Kuvassa Keskusta -puolueen ehdokas Otto Suhonen
Otto Suhonen Keskusta
Puolustan varusmiehiä ja jokaisen oikeutta hyvään koulutukseen. Haluan, että yhä useampi voi perustaa sellaisen perheen, josta unelmoi.
Sosiaalinen media:
Ikä:21
Paikkakunta:Nurmijärvi
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Ammatti:Oikeustieteen ylioppilas, opiskelija
Koulutus:Lukio/ammattikoulu
Puolue:Keskusta
Ehdokasnumero:393
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Ei
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Olen 21-vuotias aktiivinen nuori Nurmijärveltä. Opiskelen oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen ulkoliikunta, kuten maastohiihto, pyöräily, lenkkeily ja suunnistus. Viihdyn luonnossa myös retkeilyn merkeissä. Olen ollut jo pitkään kiinnostunut yhteiskunnastamme, ja viime vuosina olenkin ollut aktiivisesti mukana Nurmijärven päätöksenteossa. Toimin Nurmijärven nuorimpana kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä. Olen ehdolla näissä vaaleissa tulevaisuutemme puolesta. Haluan rakentaa perhemyönteistä maata, jossa mahdollisimman moni voi perustaa juuri sellaisen perheen, josta unelmoi. Sellaista maata, jossa opiskelu kannattaa ja nuoret uskaltavat rohkeasti tavoitella unelmiaan sivistyksen kautta. Haluan, että maamme puolustajia, varusmiehiä, arvostetaan muutenkin kuin juhlapuheissa. Haen luottamusta eduskuntavaaleissa, jotta Arkadianmäelle saadaan nuori ja osaava perheiden, sivistyksen ja varusmiesten puolustaja.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Otto Suhonen

Ukrainan sota on osoittanut sen, että Putin on valmis häikäilemättömiin tekoihin valta-asemansa vahvistamiseksi. Jos Venäjä voittaa sodan Ukrainassa, on hyvin mahdollista, että Putin etsii seuraavan kohteen valloituspyrkimyksilleen. Suomen täytyy ylläpitää vahvaa puolustusta, jotta voimme näyttää, että tänne ei kannata tulla.

Suomi voi alkaa rakentaa suhdettaan uudelleen Venäjään vasta, kun valta Venäjällä vaihtuu ja Venäjä vetäytyy Ukrainasta.
Otto Suhonen

Länsimaiden rintaman tulee antaa tiukka viesti Venäjälle siitä, että hyökkäyssodat eivät kuulu nykyajan ulkopolitiikkaan. Viime vuosikymmeninä on nähty, että yhteistyötä rakentamalla Venäjälle ei ole pystytty juurruttamaan länsimaalaisia arvoja ja demokratiaa. Yhteistyö epävakaiden diktatuurien kanssa sisältää aina riskejä, eikä länsimaiden tule niitä enää ottaa.

Suomeen tulee sijoittaa Naton tukikohta, kun Suomi on Naton jäsen.
Otto Suhonen

Suomi olisi Venäjän rajanaapurina strategisesti järkevä paikka tällaiselle tukikohdalle. Nato-joukkojen pysyvä läsnäolo parantaisi myös Suomen puolustuskykyä. Uusi tukikohta olisi merkittävä piristysruiske kyseisen alueen elinvoimaalle.

Suomen pitää käyttää puolustusmenoihin Naton vaatimat 2 prosenttia bkt:sta.
Otto Suhonen

Suomi vastaa puolustuksestaan itse Natoon liittymisen jälkeenkin. Tällä hetkellä Suomi täyttää tämän tavoitteen, ja epävakaan Venäjän naapurissa näin tulee olla jatkossakin. Puolustuspanostuksia tehtäessä pitää huomioida asehankintojen lisäksi myös varusmieskoulutuksen laadun parantaminen. Muun muassa monet kasarmit ovat korjauksen tarpeessa ja koulutukseen tarvitaan lisäresursseja.

Suomen tulee muuttaa ulkopolitiikkaansa Nato-kumppanien toiveiden mukaan. 
Otto Suhonen

Suomi vastaa Nato-jäsenyydestä huolimatta omasta ulkopolitiikastaan. Yhteistyö Nato-maiden kanssa tulee varmasti lisääntymään ulkopolitiikassakin, mutta ulkopoliittiset linjansa Suomi muodostaa jatkossakin itse.

Kysymysteema: Rahat
Valtion velkataakka on käännettävä laskuun, vaikka se tarkoittaisi kipeitä leikkauksia.
Otto Suhonen

Valtion velka täytyy maksaa joskus takaisin, ja maksajia olemme me tulevat veronmaksajat. Tulevalla vaalikaudella täytyy pystyä tekemään myös leikkauksia, mutta ne täytyy kohdentaa tarkasti, jotta emme heikennä Suomen tulevaisuuden elinvoimaa. Leikkausten lisäksi taloutta täytyy tasapainottaa uudistamalla sosiaaliturvaa ja muilla rakenteellisilla uudistuksilla.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee leikata nykyisestä 400 päivästä 200 päivään.
Otto Suhonen

Työttömyysturvan tulee kannustaa uudelleentyöllistymiseen. Ansiosidonnaista päivärahaa voitaisiin lyhentää ainakin 300 päivään. Päiväraha pitäisi myös porrastaa siten, että se hiljalleen laskisi työttömyyden pitkittyessä, jolloin työllistymiseen jo ansiosidonnaisen aikana olisi selkeä kannustin.

Lapsiperheitä pitää tukea ylimääräisellä lapsilisällä myös vuonna 2023.
Otto Suhonen

Lapsilisän ostovoima on laskenut huomattavasti inflaation kiihtyessä, sillä lapsilisää ei ole sidottu indekseihin. Jos lapsilisään ei tehdä inflaation vaikutusta korjaavaa korotusta, on ylimääräinen lapsilisä tarpeen.

Kun julkista taloutta tasapainotetaan, on keinoksi valittava leikkausten sijaan ensisijaisesti verotuksen kiristäminen.
Otto Suhonen

Kaikkia valtion menokohteita on tarkasteltava kriittisesti säännöllisesti. Kun säästöjä haetaan, tämän tulee olla ensisijainen keino rakenteellisten uudistusten ohella. Elinvoimaisuuden säilyttämiseksi en kannata työn tai yrittämisen verotuksen kiristämistä.

Ruoan arvonlisäveroa ei pidä nostaa.
Otto Suhonen

Ruoka on perushyödyke, jota kaikki tarvitsevat elääkseen. On siksi mielestäni perusteltua, että ruoan arvonlisäverokanta on yleistä arvonlisäveroa matalampi.

Kysymysteema: Energia­kriisi
Valtion pitää myös seuraavina vuosina tukea suomalaisia, jotka ovat vaikeuksissa suurien sähkölaskujen kanssa.
Otto Suhonen

On hyvä, että valtio on tukenut suomalaisia poikkeuksellisessa energiakriisissä. Energian hinta on kuitenkin jo kääntynyt selkeään laskuun, joten uusille tukitoimille ei ole enää tarvetta, ellei energian hinta käänny uudestaan nousuun. Kaikkien tukitoimien täytyy olla väliaikaisia.

Ydinvoiman pitää jatkossakin olla yksi keskeisimmistä energiantuotannon muodoista Suomessa.
Otto Suhonen

Ydinvoimalla on Suomessa merkittävä rooli varmana, ympäristöystävällisenä ja taloudellisena perussähköntuotantoa. Kun tuuli- ja aurinkovoima tulevaisuudessa lisääntyvät, tarvitaan niiden vastinpariksi tasaista sähköntuotantoa, kuten ydinvoimaa.

Tuulivoiman rakentamista pitää tehostaa sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja keventämällä byrokratiaa.
Otto Suhonen

Tuulivoima on kasvanut nopeasti merkittäväksi energiantuotantomuodoksi. Suomen täytyy päästä eroon ulkomaalaisesta fossiilienergiasta, joten tuulivoimaa tarvitaan lisää jatkossakin.

Kysymysteema: Ilmasto ja liikenne
Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.
Otto Suhonen

Energiakriisi on osoittanut, että energiaomavaraisuus ja fossiilisista energianlähteistä irti pääseminen on myös huoltovarmuuskysymys. Ilmastonmuutos on merkittävä uhka Suomelle ja maailmalle, mutta vihreän teknologian valtavirtaistuminen on tuonut ja tuo tulevaisuudessa vielä lisää vientimahdollisuuksia, verotuloja ja työllisyyttä Suomeen. Ilmastonmuutos täytyy ratkaista reilusti, eikä kansalaisia kurittamalla. Pidän erityisen tärkeänä, että Suomen valtavat hiilinielut huomioidaan tarpeeksi kattavasti hiilineutraalisuuden laskennassa. Ilmastonmuutoksen etenemisellä olisi Suomelle myös merkittäviä negatiivisia talousvaikutuksia.

Bensiini ja diesel maksavat liikaa. Seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.
Otto Suhonen

Ilmastonäkökulmasta on tärkeää, että polttoaineista saataisiin yhä enemmän uusiutuvia sekoitevelvoitetta nostamalla. Tämä ei saa lisätä autoilijoiden kustannuksia, joten samalla tulee alentaa polttoaineiden verotusta. Käyttövoimien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi dieselautojen käyttövoimaverosta tulee luopua ja ammattiliikenteeseen tulee ottaa käyttöön verotukseltaan halvempi ammattidiesel.

Liikenteen sähköistymistä on edistettävä uusilla tuilla.
Otto Suhonen

Liikenteen sähköistyminen on lähtenyt hyvin käyntiin, ja aiemmat tuet ovat olleet tarpeellisia. Sähköautojen kysynnän kasvettua autojen hankintatuet eivät ole enää tarpeellisia, mutta autojen latausratkaisujen rakentamiseen esimerkiksi taloyhtiöissä ja työpaikoilla tarvitaan kannustimia. Lisäksi valtion pitää tukea jatkossakin polttomoottoriautojen muuntamista etanoli- ja biokaasukäyttöisiksi.

Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.
Otto Suhonen

Ruuhkamaksut vähentäisivät työvoiman liikkuvuutta, ja olisivat erityisesti raideliikenteen ulottumattomissa asuville kaupunkiseutujen kehyskuntalaisille suora työssäkäyntivero. Joukkoliikenteen käyttöön täytyy kannustaa parantamalla joukkoliikenneyhteyksiä ja liityntäpysäköintimahdollisuuksia, ei kurittamalla joukkoliikenteen ulottumattomissa asuvia.

Kysymysteema: Terveys ja koulutus
Hoitajamitoitusta (7 hoitajaa 10 vanhusta kohden) voidaan keventää, jotta kaikille vanhuksille riittäisi hoitopaikka.
Otto Suhonen

Nykyinen hoitajamitoitus on tärkeä pidemmän aikavälin tavoite. Ongelmana on kuitenkin alalla vallitseva työvoimapula, eikä hoitajamitoitus ratkaise tätä ongelmaa. Hoitajamitoitus on pahentanut työvoimapulaa entisestään, sillä se siirtää hoitajia muilta hoiva-aloilta vanhustenhoitoon, ja on aiheuttanut hoivakotien sulkemisia. Hoitajien määrää täytyy saada lisättyä koulutuspolitiikan ja työperäisen maahanmuuton avulla. Hoitajamitoitusta voidaan keventää väliaikaisesti, ja kiristää tämän jälkeen hiljalleen kohti nykyistä. Hoitoalalle tarvitaan hoitajien lisäksi myös enemmän avustavaa henkilökuntaa, kuten sihteerejä ja hoiva-avustajia, jotta hoitajat voivat keskittyä itse hoitamiseen.

Maahanmuuttajat ovat hyvä ratkaisu työvoimapulaan muun muassa hoitoalalla.
Otto Suhonen

Tulevaisuudessa ikääntyvässä maassamme työikäiset eivät yksinkertaisesti riitä täyttämään kaikkia työpaikkoja ilman työperäistä maahanmuuttoa. Työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä, jos haluamme pitää hyvinvointivaltiomme pystyssä. Hoitoalalla tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että alalla työskentelevillä on riittävä kielitaito. Tämä voidaan varmistaa tarpeeksi kattavalla suomen kielen koulutuksella, joka voitaisiin toteuttaa mahdollisesti jo maahantulijan lähtömaassa.

Koulutuksesta voidaan leikata, kun valtiontaloutta tasapainotetaan.
Otto Suhonen

Hyvä koulutus ja osaaminen ovat Suomen tärkeimpiä kilpailuvaltteja. Säästöjä on haettava ensisijaisesti muilta sektoreilta.

Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.
Otto Suhonen

Opettajilla on jo tällä hetkellä teoriassa laajat kurinpitomahdollisuudet, ja viime kädessä heillä on mahdollisuus käyttää myös fyysisiä keinoja. Näiden keinojen käyttöön ja erityisesti uhkaavien tilanteiden hoitamiseen voisi olla hyvä antaa laajemmin koulutusta. Tällä' hetkellä oppilas voidaan poistaa luokasta, määrätä jälki-istuntoon tai erottaa määräajaksi. Parannettavaa kuitenkin on. Jos oppilaan toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön, on poliisi otettava aina mukaan asian käsittelyyn. Tarpeellinen muutos olisi myös se, että opettajalla olisi oikeus ottaa oppilailta puhelimet pois oppituntien ajaksi. Lisäksi toistuvasti häiriötä aiheuttanut oppilas pitää olla mahdollista jättää pois esimerkiksi luokkaretkeltä, jos hän tulisi sen kulkua todennäköisesti häiritsemään.

Kysymysteema: Rikollisuus
Pelkään liikkua kadulla yksin.
Otto Suhonen

Pääsääntöisesti en pelkää. Tunne on kuitenkin todella henkilökohtainen ja ymmärrän hyvin sen, että jotkut ihmiset pelkäävät kaduilla yksin liikkuessaan.

Nuorten jengiväkivaltaan tulee puuttua rangaistuksia koventamalla. 
Otto Suhonen

Tutkimusten mukaan pelkkä rangaistusten koventaminen ei ehkäise rikollisuutta. Olisin valmis laajentamaan nuorisorangaistuksen käyttöä nykyistä livempiin rikoksiin. Nuorisorangaistus yhdistää hyvin valvonnan ja kuntouttavan työelämätoiminnan. Lisäksi olen valmis selvittämään rangaistuksen koventamisperusteiden laajentamista kattamaan myös jengirikollisuuden. Jos nuori syyllistyy rikokseen, on taustalla useimmissa tapauksissa syrjäytymistä, päihteiden käyttöä, huono-osaisuutta ja pahoinvointia, joten ongelma on monisyinen. Nuorisorikollisuuteen täytyy puuttua myös vaikuttamalla näihin juurisyihin. Jos nuori syyllistyy rikokseen, pitäisi mahdollinen rikoskierre pyrkiä katkaisemaan alkuunsa tiiviillä poliisin, koulun sekä nuoriso- ja perhetyön yhteistyöllä.

Huumeiden käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa.
Otto Suhonen

Huumeiden käytön ja hallussapidon tulee olla laitonta jatkossakin. On kuitenkin laajennettava mahdollisuutta siihen, että rangaistuksesta luovutaan, jos henkilö hakeutuu vieroitushoitoon. Huumeiden käytön rangaistavuudesta ei kuitenkaan tule luopua kokonaan, sillä muuten poliisilla ei ole enää juuri mahdollisuutta päästä huumeita välittävien rikollisjengien jäljille. Huumehaittojen vähentämisen tärkein keino on ehkäisevän päihdetyön ja vieroitushoidon saatavuuden ja resurssien lisääminen, sillä niiden resurssit ovat tällä hetkellä riittämättömät tarpeeseen nähden.

Kysymysteema: Muut
Yleisradion rahoitukseen tulee tehdä merkittäviä leikkauksia.
Otto Suhonen

On selvää, että nykyisessä taloustilanteessa Ylen rahoitusta täytyy yhtä lailla tarkastella kriittisesti, kuten muitakin menokohteita. Uskon, että Yleisradion budjettia on mahdollista priorisoida. Pitää kuitenkin muistaa, että Yleisradiolla on suuri merkitys Suomen tiedonvälityksessä. Se huolehtii mm. poikkeustilannetiedotuksesta ja uutissisällön tuotannosta eri vähemmistökielillä. On tärkeää, että sillä on riittävät resurssit tarjota näitä palveluita.

Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.
Otto Suhonen

Alkoholijuomien saatavuuden helpottaminen lisää tutkitusti alkoholihaittoja. Saatavuutta helpotettiin viimeksi vuonna 2018, ja uudistuksen seurauksena alkoholikuolemat ja vakavat maksasairaudet lisääntyivät selvästi. Alkoholihaitat aiheuttavat jo nykyisellään merkittävän määrän kustannuksia yhteiskunnalle. Siksi alkoholijuomien saatavuutta ei pidä helpottaa.

Koko Suomi on pidettävä asutettuna.
Otto Suhonen

Erityisesti Ukrainan sodassa on huomattu, että koko maan asutus on myös turvallisuuskysymys, sillä joutomaa on asuttua aluetta helpompi vallata. Suuri osa Suomen vientiteollisuudesta on maakunnissa, ja esimerkiksi metsätaloutta harjoitetaan koko Suomessa. Jokaisella täytyy olla vapaus valita asuinpaikkansa.

EU:lla on liikaa valtaa Suomen metsäpolitiikkaan.
Otto Suhonen

Viime aikoina on ollut nähtävissä, että EU pyrkii säätelemään aiempaa enemmän jäsenmaiden metsäpolitiikkaa, vaikka se ei EU:n perussopimusten mukaan kuulu EU:n toimivaltaan. Suomen pitää torjua tällaiset yritykset yksiselitteisesti.

Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.
Otto Suhonen

On päivänselvää, että tulevat lapseni tekevät tällaiset päätöksensä aivan itse, eikä minulla ole tarvetta yrittää vaikuttaa niihin.

Eutanasia tulee laillistaa.
Otto Suhonen

Jokaiselle täytyy turvata arvokas ja mahdollisimman kivuton kuolema. Olen valmis selvittämään erittäin rajatun eutanasiamahdollisuuden käyttöönottoa. Sen edellytys tulisi olla, että potilaalla on etenevä kuolemaan johtava sairaus, joka tulee aiheuttamaan hänelle kärsimystä. On tärkeää, että potilaan päätöksentekokyky ja henkinen terveys on kunnossa eutanasiapäätöstä tehtäessä. Lisäksi eutanasian tulee edellyttää vähintään kahden toisistaan riippumattoman lääkärin puoltavaa lausuntoa.