32 - Lenita Toivakka, KOK

Oma esittely

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri, mikkeliläinen kansanedustaja, kokoomusnaisten puheenjohtaja, vaimo ja äiti.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Velan suhde tuotantoon on käännettävä laskuun vaikka se tarkoittaisi hankaliakin päätöksiä palveluiden ja etuuksien leikkaamiseksi. On kuitenkin tärkeää, että kaikkein pienituloisimmilta ei leikata. Tämä on ollut hallituksen päätöksenteon linja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Verotuksen tulee perustua maksukykyyn. On kuitenkin tärkeää, ettei veropäätöksillä tukahduteta ostovoimaa ja hidasteta talouden kehittymistä. Tämä koskee myös muita veropäätöksiä (perintöverotus, yritysverotus).

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee edullista ja tuotantovarmaa energiaa. Myös vaihtoehtoisia energiantuotantomuotoja tarvitaan. Ydinvoiman lisärakentamista päästöttömänä energiamuotona ei pidä sulkea pois.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Kotimaisten polttoaineiden, kuten turpeen ja hakkeen kilpailukyky on varmistettava esimerkiksi suhteessa ulkomailta tuotavaan kivihiileen. Kotimainen biotalous on merkittävä kasvutekijä Suomelle tulevaisuudessa. Suomen tulee luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Julkisen sektorin menot ovat noin 57% suhteessa BKT:hen. Työvoimassa mitattuna, noin neljännes kaikista työllisistä on julkisen sektorin palveluksessa. Hyvinvointivaltion menojen on syytä olla suhteessa tuloihin. Sopeutukset pitää toteuttaa järkevästi ja vastuullisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

On tärkeää, että opimme uusia kieliä ja erityisesti toista kotimaista kieltämme. Ulkomaankauppaministerinä näen erityisesti ruotsin kielen hyödyn viennissä. Tehokkainta opiskelu on kuitenkin silloin, kun se perustuu omaan tahtoon. Lisäksi on tärkeää huomioida alueelliset erot ja muiden ulkomaisten kielten opiskelu. Esimerkiksi Itä-Suomessa Venäjän kielen taito korostuu jatkuvasti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Tarvitsemme lisää työtä. Lähtökohtana on kuitenkin aina oltava se, että työn vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin joutenolo.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Jokaisella ihmisellä on oikeus itse päättää miten varallisuutensa käyttää. Julkiset palvelut katetaan verovaroista ja yksityisten palvelujen käytöstä saa päättää yksilö tai hänen asiainhoitajansa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Nykyinen aukiololainsäädäntö on varsin sopiva. Sen sijaan laki, joka kiristää alkoholimainontaa ja kieltää esim. Koffin-hevoskärryt ei ole onnistunut. Valtion on luotettava kansalaistensa järjenkäyttöön.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Jos Suomen kuntakartta piirrettäisiin uudestaan asukkaiden nykyisten asiointialueiden mukaisesti (työssäkäynti, harrastukset jne.), olisi kuntien lukumäärä huomattavasti alhaisempi. Pakolla ei kuitenkaan pidä lähteä kuntia yhdistämään, vaan yhteistyön ja liitosten on perustuttava yhdessä todettuun tarpeeseen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Tämä on oikeudenmukaisuuskysymys eri kunnissa asuville, joiden palveluissa voi olla valtaisatkin erot.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Paikallista sopimista tulisi edistää. Joustavammat työmarkkinat edistäisivät työllisyyttä ja parantaisivat kilpailukykyä. On kuitenkin tärkeää, että yhdessä määritetyt minimirajat säilyvät työntekijänturvaksi tapauksissa, joissa työntekijä ja työnantaja eivät pääse sopimukseen työehdoista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Suomi ei ole vain pääkaupunkiseutu. Koko Suomen elinvoimaisuudesta on huolehdittava. Kuitenkaan politiikan ei tule olla tehotonta ja joustamatonta. Tukea tarvitaan sinne mistä siitä on eniten hyötyä tai sillä on suurin tarve.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Tarvitsemme sekä julkisesti että yksityisesti tuotettuja palveluita. Asiakkaalla on oltava vapaus valita palveluntarjoaja. Rahan tulisi seurata potilasta sinne, mistä hän palvelut päättää hankkia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Kunnilla on oltava oikeus tuottaa sote-palveluita. Ne ovat oman alueensa asiantuntijoita. Tämä ei kuitenkaan saa rajata muiden toimijoiden, kuten yksityisen tai kolmannen sektorin mahdollisuuksia osallistua palvelutuotantoon.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

On tärkeää huomioida syrjäseutujen palvelutaso. Mahdolliset muutokset lupalainsäädäntöön ei saa heikentää haja-asutusalueilla tapahtuvaa liikennöintiä. Avoimella kilpailulla on mahdollista tehostaa toimintaa, mutta sen ei pidä asettaa ihmisiä korostetun eriarvoiseen asemaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Suomen hyvinvointi perustuu maiden rajat ylittävälle yhteistyölle. Pienenä ja vientiin nojaavana maana Suomi hyötyy EU:n laajoista sisämarkkinoista. Kaupan esteiden poistaminen luo talouskasvua ja helpottaa erityisesti pienten- ja keskisuurten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Alueelliset veroratkaisut vaikuttavat sijoittajien päätöksiin siirtyä taloudellisesti kannattavammille markkinoille. Jotta rahoitusmarkkinaveron markkinoita vääristäviltä vaikutuksilta vältyttäisiin, vaatisi se mahdollisimman laajaa osallistumista. Muussa tapauksessa se veisi työpaikkoja Suomesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Nato lisäisi turvallisuuttamme ja vaikutusvaltaamme turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa. Suomen seuraavan hallituksen tulee säilyttää mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Asiasta on kyettävä keskustelemaan kiihkottomasti ja keskustelussa tuotava esiin jäsenyyden todelliset vaikutukset.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Uskottava puolustus edellyttää toimintavalmiita ja suorituskykyisiä puolustusvoimia. Nyt rahoitus on riittämätöntä uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi. Toteutetun puolustusvoimauudistuksen jälkeen puolustusvoimien rahoitusta on korotettava asteittain vähintään Ilkka Kanervan vetämän parlamentaarisien työryhmän esityksen mukaisesti. Lisäksi merivoimien suuri hankinta ja Hornetien-korvaushanke tulee aloittaa tulevalla hallituskaudella.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Suomi tarvitsee lisää työntekijöitä. Työvoiman saatavuudessa on jo todellisia haasteita eri aloilla ja nykyinen käytäntö johtaa tilanteeseen jossa lopulta työntekijää ei voida palkata ollenkaan tai ulkomainen yritys ei voi tulla Suomeen . Työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava, sillä se loisi lisää työtä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Kaikkien ihmisten pitää olla tasavertaisia lain edessä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Kansainvälisen vastuun kantaminen on tärkeää. Luonnollisesti turvapaikkojen sijoituskohteet on valittava niin kohdekuntaa kuin turvapaikanhakijoiden sopeutumista silmälläpitäen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Paras koulu on sellainen, jossa lapset viihtyvät ja sen siivittämänä oppivat uusia taitoja ja tietoa elämää varten. Pänttääminen, koulukuri ja perinteiset auktoriteettirakenteet ovat mennyttä aikaa. Koulu on oppilasta ja hänen tarpeitaan varten. Opettajan on yhä enemmän oltava myös luotettava keskustelukumppani. Toisaalta opettajilla on jatkossakin oltava mahdollisuus puuttua koulukiusaamiseen ja huonoon käytökseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Nämä muodostavat toimivan pohjan omalle politiikalleni. Politiikka on kuitenkin kanssakäymistä ja erilaisten ajatusten yhdistymistä. Arvot myös elävät ajassa ja nykypäivän koti, uskonto ja isänmaa on myös avoin, positiivinen ja kansainvälinen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Tärkeintä on tuottaa palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti. Joskus se tarkoittaa julkista ja toisinaan yksityistä tuottajaa. Mm. palvelualoite on erinomainen tapa mahdollistaa toiminnan kilpailutus ja tehokkuuden lisääminen. Ulkoistaminen tai yksityistäminen ei ole itseisarvo.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Verotuspäätöksissä on huomioitava niiden ostovoimavaikutukset. Verojen loputon korottaminen näivettää Suomen ja ei kannusta työntekoon. Työ luo työtä ja sen pitää aina olla kannustavaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Jokaisen on saatava oikeudenmukainen korvaus omasta osaamisestaan ja ahkeruudestaan, ja kun se ei tapahdu muiden kustannuksella. Toisaalta hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi on, että heikoimmista pidetään huolta ja jokainen kantaa vastuunsa tässä yhteisessä tavoitteessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Julkisten menojen osuus tuotannosta on kestämättömällä pohjalla. Olemme eläneet yli varojemme, mikä on kohtuutonta lasillemme, jotka laskun joutuvat maksamaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Talouden elinvoimaisuus ja työnteko turvaavat hyvinvoinnin. Päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava kestäväkehitys – ajoittain on kyettävä tekemään pidemmälle katsovia ratkaisuja hetkellisten taloudellisten tuottojen yli.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Lenita Toivakka:

Ympäristövaikutusten arviointi on olennainen osa päätöksentekoa, mutta se on tehtävä kokonaisuuden kannalta kestävästi. Joskus hyvä tarkoitus saattaa tarkoittaa tuotannon siirtymistä pois muihin maihin, missä vaikutus ympäristölle onkin suurempi. Siksi on arvioitava kokonaisuutta.

Uusimmat politiikan uutiset