170 - Iiris Suomela, VIHR

Oma esittely

Olen Iiris, 7 vuotta ulkomailla asunut hervantalainen. Liityin puolueeseen marraskuussa 2013 ja alle vuosi sen jälkeen päätin lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Tahti on ollut kova mutta niin on intonikin. En ole valmis hyväksymään huonompaa maailmaa kuin mihin synnyin. Esimerkiksi ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt, jotta kenenkään ei tarvitse kärsiä menneiden sukupolvien virheistä. Feministinä ja yhteiskuntatieteilijänä olen kiinnostunut eriarvoisuudesta. Mielestäni toimivan hyvinvointivaltion tulee verottaa yltäkylläisyydessä eläviä sekä ympäristölle haitallista toimintaa ja tukea puutteesta kärsiviä kotimaassa ja muualla maailmalla. Rasismin vastustaminen ja globaali solidaarisuus ovat minulle ensisijaisen tärkeitä. Ihmisiä on kohdeltava ihmisinä; yhtä arvokkaina kansalaisuudesta, uskonnosta ja ihonväristä riippumatta. Politiikassa tämä tarkoittaa rasisminvastaisuutta sekä inhimillisempää ja avoimempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Suomen velkaantuminen ei ole ongelma, josta tulisi huolehtia laman aikaan. Taantumasta nouseminen vaatii elvyttävää talouspolitiikkaa sekä julkisia investointeja. Lyhytnäköinen leikkauspolitiikka tuottaa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisia ongelmia ja tulee siten pitkällä aikavälillä kalliiksi niin yksilöille kuin kansantaloudelle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Veronkorotuksissa pitäisi keskittyä kaikista varakkaimpiin, jotka saavat suuren osan tuloistaan pääomatuloina. Pääomatulojen verotus on palautettava progressiiviseksi, kuten se oli ennen vuotta 1993. Tämänhetkinen kaksiportainen tasavero näkyy suoraan ylimmän tuloprosentin tulojen tähtitieteellisenä kasvuna alimpien tuloluokkien tulojen pysyessä samana.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Suomi tarvitsee ennen kaikkea energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämistä. Ydinvoiman rakentaminen on kallista ja siihen liittyy turvallisuuspoliittisia ongelmia. Venäjän valtionyhtiö Rosatomin hanke on riskialtis nimenomaan Venäjän poliittisen johdon takia. Ydinvoima on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin fossiilisten polttoaineiden tai turpeen käyttö, sillä päästöt ja ilmastonmuutos tappavat jo nyt.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Suomen tulee kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Siksi kaikki uudet voimalat pitää tehdä niin, että kattiloissa voidaan polttaa metsäteollisuuden sivutuotteista tehtyä haketta tai pellettejä. Lisäksi on kannattavaa investoida jätteen kaasuttamiseen biokaasuksi. Biokaasu voi korvata maakaasun teollisuudessa, lämpövoimaloissa ja autoissa. Vihreä energiapolitiikka luo Suomeen maailmalla kysyttyä osaamista ja työpaikkoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Vahva julkinen sektori takaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet elää terveinä, hyvinvoivina ja työkykyisinä. Koulutettu ja hyvinvoiva kansa toimii myös kansantalouden keskeisenä voimavarana, mutta minä kannatan vahvaa hyvinvointivaltiota ensisijaisesti moraalisista syistä. Tasa-arvo on oikeudenmukaista ja johtaa parempaan yhteiskuntaan kaikille.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Kannatan vähintään kahden vapaavalintaisen vieraan kielen opiskelua peruskoulussa ja toisella asteella. Kaikille tulee taata mahdollisuus valita useammasta vaihtoehdosta kotikunnasta riippumatta. Pakkoruotsista on luovuttava, mutta samalla kielivaihtoehdot on turvattava antamalla kouluille lisää rahaa vieraiden kielten opetuksen monipuolisuuden turvaamiseen. Suomalaisten kieliosaamisesta on suuri etu kansainvälistyvässä maailmassa. Se on kuitenkin kaventumassa englannin ylivallan takia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Talous ja yhteiskunta toimivat parhaiten, kun ihmiset ovat osaamistaan vastaavissa työpaikoissa, joihin heitä ei ole pakotettu tulojen menetyksellä uhkaamalla. Työttömyyden aiheuttamia ongelmia ei ratkaista pakottamalla vaan yhdistämällä työ ja kiinnostunut ja osaava tekijä. Täydennyskoulutusta on kehitettävä merkittävästi, jotta jokaisella on iästä, kotikunnasta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta mahdollisuus kehittää osaamistaan kiinnostustaan ja työmarkkinoita vastaavaksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Julkisen sektorin on taattava jokaiselle riittävä hoito. Hoivapalvelulaskujen sijaan varallisuuseroja tulee tasoittaa verottamalla korkeita pääomatuloja enemmän. Myös perintöverotusta tulee paikoittain kiristää. Suuret perinnöt lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät liikkuvuutta yhteiskuntaluokkien välillä. Lisäksi perintövero on yksi vähiten taloudellista toimintaa vääristävistä ja haittaavista veroista verrattuna esimerkiksi työnteon ja kulutuksen verottamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Ammattitaitoinen henkilökunta tekee ravintoloista kotia turvallisemman paikan nauttia alkoholia. Sääntelyn vähentäminen edellyttäisi tosin, että henkilökunta puuttuisi riskikäyttäytymiseen aikaisemmin ja useammin, jotta alkoholin haittavaikutukset saataisiin minimoitua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Päällekkäistä hallintoa tulisi karsia, mutta palveluiden saatavuutta tai laatua ei tule missään nimessä heikentää. Kuntaliitokset voivat myös parantaa kuntalaisten hyvinvointia, jos uudistus tehdään kansalaisten etu eikä säästäminen ja talouskuri edellä. Kuntien määrän vähentämisen ei tulisi olla itseisarvo.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Suomen kilpailukyky tulee koulutetusta ja hyvinvoivasta työvoimasta, ei työntekijöiden oikeuksien polkemisesta. Näin tulee olla jatkossakin: koulutukseen on panostettava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin eikä julkisista palveluista tule leikata.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Kansalaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus on mielestäni tärkeämpi tavoite kuin koko Suomen asuttuna pitäminen. Siksi hyvinvointivaltion tulee toimia myös syrjäseuduilla. Liikenneratkaisuissa, kaavoituksessa ja aluesuunnittelussa pitää tosin pyrkiä siihen, että julkiset palvelut ovat kohtuuhintaisesti järjestettävissä ja ettei haja-asutusalueella asuvien ekologinen jalanjälki kasva liiaksi esimerkiksi työmatka-autoilun takia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Yrityksillä on taloudellinen kannustin tehostaa toimintoja mahdollisimman paljon ja mennä sieltä, missä aita on matalin. Julkisen sektorin ainoa tavoite taas on edistää kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Yksityiset terveyspalvelut voivat täydentää julkista palvelutarjontaa, mutta niitä ei tule rahoittaa verovaroin. Verorahoja ei tule käyttää etenkään terveysalan suuryritysten johdon palkkapussin tai omistajien osinkojen kasvattamiseen varsinkin ottaen huomioon veronkierron yleisyyden.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Kuntien roolia olennaisempaa on, että sote-palvelut ovat laadukkaita ja yhdenvertaisesti saatavilla asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tämä tavoite saavutetaan parhaiten järjestelmällä, joka nojaa vahvasti julkiseen sektoriin ja alueelliseen yhteistyöhön yli kuntarajojen. Oikein toteutettuna uusi viidestä sote-alueesta koostuva järjestelmä poistaa päällekkäisyyksiä ja lisää laadukkaiden palveluiden saatavuutta etenkin pienissä tai köyhissä kunnissa asuville.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Valtion sääntely vie taksiyrittäjiltä asiakkaita ja rajoittaa taksien saatavuutta, kun kysyntä ohittaa valtion sääntelemän tarjonnan. Joustavasti saatavilla olevat taksipalvelut täydentävät julkisen liikenteen mahdollisia aukkokohtia ja helpottavat siten autotonta elämäntapaa ja ajokyvyttömien arkea.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Ylikansallisten taloudellisten toimijoiden tehokkaampi verottaminen vähentäisi tarvetta korottaa tavallisiin kansalaisiin kohdistuvia veroja tai ottaa lainaa hyvinvointivaltion säilyttämiseksi. Rahoitusmarkkinavero myös vähentäisi suuria ja toistuvia spekulatiivisia sijoitusten siirtymisiä kohteesta toiseen ja siten vakauttaisi pankkijärjestelmää. Raaka-aineiden kuten maataloustuotteiden hinnan voimakas vaihtelu sijoitusten takia on hyvin haitallista köyhille maille.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Sotilaallinen liittoutuminen on yksi suurimmista esteistä maailmanrauhalle. Natoon liittyminen sitoo jäsenmaan Yhdysvaltojen voimakkaasti määrittämään politiikkaan, joka on liian usein maailmanrauhan ja ihmisoikeuksien vastaista. Omasta kannasta huolimatta uskon suoraan demokratiaan, joten mielestäni Natosta pitäisi järjestää vähintään suuntaa-antava kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Ulkoministeriön arvion mukaan Suomeen kohdistuva aseellinen uhka on verrattain pieni suhteessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja eriarvoistumisen tuottamiin riskeihin. Käyttäisin rahaa ennemmin ilmastonmuutoksen torjumiseen ja hyvinvointivaltion kehittämiseen kuin puolustusvoimiin. Heikentynyt hyvinvointivaltio tuottaa Suomeen eriarvoisuutta ja pahoinvointia, mikä uhkaa koko kansan hyvinvointia ja turvallisuutta huomattavasti enemmän kuin ulkopuolinen sotilaallinen uhka.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Työperäisen maahanmuuton helpottaminen olisi palvelus Suomen kansantaloudelle. Etenkin erityisosaamista vaativien yritysten toiminta Suomessa helpottuisi merkittävästi. Maahanmuutto on myös ainoa tapa saada tarpeeksi lisää työikäistä väestöä Suomeen, jotta talous ja hyvinvointivaltio pysyvät kestävällä pohjalla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Ehdottomasti. Oikeus perheeseen ei voi olla sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta kiinni.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on moraalinen velvollisuutemme hyvinvoivana ja turvallisena maana. Ihmisarvoinen ja turvallinen elämä kuuluu jokaiselle kansalaisuudesta ja etnisyydestä riippumatta. Siksi Suomen ja kotikuntani on autettava hätää kärsiviä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Kouluissa kasvatetaan tällä hetkellä pääosin sopivan jämäkästi. Suomalaisopettajien pedagoginen osaaminen hakee vertaistaan maailmassa, ja luotan heidän osaamiseensa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Kukin voi minun mielestäni tehdä politiikkaa omalta arvopohjaltaan niin kauan kun toiminta säilyy ihmisoikeuksia ja -arvoa sekä ympäristön kantokykyä kunnioittavana. Joka tapauksessa minun arvopohjani perustuu siihen, että jokainen ihminen on yhtä arvokas uskonnosta, kansalaisuudesta ja etnisyydestä riippumatta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Etenkään sosiaali- ja terveyspalveluita ei tule markkinoistaa. Sosiaalipoliittisen tutkimuksen mukaan julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoistuminen johtaa suuriin eroihin terveydentilassa ja eliniänodotteessa sosioekonomisten ryhmien välillä, mikä ei ole moraalisesti oikein tai yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Veronkorotukset tulee kohdentaa kaikista suurituloisimmille sekä ympäristölle haitalliseen toimintaan. Lisäksi ympäristölle haitallisen toiminnan tukeminen verovaroin tulee lopettaa. Veronkorotukset tulee kohdentaa suurimpien ansiotulojen ja pääomatulojen verotukseen sekä haittaveroihin. Vastaavasti ympäristölle haitalliset tuet tulee ajaa alas. Julkisella sektorilla on myös esimerkiksi tietojärjestelmiin ja hallinnon toimivuuteen liittyviä ongelmia, joiden ratkaiseminen säästäisi verovaroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Suuret tuloerot ovat yhteydessä lapsiköyhyyteen sekä eroihin terveydessä ja eliniänodotteessa. Mitään edellä mainituista - varsinkaan lasten eriarvoisuutta - ei voida pitää moraalisesti hyväksyttävänä tai oikeudenmukaisena. Lisäksi OECD:n mukaan suuret tuloerot haittaavat merkittävästi talouskasvua, jolloin ne ovat haitallisia myös kansantaloudelle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Nykyisen tasoiset palvelut ja sosiaalietuudet tekevät Suomesta hyvän paikan elää, tehdä töitä ja yrittää. Hyvinvoiva, koulutettu ja työkykyinen kansa on eduksi myös taloudelle. Tämänhetkisessä sosiaaliturvajärjestelmässä on tosin kehitettävää. Perustulo takaisi minimitoimeentulon kaikille elämäntilanteesta riippumatta. Se myös tekisi työnteosta kannattavampaa sosiaaliturvan varassa elävälle ja mahdollistaisi joustavuuden työmarkkinoilla ilman pelkoa toimeentulon riittävyydestä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Elämämme perusedellytykset sekä kaikki muukin materiaalinen on peräisin ympäristöstä. Ilman ympäristön suomia luonnonresursseja ja sopivia elinolosuhteita ei olisi mitään - ei varsinkaan talouskasvua. Meillä ei ole oikeutta tavoitella lyhytaikaista taloudellista etua maailman väestön ja tulevaisuuden sukupolvien elinehtojen toteutumisen kustannuksella

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Iiris Suomela:

Elämämme perusedellytykset sekä kaikki muukin materiaalinen on peräisin ympäristöstä. Ilman ympäristön suomia luonnonresursseja ja sopivia elinolosuhteita ei olisi mitään - ei varsinkaan talouskasvua. Meillä ei ole oikeutta tavoitella lyhytaikaista taloudellista etua maailman väestön ja tulevaisuuden sukupolvien elinehtojen toteutumisen kustannuksella.

Uusimmat politiikan uutiset