126 - Marko Haakana, VAS

Oma esittely

Koulutustaustaltani olen sairaanhoitaja (AMK). Viimeisen yli 16 vuoden ajan olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalan järjestössä Joensuussa (työtehtävissä lähinnä erilaiset sosiaali-, mielenterveys- ja päihdeasiat). Naimisissa. Kaksi koiraa. Harrastukset: järjestötoiminta, juoksulenkkeily, lukeminen, lento- ja pesäpallon seuraaminen. Motto: osattomat osallisiksi!

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Suomen velka on noin 60 prosenttia BKT:stä. Useilla mailla se on huomattavasti suurempi mm. Saksa ja Japani. Suomen velan korko on tällä hetkellä negatiivinen. Investoinnit ja julkisen puolen menojen lisäykset takaavat veronmaksukykyä. Palveluja ja etuuksia ei pidä leikata, pikemminkin päinvastoin. Samalla se takaisi kotimaisen kulutuskysynnän säilymisen. Sosiaali- ja terveyseroja ei pidä kasvattaa, vaan pienentää. Leikkaukset kasvattaisivat niitä entisestään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Hyvätuloisten palkkaverotusta tulee kiristää. Olennaisempaa olisi kuitenkin topakasti tarttua supervarakkaiden verokikkailuun esim. holding-yhtiöiden kautta pyöritettävien pääomatulojen osalta. Työtön ihminen maksaa saamastaan "etuudesta" 20 prosentin veron käytännössä veronmaksukyvyttömänä. Samanaikaisesti em. yhtiön kautta voidaan maksaa osinkoja niin, että 75 prosenttia on verotonta ja vain 25 prosentin osalta maksetaan pääomatulovero, eikä kuntaveroa peritä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Ydinvoiman rakentaminen on kallista. Se on ympäristön kannalta ongelmallista käyttöaikanaan ja sen jälkeen. Jäteongelma on ratkaisematon. Myös uraanin louhinta tuhoaa luontoa ja asuinseutuja. Energian saannin painopisteen tulee olla muualla (bio-, aurinko- ja tuulilähtöiset ratkaisut) sekä energian säästö.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Ympäristön kannalta parempia tuotantomuotoja tulee etsiä. Vrt. vastaus edellä. Voitaisiinko olla nopeampiakin?

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Julkinen sektori tuottaa hyvin monia tarpeellisia sosiaali-, terveys-, liikunta-, koulutus- ja turvallisuuspalveluja. Näkisin, että niitä pitää pikemminkin sekä määrällisesti että laadullisesti kehittää. Kokonaisuutena julkisen sektorin koko ei ole kasvanut viime vuosina: valtiolta on vähennetty väkeä ja kunnissa hieman lisätty tai pidetty ennallaan. Yksityisen sektorin pieneneminen mm. laman myötä voi aiheuttaa näiden kahden keskinäisessä vertailussa vääriä tulkintoja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Ruotsi on yhteispohjoismainen kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Jokaisella on oltava halutessaan oikeus kokoaikaiseen, pysyvään työhön. Pakote johtaisi helposti epäinhimillisiin työsopimuksiin, -matkoihin ja -ajankohtiin. Nykyinen tilanne sallii jo erilaisten pakotteiden käytön, eikä se ole tuonut ratkaisuja. Ahneutta pitäisi pikemminkin suitsia erilaisin keinoin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Jos verokikkailun kautta vuosittain katoavat 6-7 miljardia unohdetaan, meillä puhutaan helposti julkisen talouden kestävyysvajeesta. Tässä suhteessa voitaisiin katsoa perustelluksi, että varallisuutta käytettäisiin osin kustannusten kattamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Alkoholin helpompi saatavuus johtaa kulutuksen ja sitä seuraavien ongelmien kasvuun. Alkoholituotteiden kokonaistase yhteiskunnassa on negatiivinen, kun mukaan lasketaan käytön aiheuttamat haitat (päihde-ehkäisytyö, tapaturmat, ilkivalta, järjestys, sosiaali- ja terveystyö). Vaikka se luo työpaikkoja teollisuuteen, kuljetuksiin ja palveluihin tuoden samalla verotuloja valtiolle, ne eivät riitä kattamaan kuluja. Kyse on riippuvuutta aiheuttavasta aineesta, joka voi sairastuttaa käyttäjänsä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Vapaaehtoiset kuntien yhdistymiset ovat ok, pakko ei.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Viimeisten vuosien aikana on yrityselämälle tarjottu useitakin eri porkkanaratkaisuja mm. verotuksellisesti. Ne eivät ole kuitenkaan realisoituneet lisääntyneinä työpaikkoina. Tässä kävisi samoin. Palkkojen alentaminen heikentäisi työntekijöiden ostovoimaa. Kokonaiskysyntä ja kasvu heikkenesivät. Ei tule mennä työehdoilla kilpalemiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Jokainen saa asua siellä missä haluaa. Myöskään maaltamuuttoa ei tule kiihdyttää. Teitä ja muita rakenteita tulee rakentaa, joten siltä osin siihen käytetään verovaroja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Julkisia palveluja on kehitettävä. Mikäli ne toimivat riittävän hyvin tai erinomaisesti, ei yksityisiä terveyspalvelja tarvittaisi - eikä ainakaan tukea niitä Kela-rahoilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Sote-mallissa yksi taho tuottaa kyseiset palvelut alueella. On kuitenkin huomioitava demokratia-ulottuvuus. Sote-asiat ovat menneet liiaksi terveysasiat edellä sosiaalipuolen jäädessä vähemmälle. Mallissa ei pidä liikaa hosua, mieluummin hyvä ja huolellinen valmistelu kuin pakon edessä hätäinen päätös siitä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Minusta nykyinen systeemi, jossa ELY-keskus myöntää luvat, on parempi. Luvitusmenettelyssä samalla kiinnitetään huomioita mm. ammattitaitoon, oikeustoimikelpoisuuteen, talouteen. Vapaa menettely voisi helposti johtaa ongelmiin palvelun käyttäjän kokemana.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

EU:n alkuperäinen tarkoitus toisen maailmansodan jälkeen oli luoda rauhaa ja taloudellista vakautta. Tästä näkökulmasta katsottuna siitä on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

On arvioitu, että verolla kerättäisiin 30-35 miljardia euroa vuodessa EU-alueella. Käyttöönottovuoden piti olla 2016. Luulisi tuosta saatavilla rahoilla olevan käyttöä Suomessakin, kestävyysvajeestahan uutisoidaan lähes päivittäin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Eurooppa ja koko maailma kaipaa liennytystä eikä hampaisiin saakka aseistautumista. Nato on sotilasliitto ja USA:n voimapolitiikan väline. Se johtaisi helposti moniin vastakkainasettelutilanteisiin. Nato-jäsenyys heikentäisi - ei lisäisi - Suomen turvallisuutta ja itsenäistä päätösvaltaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Mitoitukset on tehtävä myös muun yhteiskunnan tarpeet huomioiden, ei menoautomaattisysteemiä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Mielestäni kaikki työ ja sen tekijät ovat yhtä arvokkaita. Ns. kantaväestö kuitenkin selkeästi hyljeksii osaa täällä tehtävistä töistä. Mistä tekijät siihen?

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Mielestäni tämä on ihmisoikeuskysymys. Kuuluu perinteisen työväenliikkeen arvopohjaan pitää huoli ihmisten välisen tasa-arvon toteutumisesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Laaja peruste Geneven pakolaissopimuksessa. Yksilötasolla taustalla erilaisia oikeudenloukkauksia kuten alkuperä, uskonto, kansallisuus, yhteiskunnallinen ryhmä tai poliittinen mielipide. Mielestäni on perusteltua auttaa, myös kotikunnassani. Suomi on yksi maailman rikkaimpia maita eikä tällaisen asian hoito ole ongelma. Sekään, ettei hoidettaisi, ei takaa sitä, että oman maan köyhyys- ja huono-osaisuusongelmat ratkaistaisiin. Siihen(kin) pitää olla riittävän vahva poliittinen tahto ja voima.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Suomi on pärjännyt tähän asti hyvin erilaisissa kansainvälisissä kouluvertailuissa. On ensisijaisesti huolehdettiva riittävästi resursseja (opettajat, välineet yms.) sekä terveet ja turvalliset koulutilat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Kuulostavat aika konservatiivisilta. Jotenkin on sellainen tuntuma, että erityisesti näitä hokevat juhlapuheissaan ne, jotka muuna aikana kikkailevat joutumasta maksamaan isänmaalleen veroja tms. ja matkaavat lomillaan ulkomaille. Luonnistuisikohan heiltä esim. omistuspohjaisen maanpuolustusveron maksaminen? Pitäisin ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yleismaailmallista vastuuta ihmisten ja ympäristön tilasta tärkeämpinä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Julkista palvelutuotantoa tulee sekä laadullisesti että määrällisesti kehittää niin, että ne ovat toimivat ja saavutettavissa eri viestimillä. Ideologista yksityistämistä en kannata.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Ihmiset ovat lukuisissa eri kyselyissä vastanneet, että veroja maksetaan mielellään, mikäli niillä tuotetaan hyvät palvelut. Siirtäisin kuitenkin ehdottomasti veronmaksun painopistettä oikeasti veronmaksukykyisten ihmisten ja yritysten suuntaan. Varakkaiden veronmaksuhaluttomuus on tällä hetkellä suuri yhteiskunnallinen ongelma synnyttäen lievästi arvioituna 6-7 miljardin euron verovajeen vuosittain. Sosiaalietuuksien tarve on tällä hetkellä kasvava. Eriarvoistuminen lisääntyy, jos leikataan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

OECD:n mukaan tuloerot hidastavat merkittävästi taloudellista kasvua. Ei kai kovin porvarikaan sitä halua?

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Verovaje eli varakkaiden tekemä verokikkailu on raskasta julkiselle taloudelle, vuosittain katoaa julkisen vallan ulottumattomiin 6-7 miljardia euroa. Julkiset palvelut tai sosiaalietuudet eivät sitä ole. Julkisen palvelun voi nähdä yhtä hyvin yhteiskunnallisena tuotannontekijänä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Kuinka monta Talvivaaraa halutaan?

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Marko Haakana:

Ilman ympäristöä ei olisi ihmistä. Kyllä ristiriitatilanteessa pitää osata luopua tai muokata prosessi ympäristön kannalta turvalliseksi.

Uusimmat politiikan uutiset