KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Annmari Kemell, Keskusta, 367

Oma esittely

Olen espoolainen 38-vuotias kauppatieteiden maisteri, oikeustieteen ylioppilas ja kahden lapsen äiti. Olen ehdolla eduskuntaan huhtikuussa toimitettavissa eduskuntavaaleissa, sillä haluan tuoda politiikkaan talouden osaamista ja rohkeaa asennetta kohti kannustavaa yhteiskuntaa. Lainsäädäntöä tulee kehittää esteestä mahdollistajaksi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Annmari Kemell:

Meidän on otettava vastuu taloudenhoidosta, kasvavaa velkataakkaa ei voi jättää seuraavien sukupolvien hoidettavaksi. Leikkauksia tehtäessä on pidettävä huolta lasten, nuorten, perheiden ja heikompiosaisten aseman turvaamisesta. Jokapäiväiseen elämään liittyvät palvelut on saatava jatkossakin läheltä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Annmari Kemell:

Työntekemisen täytyy olla kannustavaa kaikissa tuloluokissa. Suomessa marginaaliverotus on todella kireää, esimerkiksi 1 600 euron kuukausituloilla lisäeurosta menee veroa noin 40 %. Painetta on ennemminkin keventää työntekemisen verotusta. Hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen kiristäminen ei lisäisi olennaisesti valtion verotuloja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Annmari Kemell:

Ydinvoima on toimiva ratkaisu tällä hetkellä, mutta yhä enemmän tulee panostaa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämiseen. Pitkällä aikavälillä ydinvoima on ylimenokauden ratkaisu.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Annmari Kemell:

Erityisesti kivihiilen käytöstä tulisi luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Annmari Kemell:

Hallintorakenteet ovat Suomessa monilta osin liian jäykät ja hierarkiset. Tarvitsemme asennemuutosta kohti kannustavaa yhteiskuntaa, mikä koskee myös kankeita hallintorakenteita. Työpaikat syntyvät jatkossa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, myös itsensä työllistäminen on yhä keskeisempää. Sen sijaan palvelut on jatkossakin turvattava osana jokapäiväistä elämää, ja tältä osin julkisen sektorin rooli on merkittävä myös tulevaisuudessa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Annmari Kemell:

Ruotsin oppiminen ja osaaminen on valtti, josta kannattaa pitää kiinni.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Annmari Kemell:

Työntekemiseen tulee kannustaa useiden toimenpiteiden avulla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Annmari Kemell:

Yhteiskunnan niukkenevat resurssit tulee kohdistaa oikeudenmukaisesti. Omavastuun merkitys tulee jatkossa korostumaan, kun jakovara supistuu. Jokaisen tulee tällöin osallistua palveluiden rahoittamiseen yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Annmari Kemell:

Sääntelyä täytyy purkaa kaikilla mahdollisilla tasoilla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Annmari Kemell:

Vapaaehtoisiin liitoksiin tulee kannustaa, pakko ei sen sijaan ole vaihtoehto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Annmari Kemell:

Nuorten pääsyä työmarkkinoille voitaisiin edistää kokeilemalla tällaista menettelyä heidän osaltaan. Myös muutoin yhteiskunnan tulisi kannustaa erialaisiin kokeluihin, joilla työpaikan saantia voitaisiin edesauttaa. Kaikki kokeilut eivät välttämättä osoittaudu toimiviksi, mikä kuuluu kokeilujen luonteeseen. Kohti kokeilevaa ja innovatiivista yhteiskuntaa!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Annmari Kemell:

Koko Suomen pitäminen asuttuna on koko Suomen, myös pääkaupunkiseudun etu. Keskittäminen pääkaupunkiseudulle lisää asumisen kustannuksia ja ruuhkautumisen haittoja täällä asuville. Tasapainoinen Suomen kehittäminen tarkoittaa elämisen perusedellytysten turvaamista koko Suomessa, vaativat erikoispalvelut sen sijaan voidaan keskittää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Annmari Kemell:

Terveyspalvelut täytyy tuottaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta kustannustasosta. Yksityiset toimijat ovat markkinoilla lähtökohtaisesti tehdäkseen voittoa ja terveys- ja sairaanhoitoala on maailmanlaajuisestikin tarkasteluna yksi kasvavampia toimialoja. Tämä on otettava huomioon ratkaisuja tehtäessä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Annmari Kemell:

Sosiaali- ja terveyspalvelut täytyy tuottaa ja toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tärkeää on, että tuottajasta riippumatta palvelut ovat kuntalaisten saatavilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Annmari Kemell:

Sääntelyä täytyy purkaa kaikilla mahdollisilla tasoilla. Samalla on kuitenkin huolehdittava kuluttajansuojasta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Annmari Kemell:

Suomi on pieni ja vientivetoinen markkinatalous. EU:n sisämarkkinat ovat meille tärkeät. EU:n jäsenenä pystymme osallistumaan meitä koskevien päätösten tekemiseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Annmari Kemell:

Rahoitusmarkkinavero lisäisi tarpeettomasti rahoitustoiminnan kustannuksia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Annmari Kemell:

Natoon hakemisen valmistelua ei pidä aloittaa ennen kuin 1) asiasta on käyty laaja yhteiskunnallinen keskustelu ja 2) suurin osa suomalaisista kannattaa Natoon liittymistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Annmari Kemell:

Työperäiseen maahanmuuttoon tulee kannustaa myös hallinnollisin toimin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Annmari Kemell:

Ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä on keskeisimpiä perustuslain turvaamia perusoikeuksia. Lapsen kannalta tarkasteltuna tärkeintä on saada vanhemmiltaan huolenpitoa ja rakkautta, sukupuolella ei ole merkitystä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Annmari Kemell:

Suomen on osaltaan kannettava vastuu pakolaisista. Vastaanottokeskuksia tulisi sijoittaa eri puolille Suomea, mutta samalla olisi varmistettava, että valmiudet ovat yhtenevät kaikkialla.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Annmari Kemell:

Uskon kasvatuksessa keskustelemiseen ja vastuunantamiseen. Hyvät vuorovaikutustaidot, käytöstavat, toisten kunnioittaminen ja huomioon ottaminen ovat taitoja, jotka auttavat myös oppimisessa ja kouluyhteisössä pärjäämisessä. Tiukempi kurinpito ei ole ratkaisu, ylhäältä käskeminen ei johda parhaisiin lopputuloksiin tässäkään asiassa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Annmari Kemell:

Perusarvot, kuten oikeudenmukaisuus, toisen kunnioittaminen ja lähimmäisestä välittäminen ovat hyviä peruspilareita poliittiselle päätöksenteolle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Annmari Kemell:

Tärkeintä on palvelujen toimivuus lasten, perheiden ja vanhusten näkökulmasta, eikä niinkään se, miten niitä tuotetaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Annmari Kemell:

Suomessa verotuksen taso on tällä hetkellä todella korkea. Myös verotuksen tulisi kannustaa yrittämiseen ja työntekoon, joten kiristysvaraa ei enää ole. Pikemminkin on paineita keventää työn verotusta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Annmari Kemell:

Kannustavassa yhteiskunnassa jokaisella täytyy olla mahdollisuus kouluttautumisen ja työnteon kautta saavuttaa haluamansa tulotaso. Poliittisten päättäjien tehtävänä on kuitenkin varmistaa se, että myös heikompiosaisista pidetään huolta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Annmari Kemell:

Heikko taloudellinen tilanne pakottaa miettimään, miten palvelut jatkossa tuotetaan. Uskon, että nykyinen palvelutaso ja nykyiset sosiaalietuudet voidaan säilyttää kankeita rakenteita muuttamalla ja uusien palvelukanavien käyttöönottamisella.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Annmari Kemell:

On vanhanaikaista asettaa talouskasvu ja ympäristöasiat vastakkain. Uusiutuva energia ja puhdas teknologia synnyttävät tulevaisuudessa merkittävästi uusia työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Annmari Kemell:

Puhdas ympäristö on merkittävä osa realistista luontosuhdetta, jonka haluan siirtää myös seuraaville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset