KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Soili Norro, Kristillisdemokraatit, 44

Oma esittely

Olen ranskan- ja englanninopettaja ja työskentelen yläkoulussa. Olen ollut lähetystyössä Kamerunissa yhteensä seitsemisen vuotta. Olen kunnanvaltuutettu ja perusturvalautakunnan jäsen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Soili Norro:

Suomen velkaantumisaste suhteessa kansantuotteeseen on ylittämässä EU:ssa määritellyn ylivelkaantumisen rajan. Palvelujen tarjonta kasvattaa myös niiden kysyntää, siksi pitää tarkkaan harkita, mitä palveluja on aiheellista tarjota. Monesti on myös mahdollista jopa parantaa palvelutasoa ja vähentää kustannuksia saman aikaisesti. Toimintoja tulee tehostaa ja niiden vaikuttavuutta lisätä. Yrityksien kasvumahdollisuuksia tulee tukea ja näin luoda edellytyksen työllisyyden paranemiselle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Soili Norro:

Jos verotusta on pakko kiristää, niin mieluummin siten, että hyvätuloisten progressioverotusta kiristetään. Pienituloisilta ei pitäisi ottaa enempää kuin nyt.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Soili Norro:

Näen ydinvoiman välttämättömänä välivaiheena etsittäessä ympäristöystävällisempiä ja riskittömämpiä energiamuotoja. Toistaiseksi riittää nyt suunnitteilla olevat ydinvoimalat.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Soili Norro:

Tämä on hyvä tavoite.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Soili Norro:

Viittaan edellä esittämääni ja totean, että monesti palvelujen uudelleen organisoinnilla saadaan jo aikaiseksi säästöjä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Soili Norro:

Ruotsin kielen osaajia tarvitaan jatkossakin jotta voidaan turvata palvelut kotimaisilla kielillä. Sama pätee tietysti paikallisesti myös saamen kieleen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Soili Norro:

Työnteon pitäisi olla aina kannattavampaa kuin tarjotusta työpaikasta kieltäytyminen, ja ns. kannustinloukut tulee saada purettua. Ei kuitenkaan ole kohtuullista esim. vaatia perheellistä työtöntä työnhakijaa ottamaan vastaan työpaikka nykyistä 80km / 1,5 tunnin työmatkaa kauempaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Soili Norro:

Ikääntyvien on mahdollista käyttää kertynyttä varallisuuttaan ja ostaa halutessaan hoivapalveluja. Varallisuuden käytön tulee kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen eikä esim. laitoshoidossa olevan vanhuksen omaisuutta saa takavarikoida julkisen sektorin tuottamien hoivapalveluiden kulujen kattamiseksi. Ikääntyvillä on oikeus yhteiskunnan kustantamaan laadukkaaseen ja ihmisarvoiseen hoitoon ja hoivaan

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Soili Norro:

Nykyinenkin käytäntö työllistää poliisia ja aiheuttaa kansantaloudelle menetyksiä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Soili Norro:

Pakkoliitoksia ei pidä tehdä ellei ole kyseessä kriisikunta, joka väestö- ja elinkeinorakenteeltaan on sellainen, ettei ole todennäköistä että se selviäisi itsenäisenä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Soili Norro:

Työehtosopimusten tulee jatkossakin olla yleissitovia ja turvata palkansaajan oikeudet. Työehtojärjestelmää voidaan kuitenkin kehittää niin, että yleissitovuuteen liittyy mahdollisuus paikalliseen ja yrityskohtaiseen sopimiseen erittäin perustellusta syystä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Soili Norro:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluja. Järjestämisvastuun tulee säilyä kunnilla tai jatkossa sote-lain voimaan tultua sote-alueilla. Tuottamisvastuun tulee vastaavasti säilyä kunnilla tai kuntayhtymillä, jotka voivat niin katsoessaan ostaa osan palveluista yksityisiltä palveluntuottajilta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Soili Norro:

Kuntien tai kuntayhtymien tulee saada tuottaa palveluita. Tässä e ole kyse pelkästä vallasta, vaan esimerkiksi sosiaalipalveluiden tuottamisessa pienemmät yksiköt ovat ketterämpiä ja kykenevät muuntumaan joustavammin palvelutarpeiden muuttuessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Soili Norro:

Ei ole selvää, että rahoitusmarkkinaveron käyttöönotosta olisi Suomelle hyötyä. Sen käyttöönotto saattaisi ajaa arvopapaperikaupan esimerkiksi Ruotsiin, jossa kyseinen vero ei ole käytössä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Soili Norro:

Natoon liittymisestä on voitava keskustella ja asiasta tulee järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Soili Norro:

Suomen puolustus on säiytettävä uskottavana ja varauduttava mahdollisiin uhkiin ja kriiseihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Soili Norro:

Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa työvoimaa, myös ulkomaista. On tärkeää huolehtia suomalaisten työllistymisestä. SIlloin kun työvoiman tarve ja sen kotimainen tarjonta eivät kohtaa, on voitava palkata ulkomaista työvoimaa nykyistä vähemmällä byrokratialla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Soili Norro:

Kannatan avioliiton säilyttämistä yhden miehen ja yhden naisen välisenä liittona. Adoptiossa tulee turvata lapsen lähtökohtainen oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Soili Norro:

Tämänkaltainen päätös tulee luonnollisesti valmistella huolella ja selvittää sen kaikki kustannusvaikutukset. Lähtökohtaisesti olen väitteen kanssa samaa mieltä siksi, että meillä on vastuu myös kaukaisemmista lähimmäisistä. Toisaalta Suomen sisällä vastuun turvapaikanhakijoista tulisi jakaantua tasaisemmin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Soili Norro:

Suurin osa oppilaista on hyvin käyttäytyviä lapsia ja nuoria. Ongelmakäyttäytymisen taustalla on useimmiten oppilaan perhetilanteesta tai muusta henkisestä pahoinvoinnisa aiheutuvia ongelmia. Niihin ratkaisut löytyvät muilla keinoin kuin rangaistuksia tiukentamalla. Kuri sinänsä on tietysti eri asia kuin rangaistukset, ja opettajan auktoriteettia ei tule murentaa esim. arvostelemalla koulun kasvatuskäytäntöjä aiheettomasti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Soili Norro:

Perheiden hyvinvointi, kristilliselle maailmankatsomukselle rakentuva moraali ja Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden säilyttäminen ovat minulle tärkeitä teemoja myös politiikassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Soili Norro:

Ulkoistamista tulee harkita tapauskohtisesti ja kaikki kustannusvaikutukset huomioiden. Jos lähipalveluiden takaamiseksi on välttämätöntä ulkoistaa jokin palvelu, tulee se tehdä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Soili Norro:

Tässäkin tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa. Tärkeimmät lähipalvelut, kuten perusterveydenhoito, neuvolat, päiväkodit, koulut ja laadukas vanhusten hoito ja hoiva tulee ehdottomasti turvata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Soili Norro:

Ahkeruus pitää palkita ja työnteon tulee olla aina kannattavampaa kuin sosiaalituilla eläminen. Tuloerot ovat hyväksyttäviä, koska myös koulutukseen käytetty aika ja taloudelliset uhraukset tulee ottaa huomioon. Olen kuitenkin eri mieltä väitteen adjektiivin "suuret" kanssa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Soili Norro:

Palveluita tulee tarkastella kriittisesti, mutta peruspalvelut tulee turvata ja säilyttää ne lähipalveluina. Palveluiden tuottamisessa tulee pääpainon olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Panostamalla kevyempiin palveluihin esimerkiksi sosiaalityössä varhaisessa vaiheessa voidaan välttää raskaampien palveluiden tarve jatkossa. Tästä esimerkkinä lapsiperheiden varhainen tuki, jolla voidaan ehkäistä myöhempi ongelmien kasaantuminen ja lasten oireilu.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset