiluun. Käyttöhuone itsessään tuo vain yhden työkalun taistelussa huumeita ja huumehaittoja vastaan. Näen käyttöhuoneissa monta positiivista asiaa, joista tärkein on heikosti tavoitettavien ihmisten parempi saavutettavuus. Olisi tärkeää saada heidät kontaktoitua, jotta heille voitaisiin tarjota myös laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä jatkohoitoa päihdehoidon osalta. Käyttöhuoneen yhteyteen tulisi yhdistää monet muut palvelut, kuten terveysneuvonta, etsivä työ, neulojen vaihto jne. Huumeisiin liittyvään myrkytyskuolleisuuteen en usko käyttöhuoneiden tuovan ratkaisua. Tärkeää on, että ihmiset saataisiin polutettua toimivien päihdepalvelujen piiriin.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Heidi Viljanen

Nuorisorikollisuuden syyt ovat hyvin moninaisia. Siksi keinovalikoimassa pitää olla ns. pehmeitä että kovia keinoja. Tärkeintä on pystyä ennalta estämään nuorten ajautumista rikolliselle polulle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jo nyt on olemassa toimivia moniammatillisia työskentelytapoja, kuten Ankkuri-toiminta ja poliisin ennalta estävä työ. Näistä on saatu varsin hyviä kokemuksia ja tämänkaltaista työtä tulee jatkaa ja laajentaa nykyisestä. Kaikenlainen lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävä toiminta on tärkeää, jottei nuoret ajautuisi rikolliselle polulle. Selvää on, että rikollisuuden kovinta ydintä pitää käsitellä kovin keinoin ja tällöin myös kovemmat rangaistukset tulevat kysymykseen.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Heidi Viljanen

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa leikkaamalla ei paranneta työllisyyttä. Jos ansiosidonnainen työttömyysturva on joidenkin väitteiden mukaan liian korkea, niin miksi valtaosa työttömistä työllistyy uudestaan varsin nopeasti? Eivätkä jää "makoilemaan" työttömiksi. Työttömyyden takana on aina ihminen ja ihmisen moninaisia elämäntilanteita. Työtöntä tukevat työllisyyspalvelut ovat aivan keskiössä, kun puhutaan pitkäaikaistyöttömyyden kitkemisestä. Työttömyyden pitkittyessä ihmisellä monesti on paljon asioita, joihin hän tarvitsee apua ja tukea.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Heidi Viljanen

Suomi tarvitsee yhä enemmän työntekijöitä myös ulkomailta. Ilman maahanmuuttoa työikäinen väestömme vähenee kymmenillä tuhansilla joka vuosi. Tarvitsemme sekä korkeakoulutettuja että ammattiosaajia lukuisille eri sektoreille. On myös tärkeää, että jo maassa olevat ulkomaalaiset saadaan työllistettyä. Ulkomaalaisen työvoiman lisääntyessä pitää huolehtia myös heidän työehtojen toteutumisesta ja ehkäistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. On myös huomattava, ettei Suomeen ole rajan takana ryntäämässä suuria massoja ulkomaalaisia ammattilaisia. Heitä pitää houkutella, koska huutava työvoimapula ei ole vain meidän ongelmamme. Se on globaali ongelma ja lukuisat maat kilpailevat työvoimasta.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Heidi Viljanen

Velkaantumisen pitää suhtautua vakavasti ja paras lääke velkaantumisen taittamiseksi on talouskasvun edellytysten vahvistaminen. Työllisyyden kasvu, panostukset koulutukseen, veropohjan tiivistäminen sekä hallinnon tehostaminen ovat keinoja, jotka on otettava yhä vahvemmin käyttöön. Kipeitäkin päätöksiä tullaan tarvitsemaan, mutta koska emme pysty täysin ennakoimaan tulevaa, ei kannata kaikkia "lääkkeitäkään" ottaa käyttöön kerralla. Tärkeää on, että tehtävät toimet eivät itsessään pahenna tilannetta, vaan toimet on harkittuja ja tarkoituksenmukaisia. Ihmisten hyvinvoinnista pitää kuitenkin huolehtia. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Sairauspoissaolojen hintalappu yhteiskunnalle on turhan suuri.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Heidi Viljanen

Pelkästään hehtaarimääräisesti suojelemalla metsiä ja maa-alueita, emme paranna hiilinielujen määrää emmekä niiden hiilen sitomiskykyä. Hyvinvoivat metsät kasvavat, sitovat hiiltä itseensä paremmin ja niiden kasvulla pidämme teollisuutemme pyörimässä. Metsien kasvun hidastuminen vaikeuttaa Suomen hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista. Hiilinielujen kasvattaminen vaatisi parempia metsänhoitotoimia, järkevää lannoitusta, metsien pelloiksi muuttamisen ehkäisemistä sekä joutoalueiden ja heikkotuottoisten peltojen metsittämistä. Riittävä metsien suojelu on tärkeää, mutta suojelun osalta pitää tehdä tarkkaa harkintaa, millaisia maa- ja metsäalueita suojellaan.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Heidi Viljanen

Ilmastonmuutos on koko ihmiskunnan suurin haaste. Ilmaston lämmetessä nykyisellä tahdilla, maapallon elinolot kapenevat koko ajan. Meidän tulee pitää kiinni tavoitteestamme, mutta toimet tavoitteen saavuttamiseksi tulee olla oikeudenmukaisia. Resurssiviisas ja vähähiilinen yhteiskunta luo Suomelle mahdollisuuksia uuden kasvun ja työn muodossa. Tästä on monia hyviä esimerkkejä myös kotimaakunnassani Satakunnassa.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Heidi Viljanen

Turkistarhauksen kieltäminen tulee tehdä hallitusti ja asteittain. Tästä saamme esimerkkejä ja kokemuksia maista, joissa päätös turkistarhauksen lopettamisesta on jo tehty.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Heidi Viljanen

Paras keino julkisen talouden vahvistamiseksi on vauhdittaa talouskasvua parantamalla tuottavuutta, nostamalla työllisyyttä ja pitämällä huolta nykyisestä työvoimasta sekä edistämällä kestävää työperäistä maahanmuuttoa. Verotuottoja lisätään tiivistämällä pääomien veropohjia, puuttumalla verovälttelyyn ja karsimalla verotukia. Ihmisten peruspalveluista ja perusturvasta pitää huolehtia!

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Heidi Viljanen

Kohtuulliset tuloerot ovat vakaan yhteiskunnan peruspiirre. On kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikenlainen eriarvoisuus kansalaisten välillä ei kasva. Tarvitsemme kaikille universaaleja palveluja, joilla tuetaan jokaisen mahdollisuuksia onnistua elämässä. Lisäksi tarvitsemme erityisiä kohdennettuja palveluja ja tukea heille, jotka niitä tarvitsevat pysyäkseen mukana.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Heidi Viljanen

Sosiaaliturvan tulee olla syyperusteista ja kannustavaa. Sosiaaliturvaan pitää olla liitettynä velvoittavuutta työn tekoon. Sosiaaliturvan uudistaminen ja selkeyttäminen nykyisestä monimutkaisesta järjestelmästä on tärkeä tavoite. Se vaatii useamman vaalikauden työn. On tärkeää, että sosiaaliturva olisi erityisesti työikäiselle saajalleen paremmin ennakoitavaa ja helpommin ja joustavammin yhdistettävissä työn tekemiseen. Sosiaaliturvan taso ei ole Suomessa liian korkea, vaikka sellaisiakin väitteitä on.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Heidi Viljanen

Julkista omistusta tarvitaan muun muassa huoltovarmuuden takaamiseksi. Viime aikaiset kriisit ovat osoittaneet, että palveluiden on toimittava myös kriisitilanteissa. Esimerkiksi energia- ja vesiyhtiöiden julkisomisteisuudelle on varsin painavia perusteita.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Heidi Viljanen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Heidi Viljanen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Heidi Viljanen

Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä tunnetaitojen oppiminen ovat kurinpidollisia toimia tehokkaampia. Selkeät rajat ovat totta kai tärkeitä sekä kotona että koulussa. Kurinpidolliset toimet vain tosiasiassa harvoin vaikuttavat riittävästi esimerkiksi lasten häiriökäyttäytymisen juurisyihin. Lapset ja perheet tarvitsevat perusedellytykset sille, että kasvuolosuhteet kokonaisuudessaan ovat turvalliset ja suotuisat.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Heidi Viljanen

Jokaisen maan, myös Suomen on tehtävä oma osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Heidi Viljanen

Meidän on työskenneltävä jatkuvasti sen eteen, että Suomi on reilu, inhimillinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta. Mutta fakta on, että kuulumme myös kansainväliseen yhteisöön. Keskinäisriippuvuuksien maailmassa mitään tavoitteita ei saavuteta yksin, vaan sitoutuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja yhteisestilaadittuihin sopimuksiin, on tie kestävään tulevaisuuteen.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Heidi Viljanen

Ympäristö ja talouskasvu eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Ilmastokriisi ja luontokadon torjunta avaavat myös ovia uudelle osaamiselle, vihreälle teknologialle japuhtaalle teollisuudelle. Esimerkiksi investoinnit vihreään siirtymään voivat tukea talouskasvua. Talouskasvun pitää olla myös ekologisesti kestävää.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Heidi Viljanen

Kaupungistuminen on kansainvälinen ilmiö, eikä koske vain Suomea. Kaupungit ovat talouden vetureita ja niissä tapahtuvasta kasvusta hyötyy koko Suomi. Erityisesti hyötyvät kehyskunnat, mutta myös seutukaupungit ja kunnat yleisesti.

Kysymysteema: Satakunta
Porin lentoliikenteen tukeminen on paitsi valtion myös Satakunnan kaikkien kuntien asia.
Heidi Viljanen

Ensisijainen tavoite tulisi olla se, että maakuntalennot toimisivat markkinaehtoisesti. Mutta silloin, jos valtio tukee lentoja maakuntiin, tulisi Porin lentoliikenteen olla tässä mukana. Ei ole kestävä ratkaisu, että Satakunnan kaikki kunnat joutuisivat valtion lisäksi maksamaan lennoista.

Satakunnan pitää panostaa liikenneyhteyksissään ensisijaisesti raideliikenteen kehittämiseen.
Heidi Viljanen

Meidän pitää panostaa Satakunnassa sekä tiestön että raideliikenteen kehittämiseen. Näen kuitenkin Satakunnan saavutettavuuden kannalta keskeisinä 8-tien parantamisen jatkamisen. Kuluneella vaalikaudella 8-tielle on saatu merkittäviä parannuksia, mutta työ on kesken. Lisäksi valtatie 2 on Satakunnan kannalta keskeinen. Lisäksi meillä, kuten muissakin maakunnissa on mittavasti tiestön korjausvelkaa. Yhtä aikaa pitää huolehtia raideliikenteen kehittämisestä. Saamme Satakuntaan digiratahankkeen, jolla junien tiheyttä välillä Tampere-Pori-Rauma voidaan lisätä. Edelleen pitää jatkaa rannikkoradan Turku-Rauma-Pori-Vaasa kehittämistyötä sekä poikkittaisliikenteen kannalta Pori-Parkano-Haapamäki-radan edistämistä.

Porista Niinisalon kautta Parkanoon kulkeva rata pitäisi remontoida huoltovarmuuden ja Naton tuomien tarpeiden vuoksi.
Heidi Viljanen

Pori-Parkano-Haapamäki rata on puhututtanut vuosikymmeniä. Välillä enemmän ja välillä vähemmän. Aivan uudenlaisen tilanteen tämän poikittaisradan uudelleen avaamisen osalta on luonut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja siitä johtuva turvallisuustilanteen heikentyminen. Satakunta on satamiensa ja kahden varuskunnan vuoksi hyvin merkittävä maakunta. Varsinkin jos asiaa tarkastellaan puolustuspoliittisesti ja koko Suomen huoltovarmuuden kannalta. On tärkeää edistää tämän rataosuuden edistämistyötä nykyisen maailmantilanteen myötä entistä tehokkaammin.

Porin lentokenttä, satama ja pelastusharjoitusalue muodostavat kokonaisuuden, johon pitää tavoitella Nato-tukikohtaa.
Heidi Viljanen

Nato-prosessi on vielä kesken, mutta mikäli Suomeen Nato-tukikohta tulevaisuudessa tulee, niin Satakunta on sille paras mahdollinen paikka tietenkin. Meillähän on kaksi varuskuntaa ja pitkää sotilaallista yhteistyötä Nato-maiden kanssa. Mikseipä tukikohtaa voitaisi miettiä myös Niinisaloon?

Satakunnan susikantaa pitää vähentää.
Heidi Viljanen

Kannatan susien kannanhoidollista

Satakunnan oma yliopisto pitää saada hallitusohjelmaan.
Heidi Viljanen

Näen omaa yliopistoa tärkeämpänä nykyisen koulutuksen turvaamisen Satakunnassa. Erityisesti Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehittäminen on mielestäni realistisempaa, kuin oma yliopisto.

Valtiovallan on turvattava turvetuotannon toimintaedellytykset huoltovarmuuden varmistamiseksi.
Heidi Viljanen

Turve on tärkeä sekä energiantuotannon turvaamisessa että elintarvikesektorilla, vaikuttaen ruokaturvaamme. Vaikka polttoturpeen osuus Suomessa käytettävistä energialähteistä on vain noin 5-7%, on turpeen merkitys energiahuoltovarmuuden osalta merkittävä. Turvetta voidaan varastoida merkittäviä määriä useamman vuoden ajaksi. Mielestäni turpeen turvavarastoinnista pitää huolehtia jatkossakin ja taata riittävä tuotanto yleisen huoltovarmuuden takaamiseksi. Maailma on yllättävä ja turvetta tullaan vielä tarvitsemaan.

Satakuntaan voidaan rakentaa lisää ydinvoimaa.
Heidi Viljanen

Tarvitsemme lisää päästötöntä sähköä, jotta vihreä siirtymä etenee ja energiaomavaraisuutemme paranee. Suhtaudun avoimesti lisäydinvoimaloiden rakentamiselle ja Olkiluodossa uudelle voimalalle olisi puitteet. Kunhan saadaan ensin OL3 onnistuneesti täyteen tuotantotehoonsa.

Kokemäenjoen vesistön suojelun varmistaminen on tärkeämpää kuin teollisuuden työpaikkojen luominen alueelle.
Heidi Viljanen

Uskon siihen, että teollisuudella on halu ja myös mahdollisuudet nykyisin toimia ympäristöystävällisesti ja myös Kokemäenjoen vesistöä suojellen. On selvää, ettei teollisuudella saada vaarantaa ympäristöä tarpeettomasti, mutta myös pitkiksi venyvät ympäristölupaan liittyvät valitusprosessit tuntuvat kohtuuttomilta. Esimerkiksi Harjavallan BASF:n tehtaan osalta on tehty kaikki mahdollinen, jotta uusi tehdas mahdollisimman vähän kuormittaisi vesistöä ja ympäristöä. On myös teollisuuden intressi toimia ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Satakunnan vaalipiiri pitää yhdistää joko Pirkanmaan tai Varsinais-Suomen vaalipiiriin.
Heidi Viljanen

On tärkeää, että Satakunta säilyy omana vaalipiirinään myös jatkossa. Uskon, että alueen edunvalvonta on huomattavasti helpompaa, kun Satakunnalla on selkeästi omat maakunnan edustajansa eduskunnassa.