17 - Pekka Romo, KOK

Oma esittely

asianajaja, yrittäjä 37 v., työnantaja, työelämässä 50 v., avioliitossa yli 42 v., isoisä.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Kreikka on varoittava esimerkki siitä, mihin holtiton velkaantuminen johtaa. Siksi Suomellakaan ei ole varaa lisätä velan määrää, vaan päinvastoin vähentää ajan oloon velan määrää, myös absoluuttisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Palkan verotus on progressiivista ja heikentää kulutusmahdollisuuksia. Verotuksen hyvätuloisuus alkaa jo keskituloisista, minkä vuoksi palkan verotusta on kevennettävä kokonaisuudessaan. Sitä paitsi bruttoansiot vaikuttavat julkisten palvelujen maksuihin, jolloin kustannusrasitus kasvaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Erityisesti teollisuuden kohtuuhintainen energiansaanti on turvattava.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Julkinen sektori rahoitetaan pääosin veroja keräämällä. Veropohja syntyy avoimella sektorilla. Toisaalta kysymys on myös julkisen sektorin suhteellisesta osuudesta, mikä alenee, kun avoimen sektorin osuus bruttokansantuotteessa kasvaa. Julkisen sektorin palveluja voidaan tuottaa yksityisellä puolella, mikä vaikuttaa kokonaisarvioon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Asiaan liittyy varsin merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia, kuten asuminen ja työmatkaliikenne. Pääsäännön tulee olla, että ihmisten tulee tehdä työtä niin omaksi hyödyn ja edun kuin myös yhteiskunnan edun vuoksi. Painotan työn mielekkyyttä mm. henkisen hyvinvoinnin vuoksi, ja siksi katson, että yhteiskunnan etu menee lopulta yksilön oikeuksien edelle tässä suhteessa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Jo tällä hetkellä näyttää syntyvän tilanteita, joissa nettotulot eivät riitä kotona asuvan saamien palvelujen sekä asumiskulujen ja elantokustannusten maksamiseen. Nettotuloista on jäätävä vanhukselle muihin elantomenoihin ja yksityisiin tarpeisiin rahaa. Kun omaisuus on ostettu verotetuin tuloin, ei sitä tarvitse käyttää hoitomaksuihin, paitsi vapaaehtoisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Katson, että elinkeinoelämän toimintaa tulee rajoittaa mahdollisimman vähän. Se koskee myös ravitsemusalaa. Toisaalta asukkailla tulee olla oikeus häiriöttömään yöuneen sielläkin, missä ravintolat toimivat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Kunnan tulee olla elinvoimainen, jotta se voi tarjota asianmukaiset palvelut. Kunta ei voi järjestää palveluja velaksi, ainakaan kahta-kolmea vuotta pidempään. Kuntalaiset saattavat joutua kovin eriarvoiseen asemaan palvelujen saatavuuden osalta, kun kunnan taloudellinen kantokyky on huono ja muutkin resurssit pienet.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Ajattelen mm. nuoria, joita olisi mahdollista työllistää enemmän, jos olisi mahdollista maksaa TES-palkkaa alempaa palkkaa. Tämä edistäisi nuorten työllistymistä laajemminkin ja nuori saisi työelämäkokemusta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Puolustukselliset syyt puoltavat asuttamista. Suhtaudun kuitenkin kriittisesti siihen, että asumista tuettaisiin verovaroin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Jotta julkisen sektorin osuutta voidaan ajatella alentaa, tulee yksityisiä terveyspalveluja käyttää pelkästään jo tästä syystä. Sitä paitsi palvelujen saatavuus on parempaa, kun apua voi saada niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Kuntalaisten tasapuolinen mahdollisuus palveluihin voidaan turvata paremmin sote-uudistuksella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Katson, että yrittäjyyden tulee perustua vapaaseen kilpailuun. Valtio voi valvoa julkisen palvelun käyttämää taksiliikennettä. Muutoin asiakkaat kyllä "äänestävät" alalta huonot toimijat.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Eduskunta on jo ottanut kantaa homoparien avioliittoon, mutta monella eri perusteella katson, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Koti tarkoittaa perhettä, yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Uskonto sallii myös muille uskonnonvapauden. Isänmaa tarkoittaa kotimaata, missä on hyvä asua,, toimia yrittäjänä, tehdä työtä ja kasvattaa lapsia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Kokonaisverorasitus on jo nyt liian korkea.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Kun erityisesti teollisuus menestyy ja sen myötä muu yrittäjyys, julkinen talous voi selvitä. Kysymys on siitä, ettei julkisen talouden määrää voida kasvattaa, ellei avoimella sektorilla synny uutta veropohjaa. Siksi en voi hyväksyä suoraviivaisesti väittämää, että palvelut olisivat liian raskaita julkiselle taloudelle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Pekka Romo:

Ympäristöhaittoja voidaan poistaa varsin tehokkaasti mm. uuden yritystoiminnan avulla. Kysymyksen muotoilu on ristiriitainen. Mikäli hanke aiheuttaa haittaa ympäristölle, ei hanketta voida edes toteuttaa lain ja sen perusteella annettujen määräysten vuoksi.

Uusimmat politiikan uutiset