KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Peter Östman, Kristillisdemokraatit, 65

Oma esittely

Olen yrittäjätaustainen kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Tulin valituksi eduskuntaan keväällä 2011, ja toimin Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Olen jäsen eduskunnan suuressa valiokunnassa sekä lakivaliokunnassa. Lisäksi toimin eurooppalaisen European Christian Political Movement -järjestön puheenjohtajana ja olen kansainvälisen rauhanjärjestön First Step Forumin jäsen. Suurimman osan elämästäni olen toiminut yrittäjänä lukitus- ja turvallisuus- sekä rakennusalalla. Vuosina 2001–2005 toimin Euroopan Lukkoseppäliiton puheenjohtajana, ja sittemmin Suomen Turvaurakoitsijaliiton toimitusjohtajana sekä myöhemmin Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Peter Östman:

Julkisen talouden velan kasvu tulee pysäyttää vuoteen 2018 mennessä ja sen jälkeen suunnata julkisen velan alentamiseen alle 60 % bkt-osuuteen. Velanoton vähentäminen tulee jaksottaa usean vuoden ajalle, jotta ei pysäytetä talouskasvua ja heikennetä taloudellisesti vaikeimmassa asemassa olevien kansalaisten elinoloja. Valtion ja kuntien ylivelkaantuminen on lopetettava. Julkista taloutta tulee tehostaa ja verotuloja tuovaa yritystoimintaa edistää.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Peter Östman:

Hyvin ansaitseville ei ole virallista määritelmää ja toimeentuloun tasi riippuu myös asuinpaikkakunnan elinkustannuksista. Minun mielestä ei tule kiristää nykyisen tuloverotuksen tasoa missään tuloluokassa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Peter Östman:

Pidän energiaomavaraisuutta tärkeänä kansallisena tavoitteena, joka varmistaa mahdollisuudet vaikuttaa energian saatavuuteen ja hintaan. Käytännössä tämä edellyttää tukeutumista siirtymäkauden energiaan, ydinvoimasähköön, vaikkakin nykyisellään tuontipolttoaineesta valmistettuna. Ydinvoima ei ole ristiriidaton vaihtoehto, mutta sitä käytetään Suomen energiajärjestelmässä edelleen perusvoiman tuotantoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Peter Östman:

Turve on paikallisesti merkittävä energianlähde ja siksi siitä luopumista ei voi tehdä kerralla. Kivihiilen merkittävä rooli energiantuotannossa maailmanlaajuisesti perustuu sen hyvään saatavuuteen ja edulliseen hintaan. Siksi hiiltä tullaan globaalisti käyttämään energiantuotantoon jatkossakin. Suomessa kivihiili on käytössä osana energianlähdepalettia tuontipolttoaineena, mutta siitä pyritään vähitellen luopumaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Peter Östman:

Menojen jäädyttäminen ja julkisen sektorin vastuiden karsiminen tehdään nyt eikä huomenna. Jos teemme sen nyt, on meidänkin lastenlapsillamme vielä mahdollisuus käydä koulua maksuttomasti ja saada tarvitsemiaan terveyspalveluja edullisesti

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Peter Östman:

Kieliosaaminen on rikkaus. Meille suomalaisille se on monikertainen rikkaus, koska ruotsin kieli solmii meidät muihin pohjoismaihin ja antaa sunnattomia kilpailuetuja.Pohjoismaat ovat edelleen Suomen luonnollinen viitekehys ja Suomalaisten tulee voida kommunikoida muiden pohjoismaalaisten kanssa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Peter Östman:

Vastikkeellisuuden tavoitteena tulee aktivoiminen ja työllistyminen. Sosiaaliturvaa ei ole tarkoitettu työikäiselle ja työkykyiselle pitkäaikaiseksi vaihtoehdoksi, eikä siitä saa sellaista muodostua.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Peter Östman:

Inhimilliseen vanhuuteen kuuluu riittävä toimeentulo ja ikääntymisen vaiheeseen oikein mitoitettu apu. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Peter Östman:

Alkoholilain kokonaisuudistus tulee toteuttaa. Yhteiskunnalla on tarve säädellä alkoholinkäyttöä koska käytön vaikutusten sivutuotteena syntyy niin käyttäjille kuin muille ihmisille merkittäviä sosiaalisia ja kansanterveydellisiä haittavaikutuksia

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Peter Östman:

Kuntaliitoksia tulee jatkaa vapaaehtoisuuden pohjalta

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Peter Östman:

Yritysten mahdollisuus pitää työvoimastaan kiinni on kaikkien etu. Työehtojärjestelmää tulee kehittää niin, että yleissitovuuteen liittyy mahdollisuus sopia asioista yrityskohtaisesti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Peter Östman:

Tavoitteena tulee olla säilyttää koko Suomi asuttuna ja elinvoimaisena. Peruspalvelut, liikenneyhteydet ja yrityspalvelut vaikuttavat maaseudun elinvoimaisuuteen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Peter Östman:

Uudistuksessa tulee turvata myös järjestöjen ja yritysten osaamisen, palveluinnovaatioiden ja resurssien hyödyntäminen. Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa johtaa kotimaisten ja pienten yritysten karsiutumiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Peter Östman:

Kunnallisvero vaihtelee liikaa maan eri osissa. Nyt ero alimman ja ylimmän veroprosentin välillä on 5,25 prosenttiyksikköä. Kuntien yhteistyöllä, SOTE-ratkaisulla, kuntaliitoksilla ja kuntien toimintaa järkeistämällä tämä ero tulee kuroa pienemmäksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Peter Östman:

Taksimatkan hinta vahvistetaan Valtioneuvoston asetuksella vuosittain. Asetuksessa määritellään enimmäishinnat, jotta asiakkaat voivat luottaa siihen, että taksimatkan kustannukset Suomessa ovat maltilliset huolimatta siitä, milloin ja missä asiakas käyttää taksia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Peter Östman:

Yhteiset sisämarkkinat, jotka takaavat tavaroiden, ihmisten, pääoman ja palveluiden vapaan liikkuvuuden ovat positiivisia asioita. Byrokratian lisääntyminen on haittapuolena. Euroopan unionin tulee keskittyä toiminnassaan niihin asioihin, joissa yhteistyöllä saadaan olennaista lisäarvoa kansalliseen politiikkaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Peter Östman:

Suomella ei ole tarvetta osallistua rahoitusmarkkinaveroon. Yhteisin toimin EU:ssa on estettävä aggressiivinen verosuunnittelu ja veroparatiisien käyttö

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Peter Östman:

Suomi panostaa yhteistyöhön Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa sekä NATO-kumppanuuteen. NATO:a koskeva päätöksenteko ei ole mahdollista ilman kansanäänestystä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Peter Östman:

Puolustusmäärärahoja on tarkistettava parlamentaarisen työryhmän raportin mukaisesti vuotuista määrärahaa nostaen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Peter Östman:

Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua, inhimillistä ja johdonmukaista. Tiukka tarveharkinta voi toisaalta estää kansainvälisten yritysten sijoittumista Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Peter Östman:

Kannatan avioliiton säilyttämistä yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona sekä lapsen lähtökohtaista oikeutta äitiin ja isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Peter Östman:

Ei liene tällä hetkellä ajankohtainen ( Naapurikunnassa on jo vastaanottokeskuksen sivutoimipiste) mutta mikäli sisäministeriö ja maahanmuuttovirasto esittäisi pyynnön kotikuntani arvioi kykynsä mukaan pystyykö kantamaan vastuuta ja löytyykö resursseja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Peter Östman:

Koulukiusaamisen suhteen tulee olla nollatoleranssi ja kiusaamistapauksiin tulee puuttua välittömästi. Opettajilla tulee olla nykyistä paremmat oikeudet puuttua häiriökäyttäytymiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Peter Östman:

Haluan tehdä kauaskantoisia päätöksiä, jotka rakentuvat vahvalle arvoperustalle

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Peter Östman:

Valtion ja kuntien kustannuksia on vähennettävä tehostamalla ja järkeistämällä palvelutarjontaa. Tietotekniset uudistukset tulee toteuttaa rohkeasti ja säästöjä toteuttaen, siten että ne palvelevat tehokasta toimintaa. Tehottomat tavat toimia on saatava karsittua ja siirrettyä voimavaroja ihmisten tarpeiden oikeaaikaiseen kohtaamiseen. Näissä uudistuksissa yksityisellä sektorilla on myös tilaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Peter Östman:

Valtion ja kuntien ylivelkaantuminen on lopetettava. Julkista taloutta tulee tehostaa ja verotuloja tuovaa yritystoimintaa edistää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Peter Östman:

Tuloerot oon pyrittävvä pitämään kohtuullisina. Pyrkimys mataliin tuloeroihin ei kuitenkaan saa tarkoittaa ahkeruudesta rankaisemista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Peter Östman:

Työntekeminen on kanttavaa kun kannustinloukut on purettu.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Peter Östman:

Ilmastopolitiikka ei saa rajoittaa tehokkainta tuotantoa ja lisätä globaalisti päästöjä. Se ei luo uutta työtä, investointeja tai clean techiä vaan kurittaa omaa puhdasta teollisuutta ja lisää työttömyyttä. Suomi jatkaa päästöjensä rajoittamista omista lähtö- kohdistaan käsin ottaen huomioon kehityksen kilpailijamaissa sekä tukee ympäristöteknologian kehittämistä ja siirtoa kehittyviin maihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Peter Östman:

Sitoudun ympäristön suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tuleville sukupolville
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset