KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eeva Lahtinen, Vihreät, 107

Oma esittely

Olen 32-vuotias keravalainen kahden pienen tytön äiti, yhden miehen vaimo ja kahden kissan emäntä. Ammatiltani olen laboratorioanalyytikko. Toimin Keravalla kaupunginvaltuutettuna, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä konsernijaoston jäsenenä ja vaikutan Keravan vihreiden ja Keravan MLL:n hallituksissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eeva Lahtinen:

Jatkuva velkaantuminen ei ole hyväksi. En halua Suomen päätyvän euroalueen kriisimaaksi Kreikan, Espanjan ja Portugalin perässä. Leikkauksia tärkeämpiä ovat rakenteelliset muutokset, työllisyyden lisääminen ja yritystoiminnan virkistäminen. Osittain velkaantumisen taittaminen voi tarkoittaa leikkauksia palveluihin ja etuuksiin, mutta leikkaukset eivät voi kohdistua pienituloisimpiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eeva Lahtinen:

Peruspalvelut on turvattava vaikka se sitten tarkoittaisi hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen kiristämistä. Vihreät ehdottaa, että pääomaverotusta korotettaisiin, samoin osinkoverotusta. Vihreät kannattaa myös transaktioveron kaltaisten kansainvälisten rahoitusmarkkinaverojen käyttöönottoa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eeva Lahtinen:

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Nykyiset voimalat tuottavat energiaa vielä pitkän aikaa, mutta niiden määrää ei pidä lisätä. Ydinvoimalan rakentamiseen varatut rahat tulisi käyttää uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eeva Lahtinen:

Tavoite on erittäin hyvä, mutta aikataulu epärealistinen. Pidemmällä aikavälillä olisi syytä korvata kivihiili, turve ja maakaasu uusiutuvilla energiamuodoilla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eeva Lahtinen:

Julkinen sektori ei ole liian iso, mutta sitä on modernisoitava. Kuntien ja valtion palveluissa olennaista on mitä ja miten tehdään tehdään. Toimintojen tarkoituksenmukaisuutta pitää tarkistaa ja hyödyntää uutta teknologiaa sekä uudenlaisia toimintatapoja. Uusilla mobiilipohjaisilla sovelluksilla esimerkiksi kotihoidon toimintaa saadaan tehostettua ja työaikaa hyödynnettyä paremmin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eeva Lahtinen:

Suomessa ruotsin kielellä on on erityinen asema, jonka takia meidän tulee turvata ruotsinkielisten palveluiden saatavuus. Olennaisinta olisikin tehdä ruotsin opiskelusta nykyistä motivoivampaa. Kaikessa kielten opetuksessa olisi syytä ottaa käyttöön uudenlaisia opetusmetodeja ja opetuksessa hyödyntää kielisuihkuja ja -kylpyjä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eeva Lahtinen:

Sanktiot tarjotun työn vastaanottamattomuudesta ovat nykyisinkin melko kovia, kun työtön menettää 1-3 kk:n tuet jätettyään ottamatta vastaan tarjotun työpaikan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eeva Lahtinen:

Suomessa kaikilla on oikeus yhtäläisiin peruspalveluihin eikä vanhusten hoidossa tule tehdä tästä poikkeusta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eeva Lahtinen:

Alkoholia tarjoavien ravintoloiden aukioloaikoja kontrolloidaan melko tarkasti ja myöhempiä aukioloaikoja joudutaan hakemaan ja valvomaan erikseen luoden turhaa byrokratiaa. Alkoholi aiheuttaa Suomessa merkittäviä terveysongelmia, mutta en usko ravintoloiden aukioloaikojen sääntelyn olevan ratkaisu alkoholiongelman poistamisessa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eeva Lahtinen:

Kuntien talouden on oltava sellainen, jolla pystytään järjestämään tarvittavat palvelut. Tarvittaessa on turvauduttava vaikka pakkoliitoksiin. Useisiin liitoksiin olisi varmasti syytä ryhtyä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eeva Lahtinen:

Työehtosopimusten mukaiset palkat ovat joillakin aloilla jo nyt niin pieniä, että sillä on vaikea tulla toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eeva Lahtinen:

Palveluita joudutaan keskittämään ja työpaikat muodostuvat kasvukeskuksiin. Syrjäseuduilla asuminen pitää mahdollistaa, mutta tämän valinnan mukana täytyy olla valmis hakemaan palveluita hieman kauempaa kotoa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eeva Lahtinen:

Sote-uudistuksessa lähdetään siitä, että palveluiden järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella. Sote-alueet antavat palveluiden tuottamisvastuun kuntayhtymille. Kuntayhtymät voivat hyödyntää palveluiden tuotannossa omaa toimintaa, palveluseteleitä ja nykyiseen tapaan ostaa osan palveluista yksityisiltä palveluntuottajalta. Mielestäni olisi mahdoton ajatus, että kokonaisen sote-alueen palvelut annettaisiin suoraan yksityisen palveluntarjoajan tuotettaviksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eeva Lahtinen:

Sote-uudistuksella tavoitteena on, että yhdessä järjestämällä saadaan aikaan tasapuolisempia ja laadukkaampia palveluita kuntalaisille. Palveluiden yhdenvertaistaminen ja laadukkaamman palveluntuotannon kehittäminen vaativat muutoksia, joita ei saavuteta, jos jokainen kunta toimii omillaan vanhan kaavan mukaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eeva Lahtinen:

Valtion sääntelyllä taksimatkojen hinnat pysyvät myös harvaanasutuilla alueilla kohtuullisina ja taksimatkan hinta on etuköteen arvioitavissa helpommin, kuin Ruotsissa tai Virossa, joissa on vapaampi hinnoittelu. Taksilupien sääntelyllä taksiyrittäjille on säädetty myös velvollisuus päivystämiseen, jolloin takseja saa myös ruuhka-ajan ulkopuolella ja palvelun tarjonta on turvattua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eeva Lahtinen:

Yhtenä yhteisenä alueena saavutamme tavaran ja ihmisten vapaana liikkumisena, yhteisellä vahvalla rahalla ja demokraattisella yhteisellä päätöksentekojärjestelmällä enemmän, kuin jättäytymällä EU:n ulkopuolelle. Mukana olemalla meillä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa paremman ympäristön ja globaalin talouden hyvinvoinnin edistämiseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eeva Lahtinen:

Rahoitusmarkkinaverossa kaikista rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista osake- ja johdannaiskaupoista napattaisiin pieni, prosentin sadasosien suuruinen vero. Tämän nimellisen veron avulla rahoitusmarkkinat osallistuisivat hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eeva Lahtinen:

Suomi on mukana EU:n Lissabonin sopimuksessa, joka antaa Suomelle Nato-tyyppiset turvatakuut EU-maiden puolelta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eeva Lahtinen:

Suomen toimivia puolustusvoimia ei pidä ajaa alas ennen uudenlaisen puolustusjärjestelmän kehittämistä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eeva Lahtinen:

Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa, jotta voimme turvata työvoiman saannin. Samalla on pidettävä huoli, että myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eeva Lahtinen:

Tasa-arvoinen avioliittolaki ja sen tuomat yhtäläiset avioliitto- ja adoptio-oikeudet tulee saattaa voimaan tulevalla kaudella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eeva Lahtinen:

Suvaitsevaisuus kuuluu Vihreiden perusarvoihin, joten maahanmuuttajien vastaanottokeskukset, kehitysvammaisten- ja päihdekuntoutujienasuntolat ovat tervetulleita myös omaan kotikuntaani.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eeva Lahtinen:

Kurin tiukentaminen ei ole ratkaisu koulujen ongelmiin. Ryhmäkokojen pienentäminen, opiskelu- ja rauhoittumistaitojen opetus sekä jokaiselle omaan oppimistasoon sopivat tehtävät edesauttavat luokkien toimimista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eeva Lahtinen:

Minulle koti, uskonto ja isänmaa tarkoittavat arvopohjana perheen ja kodin kunnioittamista, kaikkien uskontokuntien ja uskomusten hyväksymistä ja arvostamista sekä isänmaan rakastamista ja sen luonnon ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eeva Lahtinen:

Kunnan oma palvelutuotanto pitää turvata ja sitä voidaan täydentää ja monipuolistaa tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eeva Lahtinen:

Peruspalvelut on turvattava vaikka se sitten tarkoittaisi palkkaverotuksen kiristämistä. Vihreät ehdottaa, että pääomaverotusta korotettaisiin, samoin osinkoverotusta. Vihreät kannattaa myös transaktioveron kaltaisten kansainvälisten rahoitusmarkkinaverojen käyttöönottoa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eeva Lahtinen:

Lahjakkuus ja ahkeruus eivät aina korreloi tulojen kanssa, esimerkiksi julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eeva Lahtinen:

Pääosin nykytasoiset palvelut ja sosiaaliturva on pystyttävä järjestämään jatkossakin. Sosiaaliturvan leikkaukset muotoutuvat usein suuremmiksi kustannuksiksi tulevaisuudessa, koska karsiminen joudutaan tekemään ennaltaehkäisevistä palveluista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eeva Lahtinen:

Ei, Talvivaaran ympäristökatastrofin jälkeen tämän pitäisi olla kaikille selvää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eeva Lahtinen:

Kyllä päätösten ympäristövaikutukset pitäisi huomioida ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset