KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eve Rämö, Vihreät, 120

Oma esittely

Sydän. Järki. Tahto. Olen 31 vuotias Vantaalainen, aktiivinen inhimillisyyden ja tasa-arvon puolustaja. Olen koulutukseltani sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja ja työskennellyt monipuolisesti sosiaalialalla, erityisesti lastensuojelussa, lasten, nuorten ja perheiden parissa. Empatia, toisista huolehtiminen ja oikeudenmukaisuus ovat minussa myötäsyntyisiä ominaisuuksia. Haluan puhua heidän puolestaan, joiden oma ääni ei kanna. Kampanjani pääteemoja ovat perustulo, lähiöt ja asuminen, tasa-arvo, luonto ja energia, eläinten oikeudet sekä lastensuojelu. Päätöksenteossa pidän tärkeänä sitä, että se on aidosti avointa ja demokraattista ja että siihen voi vaikuttaa. Päätöksenteko ei saa karata liian kauas käytännön tasosta. Asun Korsossa puolisoni ja kissojeni kanssa. Olen aktiivinen kotikissaharrastaja ja luonnon ystävä, joka viihtyy vapaa-ajallaan metsässä vaeltaen ja sienestäen. Eläinten ja luonnon hyvinvointi ovat minulle luovuttamattomia perusarvoja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eve Rämö:

Pitkällä tähtäimellä julkinen talous on tasapainotettava rakenteellisilla ratkaisuilla. Säästöjä tehdessä ei kannata olla lyhytnäköinen vaan panostettava toimiin jotka lisäävät talouskasvun mahdollisuuksia. On tuettava työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä. Säästöjä tehdessä ei saa vaarantaa ihmisten hyvinvointia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eve Rämö:

Verotuksen tulee olla proggressiivista: veronkorotukset tulee kompensoida pienituloisille ja verotuksen painopistettä tulee kohdentaa työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristöhaitallisen toiminnan verotukseen. Tulevaisuudessa muutetaan tuloverotusta Vihreän kokonaisverouudistuksen ja perustulomallin mukaiseksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eve Rämö:

Valtion tulee panostaa vientiä ja työllisyyttä tukeviin investointeihin - nykyaikaisiin uusiutuviin energiamuotoihin sekä energiatehokkuuden lisäämiseen. Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho voidaan vihreän energiamallin mukaisesti korvata uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eve Rämö:

Suomen tulee pyrkiä merkittävästi vähentämään kivihiilen käyttöä ja asettaa tavoitteeksi hiilineutraali tulevaisuus. Uusiutuvien energiamuotojen kehitystyötä tulee ohjata verotuksella: ympäristöystävällisten energiamuotojen verotusta tulee keventää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eve Rämö:

Julkisen sektorin rakenteissa on paljon hyvää ja usein kunnat tuottavat palvelut erittäin tehokkaasti ja edullisesti. Julkista sektoria tulee kuitenkin uudistaa ja jäykistyneitä ja byrokraattisia rakenteita purkaa. Uudistuksia tehdessä tulee huomioida jo olemassa olevat hyvät käytännöt.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eve Rämö:

Ruotsinkielen opetuksen uudistukset on tehtävä niin, ettei kielivähemmistön oikeudet vaarannu. Kielen opetuksen painopiste tulee olla enemmän käytännön kielitaidossa kuin teoriaopetuksessa. Mielestäni opetuksen tulisi olla sellaista, että se mahdollistaisi nykyistä enemmän kielten opiskelua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eve Rämö:

Uskon enemmän porkkanaan kuin keppiin, palkitsemiseen rankaisemisen sijaan. Usein työttömyyden taustalla on muutakin kuin haluttomuus työntekoon. Työpaikkaa haluamaton työntekijä ei ole työntekijän eikä työnantajan etu. TE-keskusten palveluita tulisi kehittää yhä enemmän siihen suuntaan, että motivoituneet työntekijät löytäisivät työtä ja yksinkertaistaa prosessia. Nyt TE-keskuksissa odotusajat esim. kielikoulutuksiin ovat pitkät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eve Rämö:

Uskon että veroja maksamalla suomalainen ostaa itselleen tietyt peruspalvelut. Laadukas vanhustenhoito kuuluu mielestäni luovuttamattomiin peruspalveluihin jotka tulee kustantaa verovaroin. Mikään nytkään ei estä käyttämästä omia varoja mikäli haluaa yksityistä palvelua. Myös julkisen vanhustenhoidon laatu tulee taata: lakiin on määriteltävä hoitajamitoitus viipymättä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eve Rämö:

Rajoituksilla ei hoideta syitä vaan koetetaan rajoittaa seurauksia. Lukuisista rajoituksista huolimatta alkoholinkulutus ei ole lähtenyt laskuun. Samaan aikaan matkailijoiden maahantuoman alkoholin osuus kasvaa jatkuvasti. Vapauttamalla aukioloaikoja ja sallimalla helpottaisimme ravintolayrittäjien toimintaa. Pienpanimoden tulisi voida vapaati myydä tuotteitaan tuotantotilojen yhteydessä olevista myymälöistä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eve Rämö:

Mikä on kunnan tarkoitus? Mielestäni kuntien määrä tai oikeus olemassaoloon ei ole itsetarkoitus. Tarkoituksenmukaista on, että kunta tuottaa palvelut ja rakenteet kuntalaisille niin, että lakisääteiset palvelut toteutuvat ja hallinto toimii. Jos kunnan tarkoitus ei toteudu niin mielestäni silloin tulee harkita muita ratkaisuja, esimerkiksi kuntaliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eve Rämö:

On kaikkien etu että noudatetaan yhdessä sovittuja kokonaisratkaisuja. Työpaikat tulee luoda muin keinoin kuin palkkoja pienentämällä. Yrittäjiä tulee kannustaa työntekijöiden palkkaamiseen verohelpotuksin. Erityisesti tulee tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Vanhempainvapaiden kustannukset tulee siirtää kokonaisuudessaan KELAn maksettavaksi jotta kustannukset jakautuisivat tasaisesti eivätkä rasittaisi kohtuuttomasti yksittäisiä yrittäjiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eve Rämö:

Jokaisella tulee olla vapaus valita asuinpaikkansa. On kohdattava se tosiasia että tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa tehokkaammat palvelut ja liikkumiset. Elävä maaseutu on myös tärkeää. Myös harvaan asutuilla seuduilla täytyy olla julkista liikennettä liikkumiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eve Rämö:

Lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että järjestämisvastuu on viidella SOTE-alueella ja tuotantovastuu kuntayhtymillä. Kuntayhtymä voi tuottaa palvelut itse, ostaa ne tai antaa palveluseteleitä. Yksityisten palveluntuottajien asema ei muutu nykytilanteeseen nähden.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eve Rämö:

Kunnat tulevat olemaan itse mukana päättämässä palveluiden tuottamissa osana kuntayhtymien hallintoa. Riskinä kuitenkin on se, että erityisesti pienempien kuntien ääni hukkuu isojen alle. Toinen riski on päätäntävallan karkaaminen liian kauas ruohonjuuritasosta. Uudistuksessa on myös huomioitava jo olemassa olevat hyvät, tehokkaat ja edulliset ratkaisut ja toimintamallit.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eve Rämö:

Taksiliikenteen voisi vapauttaa kilpailulle suurimmissa kasvukeskuksissa. Maaseudulla kilpailulle on harvoin edellytyksiä. Nykyinen käytöntä on kuitenkin toimiva, ennen uudistuksia tulee tarkasti miettiä hyvät ja huonot puolet ja mitä uudistuksessa haetaan. Nykyinen systeemi takaa laadun, turvallisuuden ja hintakaton.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eve Rämö:

Euro poistaa valuuttariskejä ja siksi parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden tauloudelliseen tilaan tulee kuitenkin jatkossa kiinnittää merkittävästi nykyistä enemmän huomiota. Julkisessa keskustelussa nostetaan enemmän esille yhteisvaluutan heikkouksia kuin hyötyjä. Eu politiikassa, toiminnassa ja päätöksissä paljon jää kulisseihin eikä kansalaisella ole tarkkaa tietoa hyödyistä ja haitoista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eve Rämö:

Jotta globaali oikeudenmukaisuus toteutuisi on muutettava kansainvälisen talouden rakenteita. Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat parempaa säätelyä ja läpinäkyvyyttä. Suomen tulee kannattaa esitettyjä veroja rahoitussektorille ja toimia aktiivisesti kansainvälisen transaktioveron edistämiseksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eve Rämö:

Vihreät eivät kannata nykytilanteessa liittymistä NATOon. Mikäli tilanne muuttuu olennaisesti, tulee asiasta järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eve Rämö:

Suomen puolustus tulee pohtia kokonaisuutena. Puolustusvoimien organisaatiota tulee kehittää tehokkaampaan suuntaan. Lähitulevaisuudessa puolustusvoimien kalustoa on uusittava mikäli haluemme säilyttää nykytason puolustuksessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eve Rämö:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta. En näe syytä rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa. Maahanmuuttopolitiikassa on tulee eritellä maahantulon perusteet eikä niputtaa kaikkea maahanmuuttoa samaan kategoriaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eve Rämö:

Nyt jos koskaan on aika korjata tämä epätasa-arvo lakipykälistä. Rakkaus eikä vanhemmuus katso sukupuolta. Myös isyyslakia on uudistettava ja transseksuaalien ja vammaisten pakkosterilointi lopetettava.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eve Rämö:

Tottakai. Johonkin on kaikki sijoitettava NIMBY-ajattelu (ei minun takapihalleni) on loputtava. Etenkin tiiviisti asutuissa kasvukeskuksissa on siedettävä elämän, asumisen ja ihmisten monimuotoisuus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eve Rämö:

Koulut ja opiskelu muuttuvat koko ajan ja niin oppilaat kuin opettajatkin ovat jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Opettajille on taattava riittävät valmiudet ja koulutus erilaisten oppijoiden ja oppilaiden kohtaamiseen. Oppilasmateria on yhtä moninaista kuin on ihmesten kirjokin. Opettajilla ja kouluilla on suuri haaste löytää oikeat ja riittävät tukimuodot oppilaille. Näitä haasteita ei voiteta kurilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eve Rämö:

Arvojen itseoikeutus ei pidä olla niiden perinteisyydessä vaan arvoissa itsessään. Arvot pitää arvottaa niiden sisällön mukaan. Arvoina koti on hyvä - jokaisella meillä pitäisi olla koti. Asunnottomuuteen tulee löytää ratkaisu. Suomessa tulee toteutua positiivinen uskonnonvapaus: jokainen saa uskoa tai olla uskomatta miten haluaa ja se saa näkyä. Se että oma vakaumus näkyy on rikkaus. Suomalaisina meidän täytyy luottaa isänmaamme perinteisiin ja hyvyyteen siinä mitä vanhempamme ovat rakentaneet.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eve Rämö:

Tärkeämpää kuin yksityistäminen tulee olla hinta ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Joillain aloilla ulkoistaminen on tuonut säästöjä ja laatua ja toisaalla kasvattanut julkisen sektorin menoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eve Rämö:

Huonoina aikoina on satsattava tulevaisuuteen ja pitää julkisen sektorin toiminta aktiivisena. Julkisista palveluista ei voida loputtomiin säästää höyläten ilman että palvelut kärsivät merkittävästi. Suuret säästöt tulee tehdä rakenteellisilla muutoksilla ja satsaamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eve Rämö:

Verotuksen tulee olla proggressiivista: veronkorotukset tulee kompensoida pienituloisille ja verotuksen painopistettä tulee kohdentaa työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristöhaitallisen toiminnan verotukseen. Tulevaisuudessa muutetaan tuloverotusta Vihreän kokonaisverouudistuksen ja perustulomallin mukaiseksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eve Rämö:

Sosiaalietuuksien kuluvaa summaa voidaan hillitä tehokkaalla ennaltaehkäisevällä työllä. Seuraavalla vaalikaudella tulee voida kokeilla Vihreän perustulomallin mukaista perusturvan- ja tuloverotuksen kokonaisuudistusta. Malli voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Mallilla uudistetaan kaikille minimitoimeentulo ja yksinkertaistetaan byrokratiaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eve Rämö:

Emme voi jatkuvasti elää maapallon kustannuksella. Ympäristön tuhoaminen on oman elinympäristömme tuhoamista. Ympäristön arvo täytyy tiedostaa sillä usein se on korvaamaton.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eve Rämö:

Kyllä. Päätöksenteossa on huomioitava vaikutukset ympäristöön ja näin ollen tulevaisuuteen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset