KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Korhonen, Keskusta, 65

Oma esittely

Olen toisen kauden kansanedustaja Kainuusta, Oulun vaalipiiristä. Siviilityöni on Kainuun MTK:n toiminnanjohtaja. Harrastan metsänhoitoa, ruuanlaittoa ja liikuntaa. Olen mm. Kainuun maakuntahallituksen, Pohjois-Suomen neuvottelukunnan ja Kainuun keskustan puheenjohtaja. Toimin myös keskustan puoluehallituksessa ja useissa muissakin luottamustehtävissä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Korhonen:

Julkisen talouden velkaantuminen on pysäytettävä. Talouden tasapainotus on kuitenkin ensisijaisesti tehtävä talouskasvun kautta. Palvelujen ja etuuksien leikkaamisen sijaan yhteiskunnan rakenteita on uudistettava ja erilaisia normeja purettava. Viranomaisten tehtäviä on arvioitava uudelleen ja julkista hallintoa kaiken kaikkiaan sujuvoitettava. Velkaantumisen pysäyttäminen ei siis tarkoita vain leikkauksia. hyvinvointipalveluista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Korhonen:

Oikeudenmukaisen verotuksen kiertämätön periaate on, että kaikki osallistuvat hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen mahdollisuuksiensa mukaisesti. On selvää, että jos veronkorotuksia tehdään, niitä ei saa kohdistaa pieni- tai keskituloisiin. Kannan kuitenkin huolta myös siitä, että suomalaisen veropolitiikan pitäisi nykyistä paremmin kannustaa työn tekemiseen ja sallia menestyminen. Näen tästä näkökulmasta kokonaisveroasteen nostamisen nykyisestä hankalana ja epämiellyttävänä toimenpiteenä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Korhonen:

En ole periaatteellisesti ydinvoiman kannattaja. Ydinvoima onkin välivaiheen ratkaisu. Energiapolitiikan ehdoton ykköstavoite on hyödyntää kaikki uusiutuvan energian mahdollisuudet. Eroon tuontienergiasta kotimaisen uusiutuvan energian kautta. Meidän on hyödynnetävä myös turvevaramme. Energiapolitiikan kokonaisuudessa on myös otettava huomioon maailmanlaajuinen ilmastokysymys ja Suomen sitoumukset päästöjen vähentämiseksi. Suomen sähköntarpeen todellisuus on, ettemme selviä ilman ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Korhonen:

Kivihiilen käytöstä pitää luopua niin pian kuin mahdollista! Metsäenergian hyödyntäminen vaatii turpeen käyttöä eikä siitä luopumiselle nopeasti ole perusteluja. Turpeen hyödyntäminen on sallittava niin kauan, kuin Suomeen tuodaan fossiilisia raaka-aineita. Energiapolitiikka on niin merkittävä kokonaisuus Suomen taloudelle, työllisyydelle ja omavaraisuudelle, että kotimaisten uusiutuvien raaka-aineiden käytön tuntuva lisääminen pitää mahdollistaa seuraavalla eduskuntavaalikaudella.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Korhonen:

Julkinen sektori on liian suuri, kun sitä suhteutetaan bruttokansantuotteeseen. Pienentämistä ei kuitenkaan tarvitse tehdä leikkauksilla, vaan julkisen talouden tiukan menokurin ja talouskasvun kautta sen suhde kansantuotteeseen pienenee. Lisäksi korostan julkisen sektorin tuottavuuden kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa digitalisaation ja tietojärjestelmien täysimittaista hyödyntämistä. Näillä toimin henkilöstön määrä vähentyisi leikkausten sijaan luonnollisesti esim. eläköitymisen myötä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Korhonen:

Kaksikielisyys on suomalaisille herkkä aihe ja minusta sitä pitää kunnioittaa. Pakollisesta opiskelusta luopumisen sijaan Itä-Suomen koululaisten mahdollisuutta valita ruotsin tilalle venäjä pitää edistää. Tämä ei kuitenkaan vaadi sitä, että koko Suomessa pitäisi luopua pakollisesta ruotsin opiskelusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Korhonen:

Tässäkin pitäisi lähteä kannustavuuden kautta liikkeelle. Työpaikan vastaanottaminen ei nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä ole läheskään aina taloudellisesti kannattavaa eivätkä hallituksen toteuttamat toimet esimerkiksi työssäkäyntialueen laajentamisesta ole työttömyyttä nujertavia toimenpiteitä. Sen sijaan keskustan esitys perustulosta olisi kannustava malli, jossa työn vastaanottamisesta palkittaisiin. Sen suuntaisesti tämän aihepiirin sisällä pitäisi edetä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Korhonen:

Järjestelmästä olisi vaikea tehdä oikeudenmukainen ja todennäköisesti se kasvattaisi byrokratiaa, josta pitää päästä eroon. Jos varallisuus ratkaisisi vanhushoivan omavastuun, melko varmasti omaisuutta järjesteltäisiin niin, ettei se näkyisi hintojen perusteena. Vanhushoivan suhteen tärkeintä on jo nyt pyrkiä kaventamaan varallisuuden aiheuttamaa eriarvoisuutta ja pyrkiä etsimään keinot taata laadukas ja tasapuolinen hoiva kaikille ikääntyneille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Korhonen:

Alkoholipolitiikassa pitää saada aikaan asennemuutos, jonka myötä alkoholin nauttiminen siirtyy nykyistä enemmän ravintoloihin valvottuihin olosuhteisiin. Tämän saavuttamiseksi ravintoloiden aukioloaikoja voitaisiin tarvittaessa vähän laajentaa, mutta en ole vapauttamisen kannalla. Asennemuutosta voitaisiin vauhdittaa keskustan linjausten mukaisesti myös tarpeen vaatiessa laskemalla ravintoloissa myytävän alkoholin verotusta. Aukioloajat eivät ole alkoholipolitiikassa siis ainoa tai pääkeino.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Korhonen:

En näe mitään syytä pakkoliitoksille. Kunnat itse tietävät tarvittavat liitostarpeet. Seuraavan eduskunnan on saatava keskittyä talouskasvuun. Kuntarakenteen sijaan päättäjien on keskityttävä turvaamaan hyvinvointipalvelut, joista kunnat vastaavat. Tämä hallitus lupasi karsia merkittävästi kuntien tehtäviä, mutta on epäonnistunut siinäkin tehtävässä. Kuntien tehtävien karsiminen, tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen, sote:n kehittäminen jne ovat nyt keskeistä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Korhonen:

Yritykset tarvitsevat joustomahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Palkkojen pienentäminen tiukentaisi tavallisten suomalaisten taloutta entisestään eikä olisi siksi hyväksyttävää. Palkkojen alentamisella olisi tätä kautta myös negatiivinen vaikutus Suomen talouteen. Yritykset pitää vapauttaa työllistämään purkamalla mahdottomaksi paisunutta sääntelyä sekä tekemällä tarkistuksia yritysverotukseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Korhonen:

Koko maassa on turvattava eriasteinen koulutus, kunnolliset liikenneyhteydet, laadukkaat ja kohtuuhintaiset lähipalvelut ja työllistämiselle sekä työllistymiselle on luotava edellytykset koko maahan. Näillä toimilla Suomi pysyy elinvoimaisena ja asuttuna, mikä on perusedellytys sille, että saamme talouteemme vauhtia luonnonvaroihin perustuvasta biotaloudesta. Sen positiivinen sysäys BKT:lle olisi niin merkittävä, että panostukset verovaroin ovat perusteltuja. Suomi elää vain koko voimallaan!

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Korhonen:

Sote-uudistuksessa yksityiset palvelujen tarjoajat eivät ole jäämässä paitsioon, vaikka julkisuudessa on sellainen kuva pyritty antamaan. Tarvitsemme jatkossakin yksityisiä toimijoita terveydenhuollossa. Lähtökohtana pitää kuitenkin olla, että selkeä perusosa tuotetaan julkisesti ja yksityiset toimijat vahvistavat kokonaisuutta. Yksityisten palveluntuottajien vaikutukset palvelutasoon ja –hintoihin pitää seuraavalla kaudella selvittää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Korhonen:

Tärkeintä on turvata kansalaisten mahdollisuudet saada tasavertaisesti sote-palvelutut eri puolilla maata. Sote-uudistuksessa ei tietenkään saa loukata perustuslain kunnille suomaa päätösvaltaa. Olipa palvelujen järjestämisalue mikä tahansa, on myös arvioitava, miten palveluita voidaa järkevästi tuottaa. Monet kunnat kykenevätkin varmasti tehokkaasti tuottamaan monia sote-palveluita, etenkin sosiaalipalveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Korhonen:

Kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että taksimarkkinoiden vapauttaminen lisää huijaustapausten määrää. Taksimarkkinoiden vapauttamista on vaadittu hintojen laskemisen toivossa, mutta käytännössä voi käydä päinvastoin. Ennen kaikkea nykyinen järjestelmä määräsääntelyineen turvaa syrjäseutujen ja maaseudun taksipalvelun. Jos tätä muutetaan, suomalaisten taksipalvelujen laatu ja turvallisuus kärsisivät varmasti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Korhonen:

EU itsessään on tuonut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Suomen pitää kuitenkin pystyä valvomaan etuaan unionin sisällä nykyistä tehokkaammin. Olemme omaksuneet EU-lainsäädännön omaksujan ja kiltin noudattajan roolin, kun voisimme olla paljon aktiivisempia sen suhteen, millaiseksi lainsäädäntö muodostuu. Suomen erityisolot pitää onnistua huomioimaan EU-politiikassa nyt nähtyä paremmin. EU:n keskeisimmät hyödyt Suomelle ovat yritysten yhteismarkkinat ja kansalaisten vapaa liikkuvuus.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Timo Korhonen:

Rahoitusmarkkinavero voisi toimia ainoastaan siinä tapauksessa, että sen ottaisi samanaikaisesti käyttöön mahdollisimman laaja maantieteellinen alue. Muutoin kaupankäynti vain siirtyisi maihin, joissa veroa ei olisi ja kilpailu vääristyisi tätä kautta. Olen myös nähnyt arvioita, joiden mukaan veron tuotot jäisivät todennäköisesti pieniksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Korhonen:

Valmius jäsenyyden hakemiseen pitää olla, mutta nykytilanteessa on syytä toimia rauhallisesti. Mikäli tarpeelliseksi nähdään, jäsenyyden hakemisen valmistelu tarkoittaa vain kansanäänestyksen järjestämistä. Nato-jäsenyyttä voidaan hakea vain kansan suostumuksella. Ja koko ajan meidän on varmistettava oma uskottava puolustus.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Korhonen:

Puolustuksen nykyaikaisuus ja mahdollisuus vastata uudenlaisiin uhkakuviin vaativat lisämäärärahoja Suomen puolustukseen. Puolustusmäärärahoja pitää korottaa asteittaisesti 150 miljoonalla eurolla. Määrärahojen tason nosto on välttämätöntä, jotta Suomi voi varautua puolustukselle välttämättömiin materiaali-investointeihin. Uskottava puolustus vaatii riittävät määrärahat ja vain uskottavalla puolustuksella voidaan turvata kaikki Suomen alueet kattava puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Korhonen:

Tarveharkinta on sellaista kuormittavaa byrokratiaa, josta Suomen pitää päästä eroon. Meillä on myös kasvavasta työttömyydestä huolimatta aloja, jotka eivät pyörisi ilman työperäistä maahanmuuttoa, kuten maatalouslomitus tai marjanpoiminta. Tämä osoittaa osin sen, ettei työperäinen maahanmuutto ole syy työttömyyteemme.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Korhonen:

Koulukuri on oltava, jotta koulurauha on mahdollista taata. Ajattelen niin, ettei eduskunnan säätämien lakien kautta tilannetta kuitenkaan ratkaista, vaan kouluissa tavallisen kouluarjen keskellä. Opettajilla pitää toki olla riittävät mahdollisuudet puuttua koulukurin ylläpitämiseen, mutta en näe, että kouluissa kohdeltaisiin koululaisia tällä hetkellä liian lepsusti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Korhonen:

Julkisten ja yksityisten tuottajien pitää toimia sopivasti lomittain julkisten palvelujen tuotannossa. Tärkeintä on, että kaikkialla Suomessa palvelut toimisivat suomalaisten näkökulmasta mahdollisimman hyvin. Palveluprosessit on se, josta poliitikkojen pitää olla ensisijaisesti kiinnostuneita eikä se, onko palvelujen tuottaja julkinen vai yksityinen. Yksityisten toimijoiden pitäisi kuitenkin olla suomalaisia ja niiden pitää maksaa veronsa Suomeen. Kolmas sektori on myös tärkeä!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Korhonen:

Verojen korottamista en kannata. En myöskään näe, että palvelujen leikkaaminen tai sosiaalietuuksiin puuttuminen olisi sille ainoa vaihtoehto. Julkisen talouden tiukalla menokurilla ja tuottavuuden tavoitteellisella parantamisella saataisiin aikaan merkittäviä tuloksia. Talouden alijäämä on myös saatava tilkittyä julkisten palvelujen tulevaisuuden turvaamiseksi. Keskeisin asia on luoda uusia työpaikkoja, mistä syntyy talouskasvua. Isot rakenteelliset uudistukset (sote) on myös saatava hoidettua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Korhonen:

Suurten tuloerojen hyväksyminen tarkoittaisi eittämättä pitkäaikaistyöttömyyden ja arkeen riittämättömien pienten eläkkeiden hyväksymistä, johon en kykene! Suuret tuloerot tarkoittavat automaattisesti sitä, että merkittävällä osalla kansalaisista on vaikeuksia tulla toimeen, kun esimerkiksi sairauskulut tai korkeat asumiskulut vievät kaikki varat. Suuret tuloerot tarkoittaisivat käytännössä köyhyysriskin kasvamista enkä hyväksy sitä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Korhonen:

Yhteiskunnan tavoitteena pitää kaikissa oloissa olla sosiaalisesti ja alueellisesti eheänä ja elinvoimaisena pysyminen. Mielestäni siihen kuuluu erottamattomasti kattavat julkiset palvelut ja tasaavat tulonsiirrot. Jokaisella pitää olla mahdollisuus tavoitella menestystä lähtökohdistaan huolimatta. Tästä huolimatta on selvää, että talouden kehitys asettaa Suomelle sellaiset reunaehdot, ettei julkisten palvelujen laajentamista tai uusia tulonsiirtoja voida luvata.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Korhonen:

Näitä ei ole mitään tarvetta asettaa vastakkain. Biotalous on Suomelle valtava mahdollisuus ja se perustuu luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Biotaloudessa uusien työpaikkojen ja talouskasvun luominen eivät ole ristiriidassa ympäristöasioiden kanssa, päinvastoin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Korhonen:

Liittyy edelliseen vastaukseen. Mikäli energiantuotannossa luovuttaisiin päästöjä aiheuttavassa kivihiilestä, sillä olisi erittäin positiivinen vaikutus ympäristölle ja ennen muuta ilmastolle. Kivihiilen korvaaminen synnyttäisi Suomeen työpaikkoja, kun omia uusiutuvia raaka-aineita hyödynnettäisiin enemmän. Tämä kaikki olisi mahdollista tehdä Suomessa saman tien. Kokoomuksen, SDP:n ja myöskin vihreiden jarruttelun vuoksi asia ei ole edennyt.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset