KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marjut Frantsi-Lankia, Keskusta, 358

Oma esittely

Olen lääkäriäiti ja kunnanvaltuutettu Kirkkonummen Veikkolasta. Perusturvalautakunnan lisäksi vaikutan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa ja järjestötyössä. Lääkärinä olen toiminut terveyskeskuksessa, johtavana lääkärinä ja lääninlääkärinä. Nykyisin toimin ylilääkärinä terveydenhuollon ohjauksessa ja valvonnassa. Eduskunnassa tavoitteeni on vaikuttaa laajasti hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin, palvelujärjestelmän kehittymiseen (sote uudistus), varhaisen tuen ensisijaisuuteen, lähipalveluihin, työelämäjoustoihin ja yrittäjien työllistämisen esteiden poistoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpano on yksi tulevan eduskunnan tärkeistä asioista. Tässä monipuolinen käytännön kokemukseni sosiaali- ja terveydenhuollosta, myös luottamushenkilönä, on eduksi. Haluan tuoda eduskuntaan pitkäjänteistä, johdonmukaista ja ihmisläheistä toimintatapaa, jossa uudistuksia tehdään ihmisen ehdoilla ja ihmisiä kuullen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Velaksi ei voida jatkuvasti elää. Mahdolliset leikkaukset on kuitenkin tehtävä maltilla ja kokonaisvaltaisesti tilannetta arvioiden niin että saadaan uutta kasvua ja sen myötä uusia verotuloja. Hyvinvointieroja ei voida lisätä, päinvastoin niitä on johdonmukaisesti pienennettävä. Hyvinvoiva ihminen on myös tuottava, pahoinvoiva ei sitä ole.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Pienituloisten verotusta olisi mahdollisuuksien mukaan kevennettävä. Hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen pyrkisin pitämään nykytasolla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Uusiutuvaa energiaa on voimallisesti kehitettävä. Uskon meillä olevan siihen hyvät mahdollisuudet, jos vain halua on. Ydinvoiman lisärakentaminen on liian helppo vaihtoehto. En halua jättää ikuista ydinjäteongelmaa tulevien sukupolvien harteille.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua. Maltillista maakaasun ja kotimaisen turpeen käyttöä sen sijaan kannatan uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen rinnalla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Kuntien lakisääteisiä velvoitteita ja menoja on syytä kriittisesti tarkastella. Ihmisten oman vastuun lisääminen on järkevää, jos heillä on siihen aidosti voimavaroja. Siltä osin julkista sektoria voidaan keventää. Heikoimmista, heistä joilla voimavaroja ei ole, on kuitenkin pidettävä huolta jatkossakin. Kolmannen sektorin roolia ja voimavaroja on hyödynnettävä täysimittaisesti julkisen sektorin rinnalla. Myös yksityisen sektorin roolia on syytä tarkastella.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Suomi on kaksikielinen maa, siksi kannatan ruotsinkielen opiskelua. Toisaalta maan itäosissa pitäisi voida kokeiluluonteisesti valita ruotsin tilalle myös venäjän kielen opiskelu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Ongelma on pikemminkin se, että viidenkymmenen pinnassa olevat työkykyiset ihmiset eivät enää kelpaa työmarkkinoille. Tai se, että nuorten työllistyminen on nykysuhdanteessa liian heikkoa. Nämä epäkohdat on ehdottomasti korjattava ennen, kuin lisävelvoitteita suunnitellaan. Työmarkkinoilla tarvitaan asennemuutosta nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden työllistämiseksi ja työurien jatkamiseksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Tiettyyn rajaan asti voi olla näin. Ensisijaisena pidän kuitenkin kaikille yhtäläisiä lakisääteisiä hoivapalveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Alkoholipolitiikkaa pitää tarkastella kokonaisuutena ja miettiä parhaat ja vaikutavimmat keinot vähentää alkoholin suurkulutusta ja siitä aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. En usko ravintoloiden vapaan aukiolon edistävän tätä tavoitetta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

En kannata pakkoliitoksia, mutta kannusteita kuntaliitoksille voidaan kehittää ja kokeilla. Kuntien määrän vähentäminen ei ole itseisarvo, eikä sitä voida tehdä kirjoituspöydän takaa ministeriöstä käsin. Paikalliset yhteisöt ja ihmiset tietävät parhaiten mikä kullakin alueella on järkevää ja toimivaa. Kuntaliitokset yleensä vähentävät demokratiaa ja lisäävät byrokratiaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Tästä pitää voida paikallisesti aidosti sopia. Ainakin tietyissä erityistilanteissa tämä on järkevää, esim. oppisopimuskoulutettavien ja vajaakuntoisten kohdalla. Kaikki liikenevä työvoima ja voimavarat pitää hyödyntää nykyistä paremmin. Liiallinen jäykkyys aiheutaa tehottomuutta. Kokonaistaloudellisesti on edullisempaa, että ihminen tekee työtä voimavarojensa mukaan kuin on täysin tekemättä mitään. Tärkeää se on myös ihmisen oman hyvinvoinnin näkökulmasta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Jokainen alue ja jokainen ihminen on yhtä arvokas. On oltava oikeus asua ja elää siellä missä haluaa ja minkä itselleen hyvänä kokee. Yhteiskunnan tehtävänä on turvata elämisen perusedellytykset koko maassa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Vastuu palvelujen järjestämisestä on oltava julkisella sektorilla. Se mahdollistaa kokonaisvaltaiset ja yhdenvertaiset palvelut maan eri puolilla. Jos järjestämisvastuualueet ovat niin suuria, että aluetuntemus ja kokonaiskoordinaatio jäävät heikoiksi, on hyvä että myös tuotantovastuu on pääosin julkisella sektorilla. Yksityinen palvelutuotanto voi tukea ja täydentää sitä. Erityisesti palvelusetelimallia on syytä kehittää ja hyödyntää enemmän.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Sote-uudistuksen yhteinen lähtökohta on ollut se, että sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut integroidaan eli tuotetaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Tämä edistää tehokkaita ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja sekä yhdenvertaisuutta. Kunnat ovat tästä näkökulmasta pääsääntöisesti liian pieniä yksiköitä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Byrokratiaa on karsittava, mutta samalla on varmistettava riittävä taksipalvelun saanti koko maassa. On myös varmistettava se, että taksiliikenteen harjoittajat ovat asiansa osaavia kunniallisia yrittäjiä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Kyllä EU-yhteisö luo vakautta ja turvaa, vaikka kaikki ei ole aina mennyt parhaalla tavalla. Suomen pitäisi vaikuttaa vahvemmin EU:n suotuisaan kehittymiseen erityisesti pohjoisen Euroopan kannalta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Kannatan rahoitusmarkkinaveroa, jos kaikki jäsenmaat ovat siinä mukana ja asiasta on riittävän laaja yhteinen näkemys.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Nato-jäsenyyden hakeminen ja jäsenyys loisi lisää epävakautta ja jännitettä itärajalle. En kannata jäsenyyden hakemista näissä olosuhteissa, mutta Nato-optio on syytä säilyttää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Uskottavasta omasta puolustuksesta tulee riittävästi huolehtia, se on paras turvallisuustae maallemme.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Kun väestön ikärakenteemme nopeasti vanhenee, on tavalla tai toisella huolehdittava riittävästä työvoiman saannista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Perusperiaate on, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. En kuitenkaan halua loukata perinteistä avioliittokäsitystä arvostavia ihmisiä, eikä pelkkä nimike mielestäni mittaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Homo- ja lesboparien liittoa voitaisiin kutsua toisella nimellä, kuten presidenttikin ehdotti. Molemmat liitot voidaan viranomaisten papereissa rinnastaa niin, ettei seksuaalinen suuntautuminen tule esiin. Adoptio-oikeuden laajentamista perheen sisäisistä adoptioista en kannata.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Valtion on tultava riittävästi kuntia taloudellisesti vastaan. Jos talouden näkökulmasta tämä on mahdollista, on se humanitaarisin perustein kunnan velvollisuus järjestää.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Koulut eivät ole samanlaisia. Joissakin kouluissa kohtelu voi olla liian lepsua, mutta pääsääntöisesti uskon tilanteen olevan kunnossa nykyisin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Politiikan pitää perustua arvoihin, niitä kuitenkaan liikaa painottamatta. Uskontoa ja päivänpolitiikkaa ei pidä sekoittaa toisiinsa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Ulkoistusten pitää perustua aina kokonaisharkintaan ja siihen, että sen arvioidaan tehostavan palvelua ja parantavan palvelun laatua. Laatutekijät on huomioitava kilpailutuksissa ja ulkoistuksissa nykyistä paljon paremmin jatkossa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

On tarkoin harkittava mistä voidaan tinkiä tai leikata niin, että se ei heikennä väestön hyvinvointia tai lisää hyvinvointieroja entisestään. Se tulisi pitkän päälle yhteiskunnalle vain kalliimmaksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Koulutuksen, työn vaativuuden ja vastuullisuuden tulee heijastua palkkauksessa, mutta kohtuullisella tavalla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Näin on, erityisesti Jos talouttamme ei saada kasvuun. Sen vuoksi talous on saatava kasvun uralle samalla kun pidättäydytään reaalisesta kokonaismenojen kasvattamisesta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Kestävä kasvu on mahdollista vain, jos se ottaa huomioon myös ympäristönäkökohdat.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marjut Frantsi-Lankia:

Kestävä kasvu on mahdollista vain, jos se ottaa huomioon myös ympäristönäkökohdat.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset