17 - Susanna Kisner, VIHR

Oma esittely

Olen aktiivinen, urheilullinen ja kansainvälinen 35-vuotias perheenäiti Oulun Metsokankaalta. Olen valmistunut sairaanhoitajaksi sekä Yhdysvalloissa että Suomessa, joissa olen työskennellyt alan tehtävissä. Toimin lastensuojelun perhehoitajana (sijaisvanhempana) sekä opiskelen terveystieteitä, kasvatustieteitä ja terveyshallintotiedettä Oulun yliopistossa. Toimin moniammatillisissa verkostoissa perhetyön, terveellisen ikääntymisen, kansainvälisen koulutusyhteistyön sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Kansanedustajana minulle tärkeitä teemoja ovat: 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestettävä toimivammiksi 2) Koulutus on säilytettävä korkeatasoisena 3) Tasa-arvoa on edistettävä kaikilla tasoilla 4) Työpaikkoja on lisättävä Pohjois-Suomeen

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun ja palvelut/etuudet tarjottava vastaisuudessa kustannustehokkaammin ja toimivammin, mm. sote-uudistus on välttämätön, jotta voimme jatkossa turvata korkeatasoiset palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja inhimillisesti. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta on tärkeää että tarjoamme väestölle palvelut ja etuudet kuten esimerkiksi mahdollisuuden koulutukseen tai terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Kiristämällä palkkaverotusta pienentäisimme ostovoimaa, samalla vaarantaen kysynnän, työllisyyden, kilpailukyvyn sekä talouskasvun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista muodostuva julkisen sektorin alijäämä/tappio jatkaa kasvuaan, joten julkisen sektorin rakennetta ja toimivuutta on syytä tarkastella huolellisesti, samalla kehittäen julkisen sektorin toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat sekä suomi että ruotsi, joten mielestäni on yleissivistävää tarjota molempia kieliä jatkossakin virallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Työntekijän velvoite ottaa vastaan tarjottu työpaikka vastoin omia intressejä laskisi työnteon motivoituneisuutta, joka edelleen laskisi työn tulosta, palvelujen tasoa sekä nostaisi työstä poissaoloja ja työnantajan kustannuksia. Kansalaisilla on perustuslain mukaisesti oikeus hankkia toimeentulonsa itse valitsemallaan työllä, joten ketään ei voi pakottaa ottamaan vastaan epämielekkääksi koettua työtä. Myös YK:n ihmisoikeussopimuksessa säädetään oikeus työhön ja työpaikan vapaaseen valintaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Ikäihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden tulisi olla kaikille tasa-arvoiset, toimivat ja inhimilliset. Mikäli henkilöllä on varallisuutta ja hän haluaa itse ostaa tai kustantaa ylimääräisiä palveluja peruspalveluiden lisäksi, hänellä tulisi olla tähän mahdollisuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Nykyiset aukioloajat ovat hyvät. Pidentämällä ravintoloiden aukioloaikoja asiakkaiden alkoholin kulutus kasvaisi ja lisäisi alkoholista johtuvia haittavaikutuksia kuten sairauskohtauksia ja päihtyneenä tehtyjä väkivalta- ja henkirikoksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Kuntien yhdistyminen täytyy tehdä hallitusti ja yhteistyön avulla, ei pakkokeinoin. Kuntia yhdistämällä voimme parantaa kuntalaisten palvelurakenteita, yhdyskuntarakenteita, elinkeinomahdollisuuksia, asuinalueita sekä liikennejärjestelmää sekä tasa-arvoistaa kuntalaisten saamia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. On kuitenkin otettava huomioon, että kuntien yhdistymisessä otetaan huomioon kuntalaisten mielipiteet, kestävä kehitys, turvallisuus, tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Työehtosopimuksia pienempien palkkojen maksaminen olisi epäeettistä ja vastoin ihmisoikeussopimuksia, joissa säädetään, että jokaisella on oikeus oikeudenmukaisiin työehtoihin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja maantieteellisesti tasaisemmin asuttu Suomi edesauttaa eri kuntien ja kaupunkien asuntomarkkinoiden tasaisemman hintapolitiikan, tasaisemmat verotulot, tasa-arvoisemmat sosiaali- ja terveydenhuollon (ja muiden sektorien) palvelut ja edut, sekä tasaisemman työllisyystilanteen eri kuntien ja kaupunkien välillä. Sijoittamalla isojen organisaatioiden pääkonttoreita enenevässä määrin Etelä-Suomen ulkopuolelle tasa-arvoistaisimme koko Suomen asutus- ja työllisyystilannetta

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Julkisen tahon täytyy jatkossakin tuottaa sote-palvelut ja kansanterveyslain mukaista kansanterveystyötä siten kuin sosiaali- ja terveydenhuoltolaissa säädetään. Julkisten terveydenhuoltopalvelujen täytyy taata potilasturvallisuus ja korkea hoidon laatu sekä saatavuus perusterveydenhuollossa. Niillä alueilla joissa terveyspalvelujen potilasturvallisuutta, hoidon laatua ja saatavuutta ei pystytä julkisilla terveyspalveluilla takaamaan, on palveluita täydennettävä yksityisillä terveyspalveluilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Nykyiset sote-palvelut ovat paikkakunnittain epätasa-arvoiset. Sote-uudistuksen tulee jatkossa taata väestön kesken tasa-arvoiset, potilasturvalliset, korkealaatuiset ja saatavilla olevat palvelut paikkakunnasta riippumatta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Valtion tulee jatkossakin säädellä mm. kuljettajien terveyteen liittyvät minimivaatimukset asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Hinnoittelun säätely takaa asiakkaalle hinnan joka on vakaa eikä heittele taksiyrittäjästä riippuen. Säätelemätön hinnoittelu voisi ajaa taksipalvelujen hinnat kaaokseen, aiheuttaen "halpataksiyhtiöitä" ja ajaen korkeammin veloittavat taksiyrittäjät taloudelliseen ahdinkoon. Säätelemättömyys voisi aiheuttaa monopoleja sekä tietyillä alueilla kohtuuttomia hintoja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Suomi hyötyy EU:sta avoimen liikkuvuuden, yhteisen valuutan sekä helpomman viennin ja kaupankäynnin kautta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Vero vaikuttaisi negatiivisesti sijoittajiin, työnantajiin, työntekijöihin, eläkkeensaajiin, eläkkeen maksajiin ja kansantalouteen. Tulevaisuudessa varojen riittäminen eläkemaksuihin on haasteellista. Työeläkevakuuttajat tarvitsevat sijoituksen tuottamia voittoja nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun. Mikäli veroa kerättäisiin, palkoista perittäviä työeläkemaksuja jouduttaisiin korottamaan tai eläkkeitä leikkaamaan. Jos eläkerahastot jätettäisiin veron ulkopuolelle, voisi sitä harkita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Suomi on saavuttanut kansainvälisen turvallisuuspoliittisesti diplomaattisen ja rauhaa rakentavan aseman joka sen tulisi säilyttää. Mikäli Nato-jäsenyyttä kuitenkin harkitaan, tulisi siitä järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Taloudellisesti haastavassa tilanteessa kaikki julkisen sektorin alueet kuten puolustusvoimatkin, joutuvat tarkastelun kohteeksi eikä taloudellisia resursseja ole tällä hetkellä mahdollista lisätä. Puolustuskyvyn ylläpitämiseksi välttämättömät hankinnat on kuitenkin tehtävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Ulkomaalaista työvoimaa tulisi jatkossakin palkata niille sektoreille joissa on työvoimapula eikä suomalaista henkilökuntaa saada palkattua tarpeeksi. Lisäksi väestön ikääntyessä, työikäisten määrän vähetessä ja huoltosuhteen heiketessä meidän tulisi mahdollistaa ammattitaitoisen ulkomaalaisen työvoiman palkkaaminen etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreille sekä muille aloille jotta vajeet saadaan paikattua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Kannatan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Meillä on eettinen ja moraalinen vastuu auttaa turvapaikan tarpeessa olevia henkilöitä. Turvapaikan saaneiden kotouttamiseksi sekä yhteiskuntaan ja työelämään sopeuttamiseksi on kuitenkin panostettava. Lisäksi meidän on tehtävä tarkkoja tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä turvapaikan hakijoiden yhteiskunnallisista menoista ja tuloista joiden perusteella on määriteltävä avointen turvapaikkojen määrä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Sekä koululaisen huoltajilla että koulujärjestelmällä on vastuu kasvattamisesta. Toiminnallisella opettamisella, oppilaiden aktivoinnilla sekä opettajan ja oppilaan toimivalla dialogilla on positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin, joten näitä täytyy lisätä. Häiriöoppilaiden käytöksen juuret nousevat usein psyykkisistä ongelmista tai kaltoinkohtelusta/laiminlyönnistä kotiympäristössä joten koulun +sosiaalitoimen tulee reagoida nopeasti ja tehokkaasti häiriökäyttäytymiseen ongelmien ratkomiseksi

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Perinteiset arvot ovat muovautuneet ajan kuluessa ja jokaisella on oikeus omiin arvoihin. Muun muassa rauha, tasa-arvo, vapaus, oikeudenmukaisuus, välittäminen, solidaarisuus, rehellisyys, avoimuus, kunnioitus, koti ja ympäristö ovat arvoja jotka muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Julkisen sektorin tulisi jatkossakin tuottaa julkiset palvelut. Julkisen sektorin rakenneuudistukset ovat kuitenkin välttämättömiä kustannusten pienentämiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi. Niillä alueilla joissa julkisen sektorin palveluja ei pystytä järjestämään, on palveluita täydennettävä yksityisillä palveluilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Veronkorotuksilla pienennetään ostovoimaa ja hankaloitetaan taloudellista kasvua. Myöskään julkisia palveluita ei pidä leikata, vaan järjestää ne rakenneuudistusten avulla toimivammiksi ja taloudellisemmiksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Tutkimusten mukaan suuret tuloerot aiheuttavat sosiaalista eriarvoisuutta ja hidastavat valtion talouskasvua. OECD:n mukaan Suomi on menettänyt yhdeksän prosenttiyksikköä talouskasvustaan tuloerojen kasvun vuoksi, joten tuloerojen hillitseminen on tärkeää. Työnteon täytyy kuitenkin olla motivoivaa ja palkitsevaa. Jatkossa on tarjottava korkealaatuista koulutusta, terveydenhoitoa ja työllistymismahdollisuuksia, jotta koko väestöllä on samanlaiset mahdollisuudet kasvun etuihin ja tuottamiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen menot kasvavat vuosittain, eikä valtion talous tule kestämään nykyisenkaltaisia palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut täytyy turvata jatkossakin, joten sote-uudistus on välttämätön jotta palveluista saadaan kustannustehokkaammat, toimivammat ja väestölle helpommin saatavat. Uudistuksissa tulee ottaa enenevässä määrin huomioon mm. teknologian hyödyntäminen, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja omahoito.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Ympäristöasiat on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa ja ympäristön säilymisestä jälkipolville on huolehdittava. Kaiken päätöksenteon on kuitenkin oltava kokonaisvaltaista ottaen huomioon mm. kustannukset, tulot ja menot, työllisyys, turvallisuus, kestävä kehitys ja väestön hyvinvointi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Susanna Kisner:

Ympäristöasiat on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa ja ympäristön säilymisestä jälkipolville on huolehdittava. Kaiken päätöksenteon on kuitenkin oltava kokonaisvaltaista ottaen huomioon mm. kustannukset, tulot ja menot, työllisyys, turvallisuus, kestävä kehitys ja väestön hyvinvointi.

Uusimmat politiikan uutiset