KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mari Nevalainen, Vihreät, 115

Oma esittely

Olen monipuolisesti ammattitaitoinen, aktiivinen ja aikaansaava järkivihreä yrittäjä-äiti Espoosta. Olen kaupunginvaltuutettu, Osallistuva Espoo -ryhmän vpj., kaupunginhallituksen varajäsen ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsene. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja tiedottaja (MTi). Olen suorittanut myös matkailuoppaan ammattitutkinnon sekä virallisen kääntäjän tutkinnon ja lukuisia ryhmäliikunnanohjaajan koulutuksia. Viimeiset 10 vuotta olen työllistänyt itseni yrittäjänä. Vapaa-aikani kuluu liikunnanohjaajana sekä järjestö- ja vapaaehtoistyössä mm. mm. Lyömättömän Linjan ja Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen jäsenenä. Minulle keskeisiä ja tiukasti puolustamiani sydämenasioita ovat erityisesti: Kaikkien lasten ja nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen, harrastuksiin ja hyvinvointiin. Terveyden ja sairaanhoidon tasa-arvo. Arvokas ikääntyminen ja turvallinen vanhuus. Eläinten hyvinvointi. Työ ja yrittäjyys. Avoin päätöksenteko ja reilu talous.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mari Nevalainen:

Taloustilanne on tiukka, mutta tarvittavat muutokset on tehtävä kestävästi huolehtien, ettei harkitsemattomilla säästötoimenpiteillä aiheuteta inhimillistä kärsimystä, eriarvoisuuden lisääntymistä eikä tulevaisuudessa lankeavaa monin verroin kalliimpaa laskua. Kestävin ja reiluin tapa tasapainottaa julkista taloutta on panostaa työllisyyteen, työssä jaksamiseen ja yrittäjyyden epäkohtien poistamiseen sekä terveyserojen kaventamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mari Nevalainen:

Työnteon pitäisi aina olla kannattavaa, yritteliäisyydestä ja ahkeruudesta tulee palkita. Verotuksella ei saa tappaa motivaatiota ahkeroida ja edetä uralla. Verotuloja kuitenkin tarvitaan hyvinvointivaltion ylläpitämiseen. Verotuksen painopiste tulee siirtää työn ja yrittämisen verotuksesta vahingollisen ja ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen sekä pääomatuloihin. Monet suurituloisimmat saavat tulonsa kevyemmin verotettuna osinkotulona.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mari Nevalainen:

Ydinvoiman sijaan pitää panostaa uusien energiamuotojen kehittämiseen sekä energiansäästötoimenpiteisiin. Niin kauan kuin ydinvoima on ratkaisu, ei välttämättä ole motivaatiota panostaa riittävästi uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. Ydinvoiman vaihtoehtojen markkinat kehittyvät maailmalla kovaa vauhtia ja olemalla kehityksen eturintamassa Suomen talous voi hyötyä todella merkittävästi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mari Nevalainen:

Tavoite on äärettömän kunnianhimoinen. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on kuitenkin tehtävä kaikki mahdollinen. Fossiilisten energialähteiden, hiilen ja maakaasun, käyttö on saatava minimiin. Tilalle tarvitaan kotimaista, uusiutuvaa energiaa, kuten metsähaketta ja tuulivoimaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mari Nevalainen:

Julkinen sektori ei ole liian iso, mutta se toimii osittain tehottomasti. Rohkeilla rakenteellisilla uudistuksilla julkinen sektori saadaan lisäämään hyvinvointia: tuottamaan tehokkaita ja laadukkaita palveluja, palvelemaan elinkeinoelämän kasvua ja parantamaan työllisyyttä. Kurjistamisen sijaan tarvitsemme panostuksia ennaltaehkäisyyn, korjauksiin ja tehokkuuteen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mari Nevalainen:

Kannatan ruotsin opiskelua lämpimästi, mutta valinnaisena kuten kaikkia muitakin kieliä. Ruotsin kielen taito voi olla myöhemmin työelämässä tai opiskeluissa tärkeä, mutta sama pätee myös muihin kieliin, alasta, aiheesta ja asuinpaikasta riippuen. Valinnaisuuden lisääntyessä oppilaita on autettava tekemään harkittuja valintoja, joista on heille tulevaisuudessa hyötyä. Pakkoruotsi ei ole tehokas tapa huolehtia kielivähemmistön palveluista omalla äidinkielellä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mari Nevalainen:

Yhteiskunnallisena perustilanteena on pidettävä sitä, että terve aikuinen hankkii itselleen ja perheelleen toimeentulon työllä. Toimeentulon hankkiminen työllä ja toisaalta sosiaaliturvalla hankittu toimeentulo eivät saa aiheuttaa tilannetta, jossa eläminen tukien varassa on työntekoa kannattavampaa. Ihmisiä ei kuitenkaan pidä nöyryyttää eikä pakottaa ottamaan vastaan esim. täysin koulutustaan vastaamatonta työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mari Nevalainen:

Verovaroin on turvattava kaikille hyvät peruspalvelut, hyvä hoiva ja hoito. Kun vanhusten määrä ja hoidon tarve kasvavat huomattavasti nopeammin kuin veronmaksajien on yhä vaikeampaa taata hyvä hoito kaikille. Kertynyttä omaisuutta voidaan käyttää palvelujen ostoon, joskin linjanvedot ovat vaikeita. Tärkeää on miettiä, miten kustannuksia voidaan hillitä heikentämättä hoivaa, esim. uutta teknologiaa käyttämällä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mari Nevalainen:

Olennaista on palvelujen turvaaminen. Kuntaliitokset ovat perusteltuja, kun kunta yksinään ei pysty tarjoamaan asukkailleen laadukkaita palveluja kohtuullisin kustannuksin. Pakkokeinoja en periaatteessa kannata. Kotikuntani Espoo on elävä ja elinvoimainen kaupunki, joka on naapureihinsa verrattuna hoitanut taloutensa hyvin, eikä mitenkään hyötyisi liitoksesta Helsinkiin. Pakkoliitospuheiden sijaan on keskityttävä kuntarajat ylittävän toimivan yhteistyön ja lähidemokratian kehittämiseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mari Nevalainen:

Paikallinen sopiminen edellyttää tasa-arvoisia neuvotteluja ja toimivaa luottamusmiesjärjestelmää. Varovaisin askelin voidaan edetä tähän suuntaan. Keskitettyjen sopimusten etu on vero- ja palkkapolitiikan yhdistäminen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi sekä työrauhan takaaminen. Keskitetyt sopimukset eivät kuitenkaan ota huomioon toimialojen tai yritysten tuottavuuseroja ja muita erityistekijöitä, mikä on johtanut työpaikkojen häviämiseen heikomman tuottavuuskehityksen aloilla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mari Nevalainen:

Kun terveyspalvelut tuotetaan kunnan omana toimintana voidaan niiden laatua valvoa paremmin. Monipuolisten, kattavien palvelujen turvaaminen voi olla tehokkainta yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa ja palvelusetelit voivat olla turvaamassa hoitoon pääsyä. Kilpailuttaminen ja palvelujen ostaminen yksityisiltä vaatii kuitenkin tarkkaa laadunvalvontaa ja osaamista. En halua, että palveluja ostetaan suurilta monikansallisilta yrityksiltä, joiden voitot valuvat veroparatiiseihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mari Nevalainen:

Ehdotus on ristiriidassa sote -lakiesityksen kanssa, sillä rakenteita uudistavassa esityksen mukaan sote-palveluiden järjestäminen on viidellä sote-alueella, jotka myöntävät sote-palveluiden tuotantovastuun kuntayhtymille, ei yksittäisille kunnille. Kunnat toimivat kuitenkin osana kuntayhtymiä ja voivat olla näin vaikuttamassa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mari Nevalainen:

Kannatan periaatteessa, erityisesti suurissa kaupungeissa. Täysi vapauttaminen markkinoiden vietäväksi voisi kuitenkin johtaa siihen, että kaikki haluavat ajaa rahakkaimmat keikat, ja pienillä paikkakunnilla hinnat nousisivat ja palvelua olisi vaikeampi saada. Säätelyä ja valvontaa voi puolustaa sillä, että pitävät hinnat kurissa ja palvelun turvallisena. Ruotsin kokemuksista voidaan ottaa oppia ja kokeilla harkiten ja tuloksia seuraten.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mari Nevalainen:

Tarvitsemme vahvaa, demokraattista Euroopan unionia puolustamaan hyvinvointia, tasa-arvoa, ympäristöä ja reilua taloutta. EU:n kautta pystytään tehokkaimmin vastamaan ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. EU:n on otettava pankit ja sijoitusrahastot on valvontaan ja säänneltäviksi ja suljettava veroparatiisit. Sen sijaan tarvitsemme vähemmän EU:n puuttumista asioihin, joista päättäminen sopii paremmin kansalliselle tai paikalliselle tasolle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mari Nevalainen:

Erilaisten arvopapereiden kaupankäynnistä perittävä vero on teoriassa hyvä ajatus. Käytännössä on kuitenkin paljon ongelmia. Miten ja keneltä vero peritään ja mihin mahaan? Kun moni EU: maa on ilmoittanut, ettei ota veroa käyttöön, arvopaperikauppa ja pääomat voivat siirtyä valtioihin, joissa veroa ei ole. Vero olisi reilu ja toimiva vain, jos se otettaisiin käyttöön koko EU:n alueella. Kun näin ei ole, vero voisi merkitä Suomelle työpaikkojen vähennyksiä ja pörssikaupan supistumista.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mari Nevalainen:

Nato jäsenyys ja turvallisuustakuut vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja puolustuskykyä muuttuneessa maailmassa. Meidän pitää olla avoimia muuttuville tilanteille, mahdollisuuksille ja uhille. Tärkeintä on, että koemme olomme turvalliseksi ja voimme mahdollisuuksien mukaan auttaa myös muita elämään turvassa. Suomessa on ymmärrettävästi vahva sotilaallisen liittoutumattomuuden ja itsenäisen puolustuskyvyn ihanne, eikä päätöstä pidä tehdä ilman kansan tukea. Jos kansa on valmis - kyllä NATOlle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mari Nevalainen:

Itsenäisellä Suomella on oltava itsenäinen ja uskottava puolustuskyky ja asevoimat. Taloudellisesti haastavassa tilanteessa myös puolustusmenoja joudutaan tarkastelemaan. Nykyistä laajempi kansainvälinen yhteistyö turvallisuuskysymyksissä on järkevää. Myös valikoivan asevelvollisuuden tai palkka-armeijan mahdollisuutta pitäisi miettiä. Palkka-armeija mahdollistaisi tehokkaamman ja tarkoituksenmukaisemman rekrytoinnin sekä koulutusaikojen eriyttämisen tehtävänkuvasta riippuen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mari Nevalainen:

Onnistuneella maahanmuuttopolitiikalla voidaan tasapainottaa väestökehitystä, parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Jo maassa olevien maahanmuuttajien osaamista pitää hyödyntää paremmin. Nyt monet hyvän työkyvyn ja ammattitaidon omaavat maahanmuuttajat jäävät työelämän ulkopuolelle, tai sijoittuvat taitojaan/koulutustaan vastaamattomiin tehtäviin. Kotoutumisesta on huolehdittava. Suomeen ei saa muodostua marginalisoituneen ja hyväksikäytetyn vierastyövoiman kulttuuria.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mari Nevalainen:

Ihmisillä tulee olla tasavertaiset oikeudet sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta. Tasa-arvo ja samojen oikeuksien myöntäminen kaikille kansalaisille eivät ole uhka muille ihmisille, tai yhteiskunnalle. Lasten etu on kasvaa rakastavassa kodissa, vanhempien sukupuolella ei ole merkitystä. Avioliitto juridisena käsitteenä on syytä pitää erillään kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien asioista. Ev.lut. kirkko, samoin kuin muut uskonnolliset yhdyskunnat tekevät omat ratkaisunsa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mari Nevalainen:

Kotikaupungissani Espoossa toimii ilman huoltajaa saapuneiden oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajalasten ja -nuorten ryhmä- ja perheryhmäkoti. Ryhmäkodin tavoitteena on kotouttaa lapset uuteen kotimaahansa. Tämä on tärkeää toimintaa, josta on pidettävä kiinni, niin kauan kuin tarvetta on. On tärkeää, että maahanmuuttajat kotoutuvat, oppivat kielen ja sopeutuvat uuteen kotimaahansa. Kotoutuminen ja kielitaito ovat avain yhteiskuntaan, koulutukseen ja työllistymiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mari Nevalainen:

Tehdyistä tahallisista hölmöilyistä tulee seurata sopiva rangaistus, jotta lapset oppivat teoillaan olevan myös seurauksia. Kuria enemmän kouluihin tarvitaan kuitenkin lisää koulunkäyntiavustajia, terveydenhoitajia, varhaista puuttumista mielenterveydenongelmiin jne. Luokkakoot on pidettävä riittävän pieninä. Varhaisella puuttumisella, tuella ja hoidolla saadaan parempia tuloksia kuin vanhanaikaisilla keinoilla kurilla, rangaistuksilla, nöyryytyksellä ja syrjäyttämisellä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mari Nevalainen:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat ihan hyviä arvoja. Politiikka ja uskonto tulee kuitenkin pitää erillään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mari Nevalainen:

Oleellista on taata kuntalaisten tasa-arvo ja laadukkaat ,helposti saatavilla olevat sekä tehokkaasti ja taloudellisesti toteutetut palvelut. Erityisesti terveyspalvelujen ulkoistaminen on vaarallista. Laadun valvonta on vaikeaa. Yksityiset palveluntarjoajat toimivat liiketoiminnan lakien mukaan - tavoitellen mahdollisimman suurta voittoa. Kun kunnan omat palvelut (ja työntekijät) on kerran ajettu alas, ei niitä olekaan helppoa palauttaa ja kunta on yksityisen palveluntuottajan armoilla...

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mari Nevalainen:

Tuskin kukaan rakastaa veroja, sen sijaan meistä moni haluaa taata laadukkaat tasa-arvoiset palvelut. Mieluummin maltillinen veronkorotus kuin rajuja leikkauksia ja kurjistuksia ihmisten palveluihin ja hyvinvointiin. Lyhytnäköisillä säästöillä luodaan pahoinvointia, eriarvoisuutta ja tulevaisuudessa kasaantuvia kustannuksia. Verotuksen painopistettä tulee siirtää työn, yrittämisen ja työllistämisen verotuksesta kulutuksen ja ympäristöä tuhoavan toiminnan verotukseen sekä pääomatuloihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mari Nevalainen:

Työnteon pitäisi aina olla kannattavaa, yritteliäisyydestä ja ahkeruudesta tulee palkita. Ihmisillä pitää myös olla mahdollisuus vaurastua työnteollaan ja yritteliäisyydellään. Suuret tulot eivät kuitenkaan automaattisesti kerro ahkeruudesta ja lahjakkuudesta. Moni saa taitoihinsa ja tekoihinsa nähden kohtuuttoman suurta tuloa - ja päinvastoin. Hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä. Tavoitteena pitää olla, että ihmisten kokema hyvinvointi aidosti paranee.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mari Nevalainen:

Apua tarvitsevien on sitä aina saatava, mutta tukien käyttöön ja toimettomuuteen yllyttävät rakenteet on korvattava työntekoon, ahkeruuteen ja yrittämiseen kannustavilla valtiovallan toimilla. Järkevällä sosiaalietuuspolitiikalla on päästävä eroon kannustinloukuista, joissa eläminen tukien varassa on työntekoa kannattavampaa, eivätkä kannusta työntekoon ja itsenäiseen toimeentulon parantamiseen. Perustulo tekisi työnteosta aina kannattavaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mari Nevalainen:

Suomi voi olla edelläkävijä ympäristöystävällisen teknologian käyttöönotossa ja tehdä tästä itselleen kilpailuvaltin kansainvälisillä markkinoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset