69 - Eija Nivala, KESK

Oma esittely

Toimin Alavieskan kirkkoherran virassa. Aiemmin olen toiminut pappina Kalajoella ja Sievissä. Kansainvälistä työkokemusta minulla on vuosilta 1999–2003 jolloin koulutin pappeja ja evankelistoja Angolan ev. lut kirkon palveluksessa. Olen Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustaja, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, Suomen kirkon pappisliiton puheenjohtaja ja Kirkon akateemiset AKIn puheenjohtaja. Perheeseeni kuuluu puoliso ja neljä lasta.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Lähestyvät eduskuntavaalit saattavat houkutella meitä ehdokkaita lupaamaan monenlaista hyvää. Näyttää valitettavasti kuitenkin siltä, ettei tällaisia lupauksia voi nyt antaa. Jokaisella suomalaisella on velkaa noin 20000 euroa. Summa ei ole kansainvälisesti paha, mutta sen noususuunta on huolestuttava. Kymmenen vuotta sitten suomalaisten velka oli 60 mrd, viisi vuotta sitten 75 mrd ja nyt 95 mrd euroa. Suunta on saatava taittumaan, velkaa ei voi siirtää lastemme maksettavaksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Ikärakenteen muutoksesta johtuen joudumme korottamaan jonkin verran veroastetta. Verojen korotuksen tulee kohdistua pääsääntöisesti sinne missä on eniten maksuvaraa. Kannatan ensisijaisesti elämän perustarpeiden (ruoka, asuminen) ylittävän kulutuksen verojen korottamista. Verotuksen tulee ohjata väestöä myös terveellisempiin ja ympäristöä säästäviin elämäntapoihin. Siltä osin, kuin palkkaveroa on tarve korottaa, tulee sen luonnollisesti kohdistua enemmän niihin joilla on enemmän maksuvaraa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Keskeneräinen Olkiluoto 3 ja heinäkuussa 2010 ja uudelleenkäsittelyssä joulukuussa 2015 periaatepäätöksen saanut Fennovoiman hanke tulee rakentaa suunnitellusti. Uusia periaatepäätöksiä näiden jälkeen ei mielestäni tarvita. Ydinvoima jakaa ihmisten mieliä voimakkaasti. Ydinvoiman vahvuus on sen hiilidioksidipäästöttömyys mahdollistaen kansainvälisten ilmastosopimusten saavuttamisen. Energiamuodon heikkoutena on, että käytetyn ydinpolttoaineen varastoinnin ympäristöriskeistä ei ole kokemuksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Suomen tavoitteena tulee olla energiaomavaraisuuden parantaminen biopohjaisia polttoaineita kehittämällä ja metsiemme valtava energiakapasiteetti hyödyntämällä. Erityisesti kivihiilen käytöstä voitaisiin luopua kokonaan. Se vaikutus kasvihuonepäästöihin on hyvin merkittävä. Kotoimaisen turpeen käyttöä tulee suosia kivihiilen käyttöä alentaen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Julkista sektoria pitää pienentää, se on selvä. En kuitenkaan usko sen dramaattiseen pienenemiseen. Päiväkodit, koulut, terveyskeskukset, sairaalat ja muu perheen arjessa oleva julkinen sektori ei voi oleellisesti pienentyä. Terveydenhuollossa väestön ikääntyessä hoitavia käsiä tarvitaan aiempaa enemmän. Julkista sektoria saadaan kuitenkin supistettua erilaisia säädöksiä vähentämällä ja luottamalla enemmän väestön maalaisjärkeen. Myös teknologian kehitys mahdollistaa uutta tehostamista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Toisen kotimaisen kielen opiskelu on suotavaa, mutta sen ei tarvitse olla pakollista. Ruotsin kielen vahva asema Suomen koulussa perustuu paitsi kielen viralliseen asemaan, myös historiaamme. Euroopan unionin jäsenyyden aikana saksan ja ranskan kielien merkitys on kasvanut. Olisin valmis muuttamaan kielen opiskelua enemmän tarvelähtöiseksi. Opiskelijalla voisi olla enemmän omaa harkintamahdollisuutta opiskeltavien kielin kanssa. Valinnan vapaus toki toisi omat haasteensa opetuksen järjestäjälle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Mikäli työnhakijalla on olemassa tarjottuun työtehtävään riittävä osaaminen, työpaikka tulisi ottaa vastaan. Uskon, että näin pääasiallisesti työnhakijat toimivatkin. Siltä osin kuin työstä pakoilua esiintyy, velvoitteita työn vastaan ottamiseksi voidaan kiristää. Toki aina jää kysymys, kuinka paljon työnhakijan on mentävä oman perusosaamisen ja mukavuusalueen ulkopuolelle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Kunnallisessa pitkäaikaishoidossa maksut riippuvat vanhuksen tuloista ja ovat enintään 85% henkilökohtaisista säännöllisistä nettokuukausituloista. Varallisuus ei vaikuta maksuun, vaan korkeintaan siihen, saako kunnallista hoivapaikkaa. Jossain määrin tätä voitaisiin harkita uudelleen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Kesäkuussa tehtiin kansalaisaloite ravintoloiden aukioloaikoja koskevien rajoitusten poistamisesta. Ravintoloiden aukioloaikojen säädöksille on omat perustelunsa, enkä näe tarvetta muutokseen. Nykyinen klo 2 sulkemisaika on ihan riittävän myöhäinen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Onnistunut kuntaliitos edellyttää molempien osapuolten keskinäistä tahtoa. Mikäli tätä tahtoa ei ole syntynyt, osapuolet eivät ole nähneet yhdistymisen hyötyä riittävän suureksi. Mikäli edut nähdään riittävän hyviksi, kunnat kyllä osaavat yhdistyä omilla päätöksillä ilman kenenkään pakkoa. Näin on käynyt omassa kotikunnassakin Kalajoen ja Himangan yhdistyessä 2010.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Työehtosopimuksia tulee noudattaa. Toinen kysymys sitten on se, tulisiko työehtosopimuksissa antaa enemmän mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Joskus se voisi olla sekä työntekijän että työnantajan etu. Näin on, jos paikallisella sopimisella saadaan yritys ja työpaikka pidettyä paikkakunnalla. Paikallinen sopiminen voisi olla esimerkiksi määräaikaista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Haluan nähdä koko Suomen asuttuna. Yhteiskunnan pitää luoda yritystoiminnalle ja työlle edellytyksiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti joka puolella Suomea. Myös Pohjois-Suomen maantie-, rautatie-, lentoliikenne-, laiva- ja tietoliikenne yhteyksien tulee mahdollistaa kilpailukykyinen yritystoiminta. Koulutuksen tulee tukea alueen elinkeinoelämän tarpeita siten, että yliopistokaupunkien lisäksi korkeakoulutasoista koulutusta on ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Terveyspalvelun saajalle on merkitystä sillä, että palvelu on saatavissa, se on tasalaatuista ja hinnaltaan samaa. Jos yksityinen pystyy tarjoamaan joissakin asioissa saman palvelun julkishallintoa edullisemmin, sitä voidaan toki käyttää. Julkiset palvelut tulevat kuitenkin olemaan jatkossakin Suomen tie. Uskon, että vain sillä turvataan palvelujen kattava saatavuus ja laatu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Uudistuksessa sote-alue tekee päätöksen siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa. Tuottajana pitäisi saada olla yksittäinen kunta, jos sillä on riittävät edellytykset hoitaa tehtävä. Sote-uudistuksen yksi kriittisistä kysymyksistä kohdistuukin kunnallisen päätösvallan turvaamiseen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Nykyisen lupakäytännön etuna on, että taksi on saatavissa käyttöön kaikkina vuorokauden aikoina ja autot ovat turvallisia. Mikäli toimintaa saisi harjoittaa kaikki halukkaat ilman lupamenettelyä, autojen liikenneturvallisuus todennäköisesti alenisi. Taksin saaminen viikonloppuisin ja öisin kohtuullisella hinnalla ainakin vaikeutuisi. Toki vapaa kilpailu sinällään kuulostaa hyvältä perustelulta, mutta olen valmis maksamaan siitä, että järjestelmä toimii moitteettomasti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Suomi on osa eurooppalaista yhteisöä ja voimme olla siihen tyytyväisiä. Voimme moittia EU:ta byrokratiasta, maalaisjärjen puutteesta ja monesta muustakin asiasta. EU on kuitenkin luonut taloudellista vakautta Eurooppaan. Se on mahdollistanut ihmisten, tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkumisen. Se on mahdollistanut opiskelun, työn, yrityksen laajentamisen Eurooppaan. EU lisännyt turvallisuudentunnetta Euroopassa. Vaikka Suomi on nettomaksaja, hyödyt on haittoja suuremmat.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Suomen linjaus on hyvä. Vero on paikallaan jos se otettaisiin käyttöön maailmanlaajuisesti. Mikäli vain Suomi eräiden muiden kanssa ottaisi sen käyttöön, päätös olisi vahingollinen Suomelle. Arvopaperikauppa todennäköisesti siirtyisi Helsingistä muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Natoon liittyminen on kaksiteräinen miekka. Meillä on yhtä paljon rajaa Venäjän kanssa kuin Natolla yhteensä. Liittyessämme Natoon saamme sen turvatakuut alueellisen koskemattomuutemme varalle. Samalla kuitenkin menemme osalliseksi Naton kaikkiin konflikteihin eri puolilla maailmaa, myös Naton ja Venäjän välisiin kiistoihin. Tässä epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomen turvallisuus on parhaiten turvattu, kun emme tee kiireellä uusia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Suomi on viime vuosina pienentänyt puolustusbudjettiaan. Olemme kuitenkin pystyneet säilyttämään kohtuullisen uskottavan puolustuksen. Puolustusbudjettia ei pidä enää karsia. Muuttuneessa tilanteessa meidän on arvioitava puolustuksemme uskottavuutta uudelleen. Uskottavuuden säilyttäminen edellyttää uusia panostuksia ja puolustusbudjetti on palautettava entiselle tasolle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

EU:n sisällä työvoima voi liikkua vapaasti. Tämä perustuu jäsenmaiden yhteisiin tavoitteisiin taloudesta ja turvallisuudesta. Vapaa liikkuminen ei luonnollisesti ole mahdollista niiden maiden kanssa, joiden kanssa siitä ei ole yhteistä näkemystä. Tarveharkintaa siis edelleen tarvitaan. Näen kuitenkin mahdollisena ja suotavana, että myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevaa työperäistä maahanmuuttoa voitaisiin helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Pappina olen sitoutunut kirkon käsitykseen avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Eduskunta otti tähän kysymykseen jo kantaa ja lainsäätäjänä ajattelisin, että asiassa edetään tämän periaatepäätöksen mukaisesti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Turvapaikanhakijat ovat ihan tavallisia ihmisiä ja heidän kotouttamista tulee tukea. Monilla kunnilla on kiinteistöjä, esimerkiksi vanhoja kouluja, joiden muuttaminen vastaanottokeskukseksi olisi mahdollista. Omassa kotikunnassani on tavanomaista runsaammin työperäistä maahanmuuttoa. He ovat kotiutuneet hyvin, löytäneet työn ja elämän arjen uudelta seudulta. Tähän meidän tulee tukea myös turvapaikanhakijoita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Koulut ovat hoitaneet hyvin oman osuutensa lasten kasvatusvastuusta. On syytä korostaa, että lapsen kasvatusvastuu kuuluu ensisijaisesti vanhemmille. Koulun tehtävä on sitten tukea tätä tavoitetta. Vaikka varmasti on yksittäistapauksia, jossa tiukempi kuri olisi parempi, yleisellä tasolla en näe tarvetta koulukurin uudelleenarviointiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Minulle nämä arvot sopii hyvin. Perheiden ja lasten hyvinvointi on toimivan yhteiskunnan perusta. Perheiden hyvinvointi tulee nähdä keskeisenä yhteiskuntapolitiikan painopisteenä. Kristillinen arvopohja ohjaa ajatteluani ja toimintaani. Olen iloinen siitä, että alueellamme kirkon työtä edelleen arvostetaan ja kirkon jäsenmäärä on edelleen noin 90 % väestöstä. Muuttunut turvallisuustilanne muistuttaa myös meitä suomalaisia voimakkaalla tavalla oman isänmaamme arvosta ja merkityksestä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Sosiaali- ja terveyspalveluissa erilaisia hoivakoteja toimii jo paljon yksityisesti. Omaan kotikuntaani on valmistumassa yksityinen päiväkoti kristillisen opiston toimesta. Hoivakodeista ja päiväkodeista on hyviä kokemuksia eikä ole mitään estettä toiminnan laajentamiselle. Myös terveydenhuollossa on jo pitkään toiminut yksityisiä lääkäritaloja. Yhteiskunnan tulee kuitenkin pitää omat palvelut korkeatasoisina siten, että ne ovat kaikkien kansalaisten saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Molempia konsteja tarvitaan. En usko, että julkinen talous saadaan tasapainoon vain jompaa kumpaa lääkettä käyttäen. Kyllä meidän on arvioitava kriittisesti julkisten palvelujen kustannuksia. Tällä hetkellä kuntien ja muiden palvelun tuottajien välillä on isoja kustannuseroja, vaikka palvelun taso on sama. Enemmän pitäisi ottaa mallia hyvistä käytännöistä. Tämän lisäksi todennäköisesti tarvitaan myös verotuksen korottamista. Korotusten painopiste tulisi kohdistua kulutusveroihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Samasta työstä ja samasta ahkeruudesta tulee saada sama palkka. On kuitenkin selvää, että ahkeruuden tulee näkyä palkkauksessa. Palkkauksen tulee olla palkitsevaa. Koulutuksen suora merkitys palkkauksessa on vähentynyt. Enenevässä määrin koulutus ei suoraan johda korkeampaan palkkaan, vaan palkkaus tapahtuu työtehtävän vaativuuden mukaan. Koulutus on kuitenkin välillisesti edelleen mukana antaen paremmat edellytykset vaativimpien työtehtävien tekemiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Uskon, että pystymme säilyttämään nykyisen kaltaisen päivähoitojärjestelmän, pystymme järjestämään lapsillemme korkeatasoiset koulutusmahdollisuudet, hyvän terveydenhoitojärjestelmän ja hyvän vanhuuden turvan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Olen saanut lapsena opin, että pyri jättämään Suomi tuleville sukupolville parempana kuin sen sait. Tämä tarkoittaa, että suomalaisilla on työtä ja toimeentuloa sillä seudulla, jonka kokee kodikseen. Työ on perheen hyvinvoinnin takaajana yksi tärkeimmistä. Meidän pitää turvata tuleville sukupolville myös puhdas luonto vastaamalla maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen. Talouskasvun hakemisen tulee tapahtua sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Eija Nivala:

Nykyinen lainsäädäntö vastaa aika hyvin käsitystäni päätöksenteon ympäristövaikutuksista. Virhearvioita varmaan tapahtuu, kuten Talvivaarassa on käynyt. Näissä tapauksissa päätöksenteossa ei ole osattu ennakoida riittävästi ympäristövaikutuksia. Toisaalta taas maaseutukylissä esimerkiksi uusien navetoiden ympäristölupakäytännöt kuulostavat aika tiukoilta. Lainsäädäntöä ei ole tarve muuttaa. Maalaisjärkeä haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuissa ym. on kuitenkin käytettävä rohkeammin.

Uusimmat politiikan uutiset