KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Emmi Wehka-aho, Vihreät, 125

Oma esittely

Olen juristi ja perheenäiti Kirkkonummelta. Työskentelen yrittäjänä omassa lakitoimistossani avustaen mm. rikosten uhreja oikeudenkäynneissä. Toimin myös kunnanvaltuustomme II varapuheenjohtajana. Perusta ihmisen työ- ja toimintakyvylle muodostuu lapsuudessa. Perheiden hyvinvointi on koko yhteiskunnan etu. Eriarvoistuminen on lisännyt yhteiskunnallisia jännitteitä ja kurssi on käännettävä takaisin pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon. Luontoa ei saa alistaa elinkeinoelämälle aiheuttaen peruuttamatonta vahinkoa tuleville sukupolville. Pystymme kyllä parempaan - huomioimaan sekä ympäristön että talouden. Juridisen ja yhteiskunnallisen osaamiseni avulla minulla on kykyä ajaa tehokkaasti poliittisia ja eettisiä tavoitteitani eduskunnassa. Pienten lasten äitinä olen myös lähellä perheiden arkea. Tahdon! Tasa-arvoista työelämää ja vanhemmuutta. Vaadin! Kohtuuteen ja kestävään kehitykseen perustuvaa taloutta. Toimin! Lasten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Emmi Wehka-aho:

Velka on saatava aisoihin eikä kasvattaa sitä tulevien sukupolvien maksettavaksi. Talouskasvua on haettava ensisijaisesti elvytyksen ja rakenteellisten uudistusten keinoin. Palveluiden leikkaaminen johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen, jossa ongelmat kasvavat entistä kalliimmiksi korjata. Velkaantumisen voimakkuus kuitenkin edellyttää joitain tarkoin harkittuja leikkauksia. Niiden toteutuksen tulee olla pitkäjänteistä, jotta sosiaalinen pahoinvointi ei lisäänny.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Emmi Wehka-aho:

Palkkaverotusta ei ole enää varaa kiristää. Hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi työn ja yrittämisen sijasta on verotettava voimakkaammin ympäristölle haitallista toimintaa, kulutusta ja päästöjä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Emmi Wehka-aho:

Suomen tulisi muiden länsimaiden tavoin pidättäytyä uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta. Ydinvoima on riskialtis ja kestämätön tapa tuottaa energiaa. EU:n päästövähennystavoitteet ja kivihiilen alasajo voidaan toteuttaa kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla ilman ydinvoiman lisäämistä. Kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen kannattavuus on vahvassa kasvussa ja niihin investoimalla luodaan uutta työtä. Niiden teknologian kehityksen myötä ydinvoiman suhteellinen edullisuus vähenee koko ajan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Emmi Wehka-aho:

Kivihiilestä on luovuttava kokonaan. Hiilen alasajo on toteutettava hallitusti huomioiden teollisuuden kilpailukyky esimerkiksi tukemalla voimalaitosten teknisiä ratkaisuja siirtymisessä pois hiilestä. Turpeen käyttö pilaa vesistöjä ja ainutlaatuista suoluontoa. Turpeen ja maakaasun käyttöä on suunnitelmallisesti vähennettävä. Tilalle tarvitaan kotimaista uusiutuvaa energiaa, kuten metsähaketta ja tuulivoimaa. Verotuksessa on painotettava päästöjä ja hakkeen tukea on parannettava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Emmi Wehka-aho:

On muistettava, että julkinen sektori koostuu sairaanhoitajista, opettajista, poliiseista - ihmisten peruspalveluista vastaavista ammattilaisista, jotka pitävät hyvinvointiyhteiskuntaa yllä. Kansainvälisesti vertaillen Suomen julkinen sektori ei ole erityisen suuri. Sitä ei pidä päästää kasvamaan, mutta pienentäminen ei ole realistista ilman sosiaalisen pahoinvoinnin lisääntymistä. Tuottavuutta on parannettava vaikuttamalla sen rakenteisiin, johtamiskulttuuriin ja työhyvinvointiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Emmi Wehka-aho:

Ruotsin oppiminen peruskoulussa on tärkeää. Se kannustaa kansainvälisyyteen ja vuorovaikutukseen muiden Pohjoismaiden kanssa. Kielitaidosta on hyötyä etenkin ruotsinkielisten rannikkoseutujen tuntumassa. Voisi kuitenkin olla riittävää, että pakollista olisi vain kielen perusteiden opiskelu. Monille oppilaille olisi enemmän hyötyä muista kielistä, ja ruotsin pidemmälle opiskelulle tulisi olla vaihtoehtoja. Mieluummin perusteet hyvin hallussa kuin puoliväkisin kahlattu pidempi määrä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Emmi Wehka-aho:

Ongelmana on, ettei nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä kannusta työntekoon. Velvoitteita on jo kiristetty, eikä työhön pakottaminen ole kenenkään etu. Tuen leikkaamisella uhkaamista tehokkaampi tapa lisätä työllisyyttä olisi parantaa työelämän joustavuutta ja uudistaa sosiaali- ja työttömyysturvaa kohtelemaan yhdenvertaisesti kaikenlaista työtä tekeviä. Tulevaisuudessa yhä useampi elättää itsensä vakituisen palkkatyön sijaan pää- tai sivutoimisena yrittäjänä, freelancerina, apurahansaajana.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Emmi Wehka-aho:

Nykytilanne, jossa vanhuksen eläkkeet ja muut ansiotulot käytetään hänen hoivapalveluihinsa, on oikeudenmukainen. Tavallisen pieni- tai keskituloisen ihmisen elämänsä aikana kerryttämä varallisuus on syytä voida antaa perintönä jälkipolville. Rikkaimmat taas eivät käytä yhteiskunnan hoivapalveluita, joten heitä asia ei edes koskisi. Hoivan kustantaminen varallisuudella johtaisi myös epätoivottavaan keinotteluun perintö- ja lahjaverotuksen kanssa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Emmi Wehka-aho:

Alkoholi aiheuttaa vakavia sosiaali-ja terveyshaittoja, mutta ne usein liittyvät suurkulutukseen kotona. Kansanterveyden ja -talouden kannalta on parempi mitä suurempi osa alkoholista kulutetaan valvotuissa anniskelupaikoissa. Ravintolakulttuurin edistämiseen alkoholiverotuksella olisi aukioloaikoja olennaisempi merkitys. Ravintolassa nautitun alkoholin verotusta voisi keventää ja vastaavasti kaupasta ostettavan kiristää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Emmi Wehka-aho:

Kuntien talous on kuralla eivätkä kaikki nykyiset pienet kunnat kykene vastaamaan tehtävistään vaarantamatta asukkaidensa palveluita. Tavoitteena ei ole kuntien pienempi määrä vaan kaikkien maassa asuvien yhdenvertaisempi kohtelu asuinpaikasta riippumatta. Suomessa perinteisesti vahva kuntien itsehallinto aiheuttaa käytännön ongelmia kuntaliitoksille. Niiden tulisi perustua kansanäänestyksiin. Kuntarajoja tärkeämpää on säilyttää alueiden paikallisidentiteetti ja paikallinen vaikuttaminen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Emmi Wehka-aho:

Minimipalkkatason ja työllisyyden välisestä yhteydestä on tutkimustuloksia molempiin suuntiin. Keskeisempää on parantaa työelämän joustavuutta ja tasata perhevapaiden kustannuksia työnantajien kesken. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta oikeudenmukaisemmat palkkaratkaisut voitaisiin saavuttaa tuomalla työelämän pelisäännöt vahvemmin demokraattisen päätöksenteon piiriin. Nuorten ensityöllistymistä sekä osatyökykyisten asemaa pienemmin palkatut "apulaisen” paikat voisivat helpottaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Emmi Wehka-aho:

Asumisen, työnteon ja yrittämisen on oltava mahdollista eri puolilla maata. Valtion on tuettava maaseudun elinvoimaisuutta. Yhteiskunnan kokonaisetu huomioiden ei kuitenkaan ole järkevää toteuttaa kaikkein syrjäisimpien alueiden asuttuna pitämistä hinnalla millä hyvänsä. Ihmisiä missään päin maata ei saa jättää heitteille ja alueellisten tukien muutokset on toteutettava hallitusti ja johdonmukaisesti. On tärkeää hillitä asumisen kustannuksia kasvukeskuksissa, jotta muutto työn perässä onnistuu

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Emmi Wehka-aho:

Terveyspalveluiden tulee jatkossakin nojata julkisiin palveluihin, joita yksityiset terveyspalvelut täydentävät. Sote-uudistus tulee todennäköisesti perustumaan suurten kuntayhtymien tuotantovastuulle. Mahdollisuuksia niiden terveyspalveluiden tuottamiseen olisi vain suurilla ylikansallisilla terveysalan yrityksillä. Hyvät julkiset terveyspalvelut kaventavat terveyseroja ja pitävät hyvinvointiyhteiskuntaa yllä parhaiten.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Emmi Wehka-aho:

Perustuslaki turvaa yksittäisten kuntien valtaa palveluiden tuottamisessa. Alueelliset erityispiirteet ja kuntien yksilölliset tarpeet jäävät huomioimatta kun päätöksentekovaltaa viedään kunnilta pois. On tärkeää, että kansanvalta toteutuu sote-uudistuksessa eli ihmisten arkielämään keskeisesti vaikuttavat päätökset sosiaali- ja terveyspalveluista tekevät vaaleilla valitut päättäjät.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Emmi Wehka-aho:

Nykyinen taksiliikennelaki on onnistunut takaamaan kohtuullisen hintaisen ja yhdenvertaisen palvelun. Tukholmassa vapautuksen on arvioitu hyödyttäneen eniten isoissa kaupungeissa toimivia suuryrityksiä kun taas häviäjiksi joutuivat asiakkaat sekä pienyrittäjät. Ilman pakkoa ei yrittäjä päivystäisi hiljaisia alueita ja aikoja, mikä heikentäisi myös turvallisuutta. Elinkeinovapauden kannalta säännöstelyn purkaminen on toivottavaa, mutta täysin vapaan kilpailun varaan ei palvelua voida jättää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Emmi Wehka-aho:

EU on avannut ovia suomalaiselle yrittäjyydelle, tutkimukselle, koulutukselle ja teollisuudelle. EU rauhan ja demokratian edistäjänä on myös juurruttanut Suomen tärkeäksi osaksi kansainvälistä yhteisöä. Tavallisen suomalaisen arjessa EU:n positiivinen vaikutus on näkynyt palvelu- ja tavaravalikoiman laajentumisena, hintojen ja palkkojen vakautena sekä kansainvälisten yhteyksien ja matkustelun helpottumisena.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Emmi Wehka-aho:

Rahoitusmarkkinaverolla pyritään oikaisemaan finanssi- ja reaalitalouden välisen vääristymän aiheuttamia ongelmia. Kaikista rahoitusmarkkinoiden tapahtumista pidätettävä vero voisi hillitä finanssikriisejä. Rahoitusala kaipaa sääntelyä haitallisen keinottelun kitkemiseksi ja vero lisäisi myös tuloja sinne missä niitä kipeästi tarvitaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Emmi Wehka-aho:

Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut ratkaisevasti viime vuosina. Venäjä tavoittelee suurvalta-asemaansa järein keinoin ja Euroopan maaperällä soditaan. Nato-jäsenyyden hakemista koskevat valmistelut on aloitettava ennen kuin edessä voi olla akuutti tilanne, jossa Naton ovelle on turha kolkuttaa. Myös vaihtoehtoisia tapoja Suomen uskottavan puolustuksen järjestämiseksi on haettava aktiivisesti. Mahdollisuuksia voi olla esimerkiksi EU:n puolustusyhteistyössä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Emmi Wehka-aho:

Puolustusvoimat turvaavat Suomen alueellista koskemattomuutta pyrkien erityisesti estämään ennalta sotilaallisen voiman käytöllä uhkaaminen. Maltillinen määrärahan korotus turvaisi puolustusvoimien toimintaa muuttuneessa turvallisuustilanteessa sekä lähivuosien tärkeitä kalustohankintoja. Esimerkiksi Hornetit vanhenevat ja Venäjän ilmatilaloukkaukset korostavat tarvetta toimintakykyiseen lentokalustoon.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Emmi Wehka-aho:

Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa turvatakseen ikääntyvän väestön palvelut. Oleskeluluvan saamista tulisi helpottaa työpaikan löytäneille.Tarveharkinta myös heikentää yritysten mahdollisuuksia palkata työhön parhaiten sopiva työntekijä, jolla on esimerkiksi tehtävään sopivia ulkomaan kontakteja. Tarveharkinnan purkaminen on toteutettava huolellisesti niin, ettei se lisää työperäistä ihmiskauppaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Emmi Wehka-aho:

Sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen oli suuri voitto Suomen yhdenvertaisuuskehityksessä. Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen eivät saa rajoittaa oikeutta perheen perustamiseen. Adoptoitavan lapsen huolenpidon ja oikeuksien kannalta on myös hyvä, että molemmat häntä hoitavat vanhemmat voivat myös juridisesti toimia vanhempina riippumatta heidän sukupuolestaan. Monimuotoisten perheiden tarpeet on huomioitava lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistuksessa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Emmi Wehka-aho:

Suomella on vauraana länsimaisena hyvinvointivaltiona varaa kantaa globaalia vastuuta ja tarjota turvaa kaikkein hädänalaisimmille. Kuntien on kannettava vastuunsa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja maahan jäävien kotouttamisessa. Kunnassa sijaitseva vastaanottokeskus voi parhaimmillaan edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja kansainvälistä kanssakäymistä sekä lisätä suvaitsevaisuutta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Emmi Wehka-aho:

Koulun henkilökunnalla on oltava riittävät tiedot, taidot ja aikaa oppimisrauhan ylläpitoon. Levottomuuden taustalla on usein opettajien vaihtuvuutta, epäterveellisiä oppimisympäristöjä tai muita oppilaista riippumattomia syitä. Perheiden varhainen tukeminen sekä sosiaalitoimen ja koulujen parempi yhteistyö vähentäisi ongelmia. Opettajien havainnot lapsen oireilusta eivät välity tehokkaasti lastensuojeluun. Koulukiusaaminen on vakava ongelma ja siihen puuttumisen keinoja tulee parantaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Emmi Wehka-aho:

Perinteet muuttuvat ja vanhoista arvoista kiinni pitämällä ei luoda hyvinvointia tänä päivänä. Kansallisvaltioiden vallan heikentyminen ja globalisaatio ovat muuttaneet kodin, uskonnon ja isänmaan merkityksiä. Ihmisarvon kunnioittaminen sekä tulevien sukupolvien perinnön vaaliminen kestävän kehityksen muodossa ovat ikiaikaisia ja laajasti jaettuja arvoja, jotka muodostavat parhaan arvopohjan yhteiselle päätöksenteolle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Emmi Wehka-aho:

Palvelun käyttäjän kannalta palvelun sisältö on tärkeämpi kuin se, miten palvelut tuotetaan. Ulkoistamista on arvioitava tapauskohtaisesti. Yksityisillä yrityksillä voi olla edellytyksiä joustavampaan toimintaan. Mitä lähempänä ollaan valtion ydintoimintoja, sen huonommin voidaan ulkoistaa. On myös huomattava, että vastuun julkisesta palvelusta kantaa aina viranomainen riippumatta sen tuottajasta. Ihmisten oikeusturva palvelua koskevissa ongelmatilanteissa ei saa heikentyä ulkoistamisessa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Emmi Wehka-aho:

Palveluiden leikkaaminen johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen, jossa ongelmat kasvavat entistä kalliimmiksi korjata. Maltilliset veronkorotukset eivät johda pelättyyn julkisen talouden paisumiseen kunhan ne suunnataan rohkeisiin rakenteellisiin uudistuksiin. Järkevät korjausliikkeet edellyttävät investointeja, jotka pitkässä juoksussa maksavat itsensä takaisin. Tiukkaa talouskuria kestävämpi ratkaisu on elvytyspolitiikka, jossa valtio satsaa tulevaisuuteen julkisilla investoinneilla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Emmi Wehka-aho:

Ahkeruuden aiheuttamat tuloerot ovat hyväksyttäviä, mutta tuloeroja ei saa päästää kasvamaan liian suuriksi. Oman työn hedelmistä on voitava nauttia ja menestystä tavoitella, mutta viime vuosina huolestuttavasti kiihtynyt tuloerojen kasvu lisää yhteiskunnallisia jännitteitä ja vähentää onnellisuutta kaikissa tuloluokissa. Tuloerojen kasvu on myös OECD:n mukaan hidastanut merkittävästi länsimaiden talouskasvua. Kurssi on käännettävä eriarvoistumisesta takaisin pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Emmi Wehka-aho:

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on sirpaleinen, byrokraattinen ja tehoton. Tukiviidakkoon juuttuneet joutuvat käyttämään kohtuuttoman paljon aikaa luukulta toiselle juoksemiseen. Toimintakyvyn heikentyessä kaikki energia olisi voitava suunnata perustoimeentulon hakemisen sijasta kuntoutukseen, työnhakuun ja kouluttautumiseen, jotta poispääsy sosiaalietuuksien varassa elämisestä nopeutuisi. Sosiaaliturvajärjestelmä on päivitettävä 2000-luvulle perustulolla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Emmi Wehka-aho:

Ympäristöä ei saa alistaa elinkeinoelämän taloudellisille intresseille. Luonto on itseisarvo, ei hyödyke. On lyhytnäköistä ja itsekästä tavoitella jatkuvaa talouskasvua ympäristön kustannuksella tehden peruuttamatonta vahinkoa tuleville sukupolville. Pystymme kyllä parempaan - huomioimaan sekä ympäristön että talouden. Uusia työpaikkoja luodaan etenkin vihreän teknologian ja uusiutuvan energian aloille.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Emmi Wehka-aho:

Luonto ja ympäristöasiat on palautettava päätöksentekoon kunniapaikalle. Talous pitää aina sovittaa ympäristön asettamiin rajoihin, koska ympäristölle aiheutuvat vahingot ovat usein lopullisia eivätkä ne ole korvattavissa. Ympäristövaikutusten arviointi on erittäin tärkeää ympäristöongelmia ennaltaehkäisevää työtä ja sille on varattava riittävästi resursseja lainvalmistelussa sekä kuntien päätöksenteossa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset