155 - Paula Sihto, KESK

Oma esittely

Olen Paula Sihto, n:ssa, erikoissairaanhoitaja, työssä E-P:n shp:ssä geropsykiatrian osastolla ja pkl:lla osastonhoitajana. Perheessämme on 3 aikuista lasta ja 2 lastenlasta. Olen Seinäjoen kaup.valtuutettu ja sos- ja terv.ltk:n pj. sekä E-P:n maakuntavalt. I vpj. Olen Tehyn hallituksen jäsen ja Seinäjoen kirkkovalt. sekä E-P:n Muistiyhdistyksen hallituksen pj. Kansanedustajana olen ollut 2007-2011, jolloin olin sos- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovlk:n jäsen ja Kelan valtuutettu. Olin Pohjoismaiden neuvostossa hyvinvointivaliokunnan jäsenenä. Kokemus eduskuntatyöstä ja valmiit verkostot antavat hyvän pohjan jatkaa vaikuttamista. Seuraavan hallituksen on palautettava suomalaisten luottamus terveydenhoidon tulevaisuuteen ja laitettava Sote-asiat kuntoon heti vaalikauden alussa lähipalvelut turvaten. Muita tärkeitä asioita ovat talouteen, työllisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Harrastan monipuolista liikuntaa. Vaalisloganini on Sisulla ja Sydämellä.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Suomen velkaantumisvauhti on ollut liian nopea. Velkaantuminen ja leikkaukset eivät sulje toisiaan pois, mutta niitä pitää käyttää yhdessä harkiten ja oikeudenmukaisesti. Etuuksia voidaan leikata, mikäli väljennetään esimerkiksi kireitä karenssiaikoja, jolloin työn vastaanottaminen helpottuu eikä asianomainen häviä työssä käydessään. Velkaantumista voidaan käyttää tuotannollisten investointien käynnistämiseen, joilla aikaansaadaan työllisyyttä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Verotusta pitää kohdentaa oikein. Suurituloisten palkkaverotuksen kiristäminen ei vaikuta paljon kokonaisverotulokertymään, mutta sillä on suuri moraalinen vaikutus yhteiskunnassamme. Verotuksen työhön kannustavuus tulee olla sen keskeinen periaate.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Kannatan Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamista. Perusvoiman saanti on tärkeää pohjoiselle alueelle kilpailukyvyn turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Pääomistus tulee pitää suomalaisten käsissä. Nyt omistajina on sekä teollisuuden yrityksiä että paikallisia, pääosin kuntaomisteisia energiayhtiöitä. Ydinvoiman käyttöön liittyy turvallisuusriskejä, mutta ydinsäteilyvalvontamme on huippuluokkaa. Kannatan monipuolista energiatuotantoa ja bioenergian kehittämistä, se tuo työtä ympäri Suomen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Ympäristönsuojelu on huomioitava uutta kasvua luotaessa, mutta turve tarvitsee erityiskohtelun. Turpeella on aluepoliittinen, työllistävä vaikutus. Turve on kansallisen energiahuoltovarmuuden kannalta säilytettävä energiamuoto.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Julkisen sektorimme osuus BKT:sta on kasvanut laman seurauksena huomattavasti. Mikäli emme saa kasvua aikaan niin leikkauksia on mahdollisesti edessä, jota en haluaisi. Kasvu-uralle palaaminen helpottaa tilannetta ja estänee julkisen sektorin leikkaustarvetta. Julkisella sektorilla on alueita, joihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi tietotekniikan lisäyksellä ja eritoten tietotekniikkajärjestelmien yhteensovittamisella.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Ruotsin kieli on toinen kotimainen kielemme. Pohjoismaisessa yhteistyössä on hyvä hallita ruotsin kieli. Julkisiin virkoihin valittaessa virkamiehiltä vaaditaan molempien kotimaisten kielten taitoa ja kielitodistus, jonka hankkiminen saattaa tuottaa vaikeuksia, jos ei ole toista kotimaista kieltä riittävästi opiskellut. Itärajalla Venäjän merkitys kasvaa ja siellä voisi harkita venäjän kielen opiskelua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Ensi vaalikaudella on tärkeää purkaa ns. kannustinloukkuja. Työn tekeminen tulee tehdä aina kannattavammaksi. Uudistuksen yhteydessä tarvitaan kokeiluja ja uusia innovaatioita.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Finanssialan Keskusliiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat valmiita käyttämään omaa varallisuuttaan hyvinvointinsa rahoitukseen, mutta eivät halua tähän pakkoa. Suurten ikäluokkien eläkkeellesiirtyminen tuo mukanaan paremmat eläkkeet ja omaisuusvarallisuutta, joka antaa lisäturvaa vanhuuden päiviin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Mielestäni nykyiset aukiolot ovat jo riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Kuntaliitokset tulee tapahtua vapaaehtoisuuden pohjalta, jolloin niihin sitoudutaan ja ollaan valmiita yhdessä kehittämään uutta syntynyttä kuntaa. Pakolla ei saada mitään hyvää aikaan. Sote-uudistus tulee muuttamaan kuntakäsitystä. Raskaimmat tehtävät siirtyvät maakunnallisesti ylläpidettäviksi ja kunnalle jää mm. päivähoito, perusopetus, tekninen puoli ja terveyttä edistävän kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajantoiminnan järjestäminen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Suomi on sopimusyhteiskunta, joten yleissitovia työehtosopimuksia tulee noudattaa. Meillä on paljon osa-aikaisia työtehtäviä esim. kaupan alalla, joissa palkka ei riitä elämiseen eikä toista osa-aikaista sopimusta aina saa kovinkaan helposti. Meillä on pyrittävä kokoaikaisiin työtehtäviin ja niistä maksettava palkka tulee olla sellainen, jolla tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Tärkeää olisi löytää työtä maakunnista, jolloin elämisen edellytykset säilyisivät. Kohtuulliset perus- ja lähipalvelut tulee säilyä ja keskittäminen tulee pysäyttää. Kannatan alueellista tasa-arvoa niin, että voimme vapaasti valita asuinpaikan. Maakuntien Suomi tarkoittaa vahvoja maakuntia, joissa on elämisen mahdollisuudet. Alueilla on niin valtava kansallinen omaisuus - tiet, julkiset rakennukset ja asunnot - niiden heitteillejättö olisi katastrofi. Aluepolitiikan tulee olla oikeudenmukaista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa keskeistä julkista palveluamme. Kysymys on palveluiden järjestämisestä ja vastuunottamisesta. Tuotantopuolella tarvitaan yksityisiä ja kolmatta sektoria täydentämään palvelutuotantoa. Palvelusetelin laajennus on myös yksi tapa toteuttaa palvelujen valinnanvapaisuutta siellä, missä se on mahdollista. Valvonnan ja vastuun tulee aina säilyä yhteiskunnan kontrollissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Sote-uudistus jää seuraavan hallituksen tehtäväksi ja se on otettava agendalle heti! Nyt esillä ollut yksitasoinen kuntayhtymämalli on mielestäni hyvä lähtökohta, jolloin järjestäminen tapahtuisi nykyisten sairaanhoitopiirien alueella. Maakuntamalli, jossa maakunnilla on verotusoikeus ja suorat vaalit, on mielestäni hyvä ja tavoiteltava järjestämistapa. Kansalaisilla säilyy vaikuttamismahdollisuus. Seuraavan hallituksen on palautettava suomalaisten luottamus terveydenhoidon tulevaisuuteen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Taksitoiminnan tulee olla luvanvaraista. Varsinkin pienten taksiyrittäjien taloudellinen pärjääminen pitää pystyä turvaamaan. Suomalainen taksi on turvallinen ja rehellinen ja siitä toiminnasta tulee kantaa huolta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Korkotaso on pysynyt alhaisena ja EU on tuonut vakautta. Maataloudessa valvontajärjestelmiä tulee karsia ja löyhentää sekä tuotanto-olosuhteista johtuvia eroja tulee tasata. Maatalousyrittäjillä tulee olla parempi oikeusturva.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Tämän ns. transaktioveron käyttöönoton tavoite on hyvä, mutta se edellyttää kaikkien valtioiden mukaantuloa, jolloin sen hyöty vasta realisoituu. Lisäksi veron tuotolle ei ole asetettu kohdetta. Suomi on katsonut, ettei sillä ole edellytyksiä mukaanmenolle tässä taloustilanteessa. Mukaan meno nostaisi rahoitusmarkkinoiden välityksen kustannuksia turhaan. Suomen pitää kuitenkin seurata kehitystä ja olla valmis arviomaan asiaa uudelleen tarpeen mukaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen. Kannatan yleisen asevelvollisuuden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden säilyttämistä. Tässä asiassa päätösvalta on pidettävä omissa käsissä. Mukaan meno vaatii suuren kansallisen yksimielisyyden, jolloin kannatan kansanäänestystä. Suomen erityisasema Venäjän naapurina on herkkä. Meidän on parempi toimia lääkäreinä kuin tuomareina.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Suomen puolustusvoimien valmiutta puolustaa omaa maaperää liittoutumattomana valtiona pitää lisätä. Erityisen tärkeää on lisätä kaukovaikuttamiskykyä, silloin puhutaan ohjuspuolustuskyvystä. Seuraavan eduskunnan tulee korottaa määrärahoja vähintään puolustushallinnon turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa esitetyllä tavalla eli v. 2016 n. 50 milj. eurolla ja vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 milj. euroa. Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne vaatii oman itsenäisen puolustuksen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Tarveharkinnasta tulee pitää kiinni ja entistä enemmän katsoa tilannetta työalakohtaisesti. Missä tarvetta työvoimalle on eikä sitä kotimaasta löydy, niin silloin on tarpeen, että osaavaa työvoimaa saadaan palveluiden ja teollisuuden tarpeisiin. Tarveharkinnan poisto saattaa johtaa täysin kontrolloimattomaan halpatyövoiman tuontiin, johon meillä ei ole tarvetta eikä varaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Asiaan liittyen on tehty päätöksiä, joiden kanssa pitää elää. Mielestäni parempi olisi ollut puhua pariliitosta, kuten presidentti Sauli Niinistö toi asian esille. Minulle ei kuulu, mitä kaksi aikuista ihmistä keskenään tekee. Avioliittoa pidän miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkko tekee tästä asiasta omat linjauksensa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Kansainvälisistä sopimuksista pidetään kiinni. Taloudelliset tilanteet tulee ottaa huomioon ja valtion on kannettava suurempi taloudellinen vastuu turvapaikkahakijoista eikä sysätä sitä kuntien kustannettavaksi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Kuri ja järjestys kysymystä tulee katsoa enemmänkin ososuhdekysymyksenä. Ryhmäkoot tulee saada pienemmiksi. Häiriökäyttäytyville oppilaille tulee olla mahdollisuus erityisryhmiin. Selvillä ja yhtenäisillä rajoilla ja rakkaudella saada kuria ja järjestystä paremmin koulussa aikaan. Kasvatus ja ohjaus tulee tähdätä aina nuoren kasvuun ja kehitykseen tavoitteena tasapainoinen aikuinen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Nämä ovat suomalaisia perusarvoja. Politiikan avautuminen kansainvälisyyteen tuo mukanaan kuitenkin vaatimuksen sietää erilaisuutta ja hyväksyä erilaisia arvopohjia päätöksenteossa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Julkisten palveluiden rinnalla toimii varsin suuri yksityisten palvelujen tuottajajoukko. Erityisesti teknisellä sektorilla se on pääasiallinen tuotantomuoto. Kaikista sosiaali- ja terveysalan palveluista yksityiset tuottavat neljänneksen. Sote-puolella on tärkeää, että valvonta toimii tehokkaasti. Opetusala on tyypillinen julkisen palvelun ala, jossa en näe suurta yksityistämisen tarvetta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Julkisen sektorin toimintakyky riippuu siitä, kuinka Suomen kansantalouden pyörät pyörivät. Meidän on saatava tuotantoamme elvytettyä ja vientiä vetämään, jolloin leikkaustarve pienenee. Ellei tässä onnistuta, edessä on veronkorotuksia ja mahdollisesti leikkauksiakin. Harmaan talouden kitkentää on tehostettava, vuositasolla jää n. 10 miljardia euroa verotuloja saamatta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Työ on etuoikeus eikä sitä pidä katsoa pelkästään tulonjakokysymyksenä. Kohtuullinen elämä on ihmiselle hyve. Hyväksyn kohtuulliset palkkaerot, mutta erot ovat joissakin tapauksissa kasvaneet kohtuuttomiksi. Eriarvoisuutta tulee yhteiskunnassamme kaikin keinoin vähentää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on kaikkia asioita tarkasteltava kriittisesti. Julkisen talouden kokoa pitää tarkastella kansantalouden kokonaistuotantoon suhteutettuna. Elleivät talouden pyörät pyöri, meillä ei ole varaa nykyisen kaltaisiin etuisuuksiin. Me tarvitsemme uuden kasvua ja työllisyyttä tukevan hallituksen, että voimme säilyttää hyvinvointivaltiomme. Kenenkään ei saa pudota kyydistä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Ympäristökysymykset ovat tärkeitä ja sillä sektorilla avautuu uusia teknologia mahdollisuuksia paljon, joista on vientituotteiksi. Viime vuosina ympäristökysymykset on asetettu kaiken edelle ikään kuin me emme tarvitsisi toimeentuloa ja elämisen edellytyksiä. Suomella ei ole varaa kulkea kaikissa ympäristöasioissa maailman edelläkävijänä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Paula Sihto:

Ympäristöä tulee kunnioittaa. Meillä on menty näissä asioissa toisinaan hakoteille. Esimerkiksi valtion ympäristötukia on suunnattu aloille, joilla ei ole mitään edellytyksiä toimia. Talvivaara on opettavainen esimerkki niin hyvässä kuin pahassa. Vihreiden ympäristöhaihattelusta on tullut itseisarvo.

Uusimmat politiikan uutiset