KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Joonas Salmi, Keskusta, 382

Oma esittely

Olen 26-vuotias liiketoiminnan johtamista opiskellut, yrittäjänäkin toiminut Hyvinkääläinen. Asun yhdessä avopuolisoni ja hänen lapsensa kanssa. Yhteiskunnallisen vaikuttamiseni aloitin Hyvinkään kaupunginvaltuustossa 20-vuotiaana. Nykyisin olen Hyvinkään kaupungin henkilöstöjaoksen jäsen, Keskustan piirihallituksen jäsen, Hyvinkään Keskustan kunnallisjärjestön vpj. ja Hyvinkään Keskustanuorten pj. Minun Suomeni on kansainvälinen, suvaitsevainen, tasa-arvoinen, mahdollistava ja huolehtiva. Olen arvoliberaali ja uskon yksilönvapauteen. Haluan rakentaa Suomesta paikan, jossa yrittäjyydellä ja työpaikkoja luomalla, voimme taata jokaiselle suomalaiselle edellytykset hyvään elämään. Tavoitteinani on, että Suomeen saadaan työtä ja uusia yrityksiä, asumisen kustannuksiin puututaan, koulutuspalveluita kehitetään ja sääntelyä vähennetään kaikilla elämän osa-alueilla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Joonas Salmi:

Leikkauspolitiikalla on kauaskantoiset seuraukset ja sen suhteen meidän tulee oppia menneisyyden virheistä. En kiellä sitä, että meidän tulee tarkastella palveluita ja etuuksia, ei leikata niistä, mutta miettiä mitkä ovat järkevimmät tavat toteuttaa Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Työttömyyden taittamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi meidän tulee harkita elvytysvelan ottamista. Työllisyyden lisäämiseksi kaikki käytettävissä olevat keinot tulee ottaa käyttöön.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Joonas Salmi:

Tuloverotuksemme on jo yksi maailman kireimmistä ja kokonaisveroasteemme kestämättömän korkealla. Kokonaisveroastettamme, joka on noussut tasaisesti viime vuodet, tulee laskea. Kansalaisten, yritysten ja valtion kannalta on tärkeää, että verotusta yleisesti kevennetään. Raha täytyy saada kiertämään ja vauhdittamaan kasvua.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Joonas Salmi:

Suunnitelmissa olevat ydinvoimalahankkeet tulee viedä loppuun, mutta niiden jälkeen emme tarvitse lisäydinvoimaa. Lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, mahdollistamalla laajamittaisesti uusien energiainnovaatioiden käytön ja hyödyntämällä kotimaisia energiamahdollisuuksia pystymme kulkemaan kohti energiaomavaraisuutta. Meidän tulisi asettaa tavoitteeksi energiaomavaraisuus. Se hyödyttäisi kotimaista taloutta, muodostaisi vaihtotaseestamme ylijäämäisen ja parantaisi kriisivalmiuttamme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Joonas Salmi:

Kivihiilestä ja maakaasusta pystyisimme luopumaan lähes kokonaan. Meidän tulisi panostaa uusiutuvien energioiden laajamittaiseen käyttöön ja uusien energiainnovaatioiden hyödyntämiseen. Näen kuitenkin turpeen tärkeänä osana Suomalaista energiatuotantoa. Meidän tulee pyrkiä energiaomavaraisuuteen ja uusiutuvien energioiden laajaan käyttöön, mutta meidän pitää myös huolehtia siitä että Suomalaiset saavat edullista energiaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Joonas Salmi:

Varsinaisten hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden lisäksi meillä on valtavasti väkeä muissa tehtävissä. Meidän tulee kriittisesti pohtia mitä julkisin varoin rahoitetaan. Poistamalla turhia lakeja ja säädöksiä, pystymme vähentämään mm. valvovien viranomaisten tarvetta. Lisäksi uskon, että kaikkialla pystytään tehostamaan toimintaa organisaatioita keventämällä ja johtajuutta kehittämällä. Peruspalveluistamme ei tule kuitenkaan leikata.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Joonas Salmi:

Kielten osaaminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessakin. Ruotsin kielen pakollisesta opiskelusta tulisi kuitenkin luopua. Kansantalouden, yritysten kilpailukyvyn, yksilön valinnanvapauden, opiskelumotivaation ja työllistymismahdollisuuksien kannalta olisi järkevämpää sallia jonkin toisen kielen opiskelu ruotsin sijasta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Joonas Salmi:

Nykyisessä tilanteessa, jossa meillä on historiallisestikin suuri työttömien joukko, meidän tulee keskittyä siihen miten saamme työllistettyä nämä henkilöt. Lainsäädännön kiristämistä voidaan miettiä tulevaisuudessa, jos sille osoittautuu todellinen tarve. Silloinkin tulee huomioida kohtuullisuus ja järkevyys. Työmatkat eivät saa muuttua kohtuuttomiksi ja työnteon pitää olla kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Joonas Salmi:

"Vanhoilla on varat, nuorilla velat on velat ja kiristyvä verotus." Niin kuulin eräässä tilaisuudessa. Se pitää monin osin hyvin paikkaansa, mutta se ei tarkoita sitä, että vanhoja tulisi siitä rangaista. Kaikille tulee taata vanhuuden hoiva ja turva. Meidän tulee kuitenkin mahdollistaa ja kannustaa kansalaisia käyttämään omia tulojaan, säästöjään ja varallisuuttaan oman hyvinvointinsa rahoittamiseen. Lisaksi omaehtoiseen varautumiseen vanhuuden lisäturvaksi tulee kannustaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Joonas Salmi:

Nykyisillä rajoituksilla on suuret vaikutukset työllisyyteen, elinkeinon harjoittamiseen ja ihmisten itsemääräämisoikeuteen ja niistä tulisi luopua. Mielestäni meidän tulisi luopua myös erillisistä A- ja B-oikeuksista alkoholinmyynnissä - niin että olisi vain yhdenlaisia anniskelulupia. Yleisesti ottaen meidän tulee tarkastella entistä tarkemmin kaikkia rajoituksia. Rajoitusten pitää lähteä aina todellisesta tarpeesta ja niiden vaikuttavuudet ja haitat tulee puntaroida ennen säätämistä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Joonas Salmi:

En usko, että kuntarajoja siirtelemällä saadaan merkittäviä säästöjä. Palvelutuotanto voidaan toteuttaa yhteistyössä kuntien kesken niin, että kuntarajat eivät luo rajoja palveluiden saantiin. Kuntien määrän vähentäminen tarkoittaisi monessa tapauksessa palveluiden keskittämistä ja siirtymistä entistä kauemmas. Lisäksi lähidemokratia kokisi merkittävän kolauksen. Keskittäminen ei ole ainoa vaihtoehto vaan säästöjä voidaan luoda monella muullakin tapaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Joonas Salmi:

Työehtosopimuksissa on määritelty minimipalkat. Ne on luotu heikomman osapuolen, työntekijän, turvaksi. Sitä turvaa ei tule heikentää. Työstä tulee saada palkka jolla tulee toimeen. Alueelliset erot Suomessa ovat kuitenkin suuret ja tästä syystä kannatan laajempaa paikallista sopimista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Joonas Salmi:

Verotulot eivät jakaudu tasaisesti Suomen, eikä yksittäisten kuntien sisällä. Sen johdosta verotuloja tasataan alueellisesti. Valtion tasausjärjestelmä ei ole sen kummallisempi asia kuin verotulojen jakaminen kaupunginosien välillä. Suomen kannalta on järkevää, että koko maa pidetäään asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Joonas Salmi:

Olen sitä mieltä, että julkisen terveydenhuollon pitää pystyä tuottamaan palvelunsa vähintään yhtä laadukkaasti ja edullisesti kuin voittoa tuottavien yksityisten palvelutuottajien. Mikäli julkinen terveydenhuolto ei tähän kuitenkaan kykene, ovat ongelmat rakenteissa ja johtamisessa. Silloin näihin ongelmiin tulee puuttua, ei sysätä vastuuta muille. Tarvitsemme massiivisten keskussairaaloiden lisäksi kevyiden rakenteiden palvelupisteitä, jotka ovat lähellä asiakkaita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Joonas Salmi:

On hyvä asia, että julkisten palveluiden rakenteisiin luodaan remontti ja toimintaa järkeistetään. Uudistuksessa tulee kuitenkin muistaa palveluiden alueellinen kattavuus ja demokratian toteutuminen. Pitää muistaa myös, että suurin ei ole aina paras ja kannattavin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Joonas Salmi:

Olisin valmis luopumaan lupien määrän rajoittamisesta. Rajoitusten vapauttaminen tuskin aiheuttaa suurta piikkiä taksiautoilijoiden määrässä. Uskon kuitenkin, että moni renki siirtyisi ajamaan itsenäisenä yrittäjänä, mikä on mielestäni positiivinen asia. Taksien kiinteissä hinnoissa on hyviä ja huonoja puolia, mutta mielestäni hyvät puolet ovat painavammat. Jokainen Ruotsissa taksilla matkustanut tietää minkälaisia ongelmia hintojen vapauttamisella on ollut. Matkan hinta on arpapeliä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Joonas Salmi:

Kannatan Euroopan Unionia. Piste. Nykymuodossaan se on kuitenkin toimimaton. Uskon, että EU olisi parhaimmillaan vahvana itsenäisten valtioiden liittona ja siihen suuntaan haluaisin kulkea. Tämä tarkoittaisi vallan kaventamista Euroopan Unionin toimielimiltä ja valtiollisen yhteistyön lisäämistä. Nykyinen EU:n säädäntävalta aiheuttaa liikaa ongelmia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Joonas Salmi:

Rahoitusmarkkinavero kehitettiin luomaan vakautta ja ehkäisemään viimevuosien kaltaisia finanssikriisejä. Verolla olisi mahdollista kerätä tuottoja 35 miljardin euron arvosta vuosittain, ja kohdistaa tuotot kriisitilanteen sattuessa eniten kärsineiden hyväksi. Tavalliseen kuluttajaan verolla ei pahemmin olisi vaikutuksia. Veroon siirtyminen kuitenkin vaatisi, että kaikki EU:n jäsenvaltiot siihen liittyisivät. Yhdessä olisimme tarpeeksi suuri toimija luomaan toimivan veron.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Joonas Salmi:

Mielestäni Suomen puolustus nojaa tulevaisuudessakin itsenäiseen puolustukseen. Pohjoismaista ja yleiseurooppalaista yhteistyötä tulisi kuitenkin vahvistaa ja välit Natoon tulee pitää kunnossa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Joonas Salmi:

Viime vuosina varuskuntia on lakkautettu ja toimintaa tehostettu. Puolustusvoimille tulisi nyt antaa työrauha viedä uudistukset loppuun. Erillisiin kalustoinvestointeihin voidaan lisämäärärahaa myöntää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Joonas Salmi:

Nykyisessä tilanteessa, jossa meillä on 400 tuhatta ihmistä vailla työtä, en koe tarvetta lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Kun talous lähtee rullaamaan ja mikäli ennusteet tulevaisuuden työvoimapulasta realisoituvat, olen valmis poistamaan työperäisen maahanmuuton rajoituksia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Joonas Salmi:

Lain edessä kaikilla on oltava samat oikeudet. Kirkollisesta vihkimisestä päättää kirkko. Lapsen kannalta tärkeintä on se, että hänellä on huolehtivat ja rakastavat vanhemmat, eikä vanhempien sukupuolella ole siihen vaikutusta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Joonas Salmi:

Maailmassa on valtavasti ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa luonnonkatastrofin, nälänhädän, sotilaallisen konfliktin tai poliittisen vainon seurauksena. Ihmishenki on arvokas riippumatta siitä minne päin maailmaa on sattunut syntymään. Turvapaikanhakijalla on aina syynsä hakea turvaa toisesta maasta ja usein se on heidän viimeinen oljenkortensa. Meidän tulee tuntea vastuumme kanssaeläjistämme.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Joonas Salmi:

Pitää muistaa, että lapsen ensisijainen kasvatus tapahtuu kodeissa ja koulu on vain tukemassa tätä kasvatustyötä. On kuitenkin totta, että kouluissa häiriökäyttäytymisiin on entistä vaikeampi puuttua. Opetukseen tulisi taata rauha. Lisäksi opetusmetodeja tulisi kehittää vastaamaan nykypäivän tarpeita.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Joonas Salmi:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat hyviä ja kannatettavia arvoja. Niihin on kuitenkin liitetty vahva konservatiivinen leima, josta haluaisin eroon. Itselleni nämä arvot ilmenevät toisista välittämisenä ja huolehtimisena sekä ylpeytenä kotimaasta. Ne eivät kuitenkaan saa sulkea pois vapautta, suvaitsevaisuutta ja avoimuutta. Uskontoa ei pidä liiaksi liittää valtion toimintaan, mutta pitää muistaa uskonnon olevan osa suomalaista kulttuuria.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Joonas Salmi:

Olemme monessa suhteessa maailman mallimaa, josta tullaan ottamaan oppia. En kiellä terveydenhuolto ja koulutusjärjestelmiemme ongelmia, mutta en halua ulkoistaa vastuutamme ja päätösvaltaamme. En myöskään halua luopua vahvuuksistamme, vaan kehittää niitä. Meillä on valmiina asiakaskunta, kokemus ja resurssit, kyse on siitä miten niitä hyödynnämme. Hyvällä johtamisella ja järkevällä toiminnalla pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin ja edullisemmin kuin yksikään yritys.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Joonas Salmi:

Fakta on se, että kokonaisveroastettamme on saatava pienemmäksi, jos haluamme tästä suosta nousta. Verojen nostaminen johtaisi entistä voimakkaampaan alaspäin vetävään kierteeseen. Työllisyyttä ja kasvua on luotava, jotta voimme tulevaisuudessakin sanoa elävämme hyvinvointiyhteiskunnassa. Keinoja kyllä on, jos tahtoa on. Pitää muistaa, että leikkauspolitiikan vaikutukset näkyvät vielä pitkällä tulevaisuudessakin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Joonas Salmi:

Ahkeruudesta ja lahjakkuudesta tulee voida palkita ja ihmisillä tulee olla oikeus menestyä. Suomi on tulonjaoltaan yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta täälläkin tuloerot ovat kasvaneet valtavasti. Meidänkin olisi aika pohtia missä menee kohtuuden raja. Kuinka paljon arvokkaampaa toisen työ on? Maailman mittakaavassa tilanne on jo kestämätön. Maailman 85 rikkainta omistaa yhtä paljon kuin maailman köyhin puolisko, 3,5 miljardia ihmistä, yhteensä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Joonas Salmi:

Ongelma ei oikeastaan muodostu nykyisten palveluidemme ja sosiaalietuuksiemme kattavuudesta. Meillä on peruspalveluidemme lisäksi valtavasti muuta julkisin varoin rahoitettua toimintaa. Meidän olisi hyvä aloittaa tyhjältä pöydältä ja miettiä mitä kaikkea julkisin varoin tulisi rahoittaa ja missä muodossa. Sen jälkeen pitäisi aloittaa turhien toimintojen karsiminen. Säilytettävissä toiminnoissa tulisi keskittyä siihen, että ne kohdistuvat oikein ja ovat selkeitä. Hyvä johtaminen on avainasemassa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Joonas Salmi:

Kaikessa päätöksenteossa tulee olla mukana järki ja kohtuus. Ympäristöstä tulee huolehtia, mutta on hyvä muistaa, että luomalla varallisuutta ja hyvinvointia meidän on helpompi ottaa käyttöön ekologisia ratkaisuja ja edistää kestävää kehitystä. Hyviä ja huonoja päätöksiä on molemmin puolin. Yksi järjettömyys on EU:n asettamat tuontitullit kiinalaisille aurinkopaneeleille. Uskon halpojen aurinkopaneelien vauhdittavan koko alan kehitystä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Joonas Salmi:

Ympäristövaikutukset on hyvä arvioida. Niitä arvioidessa vastaan tulee kuitenkin tulkinnanvaraisia tilanteita ja silloin on pidettävä järki päässä ja pohdittava tilannetta kokonaisvaltaisesti. Selkeästi ympäristölle haitallisista hankkeista tulee voida luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset