KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Päivi Viro, Keskusta, 389

Oma esittely

Olen koulutukseltani terveydenhoitaja. Työskentelen etsivässä nuorisotyössä sairaanhoitajana. Olen ensimmäistä kertaa ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan olla edistämässä koko väestömme hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja paikallisen osaamisen ja päätöksenteon kunnioittamista. Maassamme tarvitaan johtajuutta ja päätöksiä, joissa muistetaan tavallisen ihmisen tarpeet. Keskustan vaaliohjelmassa on selkeästi esitetty tulevan vaalikauden tavoitteet. Sen ohjelman hyväksyn täysin ja omat tavoitteeni keskittyvät perheiden hyvinvointiin ja hyvinvointierojen kaventamiseen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Päivi Viro:

Suomen talous vaatii korjausliikkeitä, jotta saamme velkaantumisen pysähtymään. Talouden tasapainottaminen todennäköisesti vaatii leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. Kuitenkin säästöjä tulee etsiä ensin esimerkiksi byrokratiasta. Etuuksien ja palveluiden leikkauksia tehtäessä tulee muistaa, että pidämme heikoimman mukana.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Päivi Viro:

Suomen ydinvoimaloiden määrä on maksimissaan. Meidän tulee lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Päivi Viro:

Aikataulu kivihiilestä ja maakaasusta luopumisesta ei ole realistinen, mutta niistä pitää luopua. Turve on kotimainen energialähde, jolla on kotimaassa työllistäviä vaikutuksia. Turpeella voi olla merkitystä myös huoltovarmuuden kannalta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Päivi Viro:

Julkisen sektorin pienentämiseen päästään toimintoja tehostamalla sekä meillä tulee olla toimivat ja tehokkaat tietotekniset järjestelmät. Esimerkiksi terveydenhuollossa on useita tietojärjestelmiä eikä kokonaisuutta ole mietitty.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Päivi Viro:

Suomi on kaksikielinen maa. Muun muassa julkisiin virkoihin tarvitaan tällä hetkellä sekä suomen että ruotsin kielen osaaminen. Jos ruotsin kielen opiskeleminen lopetettaisiin, niin eriarvoisuus lisääntyisi. Suomi on osa Pohjolaa ja ruotsin kielen opiskelu on näin ollen luonnollista. Olisi erittäin tärkeää, että myös muiden kielten opiskelu mahdollistettaisiin ja siihen kannustettaisiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Päivi Viro:

Tarjotun työpaikan vastaanottamista pitää helpottaa. En usko, että velvoitteiden kiristäminen on oikea ratkaisu tilanteeseen. Pitäisi paneutua enemmän syihin, miksi työpaikkaa ei oteta vastaan. Tässäkin asiassa ratkaisuun päästään porkkanalla ei kepillä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Päivi Viro:

Jos on varallisuutta, niin pidän mahdollisena, että vanhuksen varallisuutta käytetään hoivapalveluiden kustantamiseksi. Tässä kuitenkin tulee ottaa huomioon, ettei palvelut eriarvoistu. Jos ei ole varallisuutta, niin tällöin valtio/kunta tulee hoivapalveluiden kustannuksissa vastaan. Muutoin maksuosuus voisi olla korkeampi. Heikoimmassa asemassa olevan vanhuksen palveluiden taso tulee huolehtia ettei tule tapahtumaan voimakasta eriarvoistumista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Päivi Viro:

Alkoholin käytöstä aiheutuvat terveydelliset haitat tuottavat yhteiskunnallemme kustannuksia. Uskoisin, että jos alkoholin käyttö loppuisi kokonaan, niin meillä olisi huomattavasti vähemmän käräjäoikeudessa juttuja käsiteltävänä. Ravintolat ovat tällä hetkellä riittävän pitkään auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Päivi Viro:

Pakko ei ole ratkaisu. Kunnat tietävät parhaiten taloudellisen tilanteensa sekä sen kannattaako kunnan liittyä toiseen kuntaan. Paikallista päätöksentekoa tulisi kunnioittaa ja antaa sille mahdollisuuksia. Voisimme löytää paikalliselta tasolta sellaisia ratkaisuja, joita emme keskittämisellä löydä. Lisäksi liian suuri kunta ei palvele kuntalaisia. Mitä suurempi yksikkö, sitä kauemmaksi päätöksenteko menee. Lisäksi hallintoportaiden määrä kasvaa. Kuntien yhdistyminen ei välttämättä tuo säästöjä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Päivi Viro:

Tärkeämpää on tehdä maltillisia palkkaratkaisuja, jotta edistetään yritysten kilpailukykyä ja säilytetään työrauha. Työpaikkoja saataisiin työnantajakuluja pienentämällä erityisesti ensimmäisen ja toisen työntekijän palkkaamisen kohdalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Päivi Viro:

Koko Suomi tulee pitää asuttuna. Esimerkiksi biotalous on mahdollisuus, joka voi tuoda eri puolelle Suomea työpaikkoja. Kaikki ihmiset eivät halua asua ja elää kaupungeissa. Kun saamme eri puolelle Suomea työpaikkoja biotalouden merkeissä, niin se tuo myös palveluita. Tämä on positiivinen kehä, joka ruokkii itse itseään. Nykyään tietotekniikka mahdollistaa työskentelyn eri puolilla Suomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Päivi Viro:

Sote-uudistuksen myötä olisi hyvä, että asukkaalla olisi mahdollisuus valita käyttääkö hän yksityisiä, kunnallisia vai kolmannen sektorin palveluita. Tässä kuitenkin tulee pitää huoli, että myös heikompaan sosioekonomiseen asemaan kuuluva pystyy valitsemaan ja käyttämään häntä parhaiten palvelevaa palvelua. Yksityisten terveyspalveluiden ongelmana on, että heidän tietojärjestelmänsä eivät keskustele kunnallisen puolen kanssa. Tämän vuoksi tasa-arvoiseen valinnanvapauteen ei päästä hetkessä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Päivi Viro:

Kotikunta-maakuntamalli olisi ollut hyvä tapa tuottaa ja järjestää sotepalvelut. Tällä hetkellä tuotantovastuualueet ovat hyvin suuria. Lisäksi kuntien paikallista tuntemusta tulee käyttää, jotta palveluiden tuottaminen ja järjestäminen on mahdollisimman laadukasta, tehokasta ja lähellä ihmistä olevaa. Päätöksiä tehdään ihmistä varten, ei järjestelmää varten.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Päivi Viro:

Tämän hetkisellä järjestelyllä taksin käyttäminen on turvallista sekä luotettavaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Päivi Viro:

Olemme EU:n myötä vahvemmin osa Eurooppaa. Toisaalta esimerkiksi velkajärjestelyihin osallistuminen ja erilaiset sääntelyt ovat vieneet maalaisjärjen käytön tavallisen ihmisen arjesta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Päivi Viro:

Jos rahoitusmarkkinaveroon osallistuu kaikki EU:n jäsenmaat, niin silloin verojärjestelyyn kannattaa osallistua. Jos vain osa jäsenmaista ottaa käyttöön rahoitusmarkkinaveron, siitä on enemmän haittaa Suomen taloudelle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Päivi Viro:

Suomen tulee pitää mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä, jos suomalaiset kansanäänestyksen kautta sitä tukevat. Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä tulee tiivistää. Meidän tulee pitää hyvät suhteet naapureihin. Lisäksi meidän tulee huolehtia, että oma puolustus on kunnossa. Yleisestä asevelvollisuudesta ei pidä luopua myöskään silloin, jos olisimme Naton jäseniä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Päivi Viro:

Vahva oma puolustus on tärkeää. Yleinen asevelvollisuus tulee säilyttää. Siviilipalvelusta tulisi kehittää siihen suuntaan, että siivilipalveluksen valitsevat kävisivät kriisinhallintakoulutuksen. Kyberhyökkäyksien torjunnan kehittämiseen me tarvitsemme rahaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Päivi Viro:

Tällä hetkellä ongelmana lienee se, että prosessi on työnantajan kannalta liian hidas. Tätä prosessia pitäisi nopeuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Päivi Viro:

Seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvat ovat yhtä hyviä vanhempia kuin valtaryhmään kuuluvat. Meidän tulee edistää tasa-arvoa. Kun oikeudet ovat samat, se parantaa myös meidän lasten ja nuorten asemaa - yksi kiusaamisen syy on vähemmän.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Päivi Viro:

Turvapaikan hakijat ovat yleensä paenneet hätää ja vainoa. Olosuhteet ovat yleensä vaikeat. Haluan olla auttamassa hädässä olevaa, koska koskaan ei tiedä milloin tulee hetki, että tarvitsemme itse apua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Päivi Viro:

Kasvatusvastuu on kodeilla. En usko, että koulujen tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. Jokainen aikuinen on vastuullinen kasvattamaan ja neuvomaan lapsia. Meidän tulee tarjota vanhemmille tilaa ja mahdollisuuksia olla vanhempia, jotta he voivat hoitaa kasvatustehtäväänsä. Tämä tarkoittaa mm. työelämän joustoja.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Päivi Viro:

Hyvinvointi lähtee kotoa. Uskonto luo arvopohjaa, jos se on lähimmäistä kunnioittavaa. Isänmaa on minulle tärkeä ja haluan pitää siitä huolta ja luoda hyvinvoivaa ja tasa-arvoista Suomea.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Päivi Viro:

Kilpailuttamisen pitää käyttää yksityisiä palveluita, mutta siten, että siihen pääsee myös pienyrittäjät ja lähitoimijat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Päivi Viro:

Heikoimmassa asemassa olevia tulee pitää mukana. Tällä hetkellä yksityisten henkilöiden verotusaste on korkea, mutta on selvitettävä millä alueilla veroja voisi korottaa. Julkiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat hyvinvointivaltion yksi kulmakivistä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Päivi Viro:

Suuret tuloerot luovat eriarvoista yhteiskuntaa. Tämä luo turvattomuutta, kateutta sekä pelkoa omasta tilanteesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Päivi Viro:

Jos verotulot kasvavat ja saamme verotulot jäämään Suomeen sekä yrityksiä ym. niin, nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet eivät ole liian raskaita julkiselle taloudelle, mutta jos näin ei käy, niin siinä tapauksessa on liian raskasta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Päivi Viro:

Jos me tekisimme päätöksiä ainoastaan talouden ehdoilla ja unohtaisimme päätöksissä ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, niin meillä ei olisi jättää jälkipolville hyvinvoivaa ympäristöä. Luonto on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Päivi Viro:

Ei tehdä asiaa liian vaikeaksi. Kaikkeen päätöksentekoon ei välttämättä löydy luontevia kriteereitä ja uutta byrokratiaa ei kannata luoda niiden tekemiseksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset