KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sara Luotonen, Vihreät, 121

Oma esittely

Olen naantalilainen valtio-opin opiskelija ja Naantalin seudun vihreiden sekä Vihreiden eläinpoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Vapaa-ajallani pidän yhdessä ystäväni kanssa vegaanista ruokablogia, laulan kuorossa ja olen mukana Turun Animalian toiminnassa. Kärkiteemani vaaleissa ovat eläimet, ympäristö ja mielenterveys. Tarvitsemme enemmän poliitikkoja, jotka ajavat myös eläinten asemaa. Mikäli haluamme turvata luonnon monimuotoisuuden, pysäyttää ilmastonmuutoksen ja suojella ympäristöämme saasteilta, tarvitsemme nopeita ja vaikuttavia päätöksiä. On myös huolestuttavaa, miten mielenterveysongelmat ovat nykyisin enemmän sääntö kuin poikkeus, ja avunsaanti on aivan liian vaikeaa. Poliitikkojen tulisi ajatella kaikkien niiden hyvinvointia, joihin heidän tekemänsä päätökset vaikuttavat, ei vain niiden, jotka antavat heille äänensä vaaleissa. Pyrin ehdolle eduskuntaan, koska haluan puhua niiden puolesta, jotka eivät voi käyttää omaa ääntään päätöksenteossa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sara Luotonen:

Palveluita ja etuuksia on hyvä tarkistaa ja leikatakin, mikäli niitä ei pidetä enää mielekkäinä. On kuitenkin tärkeää samalla säilyttää ja kehittää hyvinvointivaltiota. Järkevillä investoinneilla ja elvytyksellä voidaan paitsi parantaa palveluita myös parhaimmillaan kehittää Suomen taloutta ja vähentää velkaantumista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sara Luotonen:

Kannatan tulonsiirtoja ja on aivan oikein, että enemmän tienaavat maksavat enemmän veroja. Tärkeämpää olisi kuitenkin yhtenäistää palkka- ja pääomaverotusta, jotta todellinen veroaste olisi progressiivinen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sara Luotonen:

Suomessa on tällä hetkellä aivan riittävästi ydinvoimaa ja lisää on jo nyt rakenteilla. Jatkossa on järkevämpää panostaa uusiutuvaan energiaan, joka on paitsi ympäristöystävällisempää, myös yleensä työllistää paremmin. Suomen on muutenkin järkevää tähdätä kohti hajautetumpaa energiaratkaisua, joka mahdollistaa nykyistä tehokkaammin uusiutuvien käytön sekä lisää huoltovarmuutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sara Luotonen:

Fossiilisista polttoaineista pitää luopua mahdollisimman nopealla aikataululla, viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sara Luotonen:

Julkista sektoria ei pidä ryhtyä leikkaamaan pelkästä leikkaamisen ilosta. Toisaalta ei ole myöskään järkevää pitää yllä turhia palveluita ja rakenteita vain siksi, että ne ovat olleet olemassa ennenkin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sara Luotonen:

Ruotsin, kuten muidenkin vieraiden kielten, opetusta on syytä kehittää ja siirtää painopistettä kieliopin harjoittelun sijaan käytännön kielitaidon kehittämiseen. Ruotsin opiskelu ei ole este muiden kielten oppimiseen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sara Luotonen:

Kannatan tässä enemminkin kannustinloukkujen purkamista. Työnteon tulisi kannattaa aina, siksi perustulo!

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sara Luotonen:

Erityisesti tulevina heikoin huoltosuhteen vuosina on hyvä, että myös suurille ikäluokille kertyneitä säästöjä käytetään näiden hoitopalveluiden rahoittamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sara Luotonen:

Kunhan eivät aiheita häiriötä ympäristölle.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sara Luotonen:

Kuntien vähäisellä määrällä ei ole itseisarvoa. Palvelut tulee ennen kaikkea pyrkiä hoitamaan järkevällä ja kaikille mahdollisimman tasavertaisella tavalla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sara Luotonen:

Työehtosopimukset ovat olemassa syystä, kaiken tulee tapahtua niiden puitteissa. Toisaalta esimerkiksi irtisanomisten välttäminen palkkaleikkauksilla voi olla hyvä asia. Myös pienyritysten kynnystä ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen pitäisi laskea – ei kuitenkaan työntekijöiden kustannuksella.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sara Luotonen:

Kannatan alueellisia tulonsiirtoja, eikä autioituvia kuntia pidä jättää oman onnensa nojaan hoitamaan vanhuksiaan. On myös hyvä kehittää Suomea kehä kolmosen ulkopuoleltakin ja luoda sinne työtä sekä elinmahdollisuuksia. Toisaalta, mikäli kukaan ei halua asua paikassa X, on sitä turha pitää elossa tekohengityksellä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sara Luotonen:

Sen sijaan, että odotetaan yksityisten tahojen hoitavan palvelut tehokkaammin ja siten halvemmin, pitäisi kehittää julkisia palveluita paremmiksi ja tehokkaammiksi. Laadukkaat julkiset sote-palvelut tulisi taata kaikille. Mikäli joku haluaa käyttää yksityisiä palveluita, tulisi hänen maksaa se omasta pussistaan, eikä yksityistä puolta saa käyttää terveydenhuollon ohituskaistana. Mikäli yksittäinen palvelunjärjestäjä näkee parhaaksi yksityistää palvelut, se hänelle sallittakoon.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sara Luotonen:

Sote-palvelut kannattaa hoitaa sillä tasolla kuin se on järkevää, esimerkiksi erikoissairaanhoito vaatii laajemman väestöpohjan kuin päivähoito. Toisaalta on tärkeää, että eritasoiset sote-palvelut rahoitetaan samasta pussista, jolloin painopiste siirtyy kärjistyneiden tapauksien hoitamisesta ennaltaehkäisyyn. On myös huolehdittava, että eri viranomaiset kommunikoivat keskenään palvelun järjestäjätahosta riippumatta. Myös palveluiden tasavertaisuus on turvattava asuinpaikasta riippumatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sara Luotonen:

Taksiliikennettä suuremmissa kaupungeissa voisi vapauttaa kilpailulle, mikäli se nähdään järkevänä. Siinäkin tapauksessa tosin on hyvä määritellä matkoille maksimihinnat. Sen sijaan maaseudulla on selkeämpää säilyttää taksilupakäytäntö, kun taksien tulot ovat suurelta osin kunnan maksamia matkoja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sara Luotonen:

Suurten poliittisten kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan valtioiden rajat ylittävää päätöksentekoa. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, pakolaisongelma, konfliktit ja kestämätön väestöntönkasvu ovat ensisijassa ratkaistavia ongelmia. Mikäli niitä ei saada hoidettua, ei onnistuneista sote-uudistuksista tai kuntaliitoksista ole paljoa iloa. Eikä se EU:sta tuleva lainsäädäntökään huonoa ole.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sara Luotonen:

Rahoitusmarkkinavero ei vaikuta tavalliseen piensijoittajaan tai pitkäkestoisiin, kestäviin sijoituksiin lähes ollenkaan, vaan sen tavoitteena on hillitä pörssikeinottelua. Vero saattaisi osaltaan ehkäistä finanssikriisejä sekä esimerkiksi ruoan hinnalla keinottelua. Rahoitusmarkkinaveron tuotot on myös suunniteltu käytettäviksi kehitysyhteistyöhön (ilmastonmuutoksen ja globaalien talouskriisien seurausten korjaamiseen). Suomen ja EU:n pitää toimia veron käyttöönotossa edelläkävijöinä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sara Luotonen:

En henkilökohtaisesti kannata Suomen liittymistä Natoon, mutta mikäli suomalaisten enemmistö kannattaa liittoutumista, hakemisen valmistelu on aiheellista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sara Luotonen:

Tärkeintä on varmistaa, ettei millään taholla ole sotilaallisia intressejä hyökätä Suomeen, sillä kilpavarustelussa emme voi voittaa. Puolustusvoimien toimintaa olisi hyvä kehittää nykyisestä vastaamaan paremmin myös muihin kuin sotilaallisiin uhkiin, esimerkiksi torjumaan ympäristöonnettomuuksia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sara Luotonen:

Ihmisten liikkumista maasta toiseen tulisi helpottaa nykyisestään. Erityisesti, jos henkilö on tulossa maahan tekemään töitä, on vaikea nähdä, miksi tätä pitäisi vastustaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sara Luotonen:

Kaikkien tulisi olla samanarvoisia lain edessä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Ei ole lapselta pois, että potentiaalisten adoptiovanhempien määrä kasvaa, eikä kaksi äitiä ole huonompi kuin yksi. Lapselle tärkeintä ovat rakastavat ja huolehtivat vanhemmat ja läheiset.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sara Luotonen:

Naantalin kyseessä ollessa olisi hyvä, jos kunta ensin nostaisi pakolaiskiintiötään, 1-5 pakolaista vuodessa on hävettävän vähän.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sara Luotonen:

Säännöt on hyvä olla, eikä opettajia pidä jättää kädettömiksi, kouluilla on kuitenkin myös kasvatustehtävä. Kurin lisääminen ei kuitenkaan itsessään ratkaise huonon käytöksen taustalla piileviä ongelmia. Pienet ryhmäkoot tekevät kouluista parempia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sara Luotonen:

Koti, uskonto ja isänmaa luo turhaa vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välillä. Itse pidän esimerkiksi eettisyyttä ja ekologisuutta parempina lähtöarvoina politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sara Luotonen:

Yksityistämisellä ei ole itseisarvoa. Julkinen sektori antaa pahimmillaan vallan pois itseltään, erityisesti jos yksityiselle palveluntarjoalle tulee monopoliasema. Yksityistämistä on usein myös vaikea perua. Joissain tilanteissa yksityistäminen voi kuitenkin olla perusteltua, esim. päiväkotiverkon monipuolistamisessa, mutta tällöinkin valta on pidettävä julkisella puolella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sara Luotonen:

Palveluita ja etuuksia on hyvä tarkistaa ja leikatakin, mikäli niitä ei pidetä enää mielekkäinä. On kuitenkin tärkeää samalla säilyttää ja kehittää hyvinvointivaltiota. Verotustakin on hyvä kehittää, esimerkiksi siirtämällä painopistettä työn verottamisesta kulutuksen verotukseen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sara Luotonen:

Suosikkiyhteiskuntafilosofiani John Rawlsia mukaillen: tuloerot ovat hyväksyttäviä, mikäli ne hyödyttävät yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia. On esimerkiksi järkevää, että lääkärit ansaitsevat keskimääräistä korkeampaa palkkaa, sillä sen voi ajatella johtavan pätevämpään lääkärikuntaan, mikä on koko yhteiskunnan etu. Nykyisen kaltaiset tuloerot ovat kuitenkin suhteettoman suuria, eikä niitä voi perustella eroilla ihmisten lahjakkuudessa tai ahkeruudessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sara Luotonen:

Toisaalta on myös hyvä kysymys, onko meillä varaa leikata julkisista palveluista ja sosiaalietuuksista. Leikkausten aiheuttamat kustannukset saattavat pidemmällä tähtäimellä tulla saatua säästöä kalliimmaksi. Heikon huoltosuhteen vuoksi tarvitaan kuitenkin myös uudistuksia, esimerkiksi eläkejärjestelmään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sara Luotonen:

Luonto ja ympäristö asettavat rajat ja lähtöarvot kaikelle politiikalle. Ympäristökysymysten jättäminen toisarvoiseksi johtaa pitkällä tähtäimellä lisäkustannuksiin yhteiskunnalle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sara Luotonen:

Aivan kaikki päätöksenteko ei vaikuta ympäristöön. Esimerkiksi päätöksestä tasa-arvoisesta avioliittolaista on turha tehdä ympäristövaikutusten arviointia. Kaikista ympäristöön vaikuttavista päätöksistä on kyllä syytä tehdä ympäristöarvioinnit ja ympäristölle haitallisista hankkeista pitäisi lähtökohtaisesti luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset