41 - Mira Nieminen, PS

Oma esittely

Vanhempi konstaapeli, HTK

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Palveluja ja etuuksia tulee tarkastella yhtenä osana velkaantumisen kokonaisuutta, jossa niiden leikkauksilla ei saa olla käänteistä vaikutusta kustannuksiin toisaalla. Ensisijaisesti etuuksista ja palveluiden leikkauksilla en lähtisi velkaantumista taittamaan. Velkaantumisen estämiseksi tehtävistä toimenpiteistä tulee olla erilaisia vaihtoehtoja ja niiden tarkkoja vaikuttavuusarviointeja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Pienimmästä ja keskipalkkaluokasta ei ole enää mahdollisuutta kiristää verotusta, koska verotus vaikuttaa jo nyt negatiivisesti kulutukseen ja siten koko maan talouteen. Ostovoiman katoamisella on merkittäviä yhteiskunnallisia ja yksilöön kohdistuvia vaikutuksia. Hyvätuloisilla on mahdollisuus tehdä sijoituksia, säästää ja kuluttaa vielä verotuksen kiristymisestä huolimatta, kun vastaavaa mahdollisuutta ei matalammilla palkkaluokilla enää ole.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Ydinvoima ei ole ensisijainen vaihtoehto energiapolitiikassa, mutta samalla pitää pohtia, millä muulla tavalla voimme lisätä Suomen omavaraisuusastetta saadaksemme kohtuuhintaista energiaa ja vähentääksemme riippuvuutta muista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Erilaisia energia muotoja varmasti tarvitaan vielä. Tulevaisuuden suuntana tulee olla uusiutuvan energian kehittäminen ja käyttöönottaminen. Suomessa on osaamista ja mahdollisuuksia esimerkiksi pienpuuenergiassa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Julkisessa sektorissa on tarkistamisen ja kehittämisen varaa riippuen eri hallinnonaloista ja organisaatioista. Tarkasteluun lähtökohtana tulisi selvittää tarkasti, missä on liikaa ja missä liian vähän ja tehdä vastaava tasapainotus ja arviointi tarpeellisuudesta näiden välillä. Tarkoituksenmukaista olisi selvittää, onko julkisen sektorin osuus paisunut esimerkiksi valtiolla vai kunnissa ja mistä syystä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Pakollinen ruotsin opiskelu ei vastaa niihin kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin, johon vieraan kielen opiskelu tulisi perustua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Työn vastaanottamisesta tulee tehdä kannattavaa ja kannustavaa, jolloin työpaikan vastaanottaminen olisi helpompaa matalammalla kynnyksellä. Työpaikan vastaanottamisen kiristäminen ei voi olla sitä, että paikka on otettava vastaa kohtuuttomissakin tapauksissa esimerkiksi pitkän etäisyyden päästä. Työpaikasta kieltäytymisen tulee olla hyvin perusteltua.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Ihminen on hyvä osaisessa asemassa, jos hänellä on varallisuutta, jota voidaan käyttää hoivapalveluiden maksamiseen. Näin ei kaikilla ole. Palveluiden tulee olla kohtuuhintaisia riippumatta varallisuuden arvosta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Aukioloajat ovat nykyisellään riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Kuntien pakkoliitokset eivät ole oikeansuuntaista aluepolitiikkaa. Vapaaehtoisuuteen perustuvat kuntien liitokset perustuvat paremmalle yhteistyölle, toisten kunnioittamiselle ja edistävät sovinnollisuutta. Työ on demokraattisempaa ja asukasläheisempää sekä luo enemmän edellytyksiä alueen kehittymiselle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Työehtosopimusten kirjavuus heikentäisi työntekijöiden asemaa ja eriarvostaisi heitä toisiinsa nähden. Työpaikkojen luomiseen tarvitaan verotuksellisia kannustimia yrityksille, pienempi palkkaisen työn vastaanottamisen helpottamista ja tämän kannattavuuden lisäämistä työntekijälle ja -antajalle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Suomi on pidettävä asuttuna siellä, missä on asumisen ja elinkeinon edellytykset. Maaseutu asumista ja yrittämistä on tuettava yhdenvertaisuus lähtökohdasta. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus elää ja yrittää myös maaseuduilla kaupunkien sijasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Jokaisella kansalaisella tulee olla mahdollisuus terveyspalveluihin, oli ne sitten julkisia tai yksityisiä. Yksityiset toimijat tukevat julkista terveydenhuoltoa, joten niiden asemaa tulisi vahvistaa julkisten palveluiden rinnalla ja antaa asiakkaalle mahdollisuus valita haluamansa terveyspalvelun tuottaja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Kunnat ovat lähin terveyspalveluiden tuottaja, joilla on paras näkökulma palvelun tarpeeseen. Sote-uudistuksen tulisi huomioida kunnat ja antaa niille itsenäistä päätösvaltaa palveluiden tuottamisesta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Rahoitusmarkkinavero olisi yksi uusi veroluonteinen maksu lisää, jonka maksajina olisivat suomalaiset työntekijät ja työnantajat mm. korotetuissa eläkemaksuissa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Kuri ei tee kouluista parempia, mutta voisi olla avuksi nykyisissä kasvavissa luokkalevottomuusongelmissa. Koulujen, oppilaiden ja henkilöstön turvallisuus tulee olla ensisijaista sekä oppiminen on turvattava. Opettajilla ja muulla henkilöstöllä tulee olla tarvittavat keinot epäkohtiin puuttumiseksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Julkisten palveluiden yksityistäminen lisää yrittämistä, kilpailua sekä luo työpaikkoja. Tarkkaan olisi mietittävä ne palvelut, joita yksityisille tahoille annettaisiin järjestettäväksi ja kuinka kannattavasti se pystyy ne tuottamaan. Samalla täytyy myös varmistua siitä, ettei yksityiselle siirretyn palvelun kustannukset nouse voiton tavoittelun johdosta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Veroluonteisia maksuja maksetaan jo nyt huimasti palkkatuloista ja eri kulutusveroina, joten palveluiden ja etuuksien tarkastelu olisi syytä käydä ensisijaisesti läpi ja purkaa sekä etsiä niistä päällekkäisyyksiä ja mahdollisia kustannustekijöitä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Palveluiden ja sosiaalietuuksien päällekkäisyydet tulisi käydä läpi ja järjestelmiä yksinkertaistaa. Yhteiskunnassa tulisi tehdä kokonaisremontti keskeisistä ja tärkeimmistä palveluista ja niihin liittyvistä etuuksista ja myöntämisen ehdoista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Ympäristö tulee huomioida vaikutusarvioinneissa suhteessa työpaikkoihin ja taloudelliseen kasvuun. Taloudellinen kasvu ja työllisyys antavat tämän jälkeen paremmat mahdollisuudet ympäristöasioiden huomioimiseen ja niihin vaikuttamiseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Mira Nieminen:

Aina päätöksenteossa, jossa on mahdollisia ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, tulee huomioida kokonaisuus ja tehdä tarvittava laaja selvitys. Ympäristölle haitallisista hankkeista on osattava ääritapauksessa myös luopua, jos todellisuudessa on osoittaa niiden vahingollinen vaikutus ympäristöön.

Uusimmat politiikan uutiset