KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Annika Lapintie, Vasemmistoliitto, 141

Oma esittely

Kansanedustaja ja varatuomari. Minulle ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, oikeudenmukaisuus ja luonnon kunnioittaminen kuuluvat itsestään selvästi yhteiskunnan kestävään kehitykseen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Annika Lapintie:

Velan nopeassa pois maksamisessa talouden laskusuhdanteessa ei ole järkeä. Liian kireä velanmaksu johtaisi mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden leikkauksiin juuri silloin kun niitä eniten tarvittaisiin. Laskukauden aikana on pidettävä huolta ihmisten hyvinvoinnista ja ylläpidettävä kotimaista kysyntää. Velkaa voidaan maksaa pois sitten kun talous kasvaa ja valtiontaloudessa on ylijäämää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Annika Lapintie:

On oikeudenmukaista, että suurituloiset maksavat enemmän veroja kuin pienituloiset. Myös pääomatuloja olisi verotettava saman progressiivisen taulukon mukaan. Lisää verotuloja tarvitaan terveys-, koulu-, ja hyvinvointipalveluiden ja infrastruktuurin kunnossapitoon ja kehittämiseen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Annika Lapintie:

Ydinvoima aiheuttaa riskejä ympäristölle ja yhteiskunnalle koko tuotantoketjullaan uraaninlouhinnasta lähtien aina ydinjätteen loppusijoitukseen. Ydinvoiman sijaan Suomessa on satsattava puhtaaseen ja työllistävään kotimaiseen uusiutuvaan energiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Annika Lapintie:

Ihmiskunnan velvollisuus on kaikin keinoin taistella ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja hidastamiseksi. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava ja siirryttävä uusiutuvaan energiaan. Tarvitaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja niin energiantuotantoon, liikenteeseen kuin asumiseen. Monissa paikoin maailmalla siirtymä on jo hyvässä vauhdissa, ja Suomen on syytä olla muutoksessa mukana.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Annika Lapintie:

Pohjoismaisessa hyvinvointiajattelussa vahva julkinen sektori on valtti, ja nimenomaan julkiset yhdenvertaiset opetus-, ja terveyspalvelut takaavat maamme korkean osaamisen, tasa-arvon ja kansanterveyden. Julkinen sektori myös tasaa taloussuhdanteita, millä on suuri merkitys viennistä riippuvaisen maan muutoin voimakkaasti heilahtelevalle työllisyydelle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Annika Lapintie:

Kaikille yhteinen kouluruotsi takaa kaikille yhtäläiset lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään. Suomi on kaksikielinen maa ja molempien kotimaisten osaaminen kuuluu myös yleissivistykseen. Kaksikielisyyttä ei tule nähdä taakkana vaan vahvuutena. Maailmalla monet kaksi- tai monikieliset maat, kuten Kanada, Sveitsi ja Belgia, ovat Suomen tapaan kehittyneitä ja vauraita maita – kaksikielisyydestä riippumatta tai ehkä juuri siitä johtuen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Annika Lapintie:

Nyt jo työttömillä on velvollisuus ottaa vastaan tarjottu työpaikka, tai muuten menettää työttömyyskorvauksen. Työttömyys ei ratkea työttömiä syyllistämällä. Lisäämällä vuorotteluvapaan kaltaisia osa-aikatyön mahdollisuuksia sekä jatkokouluttautumista voidaan nykyistä useammalle löytää mielekästä työtä ja tekemistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Annika Lapintie:

Julkisten palveluiden tulisi pääsääntöisesti olla kerätyillä veroilla kustannettuja ja käyttäjälle maksuttomia tai kohtuuhintaisia. Vanhusten tarvitsemat asumis- ja hoivapalvelut eivät saisi johtaa asunnon ja koko omaisuuden myyntiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Annika Lapintie:

Alkoholista aiheutuu yhteiskunnalle mittavia terveyshaittoja, sosiaalisia ongelmia ja myös kustannuksia. Näitä haittavaikutuksia tulee torjua ennen kaikkea alkoholiverotuksella. Ravintoloiden aukioloaikojen osalta mielestäni nykytilanne on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Annika Lapintie:

Kuntien tulee olla riittävän suuria, jotta ne voivat tarjota kunnolla kaikki palvelut, joihin kuntalaisilla on oikeus, tasavertaisesti eri puolilla maata. Jos palvelut ovat kunnossa, ei pakkoliitoksia tarvita. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järkevintä hoitaa suuremman alueen yhteistyönä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Annika Lapintie:

Suomesta ei pidä tehdä halpatyömaata. Palkkojen sijaan vahvuutemme on korkea osaaminen ja luotettava toimintaympäristö. Myös työllisyyden kohentamisessa on satsattava nimenomaan osaamiseen, ei matalapalkka-alojen kasvattamiseen. Palkkojen leikkaus heikentäisi myös kotimaista kysyntää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Annika Lapintie:

Vaikka uusia työpaikkoja syntyy lähinnä suurimpiin kaupunkeihin, ei kaikkien ihmisten tarvitse muuttaa kodeistaan työpaikkojen perässä. Esimerkiksi ikääntyneelle väestölle tärkeitä julkisia palveluja ja joukkoliikennettä tukemalla voidaan pidentää merkittävästi sitä aikaa, jonka ikääntyneet ihmiset voivat asua kotona. Tästä koituu yhteiskunnalle myös taloudellisia säästöjä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Annika Lapintie:

Julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut ovat oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen tapa järjestää palvelut kaikille varallisuudesta ja taustasta riippumatta. Varallisuus ei saisi määrätä ihmisen terveyttä ja elinikää. Yksityinen voitontavoittelu voi myös johtaa kustannusten nousuun. Sote-uudistuksessa tulee siksi nimenomaan parantaa julkisia palveluita ja niiden rahoitusta, ja yksityiset palvelut voivat tarvittaessa niitä täydentää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Annika Lapintie:

Sosiaali- ja terveyspalvelut on parempi hoitaa yksittäisiä kuntia suuremman alueen yhteistyönä. Monilla pienimmillä kunnilla ei ole mahdollisuuksia huolehtia näistä palveluista itsenäisesti, vaan pahimmillaan ne on yksityistetty veroparatiisifirmoille. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut hoidettaisiin laajemmalla alueella, jää kunnille edelleen lukematon määrä kuntalaisten jokapäiväisessä elämässä tärkeitä tehtäviä, ja niiden kehittämiseen on kunnissa syytä keskittyä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Annika Lapintie:

Taksien täysi vapauttaminen johtaisi siihen, että suurissa kaupungeissa olisi nykyistä enemmän takseja, ja haja-asutusalueilla entistä vähemmän. Silloin haja-asutusalueilla esimerkiksi vanhusten asuminen vaikeutuisi. Nykyinen taksijärjestelmä voidaan myös helpommin niveltää osaksi julkisia kuljetuspalveluita, jolloin mm. sairaus-, vammais-, ja muita julkisia kuljetuksia voidaan tarvittaessa yhdistää. Liikenteen hintojen alentamiseksi eräs lupaava kokeilu on pääkaupunkiseudun kutsuplus–palvelu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Annika Lapintie:

Pieni maa ei pärjää maailmantaloudessa ilman yhteistyötä. Kansainvälisessä taloudessa tarvitaan kuitenkin myös kansainvälistä demokratiaa, jotta voidaan puolustaa ihmisten oikeuksia markkinoiden ylivaltaa vastaan. Euroopan unionin keskeinen ongelma on juuri demokratian puute, ja demokratiaa EU:ssa on vahvistettava.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Annika Lapintie:

Harmaa talous ja veroparatiisit ovat nopeasti murentamassa hyvinvointivaltion periaatetta oikeudenmukaisesta verotuksesta, johon kukin osallistuu oman maksukykynsä mukaan. Rahoitusmarkkinaveron säätäminen on keskeinen ja välttämätön keino taistelussa veroparatiisitaloutta vastaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Annika Lapintie:

Nato-jäsenyys ei parantaisi Suomen turvallisuutta, vaan ainoastaan lisäisi epävakautta. Naton jäsenenä Suomella olisi lisäksi riski joutua mukaan Yhdysvaltojen voimapolitiikkaan. Naton johtovaltio Yhdysvaltojen sotaretket, kuolemantuomiot ja kidutus eivät myöskään ole osa sellaista arvoyhteisöä, johon Suomen tulisi kuulua.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Annika Lapintie:

Nykyisessä kireässä taloustilanteessa on tarkkaan harkittava mihin niukat resurssit laitetaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Annika Lapintie:

Ulkomaalaista työvoimaa ei saa käyttää palkkojen polkemiseen. Paras tapa torjua väärinkäytöksiä ja turvata kotimaisen työn jatkuminen on taata kaikille työntekijöille samat palkat ja työehdot, sekä lisätä resursseja harmaan talouden torjumiseksi, niin työsuojelussa, verottajalla kuin poliisissa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Annika Lapintie:

Lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ei riipu siitä ovatko vanhemmat hetero- vai homoseksuaaleja. Lain edessä kaikkien kansalaisten tulee myös olla yhdenvertaisia, ja avioliittolaki oli tässä mielessä täysin vanhentunut. Kansalaisaloitteesta syntynyt avioliittolain uudistus oli demokratian voitto, ja on oikein että uusi avioliittolaki on päätetty toteuttaa ja saadaan kohta voimaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Annika Lapintie:

Uudet työpaikat ovat tietenkin aina tervetulleita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Annika Lapintie:

Kouluissa saadaan aikaan rauhallinen ja kannustava oppimisympäristö, kun luokkakoot ovat riittävän pieniä ja oppilaiden erityistarpeet otetaan huomioon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Annika Lapintie:

Yhteiskunnan on elettävä ajassa, ei menneeseen katsomalla. Nykymaailmassa menestyminen edellyttää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monipuolisia valmiuksia. Jos menneistä iskulauseista haetaan tukea, ovat minusta parempia esimerkiksi Ranskan vallankumouksen arvot – vapaus, veljeys ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Annika Lapintie:

Päinvastoin, yksityisiä palveluita voisi ottaa takaisin julkiseen tuotantoon. Julkisissa palveluissa palvelut voidaan voitontavoittelun sijaan harkita todellisten tarpeiden mukaan, ja päätöksenteko on myös demokraattisessa kontrollissa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Annika Lapintie:

Sosiaaliturvan ja lapsilisien leikkaukset ovat esimerkki lyhytnäköisestä säästämisestä pitkän aikavälin kehityksen kustannuksella. Leikkausten sijaan hyvinvointipalveluja tulee kehittää edelleen ja laajentaa. Esimerkiksi tärkeässä aikuisten hammashoidon laajentamisessa on leikkausten vuoksi otettu takapakkia. Palveluiden rahoittamiseksi voidaan verotuloja kasvattaa myös puuttumalla tehokkaammin harmaaseen talouteen ja veroparatiiseihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Annika Lapintie:

Tuloeroja tulee päinvastoin kaventaa. Suuret tuloerot eivät kerro niinkään lahjakkuudesta tai ahkeruudesta, vaan työnantajien ja yhteiskunnan asenteista. Myös monilla pienipalkkaisilla aloilla toimii kutsumusammateissa erittäin lahjakkaita ihmisiä. Kaikkein suurimmat tulot syntyvät etenkin pääomatuloista ja suuria omaisuuksia perimällä. Pohjoismaisessa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jonka kaikki kokevat omakseen, on kaikilla myös taloudelliset mahdollisuudet hakeutua haluamiinsa ammatteihin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Annika Lapintie:

Hyvinvointivaltio ei ole liian raskas, jos vain pidetään huoli oikeudenmukaisesta verotuksesta ja estetään veronkierto ja veroparatiisitalous. Silloin palveluja ja etuuksia voidaan päinvastoin myös laajentaa ja parantaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Annika Lapintie:

Talouden ja ympäristön välillä ei ole ristiriitaa, sillä pitkällä aikavälillä talous ja työpaikat riippuvat ympäristön tilasta. Etenkään ilmastonmuutosta ei ole vieläkään otettu riittävän vakavasti. Suomessa olisi kiireesti ja voimakkaasti satsattava ympäristöystävälliseen tuotantoon, liikenteeseen ja asumiseen. Se aikaansaisi työpaikkoja ja olisi kestävää talouskehitystä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Annika Lapintie:

Talvivaaran kaivoksen ympäristökatastrofi on karmea esimerkki siitä kuinka käy, jos ympäristövaikutusten arviointi laiminlyödään.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset