KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marko Heinonen, Kokoomus, 95

Oma esittely

Vaasalainen kaupunginvaltuutettu. Työllistämistoimikunnan ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja. Aktiivinen kuntourheilija ja urheilun taustavaikuttaja. Vaasan kielikylpy-yhdistyksen ja Reserviläisliiton jäsen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marko Heinonen:

Suomi nousee luomalla uusia työpaikkoja. Työpaikkoja saadaan kasvattamalla kysyntää. Kysyntää kasvatetaan nostamalla ihmisten ostovoimaa. Ostovoimaa saadaan lisää veroja laskemalla. Julkisen talouden menoja karsitaan palveluverkostoa järkeistämällä ja päällekkäisiä toimintoja poistamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marko Heinonen:

Ihmiset verotetaan hengiltä. Mikään kansakunta ei pärjää vain veroja nostamalla ja ihmisten ostovoimaa vähentämällä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marko Heinonen:

Vain ydinvoimalla saadaan toteutettua riittävä energiaomavaraisuus. Myös aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergian käyttöä tulee entisestään kehittää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marko Heinonen:

Halvan kivihiilen ja maakaasun tuonti laskee energiaomavaraisuutta, joten niiden tilalle voidaan luoda kotimaisia vaihtoehtoja. Turpeen käyttö energiantuotantoon tulee mahdollistaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marko Heinonen:

Julkisen sektorin menoja on pakko karsia. Tämä voidaan toteuttaa palveluverkostoa tiivistämällä ja toimintoja järkeistämällä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marko Heinonen:

Minkään kielen opiskelun ei tule perustua pakkoon. Jos pakkoruotsi poistuisi, olisi Vaasan seudulle entistä vaikeampaa löytää ruotsin kielen taitoisia julkishallinnon työntekijöitä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marko Heinonen:

Työnteon tulee aina olla taloudellisesti kannattavampaa kuin jouten olo. Turhat kannustinloukut pitää purkaa niin, että työnteko kannattaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marko Heinonen:

Hyvinvointivaltion periaatteisiin kuuluu huolenpito myös vanhempana. Kestävyysvajeen paikkaamiseksi voitaisiin omavastuuosuutta nostaa jos siihen on mahdollisuuksia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marko Heinonen:

Ihmisten turhaa holhoamista pitää rajoittaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marko Heinonen:

Maantieteellisesti toisiinsa kiinni kasvaneita kuntia ja alueita voidaan yhdistää. Tämä helpotta aluesuunnittelua ja helpottaa palveluverkoston järkeistämistä. Vapaaehtoiset liitokset ja kuntien omaa harkinta tulee kuitenkin olla ensisijainen vaihtoehto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marko Heinonen:

Työstä maksettavalla palkalla pitää voida elää. Palkkoja ei kuitenkaan tule tässä tilanteessa nostaa, vaan verotusta keventää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marko Heinonen:

Osa Suomesta on jo nyt harvaan asuttua seutua. Kasvukeskuksien vaikutuspiirissä voi kuitenkin olla myös maaseutua ja harvaan asutumpaa aluetta. Julkisten palvelujen verkostoa tullaan kustannus syistä karsimaan myös jatkossa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marko Heinonen:

Yksityisten palveluntuottajien palvelutarjontaa tulee hyödyntää suunniteltua enemmän. Vastuu riittävä laadukkaasta palvelutasosta tulee olla kuitenkin julkisella vallalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marko Heinonen:

Suurin osa kunnista ei voi nykyisellään itse tuottaa riittäviä palveluja. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen on välttämätöntä kustannusten pienentämiseksi. Tuottamisalueet tulee kuitenkin muodostaa toiminnallisten alueiden pohjalle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marko Heinonen:

Suomessa on lainsäädännöllä turvattu taksi palvelujen korkea taso.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marko Heinonen:

Ulkoisen turvallisuuden paras tae on vakaa ja taloudellisesti menestyvä Eurooppa. EU mahdollistaa ihmisten ja tavaran vapaan liikkumisen. Suomi on länsimainen demokratia ja osa Eurooppaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Marko Heinonen:

Markkinoita ei tarvitse suitsia lisää verottamalla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marko Heinonen:

Nato selvitys voidaan tehdä, ja yhteistyötä Ruotsin kanssa lisätä. Arvioiden mukaan Natoon liittyminen nostaisi Suomen puolustus menoja nykyisestä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marko Heinonen:

Paras tae turvallisuudesta on riittävän uskottava oma puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marko Heinonen:

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan helpottaa aloilla, joissa ei ole saatavilla riittävästi kotimaista työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marko Heinonen:

Avioliitto on ok, mutta lapsen etu on isä ja äiti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marko Heinonen:

Maahanmuuttajia voidaan ottaa se määrä, joka voidaan tänne kotouttaa ja joille löytyy töitä. Nyt näin ei ole.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marko Heinonen:

Kuria voitaisiin jonkin verran lisätä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marko Heinonen:

Perusarvot ovat hyviä, mutta uskonto pitää pystyä erottamaan politiikasta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marko Heinonen:

Palveluja voidaan ulkoistaa tarpeen ja tarjonnan mukaan. Vastuu laadusta on silti julkisella sektorilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marko Heinonen:

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on välttämätön toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Palveluverkostoa uudistamalla ja toimintoja tehostamalla tähän tilanteeseen ei jouduta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marko Heinonen:

Se joka tekee töitä ja tienaa, on palkkansa ansainnut. Jokaiselle ihmiselle on silti turvattava riittävä elintaso sosiaalisesta asemasta riippumatta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marko Heinonen:

Tässä taloudellisessa tilanteessa ja huoltosuhteen huonontuessa varmasti on näin. Toimintoja tulee tehostaa ja turhia rönsyjä karsia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marko Heinonen:

Talouskasvun ja ympäristöasioiden kesken pitää löytää oikea tasapaino.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marko Heinonen:

Toiset haluavat suojella kaiken, ja toiset eivät halua suojella mitään. Tässäkin asiassa on löydettävä tasapaino.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset