KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anniina Kostilainen, Vihreät, 106

Oma esittely

Olen 36-vuotias vantaalainen kolmen lapsen äiti, luonnonvarojen ammattilainen ja kokenut päättäjä. Olen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Vantaalla. Vihreää ryhmää ehdin johtaa useita vuosia. Työskentelen kansainvälisessä metsäsertifiointia edistävässä järjestössä Suomen pääsihteerinä. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anniina Kostilainen:

Julkisen velan kehitys on pitkällä aikavälillä huolestuttavalla uralla. Tämän takia seuraavan vaalikauden aikana on sovittava rakenteellisista uudistuksista ja säästöistä, joiden kautta talous tasapainotetaan pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on syytä välttää sellaisia äkillisiä leikkauksia, joiden vaikutus kasvuun, työllisyyteen tai ihmisten hyvinvointiin olisi erityisen negatiivinen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anniina Kostilainen:

Verotuksen painopistettä tulisi siirtää palkkatulojen verotuksen sijasta korkeiden pääomien verotukseen sekä kiinteistö- että haittaveroihin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anniina Kostilainen:

Suomen tulee panostaa tulevaisuuden uusiutuviin ja taloudellisesti kannattaviin energiamuotoihin. Ydinvoima on erittäin kallis riskisijoitus, joka ei vie suomalaista taloutta eteenpäin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anniina Kostilainen:

Uusiutuvan energian osuuutta pitää nostaa ja energiatehokkuutta parantaa merkittävästi nykyisestä. Muutos pitää tehdä hallitusti asteittain, siten että tavoitteena on uusiutumattomien energialähteiden käytöstä luopuminen. 10 vuotta on kuitenkin liian lyhyt aika näin isoon muutokseen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anniina Kostilainen:

Julkisen sektorin paisuminen on talouden kannalta keskeinen ongelma. Julkisen sektorin tehtäviä pitää pystyä tarkastelemaan kriittisesti, ja luopumaan esimerkiksi niistä tehtävistä, jotka voidaan hoitaa kehittyneen teknologian, sähköisten palvelujen tai automatisoinnin keinoin. Päällekkäisiä tehtäviä pitää poistaa ja eri toimialojen välistä yhteistyötä lisätä. Jatkossa hoivapalvelujen tarve kasvaa, mikä johtaa työvoiman määrän kasvamiseen julkisella sektorilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anniina Kostilainen:

Ruotsin kieli on osa Suomen historiaa ja suomalaista kulttuuria, ja kuuluu yleissivistykseen oppia ruotsia. Poikkeuksia voisi tehdä esimerkiksi Itä-Suomen venäjää vahvasti tarvitsevilla alueilla

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anniina Kostilainen:

Pakko ei palvele ketään. Tärkeämpää on auttaa työttömiä löytämään itselle sopiva työ. Etenkin pitkään työttömänä ollut menettää helposti uskon itseensä, vaikka edellytyksiä työllistymiselle olisikin. TE-hallinon pitää yhteistyössä yritysten ja kuntien kanssa aktiivisesti hakea tapoja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anniina Kostilainen:

Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta jokaiselle pitää taata inhimillinen vanhuus ja hoivapalvelut varallisuudesta riippumatta. Kuitenkin järkevää olisi rajata hoivapalvelujen maksuttomuus esimerkiksi tulotason ja omaisuuden mukaan siten, että palveluista veloitettaisiin progressiivisesti esimerkiksi tulotason mukaisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anniina Kostilainen:

Nykyiset aukioloajat ovat riittäviä. Kansantaloudelle koituu vuosittain tolkuttomat kustannukset liiallisen alkoholinkäytön seurauksena. Alkoholin käyttöön ei tule kannustaa nykyistä enempää aukioloaikoja muuttamalla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anniina Kostilainen:

Kuntien määrän vähentäminen silloin kun se on perusteltua on järkevää. Kuntien päättäjien ja kuntalaisten näkemystä pitää kuitenkin kuunnella tarkastasti. Yhdistymisissä pitää huomioida myös pienempien kuntien hyvät käytännöt, eikä omaksua automaattisesti suurimman kunnan tapaa toimia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anniina Kostilainen:

Työehtosopimusten minimipalkoista on neuvoteltu työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi. Ei ole mitään järkeä lähteä polkemaan näitä palkkoja. Samalla pitää kuitenkin tutkia, miten esimerkiksi vastavalmistuneiden ja osittain työkykyisten palkkaaminen onnistuisi kevennetyin kustannuksin, julkisen sektorin tukemana. Tämä mahdollistaisi mm. nuorten, ei vielä niin hyvin omaa alaa tuntevien palkkaamisen myös pienyrityksiin, joissa raha on tiukassa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anniina Kostilainen:

Taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta kaupungeissa asuminen on perusteltua. Maaseutu on kuitenkin meille äärettömän tärkeä. Ilman maaseutua meillä ei olisi omaa ruuantuontoa, eikä Suomelle tärkeää metsätaloutta. Meidän pitäisi keskittyä siihen, miten maaseudun elinkeinoista saadaan aidosti kannattavia, ja miten palveluja pystytään tuottamaan nokkelasti myös harvaan asutuille alueille, ja minkä palveluiden järjestäminen on perusteltua harvaan asutuilla alueilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anniina Kostilainen:

Hyvinvointipalvelut tulisi tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Asiakkaalle on kuitenkin tärkeintä hyvä palvelu, ei se, miten palvelu on tuotettu. Tuleivaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi pitää pystyä keskustelemaan palvelujen tuotantotavasta ilman ideologista paatosta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anniina Kostilainen:

Kuntien pitää olla keskeisiä palvelujen tuottajia jatkossakin. niin että terveyskeskukset, sosiaalityö ja muut lähipalvelut toimivat nykyistä paremmin. Päätösvalta pitää kuitenkin siirtää sote-alueelle, jotta tasa-arvoiset palvelut voidaan taata riippumatta kuntien taloudellisesta tilanteesta. Oikea-aikainen hoito keventää painetta kalliimpien erikoissairaanhoidon palveluiden puolella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anniina Kostilainen:

Taksiliikennelaki määrittää tarkkaan laatuvaatimukset, joiden tarkoitus on turvata kaikille ihmisille joka puolella Suomea turvallinen ja ennalta sovitun hintainen kuljetus. Lain laatuvaatimukset pitää säilyttää. Järjestelmää pitää kuitenkin tarkastella uudelleen siltä kannalta, että useammalla olisi mahdollisuus lähteä taksiyrittäjäksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anniina Kostilainen:

EU on tuonut mukanaan mm. matkustamisen helppouden, sisämarkkinat joille pääsy on helppoa, sekä työvoiman vapaan liikkuvuuden.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anniina Kostilainen:

Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna kansainvälisen talouden rakenteita täytyy muuttaa. Finanssimarkkinoita pitää säädellä paremmin ja niiden läpinäkyvyyttä pitää lisätä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anniina Kostilainen:

Ensisijaiset toimintatavat ovat EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistaminen, konfliktien ennaltaehkäisy ja siviilikriisinhallinta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anniina Kostilainen:

Puolustusvoimien budjetti on riittävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anniina Kostilainen:

SSuomalaisten työttöminen työllistäminen on ensisijaista. Suomalainen työvoima ei kuitenkaan tulevaisuudessa tule riittämään huoltosuhteen muuttuessa. Tarvitsemme kipeästi työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anniina Kostilainen:

Homo- ja lesboparien oikeudet pitää olla vastaavat kuin heteropareilla. Homo- ja lesboparit ovat aivan yhtä oikeutettuja vanhemmuuteen kuin heteroparit, ja heillä on aivan yhtäläiset kyvyt vanhempana olemiseen kuin heteropareilla

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anniina Kostilainen:

Turvapaikanhakijoille pitää tarjota mahdollisuus päästä turvalliseen paikkaan. Kustannusten oikeudenmukaisen jakamisen kannalta valtion ja kuntien välistä työnjakoa tulisi kuitenkin tarkastella.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anniina Kostilainen:

Ongelmiin koulussa tulee puuttua aina jämäkästi ja yhteisten pelisääntöjen noudattamasta voidaan koululaisilta vaatia. Erilaisia oppilaita erilaisista taustoista tulee kunnioittaa kasvatuksessa, kuten muillakin elämän osa-alueilla

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anniina Kostilainen:

Poliitikkojen pitää edustaa ihmisiä, ja tänä päivänä ihmisten arvopohjat ovat hyvin erilaisia. Pelkkien perinteisten arvojen mukaan toimiminen ei loisi realistista kuvaa yhteiskunnastamme ja sen odotuksista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anniina Kostilainen:

Julkiset palvelut ovat hyvinvoinnin perusta. Jos palveluiden laadun tai saatavuuden kannalta on järkevää ulkoistaa ne, ei pidä takertua tuottamistapaan. Tärkeää on, että palvelujen saatavuus ja laatu on tasaista ja että niitä osataan hankkia oikealla tavalla, inhimillisesti ja kestävästi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anniina Kostilainen:

Veronkorotukset ovat leikkauksia parempi vaihtoehto, jos ne pystytään kohdentamaan esim. haittaveroihin. Tehtävien ja etuuksien osalta on tehtävä harkittuja, pitkällä aikavälillä kestäviä valintoja, joiden kautta saadaan tuottavuutta ja säästöjä. Ennaltaehkäisevistä palveluista kuten sosiaalipalveluista tai koulutuksesta leikkaaminen olisi lyhytnäköistä ja aiheuttaisi pitkällä aikavälillä lisää leikkaustarvetta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anniina Kostilainen:

Suuret tuloerot eivät tuo yhteiskuntaan mitään lisäarvoa. Suuret tulot eivät yksinomaan ole lahjakkuuden ja ahkeruuden mittari. Eikö niukalla apurahalla kitkutteleva tutkija ole lahjakas ja ahkera? Eikö kahta työtä tekevä siivooja-myyjä osoita mitä suurinta ahkeruutta? Pienet tuloerot saavat aikaan yhteiskuntarauhaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anniina Kostilainen:

Nykyiset palvelut keskittyvät korjaaviin toimenpiteisiin ennaltaehkäisyn sijaan. Ennaltaehkäisevillä palveluilla varmistetaan se, että raskaita palveluja ei tarvita niin suuressa määrin. Jos palveluja ei kehitetä ennaltaehkäisyn suuntaan, tulee nykyisisistä palveluista liian raskaita tulevaisuudessa. Tehokasta olisi karsia päällekkäisistä toiminnosta,. Suomen vahvuus on se, että heikoimmista pidetään huolta. Heikoimmista pitää huolehtia myös tulevaisuudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anniina Kostilainen:

Yritystoiminnan suurimpia riskejä ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonmullistukset ja epävakaus sekä luonnonvarojen hupeneminen. Globaalisti on nähtävissä, että suuret yritykset panostavat kasvavassa määrin ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Ympäristön kannalta kestävät toimintatavat voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anniina Kostilainen:

Ihminen tarvitsee luontoa elääkseen, mutta luonto ei tarvitse ihmistä. On erittäin tärkeää, että huolehdimme yhteisestä ympäristöstämme ja säilytämme elämisen edellytykset.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset