KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Alice Töyrylä, Itsenäisyyspuolue, 339

  • Puolue:  Itsenäisyyspuolue
  • Vaalipiiri:  Uusimaa
  • Ehdokasnumero:  339
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  53
  • Koulutustaso:  Sairaanhoitaja AMK, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
  • Lasten lukumäärä: 

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Alice Töyrylä:

Mikäli Jatkuvien palveluiden ja etuksien leikkausten avulla talouskasvu yltäisi edes 3 prosenttiin niin velkamäärä kasvaa 5 prosentin vuosivauhtia. Arviolta 20 vuoden kuluttua maamme velkaisuuden suhdeluku on pitkälti yli 200 prosenttia. Minkälainen on lastemme tulevaisuus? Suomen velkaantuminen saadaan laskuun kun Suomi hallitusti irtautuu EU:sta ja Eurosta. Itsenäinen Suomi, oma markka ja keskuspankki mahdollistaa talouden kasvun, yrityksiä ja työpaikkoja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Alice Töyrylä:

Tilastokeskuksen mukaan hyvin ansaitsevan kk-palkan raja on 4756 euroa joita vuonna 2012 oli 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000. 2027 euroa tai vähemmän ansaitsevia oli 48 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Ero hyvin ansaitsevien ja pienituloisten välillä on kasvanut. Köyhyysraja väestön mediaanitulosta (netto) 60 prosenttia eli noin 1070 euroa kuukaudessa. Tuloeron kasvu vuonna 2013 johtui suurituloisten tulojen muita nopeammasta kasvusta. Veronkiristys heikentää ostovoimaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Alice Töyrylä:

Ydinvoiman lisärakentamisesta tulee luopua koska se on kallein ja vaarallinen energian tuotantomuoto. Suomen tulee suunnata omat energia ja ilmastopoliittiset ratkaisut tulevaisuuden ympäristöystävällisiin kotimaisten uusiutuvien energiaratkaisujen kuten aurinko-, tuuli, vesi- ja bioenergia hyödyntämiseen. Meidän tulee huolehtia ympäristöstä ja toimia niin, että turvaamme tulevien sukupolvien yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet nykyisillä sukupolvilla on.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Alice Töyrylä:

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti kivihiilen voimalakäytöstä luovutaan ja edistetään metsäpohjaisen biomassan käyttöönottoa. Turve on tärkeä huoltovarmuuden turvaamisessa. Soiden ja turvemaiden vastuullisesta käytöstä on Valtioneuvosto tehnyt periaatepäätöksen 2012. Turpeen energiakäyttöä vähennetään suunnitelmallisesti. Maakaasu korvata 10 % kotimaisesta puusta valmistetulla biopohjaisella synteettisellä maakaasulla. Tavoite energiatehokkuus ja hiilineutraali yhteiskunta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Alice Töyrylä:

Julkisen sektorin tehtävä on on edistää markkinoiden toimintaa. Julkinen sektori ei saa aiheuttaa toiminnallaan kilpailun vääristymistä. Julkisen sektorin osuus taloudesta on noussut lähes 60 prosenttiin suhteessa bkt:een mikä jarruttaa talouskasvua ja näinollen on saatava alle 50 prosenttiin. Pienempi julkinen sektori, tehtävien karsinta, palveluita tulee järjestää toisin mikä hllitsee kokonaisveroasteen nousupainetta. Enemmän mahdollisuuksia yrittämiseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Alice Töyrylä:

Suomen perustuslaki 17 pykälä. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. "Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan."

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Alice Töyrylä:

Ensisijaisesti kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus työhön ja toimeentuloon. Tarjotun työn tulee vastata työnhakijan ammattia tai työnhakija muulla tavoin osoittaa työkemuksen kyseiseen työhön. Tarjotun työn tulisi olla kokoaikainen- ja vähintään yhden vuoden mittainen. Vuoden työsuhde sitouttaa - ja motivoi osapuolet sekä selkeyttää osapuoltaen oikeudet ja velvoitteet. Menettely lisää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta työyhteisössä. Hyvä työyhteisö lisää tuottavuutta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Alice Töyrylä:

Ihmisellä on oltava oikeus itse päättää mihin hän varallisuutensa vanhana käyttää. Asuntovarallisuuden purkamisella pyrittäisiin nostamaan elintasoa ilman lisäsäästämistä. Käänteinen asuntolaina mahdollistaa hyvinvoinnin rahoittamista. Selvitettävä mahdolliset riskit: Suojaosuus %?, oikeusturva ja palveluiden hinta-laatu suhde sekä mahdollinen eriarvoistamisen mahdollisuus varojen huvetessa. Vaatii viranomaisvalvonnan sekä selvitettävä oikeusturva - ja palveluntuottaja asiat.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Alice Töyrylä:

Liiketoiminnan yhdenmukainen valvonta ja tasapuolinen kilpailu tärkeää. Yhdenmukaiset aukiolajat ovat selkeät. Poikkeusta aukioloaikoihin haettava erikseen esimerkiksi maatilamatkailuyritykset, jotka eivät halua perustaa varsinaista ravintolaa sovellettaisiin kevennettyä menetelmää. Toiminnan tulee kaikessa olla luvanvaraista. Luvanvarainen toiminta kitkee harmaata taloutta ja ehkäisee talousrikollisuuden ilmiöitä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Alice Töyrylä:

Uusia kuntaliitoksia ei tulisi tehdä. Kuntaliitokset tulisi purkaa. Aito demokratia ja kansalaisvaikuttaminen katoavat kuntaliitosten myötä. Aitoa yhteistyötä voi tehdä vain sellainen kunta, jolla on päätösvalta omista asioistaan. Itsenäisellä kunnalla on oma päätösvalta, hallinto, talous, sosiaali- ja terveys sekä työllisyyspalvelut. Suur-kuntaliitokset eivät ole suomenkaltaisessa maassa toimivia. Suomen tulisi ottaa käyttöön Sveitsin malli.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Alice Töyrylä:

Työehtosopimuksessa sovituista palkoista ja palkan-alennuksista tulisi sopia yrityskohtaisesti. Työntekijä ja työnantaja yhdessä sopivat. Palkka-ale matalapalkkaisilla aloilla tietäisi sitä, että työntekijälle pitäisi maksaa palkan päälle yhteiskunnan avustusta. Kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi, työn sivukulut hetkeksi pois ja hieman pidemmät työpäivät normaalipalkalla. Työehtojen paikallinen sopiminen parantaa kilpailukykyä ja yrityksillä olisi matalampi kynnys työllistää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Alice Töyrylä:

Keskittyminen pelkästään suurempiin kaupunkeihin ei ole hyväksi talouskasvun ja suomen tulevaisuuden kannalta. Metropolihanke on monimutkainen sote-uudistuksineen ja reuna-alueen kunnat pelkäävät uudistuksen rikkovan toimivia yhteistyörakenteita, tehtävien päällekkäisyyttä ja hallinnollisten kustannusten kasvua. Kuntia ei tulisi yhdistää. Menestyjiä ovat pienet itsenäiset kunnat, joilla on oma päätösvalta ja hallinto. ja joita valtio voi verovaroin tukea. Maatalousyrittäjyyttä on tuettava.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Alice Töyrylä:

Toteutuessaan Sote-uudistuksessa on huomioitava Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin pitkälle kehittynyt, kustannustehokas ja laadukas erikoissairaanhoito. Pilkkominen pienemmille palveluntarjoajille tarkoittaa 300 miljoonan euron lisälaskua jäsenkunnille vuosittain. Uudenmaan kuin myös muidenkin kuntien terveyspalveluiden erityispiirteet tulee huomioida ja yksityiset palveluntuottajat tulee hyväkyä tasavertaisiksi kumppaneiksi. On arvailua tuoko Sote-uudistus säästöjä julkiseen talouteen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Alice Töyrylä:

Toteutuessaan järjestäminen, tuottaminen erilleen. Suomen malli - julkinen että yksityinen sektori tuottavat palveluita. Sote-alue tilaa julkiselta sektorilta, kunnilta, järjestöiltä sekä yrityksiltä palveluita. Palvelusetelit. Kuntalaisille tulee saada itse valita palveluntuottaja. Kuntien itsehallinto ja demokratia säilyttävä. Järjestämislaissa, kuntalaissa sekä kansallisen lainsäädännössä huomioitava mpk-yritykset. Monituottajamalli. Ostojen kilpailutus muuten mpk-yritysten elinvoima kuihtuu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Alice Töyrylä:

Ei vapaalle kilpailulle koska lisäisi viranomaisvalvontaa (harmaatalous). Yrittäjät voisivat keskittyä vain kasvukeskuksiin eivät maaseudulle. Pienyritykset ovat Suomen suurin ja kasvava työllistäjä. Keinoja helpottaa taksien keskinäistä kilpailutoimintaa: Valtion tulisi keventää verotusta, ALV.n alarajahuojennus 100.000 euroon. Valtion tulisi taata enemmän PK-sektorin lainoitusta ja helpottaa veronkevennyksin uuden uuden yrityksen perustamista sekä työntekijän palkkaamista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Alice Töyrylä:

Jatkuvat rahoituskriisit. Liika sääntely estää markkinoiden kehittymistä ja investointeja. Valtion velka 84 miljard. euroa (15 457 euroa asukas) jatkaa rajua kasvua samoin kuin 1990-luvun lamassa. TTIP (Yhdysvallat, EU ja Kanada) sopimus on torjuttava. Toteutuessaan mahdollistaa esim. heikosti tutkitun (GMO) ruoan markkinoille tulon. Suomi menettänyt itsenäisyyden ja oman päätäntävallan. Geopoliittisen asemansa vuoksi Suomen tulee olla puolueeton ja liittoutumaton. Hallittu irtautuminen EU:sta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Alice Töyrylä:

Finanssitransaktiovero koskisi erilaisilla rahoitusvälineillä (osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, johdannaisilla ym.) käytävää kauppaa. Arvio tuotosta jopa 57miljardia. Veron perintä 0,1 % osakkeilla, joukkovelkakirjoilla käytävästä kaupasta, 0,01 % johdannaiskaupasta. Veron käyttöönotto voi johtaa siihen, että osa kaupankäynnistä siirtyy maihin, joissa veroa ei peritä. Kaupankäynnistä ei Suomeen tietoja. Veron käyttöönotto vaikuttaisi suoraan eläketurvaan. Kustannukset maksaisi eläkkeensaaja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Alice Töyrylä:

Nato-yhteistyöstä tulisi luopua. Eduskunta äänestys. Nato- ja EU-maat ovat pitkälti samat. Naton joutuminen konfliktiin esimerkiksi Venäjän kanssa veisi todennäköisesti Suomen EU:n jäsenmaan mukaan kriisiin riippumatta siitä, onko Suomi Naton jäsen vai ei. Mikäli Venäjän ja Naton välille puhkeaa sota, Suomi voisi joutua Naton ja Venäjän joukkojen taistelutantereeksi. EU-alisteisena Suomi ei voi tehdä itsenäisiä päätöksiä. Itsenäinen ja puolueeton Suomi ei ole uhka.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Alice Töyrylä:

Vuoden 2015 puolustusbudjetti sisältää merkittävän määrän menosäästöjä mitkä eivät saa vaikuttaa puolustuskykyyn. Armeijan suorituskyvystä on pidettävä tinkimättä kiinni. Puolustusbudjetti ei riitä välttämättömiin materiaalihankintoihin. Parlamentaarinen työryhmä on esittänyt armeijan hankintoihin 50 lisämiljoonaa vuodelle 2016. Siitä eteenpäin asehankintoihin tulisi lisärahaa porrastetusti. Rahaa tarvitaan kun uudistetaan maa- ja merivoimien kalustoa ja myöhemmin ilmavoimien kalusto.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Alice Töyrylä:

Enemmän mahdollisuuksia yrittämiseen. Yhteiskunnan tullee luoda edellytykset ja kannustaa yrittäjyyteen. Yksityiset palveluntuottajat tulee kilpailuttamistilanteissa hyväkyä tasavertaisiksi kumppaneiksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Alice Töyrylä:

Kasvua ja työllisyyttä ei synny jatkuvilla veronkorotuksilla. Suomen kokonaisveroaste on 45,6 prosenttia eli OECD-maiden korkeimpia. Verojen korottamista ei voi jatkaa, koska korotukset vahingoittavat kasvua ja työllisyyttä. Verotusta tulisi alentaa. Verotuksen tulee tukea yrittäjyttä, kannustaa työllistämiseen sekä yrittämiseen liittyvään riskinottoon. Verotukseen tarvitaan uusi pienyrittäjävähennys ja turhan sääntelyn kahleet pois. Perustulo 1000e kk vähentää sosiaalietuuksien tarvetta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Alice Töyrylä:

Pienempi julkinen sektori, tehtävien karsinta, palveluita tulee järjestää toisin mikä hillitsee kokonaisveroasteen nousupainetta. Enemmän mahdollisuuksia yrittämiseen. Yksityiset palveluntuottajat tulee hyväkyä tasavertaisiksi kumppaneiksi julkisten palveluiden rinnalle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset