KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mia Laiho, Kokoomus, 306

Oma esittely

Olen sisätautien erikoislääkäri, kunnanvaltuutettu ja kolmen lapsen(4-14v) äiti. Olen tehnyt töitä sekä perus-, että erikoissairaanhoidossa. Tunnen sekä julkisen että yksityisen sektorin haasteet. Johdan Helsingin kaupungin päivystysten toimintaa. Mielestäni sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE)uudistus on seuraavan eduskuntakauden tärkein asia. Sen onnistunut läpivienti on tärkeä perusta myös taloudelle, työllisyydelle ja perheiden hyvinvoinnille. Haluan vaikuttaa siihen että päätökset tehdään faktatiedoin, eri osa-alueet ja asiakastarpeet huomioiden. Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Työn joustavuus eri elämäntilanteissa sujuvoittaa arkea ja parantaa työssä jaksamista. Arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu hyvä vanhustenhoito ja omaishoitajien tukeminen. Olen Kaupunginhallituksessa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksessa, ja kirkkovaltuustossa. Vapaa-aikani vietän perheeni kanssa, ja harrastan juoksua, uintia ja pianonsoittoa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mia Laiho:

Hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida rakentaa velaksi. Jos emme kanna vastuuta Suomen talouden tilasta, niin hyvinvointiyhteiskunta rapautuu ja olemme pian samalla tiellä Kreikan tapaan. Palveluja ja etuuksia on voitava tarkastella, ja järkevöittää niiden käyttöä. Meillä on esim. etuuksia, jotka ovat ristiriidassa työllistämistoimenpiteiden kanssa. Työn tekemisen pitää olla aina kannattavampaa. Kannustinloukuista pitää päästä eroon.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mia Laiho:

Työn verotus on saavuttanut jo kattonsa. Suomi tarvitsee työpaikkoja, ja työntekijöitä. Työn tekemisen tulee olla kannustavaa kaikissa tuloluokissa tulotasosta tai koulutuksesta riippumatta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mia Laiho:

Panostetaan kestäviin energiaratkaisuihin, hillitään energian käyttöä, suositaan vähäpäästöisiä energiamuotoja, hyödynnetään uutta teknologiaa ja uusiutuvia energiamuotoja. Tuulivoimaa ja aurinkovoimaa on järkevää käyttää muun energiatuotannon lisäksi. Suomessa käytössä olevia voimalaoita tarvitaan toistaiseksi. Ydinvoiman tulee olla omissa käsissämme. Meidän on omilla ratkaisuillamme muistettava turvata myös lastemme ja lastenlapsemme hyvinvointi tulevaisuudessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mia Laiho:

On järkevää hyödyntää uutta teknologiaa ja siirtyä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön, ja vähitellen lupua fossiilisten energiamuotojen käytöstä. Aikataulu vuoteen 2025 ei ole kuitenkaan vielä realistinen. Ensin on syytä luopua kivihiilestä. Turpeesta ja maakaasusta sitten pidemmällä aikavälillä, tavoitteena vuoteen 2050 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mia Laiho:

Työtä ja työntekijöitä tarvitaan julkisella sektorilla väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa. Auttavia käsiä tarvitaan edelleen, mutta byrokratiaa ja hallintoa tulee karsia. Julkisen sektorin toimintamalleja tulee tarkastella, purkaa byrokratiaa sekä päällekkäisyyksiä, jotka eivät palvele asiakasta. Byrokratian vähentämisellä ja eri toimialojen yhteistyöllä voidaan järkevällä tavalla pitää kustannukset kurissa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mia Laiho:

Ruotsin kielellä on tärkeä asema Suomessa, ja se on meidän toinen kotimainen kielemme. Suomessa on oltava riittävästi ruotsin kielen osaajia ruotsinkielisiä palvelujen tarjoamiseksi. Maamme on kuitenkin mukana kansainvälisessä maailmassa, jossa suurten kansainvälisten kielten osaaminen korostuvat. Ruotsin kielen pakollisuus vie tilaa kielivalinnoissa kouluissa. Uskon että ruotsin kielen asema säilyisi, arvostus lisääntyisi ja sitä opiskeltaisiin jatkossakin vaikka se olisi vapaaehtoinen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mia Laiho:

Työn tekeminen tulee olla aina kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mia Laiho:

Ihmisten tulee saada tasavertaiset ja yhdenvertaiset palvelut varallisuudesta riippumatta. Halutessaan ihmiset voivat käyttää toki varojaan lisäpalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mia Laiho:

En kannata holhousyhteiskuntaa. Luotan ihmisen omaan vastuuseen tässäkin asiassa. Kysyntä ja kilpailu pitävät kyllä huolen siitä mihin aukioloajat painottuvat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mia Laiho:

En kannata pakkoliitoksia. Niin kauan kuin kunta pystyy hoitamaan omat velvoitteensa ja tuottamaan kuntalaistensa palvelut, ei ole syytä puuttua kunnan itsenäisyyteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mia Laiho:

Haastavassa taloustilanteessa on oltava maltillinen palkankorotusten kanssa. En lähtisi kuitenkaan palkkoja laskemaan. Markkinat tarvitsevat kulutukseen rahaa, jotta saadaan työpaikkoja ja ihmiset pystyvät käyttämään palveluja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mia Laiho:

Ei voi olla itsetarkoitus pitää Suomea asuttuna viimeistä metriä myöten ainakaan verovaroin. Koko Suomessa tulee kuitenkin turvata kasvukeskuksissa riittävän monipuoliset palvelut.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mia Laiho:

SOTE-alueella voisi valita huolellisesti ne palvelut, jotka soveltuisivat julkisen tuotannon rinnalle, esim. kaihileikkauksia, tekonivelleikkauksia ja kilpailuttaa ne osaksi tuotantoa. Myös pienten yritysten mahdollisuus osallistua tulisi huomioida. Tämä toisi aitoa kilpailua palveluntuottajien välille, lisäisi kehittämispainetta ja valinnanmahdollisuuksia asukkaille. Asukkaille on merkityksellistä sillä että saa tarvitsemansa palvelun laadukkaasti kohtuuajassa, ei sillä kuka palvelut tuottaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mia Laiho:

Monissa kunnissa on tehty ansiokasta työtä sosiaali-ja terveydenhuollon yhdistämisessä asiakkaiden palveluketjujen parantamiseksi.Vain perusterveydenhuoltoa vahvistamalla ja tukemalla perheitä varhaisessa vaiheessa asukkaat voivat saada tarkoituksenmukaiset ja tasavertaiset palvelut ja voidaan vähentää kallista erikoissairaanhoitoa ja lasten huostaanottoja. Kuntien tulee voida myös itse tuottaa palveluja eikä vain kuntayhtymien. Lähellä asukkaita on osaamista ja tietoa asiakkaan tarpeista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mia Laiho:

Kannatan säätelyn lieventämistä ja kilpailua. Tämä tulee tehdä kuitenkin hallitusti ja vaikutuksia seuraten. Turvallisuudesta ja luotettavuudesta ei tule tinkiä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mia Laiho:

Suomi on osana EU:ta vahvempi kuin ulkona siitä, esim. talous, turvallisuus. EU:n myötä voimme olla mukana osana kansainvälistä Eurooppaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mia Laiho:

Jos vero otettaisiin käyttöön, voisi arvopapereiden kaupankäynti Suomessa merkittävästi vähentyä. Tämä tarkoittaisi arvopaperikaupan siirtymistä niihin maihin, joissa veroa ei ole ja työpaikkojen vähenemiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mia Laiho:

Suomella tulee olla mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä. Nato-jäsenyys vähentäisi riskiä loukata Suomen alueellista koskemattomuutta. Pohjoismaista yhteistyötä on myös tiivistettävä yhteisen turvallisuuden lisäämiseksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mia Laiho:

Suomen puolustuksen täytyy olla uskottavaa. Puolustusvoimien rahoitusta on uudelleenarvioitava.Turvallisuustilanteessa Baltialla ja Euroopassa on jännitteitä, joiden valossa Suomen on tarkistettava omaa puolustustasoaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mia Laiho:

Suomen väestörakenteesta johtuen ja lisääntyvään palvelutarpeeseen liittyen Suomessa ei ole tulevaisuuden tarpeisiin riittävästi koulutettua työvoimaa. Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa täydentääkseen omia työmarkkinoitaan. Työperäisessä maahanmuutossa on huomioitava ne alat, jotka kärsivät ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Tulijoiden hyvään perehdytykseen on satsattava, jotta integroituminen Suomeen onnistuisi ja sitouduttava/velvoitettava mm. suomen opetukseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mia Laiho:

Jokaisella tulee olla oikeus elää sellaisessa parisuhteessa, jonka kokee itsellensä parhaaksi.Homo-ja lesboparit voivat rekisteröidä parisuhteensa ja halutessaan voivat saada myös siunauksen. Biologisista lähtökohdista tarkasteltuna lapsella on aina äiti ja isä ja näkisin että tämä on lapsen kasvuympäristönä luonnollisin, ja esim. perheen ulkopuolisissa adoptioissa ensisijainen vaihtoehto. Lapselle tärkeää on saada elää rakastavassa ja turvallisessa ympäristössä perhetilanteesta riippumatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mia Laiho:

Suomen on hoidettava oma velvollisuutensa ja vastuunsa turvapaikka-ja pakolaispolitiikassa. On kuitenkin huomioitava meidän mahdollisuudet ottaa vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan on ensiarvoisen tärkeää, mm. suomen kielen opiskelu. Vastaanotettavien pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden määrän on oltava suhteessa väestön kokoon, ja kunnan mahdollisuuksiin kotouttaa tulijoita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mia Laiho:

Kouluissa luokkakoot vaihtelevat, mutta keskimäärin luokat ovat liian suuria. Iso luokka vaatii lisätukea ja oppilaat kärsivät levottomuudesta. Pienentämällä luokkakokoja luokkiin saataisiin työrauhaa sekä oppilaille että opettajille. Tietyiltä osin opettajan ja koulun aseman arvostus on vähentynyt, mikä on huolestuttavaa. Oppilaslähtöisyydessä on paikoin menty liian pitkälle. Opettajat tarvitsevat riittävät työvälineet ja mahdollisuudet puuttua häiriköintiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mia Laiho:

Osa julkisista palveluista voidaan tuottaa myös muulla tavoin. Asiakkaalle ei yleensä ole merkitystä sillä kuka palvelut tuottaa vaan sillä saako hän palvelua ja minkälaista. En halua asettaa julkista ja yksityistä vastakkain, mutta hyvällä tavalla voidaan oppia toisiltamme ja hyödyntää parhaita käytänteitä asiakkaan parhaaksi. Molempia tarvitaan monipuolisen ja asiakaslähtöisen palvelun tuottamiseksi, laadun ylläpitämiseksi, toiminnan kehittämiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mia Laiho:

Suomi tarvitsee talouden elvyttämistä, lisää työpaikkoja ja työtä. Jos verotamme töissä olevia kohtuuttomasti, työssä olevien määrä laskee, sosiaaliturvan tarve kasvaa entisestään ja hyvinvointiyhteiskuntamme perusta vaarantuu.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mia Laiho:

Pitkän koulutuksen, ahkeran työnteon, tai onnistuneen yrittämisen seurauksena on ymmärrettävää että myös tulot voivat olla suurempia. Sen sijaan esim. pörssi-ja valtion yhtiöiden hallitusten jo muutenkin korkeiden palkkioiden nostaminen ei ole perusteltua huomioiden lisäksi nykyinen taloustilanne ja muilta palkansaajilta odotettu palkkamaltti. Sen sijaan merkittävän suuret tuloerot eivät ole suotuisia yhteiskunnan yleisen rauhan ja oikeudenmukaisuuden kokemuksen näkökulmasta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mia Laiho:

Työnteon tulee olla aina kannattavampaa.Työntekijän palkkaaminen ei saa olla liian vaikeaa, kallista ja jäykkää. Täytyy purkaa kannustinloukkuja, jotka estävät ihmisiä työllistymästä.Työkyvyttömyyden ehkäisyyn tulee panostaa.Pitää huolehtia siitä, että nuoret pääsevät kiinni työelämään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mia Laiho:

Ympäristöasiat tulee huomioida päätöksenteossa. Se on meidän eettismoraalinen vastuu ja vastuu jälkipolville. Ympäristöasioiden hoitoon tulee vaatia myös muiden maiden yhteistä sitoutumista. Suomi yksin ei voi noudattaa muita maita tiukempia kriteereitä. Tällöin työpaikat karkaavat Suomesta, ja ympäristön kannalta ei ole parempi ratkaisu, jos halpaa teollisuutta ilman ympäristöasioihin sitoutumista noudatetaan ei niin kehittyneissä maissa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset