KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marika Niemi, Kokoomus, 315

Oma esittely

Työskentelen liiketalouden lehtorina toisella asteella ja Espoon kaupunginvaltuutettuna jo viidettä kautta. Kuluneen vuoden ajan toimin valtuuston 1. varapuheenjohtajana. Lisäksi olen sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Kunnallispolitiikassa olen toiminut muun muassa kaupunginhallituksessa, kaupunkisuunnittelulautakunnassa, varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana ja useissa muissa luottamustoimissa. Olen kolmen nuoren äiti. Vapaa-aikani vietän ulkoillen luonnossa, mökillä tai liikunnan parissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marika Niemi:

Lyhytnäköinen politikointi on tullut Suomelle kalliiksi. Suomen valtiolla on enemmän velkaa kuin koskaan aikaisemmin, lähes 100 miljardia euroa. On aivan selvä, että leikkauksia on tehtävä. Tuleville sukupolville ei voi jättää velkataakkaa vaan on kannettava vastuuta. Pidän kuitenkin tärkeänä, että leikkaukset eivät kohdistu ensisijaisesti lapsiin, vanhuksiin ja sairaisiin. Tarvitaan työtä ja toimeliaisuutta, jotta taloustilanne saadaan terveemmälle pohjalle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marika Niemi:

Yleisesti ottaen työn verotusta on pyrittävä keventämään. Työn tekemiseen ja yrittämiseen pitää kannustaa myös verotuksen keinoin. 60 % veroaste on kohtuuton.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marika Niemi:

Suomen tulee turvata kriittinen energiaomavaraisuus. Vaihtoehtoisia tuotantotapoja ja energiaa säästäviä ratkaisuja on kehitettävä. Mikäli vanhoja voimaloita halutaan kehittää tai korvata uudella teknologialla, jotka mahdollisesti tuottavat vähemmän ydinjätettä ja ovat turvallisempia, on lupien myöntäminen suotavaa. Nykyiset päätökset ydinvoimasta riittävät Suomen tarpeisiin. Ydinvoimassa on myös riskinsä kuten myös ydinjätteen varastoinnissa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marika Niemi:

Turve on suomalainen kotimainen energianlähde päinvastoin kuin kivihiili. Maakaasu puolestaan on rikitön. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulee vähentää maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti siellä missä vaikutukset ovat suuret.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marika Niemi:

Julkinen sektori on liian suuri näin pieneen maahan. Julkiset menot ovat lähes 60% bruttokansantuotteesta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marika Niemi:

Suomessa on tärkeää osata ruotsia. Kielten opiskeluun pitää innostaa ja kannustaa. Vieraiden kielten oppimisessa vaihtoehtoiset pedagogiset ratkaisut kuten kielikylpy ja –suihku menetelmät ovat hyviä. Suomen ja ruotsinkielisten päiväkotien ja koulujen välillä tulisi tehdä enemmän yhteistyötä. Pakko on huono motivoija.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marika Niemi:

Tarvitaan aktiivisempaa työvoimapolitiikkaa, joka kannustaa työn tekemiseen ja työn vastaanottamiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marika Niemi:

Mikäli kotona ei selviä, tulee hoiva saada ainakin kodinomaisessa ympäristössä. Palveluseteli pitää vakiinnuttaa yhdeksi vaihtoehdoksi vanhusten hoivapalveluiden palvelutarjottimella, jolloin ihmiselle itselle jää mahdollisuus vaikuttaa palvelun tarjoajan ja palvelupaketin rakentamiseen. Jokainen itse päättää miten ja mihin rahansa käyttää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marika Niemi:

Suomen kunnista on alle 6 000 asukkaan kuntia yli puolet. On syytä arvioida minimikuntakoko, mutta yhdistäminen ei saa olla itseisarvo. Tavoitteena tulee olla kuntalaisille monipuolisemmat, laadukkaammat ja kustannustehokkaammat palvelut. Uudenmaan kuntien verkostomainen yhteistyö, ilman pakkoliitoksia, lisää kilpailukykyä ja haastaa toiminnallisesti entistä parempiin ja kustannustehokkaampiin ratkaisuihin sekä mahdollistaa yrittäjyydelle kansainvälisestikin kilpailukykyisen ympäristön.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marika Niemi:

Syrjäytymistä pitää estää kaikin keinoin. Joustavuus mahdollistaa paremmin pääsyn työmarkkinoille. Yrittäjälle työntekijän palkkaaminen tulee olla nykyistä kannustavampaa ja riskittömämpää. Erityisesti nuorilla vailla työkokemusta ja työelämätaitoja, on haasteita työllistyä nykyisillä työsopimusehdoilla. Työn palkkaus pitää olla oikealla tasolla suhteessa työn vaativuuteen, työkokemukseen ja koulutukseen nähden.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marika Niemi:

Koko Suomi tulee pitää asuttuna esimerkiksi verohelpotuksin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marika Niemi:

Terveydenhuoltoa pitää uudistaa potilasta varten. Sairasta kiinnostaa, mistä hoitoa saa nopeasti ja järkevin kustannuksin. Sote-uudistuksessa potilaan valinnanvapaus ja asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa palveluiden tuottamiseen on varmistettava. Julkinen terveyden huolto muodostaa kivijalan ja terveydenhuollon laatutaso on pidettävä korkeana.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marika Niemi:

Koska kunnat rahoittavat sote-palvelut kuntalaisille verovaroista, kuntien on myös voitava päättää miten palvelut järjestetään. Uudistusten tulisi lisätä potilaan valinnanvapautta, parantaa palvelun laatua ja saatavuutta sekä saada aikaan säästöjä. Valitettavasti rahoitusratkaisut ja kustannusten arviointi ovat jääneet toisarvoiseen asemaan tai niitä ei ole esitetyssä mallissa juurikaan mietitty.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marika Niemi:

Pienen maan ei ole hyvä jäädä yksin. Kansalaisille on tärkeää, että tavara- ja tuotemarkkinoilla on monipuoliset valikoimat, matkustaminen on entistä helpompaa ja rahaliikenne yhteisen valuutan ansiosta yksinkertaistunut. Tosin Suomen maksuosuus on liian suuri. Tulee kriittisesti pohtia, onko kaikkien nykyisten euromaiden mahdollista pysyä yhteisvaluutassa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marika Niemi:

Suomen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä Naton kanssa esimerkiksi osallistumalla harjoituksiin, kriisinhallintaoperaatioihin ja materiaaliyhteistyöhön. Natoon liittymistä pitää vakavasti harkita ja järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marika Niemi:

Suomen tulee säilyttää uskottava puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marika Niemi:

Maahanmuuton pitää olla työperäistä ja kohdentua aloille, joissa on työvoimapulaa ja puute huippuosaajista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marika Niemi:

Päätös on jo tehty.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marika Niemi:

Koko Uudenmaan alueella on suuri tarve kohtuuhintaisista asunnoista. Vastaanottokeskuksen perustaminen alueelle, ei ole järkevää.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marika Niemi:

Säännöt ja kuri ovat tärkeä osa kasvatusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marika Niemi:

Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien, kolmannen - ja julkisen sektorin kanssa tarjoaa hyvän lähtökohdan innovatiiviselle palvelujen kehittämiselle. Myös erilaiset kumppanuusmallit soveltuvat esim. sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon hyvin. Monipuolisilla tuotantotavoilla, voidaan paremmin vastata palveluiden kysyntään. Oli palvelun tuottaja kuka tahansa, palvelujärjestelmät tulee rakentaa asiakkaita parhaiten palveleviksi ja hyvän palvelun laatukriteerit täyttäväksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marika Niemi:

Nykyinen taloustilanne edellyttää leikkauksia, mutta ne eivät saa kohdistua lapsiin, vanhuksiin eivätkä sairaisiin. Verotus on Suomessa ankaraa. Sitä vastoin, että veroja nostetaan, niitä pitäisi leikata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marika Niemi:

Ahkeruudesta ja omien vahvuuksien hyödyntämisestä pitää aina palkita oli työ mikä tahansa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marika Niemi:

Suomi tarvitsee kipeästi talouskasvua, eikä se synny ilman työtä. Ympäristötekijät tulee kuitenkin huomioida päätöksiä tehdessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset