KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johanna Paloranta, Keskusta, 151

Oma esittely

Kokkolan kaupunginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja. Elämään merkityksen tuovat ihmiset, ja ihmislähtöisyyden on oltava etusijalla myös politiikassa. Ylisukupolvisuus, ikäihmisten viisaus ja lasten avoimuus, kulkee mukana arjessa. Pohjalainen yritteliäisyys, työ ja puhdas ruoka ovat hyvinvointimme turvana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johanna Paloranta:

Suomen velkaantuminen on huolestuttavaa. Emme voi tehdä velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Mikäli palveluista jouduttaisiin karsimaan, tulisi se toteuttaa niin, etteivät huonompiosaiset kärsi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johanna Paloranta:

Hyvin ansaitsevien verotusta voitaisiin kiristää, helpottaen samalla pienituloisten verotusta. Kokonaisveroastetta ei ole tarpeen korottaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johanna Paloranta:

Suomen on huolehdittava kilpailukyvystään ja turvattava mm. teollisuudelle riittävä energian saanti. Energiaomavaraisuutta on lisättävä vaihtotaseen ja huoltovarmuuden parantamiseksi. Jo tehtyjen ydinvoimahankepäätösten jälkeen on pyrittävä ensisijaisesti löytämään ekologisia ratkaisuja (mm. bioenergia).

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johanna Paloranta:

Nämä kaikki luokitellaan fossiilisiksi polttoaineiksi (EU). Turve on kuitenkin merkittävä työllistäjä etenkin maaseudulla, joten tuontienergiasta olisi luovuttava ensisijaisesti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johanna Paloranta:

Julkisen sektorin menot ovat paisuneet suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen sektorin menot tulee suhteuttaa vastaamaan kansantaloutemme kantokykyä. Sähköistä asiointia ja digitalisointia tulee kehittää (huolehtien kuitenkin heidän palvelutarpeistaan, joilla kykyä tai mahdollisuutta sähköiseen asiointiin ei ole).

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johanna Paloranta:

Suomenruotsalaisuus on alueellisesti keskittynyttä. Kaksikielisyys rikastuttaa rannikon kulttuuria. Olemme asuneet myös Itä-Suomessa. Siellä ruotsinkielisyyttä ei ollut, mutta venäjän osaaminen olisi ollut valttia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johanna Paloranta:

Työntekoon on kannustettava.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johanna Paloranta:

Pidän sitä eettisesti arveluttavana, että vanhuksen omaisuus siirtyy viimeisten elinvuosien aikana yhteiskunnalle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johanna Paloranta:

Nykyinen käytäntö on riittävä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johanna Paloranta:

En usko kuntien pakotettuihin liitoksiin. Sen sijaan näen mahdollisuutena alueellisen luontevan yhteistyön yli kunta- ja maakuntarajojen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johanna Paloranta:

Palkkaerojen kasvu edistäisi yhteiskunnan epävakautta ja saattaisi pahimmillaan pakottaa heikoimmin tienaavat tekemään kahta työtä. Työntekijän palkkaamista tulisi helpottaa työnantajamaksuja alentamalla. Työehdoista muutoin pitäisi pystyä neuvottelemaan joustavammin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johanna Paloranta:

Mielestäni tämä on kansalaisten tasa-arvoon liittyvä kysymys ja ihmisellä on vapaus valita asuinpaikkansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johanna Paloranta:

Tasa-arvoisten terveyspalveluiden järjestäminen on yhteiskunnan vastuulla. Sote-uudistuksessa on pidettävä huolta siitä, että kaikki palveluiden käyttäjät ovat samalla viivalla valitessaan palveluntarjoajaa riippumatta kansalaisen varallisuudesta. On kyseenalaista mikäli yksityinen kilpailee osaavasta henkilöstöstä julkisen kustannuksella. Toisaalta kilpailu tervehdyttää markkinoita ja parantaa palveluntuotantoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johanna Paloranta:

Työpaikkojen turvaamisen ja paikallistuntemuksen kannalta kunnille on merkittävää saada tuottaa palveluita. Alueellisella yhteistyöllä turvataan reuna-alueille paremmat palvelut (esimerkiksi pyörien päällä liikkuvat laboratorio- ja hammashoitopalvelut). Kuntien äänen kuuluviin saamista suurilla sote-alueilla olisi vahvistettava.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johanna Paloranta:

Tällä hetkellä järjestelmä takaa laadukkaat palvelut.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johanna Paloranta:

Euroopan laajuiset sisämarkkinat ovat edistäneet kaupankäyntiä. Mutta on sektoreita, esimerkiksi maatalous, jotka ovat EU:sta kärsineet.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johanna Paloranta:

Näen veron mahdollisessa käyttöönotossa enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johanna Paloranta:

Mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä on pidettävä avoimena. Suomen on ensisijaisesti tiivistettävä yhteistyötä Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johanna Paloranta:

Suomen on turvattava sotilaallinen uskottavuutensa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johanna Paloranta:

Suomessa on huolestuttava määrä työttömiä tällä hetkellä. Nuorisotyöttömyys on myös vakava haaste. Näiden asioiden valossa en näe perusteluita työperäisen maahanmuuton edistämiselle. Toisaalta yhden ulkomaisen huippuosaajan palkkaamisen on laskettu työllistävän parikymmentä suomalaista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johanna Paloranta:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. En hyväksy adoptio-oikeutta samaa sukupuolta oleville pareille. Lapsella tulee periaatteessa olla oikeus äitiin ja isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johanna Paloranta:

Meidän on kannettava kohtuullisuuden rajoissa yhteiskunnallinen vastuumme hädän alaisista. Ulkomaalaisia otettaessa on varmistettava riittävät taloudelliset resurssit, jotta yhteiskuntaan integrointi ja kotouttaminen onnistuvat.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Johanna Paloranta:

Kouluissa tapahtuvan kasvatuksen tulee olla henkilökunnan ja vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta. Vanhempien on tuettava opettajia sopivien kurinpidollisten keinojen käytössä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johanna Paloranta:

Hyvin kilpailluilla aloilla yksityinen sektori voisi tuottaa palveluita julkista sektoria kustannustehokkaammin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johanna Paloranta:

Suomessa verotus on korkea. Mikäli palveluiden heikennyksiin jouduttaisiin, olisi pidettävä huoli siitä, etteivät ne edistä eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johanna Paloranta:

Suuret tuloerot eivät ole osoitus lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Kohtuulliset tuloerot ovat hyväksyttäviä. Liialliset tuloerot syövät motivaatiota ja lisäävät eriarvoistumista luoden yhteiskunnallista epävakautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johanna Paloranta:

Maassamme on siirrytty ennaltaestävästä palvelutarjonnasta raskaiden palveluiden järjestämiseen. Nyt on panostettava lapsiperheiden hyvinvointiin, nuorten tukemiseen (syrjäytymisen estäminen), vanhusten ym kuntouttamiseen ja kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johanna Paloranta:

Ihmisen vastuulla on suojella luontoa. Asioita on tarkasteltava moniulotteisesti ja arvioitava ympäristöön kohdistuvat riskit.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Johanna Paloranta:

Harva hanke varmaankaan on ympäristön kannalta täysin neutraali. Asioita on tarkasteltava moniulotteisesti ja arvioitava ympäristöön kohdistuvat riskit.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset