KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jani Toivola, Vihreät, 123

Oma esittely

Kansanedustaja, Vihreän eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jani Toivola:

Kannatan ennemmin palvelujen ja etuuksien joustavoittamista ja kehittämistä tavoitteellisempaan suntaan. Mitä paremmin palveluissa sekä etuuksissa toteutuu monimuotoisuus ja tasa-arvo, sitä kohdennetumpia palveluja ja enemmän hyvinvointia ja kasvua. Jos valtio pyrkii tasapainottamaan talouttaan leikkaamalla julkista sektoria, se leikkaa omaa tulopohjaansa kulutuksen vähentyessä ja lisää menojaan sosiaaliturva- ja työllisyydenhoitokustannusten kasvaessa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jani Toivola:

Teollisuusmaiden järjestö OECD sanoi 9.12.2014 julkaisemassaan raportissa, että tuloerojen kasvaminen on hidastanut merkittävästi länsimaiden talouskasvua. Suomessa tuloerot ovat kasvaneet OECD-maiden sisällä suhteellisesti nopeimpien joukossa. Suuret tuloerot syövät ihmisten välistä luottamusta ja yhteiskunnan vaurauden ylläpitämää ostovoimaa. Samalla työnteon tulisi olla kannustavaa ja palkitsevaa. Onnistumisesta tai menestyksestä ei tule rangaista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jani Toivola:

Lisäydinvoiman vaihtoehtona on kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden laaja käyttöönotto. Se tarjoaisi vientinäkymiä ja kasvua puhtaan teknologian suomalaisille yrityksille. Suomalaiset työpaikat bioenergiasta, auringosta, tuulesta ja älykkäistä sähköverkoista toisivat toivottua uutta kasvua.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jani Toivola:

Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta, jossa on luovuttu öljyn, hiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä sekä siirrytty uusiutuviin energiamuotoihin. Tuohon tavoitteeseen on osittain mahdollista päästä jo vuoteen 2025 mennessä. Mutta kivihiilestä, turpeesta, maakaasusta + öljystä eli kaikista fossiilisista polttoaineista ei ole mahdollista luopua noin nopealla aikajänteellä. Vuosi 2050 on sen sijaan realistinen tavo. ite.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jani Toivola:

Julkinen sektori on hyvin laaja käsite. Sen eri palvelut ovat kaikki olennaisia hyvinvointiyhteiskuntamme osia. Tuottavuutta on syytä parantaa automatisaation ja digitalisaation mahdollisuuksia paremmin hyödyntämällä, rakenteita voidaan yksinkertaistaa ja luoda eri toimijoiden yhteistyölle paremmat edellytykset. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tekemässä omilla vahvuuksillaan tehokasta yhteistyötä. Tämä olennaista tuloksellisuuden, moninaisuuden ja ennaltaehkäistyn näkökulmasta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jani Toivola:

Kannatan mahdollisimman monipuolista kielten opiskelua. Ruotsi on toinen virallinen kielemme ja meidän täytyy yhteiskuntana kyetä tukemaan ruotsin kielen kehitystä ja kansalaisten mahdollisuutta saada palveluja ja informaatiota omalla äidinkielellään. Jos ruotsin pakollisesta opiskelusta luovuttaisiin, tulisi löytää muita keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen avoin alueellisille kokeiluille, joissa ruotsin sijaan opiskellaan esimerkiksi venäjää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jani Toivola:

Uskon yhteiskuntaan joka kannustaa, rohkaisee ja avaa jokaiselle uusia näkymiä ja mahdollisuuksia. Nämä ovat vastuullisen yhteiskunnan tavoitteita. Vastuutonta on jättää ihminen yksin pelkkien tukien varaan tai nähdä pakottaminen hyvinvoinnin edistämisenä. Ihmisten kouluttaminen ja heidän omien valintojen tukeminen on paras keino tukea työllistymistä. Työn ja sosiaaliturvan paremman yhteensovittamisen avulla pystymme takaamaan sen, että työn vastaanottaminen on kaikissa tilanteissa kannustavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jani Toivola:

Hyvinvointiyhteiskunnassa vanhusten hoivapalvelujen kaltaiset asiat hoidetaan verovaroin. Yhdenvertainen hoiva kaikille. Tästä arvosta on pidettävä kiinni. Vanhuksen varallisuuden ulosmittaaminen hoitopalveluiden kustantamiseksi asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Hoivapalveluja voidaan kehittää esimerkiksi kulttuurisen vanhustyön välineillä. Tämä edistää ikäihmisen hyvinvointia ja hoivan laatua sekä henkilöstön jaksamista. Tuo pitkällä aikavälillä säästöjä ja lisää työllistymistä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jani Toivola:

Itse näen että kuntien määrää tulisi reilusti vähentää. Toivottavaa on että vähentäminen tapahtuisi kuntien omasta tahdosta. Yhdistymiset ovat usein isoja ja kipeitäkin prosesseja. Uusi yhteistyö voi kuitenkin tuoda mukanaan vahvempia rakenteita, parempia ja monipuolisempia palveluja ja alueellista vahvuutta. Alueellisesta identiteetistä on mahdollista pitää kiinni myös rajojen ja hallinnon siirtymisen jälkeen. Paikallista vaikuttamista tulee tukea entistä vahvemmin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jani Toivola:

Yritysten mahdollisuuksia työllistämiseen tulee tukea. Tuen tulisi kuitenkin olla yhteiskunnan taholta tulevia kannustimia. Maksaja ei voi olla työntekijä. Kannatan myös työyhteisöjen mahdollisuuksia sopia työntekemisen rytmistä. Yrittäjän näkökulmasta on tärkeää että tekijöitä on tarjolla silloin, kun työtä on tarjolla. Tätä voisi tukea esimerkiksi vapaiden toisenlainen jaksottaminen ja muut joustot eri työntekemisen muotoihin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jani Toivola:

Valtion pitää tukea elinkeinojen syntymistä, asumisen ja elämisen mahdollisuuksia koko Suomessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jani Toivola:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita käsittelevässä lakiesityksessä lähdetään siitä, että palveluiden järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella, jotka puolestaan antavat palveluiden tuotantovastuun kuntayhtymille. Kuntayhtymät voivat hyödyntää palveluiden tuotannossa omaa toimintaa sekä ostopalveluita ja palveluseteleitä. Mallin mukaisia tuotannollisia alueita pystyisi suuruuden vuoksi hoitamaan Pohjoismaissa vain muutama ylikansallinen yritys. Tämä ei mielestäni ole toivottavaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jani Toivola:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita uudistavassa lakiesityksessä lähdetään siitä, että sote-palveluiden järjestäminen on viidellä sote-alueella, jotka myöntävät sote-palveluiden tuotantovastuun kuntayhtymille. Ei siis yksittäisille kunnille. Kunnat toimivat kuitenkin osana kuntayhtymiä ja voivat olla palveluiden tuotannossa mukana kuntayhtymän sisällä. Tämä vaatii kuntayhtymän sisäisiä päätöksiä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jani Toivola:

Suomessa taksit ovat kohtuuhintaisia, niitä on hyvin saatavilla ja palvelu on ammattitaitoista. Jos taksiliikenne avataan täysin markkinoiden vietäväksi, saattaa sillä olla heikentäviä vaikutuksia esimerkiksi kuskien täysipäiväiseen työllistymiseen. Samaan aikaan toimijoiden olisi syytä tuntea vastuunsa palvelujen kehittämisessä. On pystyttävä vastaamaan muuttuvan ajan haasteisiin ja hyödyntää teknologiaa. Pääkaupunkiseudun kutsuplus-palvelun kaltaista "kimppa kyyti" toimintaa tulisi laajentaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jani Toivola:

Suhtaudun Euroopan unioniin sen ongelmista huolimatta erittäin myönteisesti. EU on ennen kaikkea rauhan projekti ja tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa EU-jäsenyys luo vakautta myös Suomeen. Toivon että tulevaisuudessa EU olisi yhä vahvempi voima ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäjänä sekä maailman köyhyyden torjunnan eturintamassa. EU:lla tärkeä mahdollisuus vaihtaa tehokkaammin osaamista myös nuorten hyvinvoinnin ja työllistymisen tukemiseksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jani Toivola:

EU:n on puututtava kansainväliseen veronkiertoon ja valuuttakeinotteluun lakkauttamalla veroparatiisit sekä ottamalla käyttöön rahoitusmarkkinavero, joka koskee pelkän valuutanvaihdon sijaan kaikkia rahoitusmarkkinoiden liiketoimia. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät pysty sääntelemään kansainvälisiä pääomaliikkeitä, mutta pääomaliikkeet pystyvät vaikuttamaan yksittäisiin kansantalouksiin. Tämän vuoksi tarvitaan kansainvälistä sääntelyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jani Toivola:

En kannata Suomen Nato-jäsenyyttä. Samalla toivon ja tuen avointa keskustelua Natosta ja Suomen suhteesta Natoon. Tilannekuva on muuttunut valtavasti ja myös tämä tulee ottaa keskustelussa huomioon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jani Toivola:

Olisin valmis tietyin ehdoin harkitsemaan esim. alueellista tarveharkinnan poistoa. Vaatisi tiukkaa valvontaa. Emme halua avata uutta väylää ihmiskaupalle ja ihmisten muulle sortamiselle tai palkkojen polkemiselle. Vihreiden tavoitteena on edistää avointa ja hallittua maahanmuuttopolitiikka. Yksi hyvä tapa lisätä työperäistä maahanmuuttoa on pitää kiinni kansainvälisistä opiskelijoista, jotka tuntevat jo hyvin suomalaiset työmarkkinat ja Suomessa tunnistetaan heidän täällä hankkima osaaminen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jani Toivola:

Parhaita kouluja rakennamme panostamalla nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa ja osallistua. Tämä luo osallisuutta, synnyttää oivalluksia, opettaa vastuusta ja auttaa löytämään omia unelmia. Tärkeää on myös edistää yhdenvertaisuutta ja kitkeä kiusaaminen. Koulun tulee olla syrjinnästä vapaa. Ainevalikoimaan draamakasvatus joka tukee esiintymis-ja ryhmätyötaitoja, kykyä kuunnella ja tuntea empatiaa sekä tavoitteellisuutta. Vahva yhteistyö kodin, oppilaan ja koulun välillä on äärimmäisen tärkeää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jani Toivola:

Hyvinvoiva, avoin, vapaa ja demokraattinen yhteiskunta syntyy osallisuudesta. Myös politiikassa osallisuus on kaiken avain. Jokaisen tulisi kokea että heillä on mahdollisuuksia vaikutta omaan elämäänsä, he tulevat kuulluksi ja voivat vapaasti ilmaista ajatuksensa. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeudet tukevat kestävää elämää, yhteiskuntaa ja kehitystä. Kenenkään arvomaailman ei tulisi pohjautua toisen ihmisryhmän alistamiseen tai oikeuksien rajaamiseen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jani Toivola:

Julkista ja yksityistä sektoria ei ole syytä asettaa vastakkain keskenään. Olisi tärkeämpää luoda eri toimijoiden yhteistyölle paremmat edellytykset. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tekemässä omilla vahvuuksillaan tehokasta yhteistyötä. Tämä olennaista tuloksellisuuden, moninaisuuden ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Myös yhteiskunnallisten yritysten osuutta tulisi tukea ja kasvattaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jani Toivola:

Teollisuusmaiden järjestö OECD sanoi 9.12.2014 julkaisemassaan raportissa, että tuloerojen kasvaminen on hidastanut merkittävästi länsimaiden talouskasvua. Suomessa tuloerot ovat kasvaneet OECD-maiden sisällä suhteellisesti nopeimpien joukossa. Suuret tuloerot syövät ihmisten välistä luottamusta ja yhteiskunnan vaurauden ylläpitämää ostovoimaa. Samalla voimme tunnustaa lahjakkuutta ja palkita onnistumisesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jani Toivola:

Tulevaisuus näyttää heikompaa huoltosuhdetta eli työikäisten määrä suhteessa työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin ihmisiin vähenee ja sen myötä yhteiskunnan tulot vähentyvät ja menot kasvavat. Sen takia yhteiskunnan rakenteita täytyy uudistaa vastaamaan aikaansa. Olennaista on palvelujen ja etuuksien kehittäminen kannustavammiksi. Tarvitsemme tulevaisuudessa myös huomattavasti enemmän maahanmuuttoa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehitys lisää osallisuutta ja vahvistaa yhteiskunnan rakenteita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jani Toivola:

Ympäristön suojeleminen on aina pidemmällä aikajänteellä myös talouden etu.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jani Toivola:

Ympäristövaikutusten arviointi kuuluu kaikkeen vastuulliseen päätöksentekoon. Ympäristöhaittoja tulee lainsäädännön ja verotuksen kautta määrätietoisesti vähentää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset