KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuija Sundberg, Kokoomus, 321

Oma esittely

Varatuomari, puolustusvoimien asessori (lakiasiainjohtaja), Vihdin kunnanhallituksen puheenjohtaja, HUS Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan pj, perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta. Ylil. (res.)

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuija Sundberg:

Suomen on huolehdittava luottoluokituksestaan. Talouden tasapainottamiseksi tarvitsemme julkisen sektorin toimintojen tehostamista. Työnteosta on tehtävä kannattavampaa kuin etuuksien varassa eläminen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuija Sundberg:

Kokonaisveroaste on kaikissa tuloluokissa jo nyt liian korkea. Työn verottaminen leikkaa kuluttajien ostovoimaa ja heikentää kansallista kilpailukykyä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuija Sundberg:

Jo tehtyjen päätöksien lisäksi ei välittömästi. Toki energiaomavaraisuuden kasvattaminen on kansallisen huoltovarmuuden kannalta hyvä asia. Jos lisäydinvoimaa tarvitaan, sitä rakentamaan ei pidä valita venäläisomisteisia yhtiöitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuija Sundberg:

Ei kokonaan. On hyvä, että Suomella on vaihtoehtoisia energianlähteitä, vaikka bioenergian osuutta voitaisiinkin lisätä fossiilisten polttoaineiden kustannuksella.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuija Sundberg:

Kyllä. Tiettyjä tehtäviä, kuten maanpuolustuksen, turvallisuuden ja lainkäytön tehtäviä voi hoitaa vain viranomainen, mutta monilla hallinnonaloilla löytyy edelleen tehtäviä, joita voisi hoitaa yksityisen sektorin kumppani. Kansantaloutemme kantokyky ei kestä nykyisen kokoista julkista sektoria. Erityisesti kuntien tehtäviä tulisi karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuija Sundberg:

Suomi on kaksikielinen, ja kulttuuriimme kuuluu paljon yhteistä Ruotsin kanssa. Kaikki kielitaito (mukaan lukien ruotsin kielen taito) on hyödyllistä. Tulevaisuudessa pohjoismainen yhteistyö syvenee edelleen monilla aloilla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuija Sundberg:

Lähtökohtaisesti on sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta pitkän päälle parempi, että ihminen tekee työtä. Vaikka työ ei esim. täysin vastaisi koulutusta, helpottaa mikä tahansa lyhytkestoinenkin työ myös vakituisen ja koulutusta vastaavan työn saamista. Sosiaalitukien varassa elämistä pitäisi pyrkiä vähentämään esim tällä tavalla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuija Sundberg:

Ihmisellä on oltava vanhanakin valinnanvapaus ja oikeus päättää omaisuudestaan ja siitä, käyttääkö hän varallisuuttaan joihinkin palveluihin vai ei. Vanhuksilla täytyy olla oikeus asua omassa kodissaan niin pitkään kuin he haluavat, eikä kaikkia saa pakottaa hoivapalveluiden piiriin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuija Sundberg:

Kyllä, nykyinen alkoholilainsäädäntö Suomessa ei ole kaikilta osin toimiva. Sitä pitäisi uudistaa tavalla, jossa kuunnellaan myös alan yrittäjiä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuija Sundberg:

Asukkaille tärkeintä on arjen sujuvuus, ei kuntarajat. Sellaiset kunnat, joiden talous kriisiytyy, eivät palvele enää asukkaitaan. Kuntia pitäisi yhdistää esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa yhdistäminen johtaisi palveluiden järkeistämiseen ja veronkorotuspaineiden vähenemiseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuija Sundberg:

Tällaista voitaisiin ainakin kokeilla, usein järjestely olisi kaikkien osapuolten toiveissa. Tärkeintä olisi saada Suomeen lisää työpaikkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuija Sundberg:

On hyvä, jos koko Suomi pysyy asuttuna nykyisellä tasolla, mutta veronmaksajien rasitusta ei saa lisätä keinotekoisilla tukirahoilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuija Sundberg:

Kyllä, on olemassa useita esimerkkejä tilanteista, joissa yksityinen sektori onnistuu tuottamaan saman palvelun taloudellisemmin. Tämä myös loisi yksityisen sektorin työpaikkoja ja tervettä kilpailua, joka puolestaan synnyttäisi innovaatioita ja uutta palvelutarjontaa ja -kysyntää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuija Sundberg:

Kuntien budjetista hyvin iso osa muodostuu sote-sektorilta. Suurten ja keskisuurten kuntien osalta edellytykset palvelutuotantoon ovat realistisesti olemassa. Aivan pienimpien kuntien on järkevää ostaa palvelut jonkun toisen tuottamina.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuija Sundberg:

Vapaa kilpailu tuottaa yleensä kuluttajan ja kansantalouden kannalta parhaan tuloksen. Turhaa sääntelyä on karsittava. Lupamekanismi täytyy säilyttää siltä osin, että voidaan varmistaa taksiyrittäjien luotettavuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuija Sundberg:

Suomi kuuluu läntisten demokratioiden joukkoon. Suomen vaikutusmahdollisuudet Euroopan tilanteeseen ja kehitykseen ovat paremmat EU:ssa kuin sen ulkopuolella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuija Sundberg:

Vero nostaisi rahoituksen välityksen kustannuksia ja vaikeuttaisi liiketoimintaa ja tervettä kilpailua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuija Sundberg:

Suurin osa EU-maista kuuluu NATOon ja Suomella on jo nyt paljon yhteistyötä NATO-maiden kanssa. Jäsenyysprosessi on aikaa vievä, joten valmistelu olisi syytä aloittaa ajoissa. Hakemisen valmistelua tärkeämpää on kuitenkin huolehtia Suomen kansallisen puolustuksen resursseista, joita on lisättävä, niin että uskottava kansallinen puolustuskyky säilyy myös pitkällä aikavälillä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuija Sundberg:

Suomen on kaikissa tilanteissa vastattava omasta puolustuksestaan. Tämä tarkoittaa merkittäviä materiaalihankintoja kaikille puolustushaaroille. Vanheneva kalusto on korvattava ajoissa uudella. Tarvitaan riittävää uudenaikaisesti varustettua reservin sodan ajan vahvuutta, kertausharjoitusmäärien kasvattamista ja hyödyllisen kansainvälisen yhteistyön hakemista muiden pohjoismaiden kanssa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuija Sundberg:

Joillakin aloilla on odotettavissa työvoimapula. Työperäinen maahanmuutto on lähtökohtaisesti positiivinen asia, kunhan maahantulon edellytyksissä otetaan riittävällä tavalla kansallisen turvallisuuden kysymykset huomioon.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuija Sundberg:

Kaikissa tilanteissa on kuitenkin tärkeintä ottaa huomioon lapsen etu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuija Sundberg:

Ensin on tiedettävä "tarjouksen" ehdot. Kunnallisen itsehallinnon nimissä kunnalla tulisi olla myös mahdollisuus vaikuttaa tarjouksen sisältöön ja lopulliseen ratkaisuun.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuija Sundberg:

Koulu- ja luokkakohtaiset erot järjestyksen pidossa ovat valitettavan suuria. Lapset tarvitsevat selkeät rajat niin koulussa kuin kotona.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuija Sundberg:

Koti, uskonto ja isänmaa vastaavat hyvin vahvasti omaa arvopohjaani.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuija Sundberg:

On paljon esimerkkejä siitä, että yksityinen tuottaa palvelun edullisemmin ja innovatiivisemmin. Tämä lisäisi yksityisen sektorin työpaikkoja ja parantaisi maamme kansainvälistäkin kilpailukykyä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuija Sundberg:

Kokonaisveroaste maassamme on jo sietämätön. Tarvitsemme kasvua, työllisyyttä ja jonkin verran leikkauksia, mutta veronkorotukset ovat todella huono vaihtoehto. Ne aiheuttavat pääomapakoa ja heikentävät ostovoimaa ja kulutuskysyntää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuija Sundberg:

Ihmisellä pitää olla mahdollisuus rikastua omalla työllään. Vain sitä kautta säilyy yrittämisen ja ahkeruuden kulttuuri.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuija Sundberg:

Palveluiden rakenteita ja tuottamistapoja pitää uudistaa. Sosiaalietuuksia on tarkasteltava kriittisesti ja erityisesti siten, että niitä nostavat saadaan työhön tai työllistymistä oikeasti palveleviin opintoihin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuija Sundberg:

Tässä asiassa ei tietenkään pidä mennä äärimmäisyyksiin, ympäristön säilyttäminen asumiskelpoisena ja puhtaana tulevillekin sukupolville on ensiarvoisen tärkeää. Kuitenkin Suomen suurin haaste tällä hetkellä on saada aikaan talouskasvua ja työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuija Sundberg:

Esimerkiksi lainsäädäntöhankkeissa ympäristövaikutusten arviointi on rutiinia. Sellaisista hankkeista, jotka ovat todella haitallisia ympäristölle, pitää luopua tai sitten niille on löydettävä vaihtoehtoinen, ympäristöystävällisempi toteutustapa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset