113 - Harri Koskela, ITSP

Oma esittely

Sähköasentaja/Yrittäjä/Toimitusjohtaja

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

EU- ja Euro-suomessa velkaantumisen kääntäminen laskuun on käytännössä lähes mahdotonta. Omalla rahalla ja oman keskuspankin avulla suomi voi luoda omaa rahaa ja kohdentaa rahat suomalaiseen työhön ja yrityksiin, tällöin myös näistä saatavat varat jäävät suomeen. Peruspalveluista (terv.huolto/koulutus/nuoret/vanhukset/yleis-infra), ei missään nimessä tule leikata yhtään enempää. Sen sijaan etuuksista, kuten valtionyhtiöiden bonus/kannustinjärjestelmät pitäisi vähintäänkin kohtuullistaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Työeläkeyhtiöt, valtionyhtiöt sekä kunnallisten osakeyhtiöiden johtajien palkkaus- ja bonusjärjestelmät ovat pääosin kohtuuttomat. Näiden kaltaisten yhtiöiden johtajien sekä yhtiöiden hallitusten palkat ja palkkiot tulisi kohtuullistaa. Heidän palkkiot maksavat tavalliset suomalaiset. Yksityisten yritysten, hyvin ansaitseviin (johtajat/omistajat) sen sijaan voisi soveltaa esim. progressiivista pääomatuloveroa ansiotulojen lisäksi, tällöin he olisivat lähes samassa asemassa työtätekevän kanssa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Suomi ei tarvitse ydinvoimaa, ydinvoimasta koituva radioaktiivinen jäte on erittäin haitallista niin ympäristölle kuin ihmisellekin. Suomi voi asteittain siirtyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Suomi voi halutessaan tehdä päätöksen luopua kokonaan fossiilisten energianlähteiden käytöstä. Aurinko- ja tuulivoimalla sekä esim. maalämpöön ja bioenergiaan siirtymällä maastamme voidaan tehdä energiaomavarainen. Tähän toki vaaditaan aikaa ja poliittista tahtoa, tekniikka kuitenkin on jo nyt olemassa. Jokin/jotkin kysymyksessä mainituista energialähteistä on syytä säilyttää toimintakykyisinä ns. varaenergian lähteitä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Mikäli julkisella sektorilla tarkoitetaan esim. ELY-keskuksia, verovirastoja, työvoimatoimistoja, maaseutuvirastoja sekä näihin rinnastettavia laitoksia sekä kuntien ja kaupunkien hallintoa sekä näissä olevia erilaisia hallinnollisia tahoja, kyllä. Kysymyksessä nro 1, vastaus mm. mihin julkisensektorin osiin ei pidä vähennyksiä kohdistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Opiskelussa voitaisiin ottaa käyttöön alueittainen vieraan kielen opiskelu, jolloin opetusta voisi kohdentaa paremmin vastaamaan määrättyjen alueiden tarpeita. Itäsuomessa esim. venäjä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Nykyisellään mm. työpaikan ja kodin matka-aika voi olla 1,5h suuntaansa, tällaiset ehdot eriarvoistavat ihmisiä esimerkiksi maaseudulla ja kauempana keskustasta asuvia. Tämän tyyppiset rajoitukset pitäisi poistaa ja ottaa huomioon työssäkäyvien ihmisten asuinpaikat.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Jos ihminen elämänsä aikana ansaitsee omaa varallisuuttaan niin paljon, että hänellä on mahdollisuus käyttää varojaan omaan hyvinvointiinsa vanhempana, siihen ei pitäisi puuttua. Sen sijaan vähävaraisten vanhusten palveluista ja hyvinvoinnista ei voida tinkiä vain näiden "muutamien" hyvin ansainneiden perusteella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Ravintoloissa ihmiset ovat pääosin "valvotummissa" olosuhteissa, kotona ja kaduilla juominen sekä erilaiset häiriökäyttäytymiset (muualla kuin ravintoloissa) ovat vain lisääntyneet erilaisten rajoitteiden vuoksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Kuntaliitoksista ei pääosin ole seurannut mitään hyvää. Palvelut (terveydenhuolto/koulut/päiväkodit) ovat siirtyneet ns. "emäkuntaan", ihmisten palvelut ovat toisin sanoen viety yhä kauemmaksi asuinpaikasta näihin kasvukeskuksiin. Jokaisen kunnan/kaupungin tulisi saada itse järjestää palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

EU-suomessa työn tekemisen kustannukset ovat muuhun EU:hun nähden todella korkeat. Kilpailukyky suom. yrityksiltä on viety ns. halvempiin EU-maihin. TES:llä tai palkkoja alentamalla ei suomeen saada kannattavaa yritystoimintaa ilman omaa rahaa ja omaa päätösvaltaa omista asioista. EU:sta ja eurosta eroamalla suomi voisi saavuttaa menetetyn kilpailukyvyn takaisin. Siirtymäkauden ajaksi (eurosta omaan rahaan) yritykset voisivat paikallisesti sopia mahd. palkkojen sopeuttamistoimista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Jokaisen suomalaisen tulisi saada asua siellä missä itse parhaakseen katsoo. Erityyppiset elinkeinot eri alueilla (mm. maatalous/turvetuotanto/vast) olisi pidettävä kannattavana ja kannustavana. Valtio voisi tukea näitä liiketoimia esim. korottomilla lainoilla tai erityyppisin kannustimin, kuten vaikka energiaomavaraisuuteen liittyviin investointeihin liittyen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Yksityistämisestä tulisi päinvastoin luopua, jo nyt nämä monikansalliset mm. terveyspalveluja tarjoavat yhtiöt ovat vahvasti mukana liiketoiminnassa. Verotulot valuvat suomen ulkopuolelle ja palveluntuottajat (yksityiset yritykset) saavat valtavat tulot mm. KELA:n (veronmaksajien) kautta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Jokaisen kunnan ja kaupungin tulisi saada itse päättää miten oman kuntalaistensa peruspalvelut järjestävät. Palvelujen laatu ja taso pysyvät näin paljon parempana ja ns. ihmisläheisempänä. Erikoissairaanhoitoa voisi harkitusti keskittää ja järjestää esim. lähikuntien kesken yhteisesti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Taksilupien vapauttaminen johtaisi helposti "villiin" kilpailuun ja todennäköisesti lisäisi "harmaiden"-taksien määrää. Myös asiakkaan turvallisuus saattaisi kärsiä. Nykyisellään järjestelmä on suhteellisen turvallinen ja asiakas ystävällinen, esimerkiksi: Jos asiakas pudottaa esim. kukkaronsa/avaimensa tai kännykkänsä taksiin, on omaisuuden takaisin saaminen todella helppoa koska, taksit on numeroitu ja mm. kuitista näkee tarkasti kellonajan, päivämäärän ja kuljettajan tiedot.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

EU:sta ei ole suomelle mitään sellaista hyötyä mitä se ei voisi saada itsenäisenä valtiona. ETA-sopimus takaa lähes samat EU:n hyödyt, mutta ei EU- jäsenyyden tuomia huonoja puolia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Suomen seuraavan hallituksen pitäisi aloittaa toimenpiteet EU-jäsenyydestä eroamiseen ja valmistautua oman rahan käyttöönottoon. Erilaisia veroja kerätään nykyiselläänkin jo aivan liikaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Itsenäisenä ja puolueettomana maana suomi voi harjoittaa rakentavaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, sekä toimia eri maiden rauhanvälittäjä tehtävissä. NATO:on liittyminen vain ja ainoastaan pahentaisi suomen turvallisuutta. Suomen pitkä raja Venäjän kanssa ei tule poistumaan NATO:on liittymällä, Venäjä on suurvalta ja toimii suurvallan tapojen mukaan, se, kuin muutkaan suurvallat (USA,Kiina) eivät hyväksy mahdollista uhkaa omilla rajoillaan, vaan vastaavat uhkiin ennaltaehkäisevästi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

PV:n rahan käyttöä tulisi tarkastella tarkasti. Kuten valtionyhtiöissä on tapana, tietyt määrärahat haetaan määrätylle ajanjaksolle kerrallaan. Tämä johtaa siihen, että määrärahat on käytännössä käytettävä loppuun, että saadaan seur.kaudelle saman verran rahaa käyttöön. Tästä johtuen, kauden loppupuolella rahaa tuhlataan päättömästi, toisin sanoen väärin. Oikein kohdennettuna ja tehokkaasti, puol.määrärahoja voidaan lisätä ja kohdentaa hankintoihin joita tarvitaan itsenäisen maan puolustukseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Suomessa on tällä hetkellä n.300.000-450.000 työtöntä (riippuen laskentatavasta ja lähteestä). On erittäin tärkeää löytää näille lähes puolelle miljoonalle suomalaiselle työttömälle ensisijaisesti työtä ja harkita tämän jälkeen onko tarvetta lisätyövoimalle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Seksuaalinen suuntautuminen on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia/valinta. Avioliitto kahden ihmisen välillä on myös heidän välinen asia. Sen sijaan, adoptio-oikeus kahta samaa sukupuolta edustavien ihmisten välillä on asia, jota pitäisi tutkia enemmän ja eritoten adoptoitavan lapsen näkökulmasta eri kasvun vaiheissa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Itsenäisessä valtiossa itsenäinen kunta päättäköön miten haluaa asiassa toimia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Opettajien oikeuksien jatkuvat rajoitukset puuttua oppilaiden mm. käyttäytymiseen tms. on johtanut kasvaviin ongelmiin lasten ja nuorten opiskelussa ja koulun käynnissä. Häiriökäyttäytymistä ei käytännössä voida juurikaan hillitä, tämä johtaa koko luokan oppivaikeuksiin ja lisää nuorten pahoinvointia koulussa ja kotona.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Nämä kolme asiaa muodostavat hyvät "karkeat suuntaviivat" politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Yksityistäminen lisää harvainvaltaa ja siirtää pääomia edelleen pois suomesta monikansallisille suuryrityksille. Palvelujen laatu heikkenee ja väistämättä yksityistäminen myös nostaa kustannuksia palvelua tarvitseville.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Suomessa kerätään veroja nykyisellään jo todella paljon. Veronkorotuksia voitaisiin kohdentaa suurituloisiin ihmisiin ja suuryrityksiin. Julkisiin palveluihin saadaan merkittävästi rahaa mm. kun jätetään vuotuinen 1000miljoonan euron EU-jäsenmaksu maksamatta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Jokainen ihminen on samanarvoinen tulotasoon katsomatta. Mikäli ihminen omalla työllään tai yrittämisellään saavuttaa enemmän kuin joku toinen, ja maksaa tuloistaan veroa samassa suhteessa kuin pienituloinen, voi hän käyttää rahansa parhaalla katsomallaan tavalla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Kysymys on laaja. Suurituloisten etuuksista kuten lapsilisät, voisi helposti luopua. Sen sijaan työttömille ja pienituloisille pitäisi järjestää ns. perustulo. Tähän osin vastaus jo kysymyksessä nro. 5. Itsenäinen maa voi verotuksella hoitaa tarvittavat peruspalvelut kaikille niitä tarvitseville.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Ympäristöasiat täytyy huomioida joka tapauksessa, se, että millaisia työpaikkoja ja mihin ollaan luomassa, on tärkeämpi kysymys.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Harri Koskela:

Tämän maan pitäisi pystyä ruokkimaan ja elättämään myös tulevat sukupolvet. Selkeästi ympäristölle haitallisista hankkeista täytyy tehdä kattavat selvitykset ja niiden pohjalta päätökset.

Uusimmat politiikan uutiset