Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Anna Sahiluoma tiedot

Kuvassa Kokoomus -puolueen ehdokas Anna Sahiluoma
Anna Sahiluoma KokoomusNro 77
Teen määrätietoisesti töitä kestävän talouden, hyvinvoinnin ja vaikuttavan ilmasto- ja energiapolitiikan puolesta.
Sosiaalinen media:
Ikä:38
Paikkakunta:Kirkkonummi
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Ammatti:Asiantuntija
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen 38-vuotias yrittäjähenkinen kolmen lapsen äiti, energia- ja ilmastoasioiden osaaja Kirkkonummelta. Tällä hetkellä vaikutan Länsi-Uudenmaan aluehallituksessa ja -valtuustossa sekä Kirkkonummen kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Koulutukseltani olen ympäristöekonomisti (MMM). Työskentelen asiantuntijana Motivalla energia- ja ilmastoasioiden parissa. Vapaa-aikani kuluu perheen kanssa ja toisinaan hevosten sekä kirjojen parissa. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan rakentaa lapsilleni parempaa Suomea ja taata kaikille suomalaisille hyvän elämän edellytykset. Valtion talouden tasapaino on ratkaiseva hyvinvointiyhteiskunnallemme. Työnteon ja yrittämisen on oltava kannattavaa ja heikoimmista on pidettävä huolta. Haluan edistää energia- ja ilmastoasioita niin, että pystymme varmistamaan kohtuuhintaisen energian, riittävän omavaraisuuden sekä kustannustehokkaan siirtymän kohti vähähiilisyyttä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Anna Sahiluoma

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on todistanut, että Venäjä on myös Suomelle sotilaallinen uhka. En kuitenkaan näe välitöntä Putinin tai Venäjän uhkaa federaation resursseja kuluttavan Ukrainan sodan ollessa käynnissä. / Russia's attack on Ukraine has proven that Russia is also a military threat to Finland. However, I don't see an immediate threat from Putin or Russia since the ongoing war in Ukraine is for now draining the Russian Federation's resources. / Rysslands attack mot Ukraina har bevisat att Ryssland också är ett militärt hot mot Finland. Jag ser dock inte att det skulle finnas något omedelbart hot från Putin eller Ryssland eftersom för närvarande tömmer det pågående kriget i Ukraina Ryska federationens resurser.

Suomi voi alkaa rakentaa suhdettaan uudelleen Venäjään vasta, kun valta Venäjällä vaihtuu ja Venäjä vetäytyy Ukrainasta.
Anna Sahiluoma

Venäjän tulee vetäytyä Ukrainasta. Tämän jälkeenkin suhteiden jälleenrakentaminen ja kehittäminen on hyvin haastavaa nykyjohdon ollessa vallassa. Nykytilanteessa Suomen tulee vahvistaa suhteitaan länteen. / Russia must withdraw from Ukraine. Even after this, rebuilding and developing relationships with Russia is very challenging with the current leadership in power. In the current situation, Finland should strengthen its relations and ties with the West and the rest of the world. / Ryssland måste dra sig ur Ukraina. Även efter detta är det mycket utmanande att återuppbygga och utveckla relationer med Ryssland med det nuvarande ledarskapet vid makten. I dagens läge bör Finland stärka sina relationer och band med väst och resten av världen.

Suomeen tulee sijoittaa Naton tukikohta, kun Suomi on Naton jäsen.
Anna Sahiluoma

Tukikohdan perustamisen vaikutukset tulisi huolellisesti arvioida ennen varsinaista päätöstä sen perustamisesta. / The effects of establishing a base should be carefully evaluated before the actual decision to establish it is made. / Effekterna av att etablera en bas bör noggrant utvärderas innan det faktiska beslutet om att upprätta det tas.

Suomen pitää käyttää puolustusmenoihin Naton vaatimat 2 prosenttia bkt:sta.
Anna Sahiluoma

Kaksi prosenttia on Naton suositus. Suomen puolustusmenot ovat tällä hetkellä jo Nato- suosituksen mukaiset. Suomen täytyy mielestäni jatkossakin huolehtia riittävistä panostuksista maan puolustukseen. / Two percent of national GDP directed to defense is NATO's recommendation. Finland's defense spending is currently already in line with the NATO recommendation. In my opinion, Finland must continue to take care of sufficient investments in the country's defense. / Två procent av nationell BNP riktad till försvaret är Natos rekommendation. Finlands försvarsutgifter är för närvarande redan i linje med Natos rekommendation. Enligt min mening måste Finland även fortsättningsvis ta hand om tillräckliga investeringar i landets försvar.

Suomen tulee muuttaa ulkopolitiikkaansa Nato-kumppanien toiveiden mukaan. 
Anna Sahiluoma

Lähtökohtamme on oma, uskottava puolustuskyky ja sen kehittäminen. NATO-täydentää omaa sotilaallista kyvykkyyttämme. Suomi on NATO:ssa turvallisuuden lisääjä, ei kuluttaja. Viime kädessä Suomen on kyettävä omiin kansallisiin ratkaisuihin muista maista riippumatta. / Our starting point is credible defense capability. NATO complements our own military capability. Finland is a security enhancer in NATO, not a consumer of common security. Finland must be able to make its own national decisions independently. / Vår utgångspunkt är vår egen, trovärdiga försvarsförmåga. Nato kompletterar vår egen militära förmåga. Finland en säkerhetshöjare inom Nato, inte en konsument av gemensam säkerhet. I slutändan måste Finland kunna fatta sina egna nationella beslut oberoende av andra länder.

Kysymysteema: Rahat
Valtion velkataakka on käännettävä laskuun, vaikka se tarkoittaisi kipeitä leikkauksia.
Anna Sahiluoma

Velanottoa tulee hillitä, jotta paisuvat korkokustannukset saadaan hallintaan. Suomessa on jo nyt kokonaisveroaste maailman korkeinta. Veronkorotusten sijaan tasapainotusta tulee tehdä kasvu- ja työllisyystoimilla sekä menoja hillitsemällä. / The Borrowing must be curbed in order to get the rising interest ratte costs under control. Finland already has one of the highest overall tax rates in the world. Instead of tax increases, balancing should be done with growth and employment measures and by curbing spending. / Upplåning måste stävjas för att få de stigande räntekostnaderna under kontroll. Finland har redan en av de högsta totala skattesatserna i världen. Istället för skattehöjningar bör balansering ske med tillväxt- och sysselsättningsåtgärder och genom att stävja utgifterna.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee leikata nykyisestä 400 päivästä 200 päivään.
Anna Sahiluoma

Osana talouden tasapainotusta, myös ansiosidonnaisen lyhentämistä ja/tai porrastamista tulee tarkastella osana säästökeinoja. / As part of balancing the national economy, shortening and/or phasing the earnings-related unemployment allowance should also be considered as part of the means of saving expenditure. / Som ett led i att balansera samhällsekonomin bör även förkortning och/eller fasering av det Inkomstrelaterad dagpenning övervägas som en del av utgiftssparandet.

Lapsiperheitä pitää tukea ylimääräisellä lapsilisällä myös vuonna 2023.
Anna Sahiluoma

Mielestäni tuet pitäisi kohdistaa niitä aidosti tarvitseville. Kaikki lapsiperheet eivät ole taloudellisessa ahdingossa. Mahdolliset tuet tulisi paremmin kohdistaa niitä tarvitseville. / I think the subsidies should be aimed at those who really need them. Not all families with children are in financial distress. Any subsidies should be better targeted to those who need them most. / Jag anser att stöden ska riktas till dem som verkligen behöver dem. Det är inte alla barnfamiljer som är i ekonomisk nöd. Eventuella stöd bör riktas bättre till dem som behöver dem mest.

Kun julkista taloutta tasapainotetaan, on keinoksi valittava leikkausten sijaan ensisijaisesti verotuksen kiristäminen.
Anna Sahiluoma

Suomessa on jo nyt kokonaisveroaste maailman korkeinta. Talouden tasapainotus tulee tehdä ensisijaisesti veroja nostamatta. / Finland already has one of the highest overall tax rates in the world. Rebalancing our economy should primarily be done without raising taxes. / Finland har redan en av de högsta totala skattesatserna i världen. Att återbalansera vår ekonomi bör i första hand ske utan att skatterna höjs.

Ruoan arvonlisäveroa ei pidä nostaa.
Anna Sahiluoma

Ruoan hinta nousee tällä hetkellä muutenkin korkea. / Currently, the price of food is rising anyway. / För närvarande stiger priset på mat ändå.

Kysymysteema: Energia­kriisi
Valtion pitää myös seuraavina vuosina tukea suomalaisia, jotka ovat vaikeuksissa suurien sähkölaskujen kanssa.
Anna Sahiluoma

Nyt maksettavat tuet on tehty lyhytaikaiseksi ratkaisuksi poikkeustilanteeseen. Tilanne energiamarkkinoilla on tasoittumassa. / The subsidies paid now are but a short-term solution to an exceptional situation. The situation in the energy market is leveling off. / De subventioner som betalas ut nu är endast en kortsiktig lösning på en exceptionell situation. Situationen på energimarknaden planar ut.

Ydinvoiman pitää jatkossakin olla yksi keskeisimmistä energiantuotannon muodoista Suomessa.
Anna Sahiluoma

Ydinvoima on yksi päästöttömän energiantuotannon muoto, jolla on paikka Suomen energiapaletissa. Pienydinvoiman rakentamista tulee helpottaa lainsäädäntöä uudistamalla ja luvitusta helpottamalla. / Nuclear power is one form of emission-free energy production that has a place in Finland's energy palette. The construction of small nuclear power plants should be facilitated by the next government by asap reforming the legislation and facilitating licensing. / Kärnkraft är en form av utsläppsfri energiproduktion som har en plats i Finlands energipalett. Byggandet av små kärnkraftverk bör underlättas av nästa regering genom att snarast reformera lagstiftningen och underlätta licensiering

Tuulivoiman rakentamista pitää tehostaa sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja keventämällä byrokratiaa.
Anna Sahiluoma

Tuulivoiman lupakäytäntöjä on jo nyt kevennetty ja uutta tuulivoimaa rakennetaan Suomeen vauhdilla. / Permit process for wind power have already been eased and new wind power capacity is rapidly being built in Finland. / Tillståndspraxis för vindkraft har redan förenklats och ny vindkraftskapacitet byggs snabbt upp i Finland.

Kysymysteema: Ilmasto ja liikenne
Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.
Anna Sahiluoma

Kunnianhimoisista ilmastotavoitteista tulee pitää kiinni sillä tavoite ohjaa markkinoita ja yrityksiä kohti tavoitteen saavuttamista. Tavoitteen saavuttamiseksi täytyy kuitenkin valita kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaimmat keinot. / Ambitious climate goals should be adhered to because the set goal guide the market and companies towards achieving the goal. However, in order to achieve the goal, the most cost-effective means must be chosen. / Ambitiösa klimatmål bör bibehållas eftersom det uppsatta målet styr marknaden och företagen mot att nå målet. För att nå målet måste dock det mest kostnadseffektiva medlet väljas.

Bensiini ja diesel maksavat liikaa. Seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.
Anna Sahiluoma

Liikenteen sähköistymistä on edistettävä uusilla tuilla.
Anna Sahiluoma

Liikenteen vähähiilistymistä on syytä vauhdittaa tulevaisuudessakin myös kannustimien avulla. / It is necessary to speed up the low-carbonization of transport in the future also with the help of incentives. / Det är nödvändigt att påskynda minskningen koldioxidutsläppen av transporter i framtiden också med hjälp av incitament.

Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.
Anna Sahiluoma

En kannata ruuhkamaksuja. Liikenteen vähähiilistymistä tulisi vauhdittaa muilla keinoin. / I'm not in favor of congestion charges. The low-carbonization of transport should be accelerated by other means. / Jag är inte för trängselavgifter. Man bör på andra sätt påskynda minskningen av koldioxidutsläpp för transporter.

Kysymysteema: Terveys ja koulutus
Hoitajamitoitusta (7 hoitajaa 10 vanhusta kohden) voidaan keventää, jotta kaikille vanhuksille riittäisi hoitopaikka.
Anna Sahiluoma

Hoitajamitoituksen siirtymäaikaa on syytä pidentää, jotta työntekijähaasteet pystytään ratkaisemaan. Tällä hetkellä hoitajia ei yksinkertaisesti ole riittävästi hoitajamitoituksen täyttämiseen. / It is necessary to extend the transition period for nurse staffing in order to be able to solve the current employee challenges. At the moment, there are simply not enough nurses in Finland to meet the requirements set in law. / Det är nödvändigt att förlänga övergångstiden för sjuksköterskebemanningen för att kunna lösa de aktuella medarbetarutmaningarna. För närvarande finns det helt enkelt inte tillräckligt med sjuksköterskor i Finland för att uppfylla de krav som lagen ställer

Maahanmuuttajat ovat hyvä ratkaisu työvoimapulaan muun muassa hoitoalalla.
Anna Sahiluoma

Suomen työikäinen väestö vähenee samaan aikaan, kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Tarvitsemme työntekijöitä ulkomailta ylläpitääksemme hyvinvointiyhteiskuntaamme. / Finland's working-age population is decreasing at the same time as the number of elderly people is increasing. We need workers from abroad to maintain our welfare society. / Finlands befolkning i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet äldre ökar. Vi behöver arbetare från utlandet för att upprätthålla vårt välfärdssamhälle.

Koulutuksesta voidaan leikata, kun valtiontaloutta tasapainotetaan.
Anna Sahiluoma

Koulutuksesta seuraavan hallituksen ei pidä leikata. / Next government should not make cuts to education and its financing. / Nästa regering bör inte göra nedskärningar i utbildningen och dess finansiering.

Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.
Anna Sahiluoma

Kurinpitokeinojen kehittämistä opettajien työn helpottamiseksi tulisi selvittää. On lastenkin etu, että jokainen lapsi saa opiskella turvallisesti. / The development of disciplinary measures to facilitate teachers' work should be investigated. It is also in the children's interest that every child can study safely. / Utvecklingen av disciplinära åtgärder för att underlätta lärarnas arbete bör utredas. Det ligger också i barnens intresse att alla barn kan studera säkert.

Kysymysteema: Rikollisuus
Pelkään liikkua kadulla yksin.
Anna Sahiluoma

Suomi on pitkään ollut ja on edelleen varsin turvallinen maa. Pidetään huoli maamme turvallisuudesta jatkossakin. / Finland has long been and still is a relatively safe country. Let's take care of our country's security also in the future. / Finland har länge varit och är fortfarande ett relativt säkert land. Låt oss ta hand om vårt lands säkerhet även i framtiden.

Nuorten jengiväkivaltaan tulee puuttua rangaistuksia koventamalla. 
Anna Sahiluoma

Varhaisen puuttumisen resursseja pitäisi tulevaisuudessa lisätä. Samanaikaisesti kaikkein kovimpien ja häikäilemättömimpien väkivaltarikosten rangaistuksia voisi koventaa. / Early intervention resources should be increased in the future. At the same time, the punishments for the most severe and ruthless violent crimes could be toughened. / Resurserna för tidiga insatser bör utökas i framtiden. Samtidigt skulle straffen för de svåraste och mest hänsynslösa våldsbrotten kunna skärpas.

Huumeiden käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa.
Anna Sahiluoma

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Muut
Yleisradion rahoitukseen tulee tehdä merkittäviä leikkauksia.
Anna Sahiluoma

Yleisradiolla on edelleen merkittävä palvelutehtävä. YLE:n rahoitus ei saa kohtuuttomasti haitata yksityisen median toimintaedellytyksiä. / The public broadcasting company still has an important service mission. YLE's funding must not unduly harm the operating conditions of private media. / Rundradion har fortfarande ett viktigt serviceuppdrag. YLE:s finansiering får inte omåttligt skada privata mediers verksamhetsvillkor.

Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.
Anna Sahiluoma

Viinien myynnin salliminen ruokakaupoissa todennäköisesti johtaisi Alkon monopolin purkamiseen. Tämä puolestaan tarkoittaisi myös väkevien alkoholijuomien tuloa vähittäiskauppaan, mihin suhtaudun varauksella. / Allowing the sale of wines in grocery stores would probably lead to the dissolution of Alko's monopoly. This, in turn, would also mean the entry of spirits into the retail trade, which I regard with reservations. / Att tillåta försäljning av vin i livsmedelsbutiker skulle sannolikt leda till att Alkos monopol upplöses. Det skulle i sin tur också innebära spritens inträde i detaljhandeln, på vilket jag har reservationer

Koko Suomi on pidettävä asutettuna.
Anna Sahiluoma

Koko maan pitäminen asuttuna on tahdonilmaisu pitää kaikki mukana. Laajamittainen viljely suurissa asutuskeskuksissa on haastavaa. Riittävän omavarainen ruoan tuotanto edellyttää, että ihmisiä asuu muuallakin kuin vain suurimmissa kaupungeissa. / Keeping the whole country inhabited is an expression of national will to keep every member of society involved. Large-scale cultivation in large population centers is challenging. Self-sufficient food production requires that people live elsewhere than just in biggest cities. / Att hålla hela landet bebott är ett uttryck för nationell vilja att hålla alla samhällsmedlemmar delaktiga. Storskalig odling i stora tätorter är utmanande. Självförsörjande livsmedelsproduktion kräver att människor bor någon annanstans än endast i största städer.

EU:lla on liikaa valtaa Suomen metsäpolitiikkaan.
Anna Sahiluoma

EU:lla on monessa muussakin asiassa paljon valtaa suhteessa jäsenmaihin. Yhteisiä tavoitteita voidaan EU-tasolla asettaa, mutta unionin jäsenmaille tulisi antaa nykyistä enemmän vapauksia toimeenpanna niitä (yhteisiä tavoitteita) kansallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. / The EU has a lot of power in relation to the member states in many other matters as well. Common goals can be set at the EU-level, but the member states of the Union should be given more freedom than currently to implement common goals in a nationally appropriate manner. / EU har mycket makt i förhållande till medlemsländerna även i många andra frågor. Gemensamma mål kan sättas upp på EU-nivå, men unionens medlemsländer bör ges större frihet än nu att genomföra gemensamma mål på ett nationellt lämpligt sätt.

Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.
Anna Sahiluoma

Oletan lapseni tässä kohdin olevan täysi-ikäinen ja täysimääräisesti omista asioistaan päättävä aikuinen ihminen. Näin hän saa valita itselleen mieleisensä kumppanin. / I assume that my child is of full age and fully capable of deciding his/her own affairs. Thus he/she can choose the partner he / she likes. / När detta skulle bli aktuellt antar jag att mitt barn är myndigt och fullt kapabelt att bestämma över sina egna angelägenheter. På så sätt kan hen välja den partner hen gillar.

Eutanasia tulee laillistaa.
Anna Sahiluoma

Eutanasia tulisi sallia parantumattomasti sairaille potilaille heidän näin toivoessaan. Tästäkin huolimatta saattohoitoa ja kivunlievitystä tulee kehittää. Suomessa on erittäin pieni saattohoitokapasiteetti. Tähän on saatava muutos. / Euthanasia should be allowed for terminally ill patients if they so wish or choose themselves. Despite this, hospice care and pain relief must be developed. Finland has a very small hospice capacity. This needs to be changed. / Dödshjälp bör tillåtas för obotligt sjuka patienter om de så önskar eller själva väljer. Trots detta måste hospicevård och smärtlindring utvecklas. Finland har en mycket liten hospicekapacitet. Detta måste ändras.