KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ilkka Kantola, SDP, 41

Oma esittely

Turkulainen kansanedustaja vuodesta 2007. Sitä ennen lapsi- ja perhetyön johtaja Helsingin Diakonissalaitoksella 2005-2007. Kirkon pappis- ja johtotehtävissä 1985-2005. Lisäksi kokemusta sairaalatyöstä ja rakennusalan yrittäjyydestä. Sdp:n varapuheenjohtaja 2008-2012. Eduskunnassa kokemusta laki-, sote-, sivistys-, perustuslaki- ja ulkoasianvaliokunnasta. Sdp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja 2014-2015. Hallitusneuvotteluissa 2011 koulutuspoliittisen ryhmän pj.. Avioliitossa. Tärkeätä minulle on yhteiskunnan koossa pitäminen pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvokkaiden saavutusten mukaisesti. On tärkeätä, että verotuksen ja lainsäädännön keinoin rakennetaan ja ylläpidetään turvallista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus löytää tukevat jalansijat erilaisista lähtökohdista huolimatta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ilkka Kantola:

Julkisen talouden vajeen kasvu tulee saada pysähtymään. Tähän tarvitaan sopeutustoimia sekä menoleikkausten että verojen kiristämisen puolella. Lisäksi tarvitaan elvyttäviä toimenpiteitä talouskasvun synnyttämiseksi jotta verotulot kääntyisivät kasvuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ilkka Kantola:

Pieni- ja keskituloisten verotusta ei tule kiristää .Kun verotusta kuitenkin joudutaan jossain määrin kiristämään, kiristys tulee tehdä siellä missä siitä on vähiten haittaa kotimaiselle kulutukselle. Pienin vahinko syntyy kun kiristetään niiden verotusta joiden tulot ovat suurimmat.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ilkka Kantola:

Olkiluoto 3 on rakenteilla ja valmistuu jossain vaiheessa. Fennovoiman hanke on saanut periaateluvan ja etenee. Kapasiteettia tulee lisää samalla kun ydinvoimalaitosten rakennuskustannukset nousevat jyrkästi. Saattaa olla, että jossain vaiheessa on varauduttava, ei enemmän lisäydinvoiman rakentamiseen, vaan Loviisan poistuvan kapasiteetin tilalle tulevan yksikön rakentamiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ilkka Kantola:

On tavoitteellisesti edettävä kohti päästöttömiä energiamuotoja, jotta ilmaston lämpenemisen aiheuttamilta vakavilta ongelmilta vältytään. Tavoitevuotena 2025 on kunnianhimoinen, mutta näyttää suunnan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ilkka Kantola:

Julkinen sektori luo vahvan pohjan tasa-arvoiselle yhteiskunnalle ja sen palveluille. Nämä ovat perusta menestyvälle elinkeinoelämälle ja yritystoiminnalle. Julkinen sektori tuottaa ennustettavuutta, osaamista ja henkistä lujuutta elinkeinoelämän käyttää. Lisäksi sen toimijat ovat erittäin suuri asiakaskunta yrityksille. Hankinnoillaan se tukee elinkeinoelämää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ilkka Kantola:

Perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Tällä säädöksellä on historiallinen taustansa jota ei ole tarpeen kieltää. Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle tärkeätä. Ruotsin kielen opiskelu lisää valmiuksia omaksua eurooppalaisia kieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ilkka Kantola:

Velvoitteita on jo nyt olemassa. Työllistymistä tulee edistää taloudellisin kannustein niin että tehdään työn vastaanottaminen entistä houkuttelevammaksi sovittamalla yhteen työttömyysturvaa ja työssäolosta saatavaa korvausta kuten on suojaosan muodossa jo kuluneella vaalikaudella tehty. Matkakulujen verovähennysoikeus tulee sovittaa yhteen työssäoloaluetta koskevien velvoitteiden mitoituksen kanssa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ilkka Kantola:

Asumisen tukijärjestelmien tarkoituksena on auttaa taloudellisesti heitä, joilla ei ole tarvittavaa varallisuutta tai tuloja asumisensa järjestämiseen. Tätä pidetään oikeudenmukaisena. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähtökohtaisesti universaaleja, kaikille järjestettäviä palveluja. Osassa palveluja asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat henkilön tulot. Jo nyt monet rahoittavat yksityisten hoivapalveluiden käyttönsä myymällä omaisuuttaan. Tämä voi lisääntyä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ilkka Kantola:

Alkoholihaittojen syntyminen tapahtuu yksityisessä ryypiskelyssä jota ei mitenkään kontrolloida. Ravintola-aukioloaikojen pidentäminen ohjaisi käyttöä yhteisöllisempään ja kontrolloidumpaan suuntaan ja saattaisi vähentää yksityistä ryypiskelyä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ilkka Kantola:

Kuntarakenteen kehittämisessä tehokkaammaksi on tarkoituksenmukaisinta edetä vapaaehtoiselta pohjalta mahdollisimman pitkään. Kriisikuntatilanteessa valtioneuvostolla on mahdollisuus pakkoliitoksiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ilkka Kantola:

Palkkojen laskeminen johtaisi työttömyyden kasvuun. Yhä useampi joutuisi tekemään kahta työtä tullakseen toimeen. Eli vaikka matalapalkkatyöpaikkoja tulisi lisää, työllisyys ja tuottavuus ei kääntyisi nousuun.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ilkka Kantola:

Valtiovallan ei tule määrätä ihmisten asuinpaikkaa. Perustuslaki takaa jokaisella vapauden valita asuinpaikkansa. Julkisin varoin on huolehdittava kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta heidän asuinpaikastaan riippumatta. Ihmisten omia ratkaisuja tulee kunnioittaa ja samalla huolehtia siitä, että Suomella on edellytykset menestyä kansainvälisessä kilpailussa kulttuurin, tieteen, tutkimuksen, teollisuuden ja tuotannon alueilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ilkka Kantola:

Yksityisten palvelujen roolin tulee olla samanlainen kuin nykyään. Ne täydentävät julkisia palveluja, jotka muodostavat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistavan palvelujen rungon.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ilkka Kantola:

Palvelujen tuottaminen tulee olla kuntia suuremman yksikön käsissä, jotta kannusteet, rahoitus ja tehokkuus toimivat oikeaan suuntaan ja säästöjä syntyy. Vaikka suurimmat kunnat tähän pystyisivätkin on niiden otettava tuotantoalueeseen mukaan ympäristön pienempiä kuntia, jotta tehokkuus ulottuu kaikkialle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ilkka Kantola:

Suomalainen taksijärjestelmä on laadukas, luotettava ja kohtuullinen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ilkka Kantola:

EU on yli 500 miljoonan ihmisen yhteismarkkina-alue. Tässä mukana olo on valtava etu suomalaiselle elinkeinoelämälle. EU:n turvallisuuspoliittinen merkitys on kasvanut Ukrainan kriisin myötä. Suomen jäsenyydellä EU:ssa on tässä tilanteessa myös tämä ulottuvuus. EU jäsenyyden takia meidän ei tarvitse kiirehtiä Nato jäsenyyden hakemista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ilkka Kantola:

Sdp:n tavoitteena on ollut rahoitusmarkkinaveron aikaansaaminen. Tässä hallituksessa Kokoomuksen kanssa se ei onnistunut. Veron tuotolla voitaisiin kerätä varoja mahdollisten tulevien epävakaustilanteiden ja pankkikriisien varalle. Veron aiheuttamat häiriöt olisivat vähäiset verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ilkka Kantola:

Sotilaallinen liittoutumattomuus ja EU jäsenyys on Suomen turvallisuuspoliittinen ja viisas valinta tässä tilanteessa. Venäjä ei ole uhka Suomelle ja on huolehdittava siitä, ettei Suomi ole uhka Venäjälle. Kumppanuus Naton kanssa kriisihallintatoiminnassa on Suomelle tärkeä yhteistyömuoto, joka lisää Suomen uskottavuutta mutta säilyttää sotilaallisen liittoutumattomuutemme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ilkka Kantola:

Puolustusvoimien materiaalipuolella on kasautuvia tarpeita joihin ei voida vastata ellei määrärahoja suunnitelmallisesti kasvateta. Teknologia vanhenee ja uuden hinnat nousevat. Hankinnoissa on syytä tehdä yhteistyötä pohjoismaiden ja EU:n jäsenmaiden kesken.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ilkka Kantola:

On kyettävä estämään harmaan talouden ja alipalkatun työvoiman tulo maahamme ulkomailta rajoittamatta tulevan työvoiman muodossa. Satavuusharkinta on sekä suomalaisten työntekijöiden että rehellisten yritysten etu. Kun harkintaa tehdään, on pyrittävä nopeisiin päätöksiin ja keveään byrokratiaan ettei synnytetä turhia vaikeuksia niille yrityksille, jotka välttämättä tarvitsevat kansainvälisen tason osaamaista tiettyihin tehtäviin. Saatavuusharkinta ei saa olla aidon kansainvälistymisen este.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ilkka Kantola:

Avioliitto on kahden henkilön keskinäinen suhde, johon heillä tulee olla mahdollisuus. Adoptiota koskevat ratkaisut tehdään aina lapsen edun näkökulmasta, eikä lainsäätäjän tule ennakolta todeta jotain yhteiskunnan hyväksymää laillista parisuhdetta ja perhettä adoptioon kelpaamattomaksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ilkka Kantola:

Turulla on vahvaa kokemusta maahanmuuttajataustaisesta väestöstä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ilkka Kantola:

Kuluneella vaalikaudella koulukurisäännöksiä kiristettiin. Koulujen työrauhan parantamiseen on muita ja parempia keinoja kuin suoraviivaisen kurin lisääminen. Merkitystä on opetusryhmien koolla ja opetustiloilla ja välineistöllä. Opettajien koulutuksesta tulee pitää huolta jatkuvasti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ilkka Kantola:

Ei noissa mitään vikaa ole. Mutta tärkeitä näiden rinnalla ovat myös arvot vapaus, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ilkka Kantola:

Parhaillaan on menossa liiankin suuri palvelujen ulkoistaminen kun sote-uudistusta odotetaan. Yksityiset palvelut täydentävät tärkeällä tavalla julkisia palveluja. Juuri nyt on tehtävä työtä julkisten palvelujen tehokkaan järjestämistavan ja toiminnan löytämiseksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ilkka Kantola:

Osaan kuitenkin sanoa, että kysymys ei ole joko tai asetelmasta. Joudutaan sekä leikkaamaan että kiristämään veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ilkka Kantola:

Suuret tuloerot eivät lainkaan aina kerro eroista ihmisten lahjakkuudessa tai ahkeruudessa. Niiden taustalla voi olla erilaiset kotitaustat ja perheen lähtökohtaiset varallisuuserot ja perinnöt. Mutta on selvää, että ahkeruudesta on palkittava. Kohtuulliset tuloerot ovat osa toimivaa yhteiskuntaa, mutta suuret tuloerot eivät ole sen kannustavampia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ilkka Kantola:

Ongelmana ei ole niinkään etuuksien määrä ja suuruus vaan järjestämisen tapa. Monia palveluja tullaan digitalisoimaan ja toimintatapoja miettimään uudelleen. Järjestämis- ja rahoistusvastuuta jaetaan uudella tavalla. kaikki tämä johtaa tehokkuuden lisääntymiseen ja tuo kustannussäästöjä. Kyllä me kestämme kun uudistamme rakenteita!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ilkka Kantola:

Jos vakavimpia ympäristökysymyksiä ei oteta tosissaan, edessä on pidemmällä aikavälillä huikea kustannusten nousu ja valtavan suuret ongelmat sekä talouskasvun että työllisyyden suhteen. Ympäristökysymysten ottaminen vakavasti luo mahdollisuuksia uudenlaisille innovaatiolle, keksinnöille ja tuotannolle. Ympäristöhaaste luo työtä eikä uhkaa sitä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ilkka Kantola:

KS. edellä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset