KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jaana Wessman, Vasemmistoliitto, 189

Oma esittely

Olen lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri, Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen sekä sen yksilöasiain jaoston puheenjohtajana. Tärkeimmät vaaliteemani ovat perustulo, ilmastonmuutoksen torjunta ja talouspolitiikan suunnanmuutos säästökurista elvytykseen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jaana Wessman:

Leikkausten sijaan tarvitaan useiden miljardien julkisia lisäpanostuksia. Investoimalla julkiseen infrastruktuuriin lisätään kansalaisten ostovoimaa ja synnytetään uusia yrityksiä, mitä kautta talous lähtee nousuun. Valtiontaloutta ei voi johtaa kuten kotitaloutta, koska valtion velka ei toimi samalla tavoin kuin yksityisen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jaana Wessman:

Hyvin ansaitsevien palkkaverotus lisää julkisia varoja ja pienentää tuloeroja. Pienet tuloerot lisäävät yhteiskunnan vakautta ja oikeudenmukaisuutta. Tuloerojen kasvu vähentää talouskasvua vaurauden kasautuessa harvoille ja poistuessa kierrosta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jaana Wessman:

Mieluummin ydinvoimaa kuin fossiilisia polttoaineita, mutta joka tapauksessa tärkeintä on investoida uusiutuvan energian kehittämiseen. Mikäli ydinvoimaa päädytään hankkimaan, tulee sen kotimaisuusastetta nostaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jaana Wessman:

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tulevan vaalikauden tärkein tehtävä. Jos ilmastonmuutoksen torjunta ei onnistu, kaikki muut poliittiset päätökset ovat melko yhdentekeviä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jaana Wessman:

Suomen julkinen sektori ei ole juurikaan kasvanut viime vuosikymmeninä. Ongelma on yksityisen sektorin heikentyminen. On tehtävä julkisia investointeja talouskasvun tukemiseksi. Julkinen ja yksityinen sektori eivät ole tässä tässä asiassa kilpailijoita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jaana Wessman:

Asia ei ole seuraavalla vaalikaudella eduskunnan tärkeimpien asioiden joukossa eikä minulle henkilökohtaisesti merkittävä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jaana Wessman:

Nykyiset velvoitteet ovat täysin riittäviä. Ennemmin nykyistä tulkintatapaa pitäisi järkeistää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jaana Wessman:

Jos ihmisellä on huomattavaa varallisuutta, hänen tulee lähtökohtaisesti kustantaa oma asumisensa, eikä henkilön ikä sinänsä vaikuta siihen. Julkisin varoin on kuitenkin taattava kaikille hoivapalveluja tarvitseville inhimilliset olosuhteet.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jaana Wessman:

Asia ei mielestäni ole kovinkaan tärkeä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jaana Wessman:

On tärkeää taata kaikille kansalaisille toimivat palvelut ja lähidemokratian toteutuminen mahdollisimman kevyillä hallintorakenteilla. Nykyinen kuntarakenne ei tähän pysty. Kuntien määrän vähentäminen ei sinänsä ole tärkeää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jaana Wessman:

Pienet palkat eivät luo työpaikkoja, vaan siirtävät varallisuutta yhtiöille ja niiden omistajille. Palkalla täytyy kyetä elämään. Riittämätön toimeentulo palkasta johtaa työssäkäyvien köyhien luokan syntymiseen ja toimeentulotukikustannusten kasvuun.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jaana Wessman:

Verovaroja ei tarvitse erikseen käyttää maaseudun asuttamiseen, mutta toisaalta palveluja tarpeettomasti leikkaamalla ei myöskään pidä ajaa ihmisiä pois nykyisiltä kotiseuduiltaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jaana Wessman:

Julkiset palvelut tulee pääsääntöisesti rahoittaa ja tuottaa julkisesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jaana Wessman:

On tärkeää, että julkisissa palveluissa rahoitus- ja päätösvastuu ovat samalla tasolla. Ei saa syntyä tilannetta, jossa palvelujen tuottamisesta päättää taho, joka ei ole budjettivastuussa kustannuksista. Yleisesti olisi luotava järjestelmä, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan ns. yksikanavaisesti, kaikille kansalaisille samassa budjetissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jaana Wessman:

Taksiliikenne on osa julkista liikennettä. Suomessa taksiliikenne on turvallista ja hinnat on säädetty sellaisiksi, että taksinkuljettajien on mahdollista saada työstään asiallinen korvaus. Maissa, joissa taksiliikennettä ei säädellä, on huijareista muodostunut suuri ongelma. Taksilupien myöntämiskäytännöissä on kuitenkin huomattavasti kehitettävää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jaana Wessman:

Rahoitusmarkkinat käyvät ylikierroksilla ja epäyhtenäiset verotuskäytännöt mahdollistavat veronkierron. Rahoitusmarkkinavero on yksi keino rakentaa oikeudenmukaisempaa kansainvälistä järjestelmää. Sen lisäksi on kansainvälisin sopimuksin säädettävä mm. yritysten maakohtaisesta kirjanpidosta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jaana Wessman:

Riippumatta ulkopoliittisesta tilanteesta ei Suomen pidä ryhtyä sotilaalliseen yhteistyöhön rauhanaikanakin kidustukeinoja käyttäneiden valtioiden kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jaana Wessman:

Nykyinen rahoitustaso on riittävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jaana Wessman:

Jos henkilö saa Suomesta töitä ja Suomen työehtosopimuksia noudatetaan, tervetuloa töihin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jaana Wessman:

Tämä on nykymaailmassa itsestäänselvä ihmisoikeuskysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jaana Wessman:

Tutkimusten mukaan käytöshäiriöiden paras hoitokeino on positiivinen ja kannustava kasvatus, eikä käytöshäiriöiden esiintymistä voida vähentää normaalia kuria tiukentamalla. Kouluille on saatava lisää resursseja, jotta oppilaiden yksilöllinen opetus on mahdollista, eikä oppimisen, käyttäytymisen tai motivaation ongelmien ratkaiseminen jää yhden ylityöllistetyn opettajan tehtäväksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jaana Wessman:

Politiikan arvopohjan pitää perustua myötätunnolle, tasa-arvolle, vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jaana Wessman:

Julkiset palvelut tulee pääsääntöisesti rahoittaa ja tuottaa julkisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jaana Wessman:

Julkisten palvelujen ja sosiaalietuuksien leikkaaminen johtaa kansalaisten ostovoiman alenemiseen, mikä heikentää taloutta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jaana Wessman:

Ahkeruuden ja lahjakkuuden palkaksi riittää kohtuullinen lisätoimeentulo.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jaana Wessman:

Perustulo mahdollistaisi yksinkertaisemman ja joustavamman toimeentulon kustannusneutraalisti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jaana Wessman:

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tulevan vaalikauden tärkein tehtävä. Jos ilmastonmuutoksen torjunta ei onnistu, kaikki muut poliittiset päätökset ovat melko yhdentekeviä. Asiat voidaan järjestää niin, että talouskasvu ja ilmastonmuutoksen torjunta eivät ole ristiriidassa. Clean tech -kehitys on myös keino myös keino luoda talouskasvua.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jaana Wessman:

Järjen rajoissa näin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset