101 - Minna Haavisto, VIHR

Oma esittely

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Laskusuhdanteen aikana ei tule leikata valtion palveluista ja etuuksista, sillä se johtaa yhä syvempään taantumaan. Valtion talous ei ole yritystalouden kaltainen, vaan sillä on laajempi rooli yhteiskunnan ohjaamisessa. Velan määrä ei ole yhteiskuntamme tärkein asia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Palkkaveron kiristäminen ei ole toivottavaa missään tuloluokassa. Hyvätuloisten palkkaveron kiristäminen tekisi palkkatulojen muuntamisen pääomatuloksi entistäkin houkuttelevammaksi. Pääomatulojen verotus tulisi saattaa palkkaverotuksen tasolle.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Sähkönkulutus ei ole Suomessa kasvanut 2000-luvulla juuri lainkaan ja viime vuosina se on kääntynyt jopa laskuun. Käynnistyessään Olkiluoto 3 - reaktorin tuottama sähkö korvaa tämän hetken tuontisähkön. Lähivuosina sähköntuotannosta poistuva kapasiteetti on korvattavissa uusiutuvilla energiamuodoilla ja energiankäytön tehostamisella. Ydinvoiman lisärakentamiselle on siis olemassa parempiakin vaihtoehtoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Kivihiilen käytöstä energian tuotannossa on luovuttava mahdollisimman pian. Turpeen ja maakaasun käyttöä on vähennettävä asteittain ja ne on korvattava esim. hakkeella ja biokaasulla. Uusiutuvan energian osuus Suomessa tulee nostaa 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Koko ei ole julkisen sektorin tärkein ominaisuus vaan palvelut, joita se kansalaisille tuottaa. Julkista sektoria on uudistettava siten, että se palvelee paremmin kansalaisia. Sellaista toimintaa tulee karsia, mikä ei tuota yhteiskunnalle lisäarvoa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Kaikki eivät ole kielellisesti lahjakkaita. Monen muulla tavoin lahjakkaan lapsen opiskelu-ura voi katketa kohtuuttomiin vaikeuksiin ruotsin kielen oppimisessa. Tämä ei ole kenenkään etu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Ihmisen pitää voida kokea työnsä mielekkääksi. Työhön, jonka ihminen kokee epäeettiseksi tai täysin turhaksi, ei pitäisi ketään pakottaa. Epämotivoitunut työntekijä ei ole työnantajankaan etu. Lisäksi tulevaisuudessa kaikki ne työtehtävät, joihin ihminen voidaan pakottaa, voidaan myös hoitaa roboteilla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

En kannata tilannetta, jossa vanhus ei saa hoivapalveluita ennen kuin on esim. myynyt asuntonsa. Vanhuksia, joilla on omaisuutta ja vanhuksia, joilla ei ole omaisuutta ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan palveluiden saamisessa. Peruspalvelut kuuluvat kaikille, rahalla voi sitten ostaa vapaaehtoisesti jotain extraa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Tällä hetkellä en näe tarvetta aukioloaikojen vapauttamiselle.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Kuntaliitokset eivät automaattisesti tuo mitään säästöjä tai etuja. Kuntaliitoksista saadaan hyötyjä vain siinä tapauksessa, että kuntien toimintoja halutaan kehittää yhdessä. Pakkoliitokset eivät hyödytä ketään.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Työnantajien velvoitteita on helpotettava muulla tavoin kuin palkkoja alentamalla. Suomi kilpaile osaamisella ei halpatyövoimalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Valtio tukee verovaroin monia hankkeita, jotka vaikuttavat maan eri osien houkuttelevuuteen niin asumisen kuin yrittämisenkin näkökulmasta. Nämä panostukset tulisi jakaa tasaisemmin koko maan kesken. Tällä hetkellä panostukset ovat liian pääkaupunkikeskeisiä, mikä heikentää muiden alueiden houkuttelevuutta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Palvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti, jotta kansalaisten tasapuoliset mahdollisuudet palveluiden saamiseksi voidaan turvata. Yksityisiä palveluita voidaan käyttää tukemaan julkista terveydenhuoltoa, mutta siten, että myös paikallisilla pienillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua niiden tarjoamiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan yksikön ei tarvitse olla kunta, mutta yksikön on toimittava kuntien tapaan demokraattisen hallinnon alla. Hallinto on valittava suoralla kansanvaalilla ja sille on myönnettävä verotusoikeus palveluiden rahoittamiseksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Nykyjärjestelmä takaa kohtuuhintaiset palvelut myös harvempaan asutuilla seuduilla. Se on myös asiakkaalle turvallinen, kun ei tarvitse pelätä ryöstöhinnoittelua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

EU tarjoaa hyvät mahdollisuudet Euroopan laajuiseen yhteistyöhön, mutta Suomessa ei osata hyödyntää sitä. Jos EU:ssa ei keskitytä oleellisiin, kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia (esim. veronmaksuvelvollisuus) koskeviin kysymyksiin, hyödyt jäävät pieniksi. Haittana on päätöksenteon epädemokraattisuus, kun vain noin kolmasosa kansasta kokee mielekkääksi osallistua europarlamentaarikkojemme valintaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Rahoitusmarkkinat tarvitsevat pitkäjänteisyyttä nykyisen pikavoittojen metsästämisen sijaan. Rahoitusmarkkinaverolla sijoittamista voidaan ohjata strategisen omistamisen suuntaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Naton jäsenyydelle ei tällä hetkellä ole tarvetta. Jäsenyyden myötä Suomelle syntyy velvollisuus osallistua Naton määrittämään sotilaalliseen toimintaan. Tällaista sopimusta ei tule tehdä ilman kansalaisten kansanäänestyksessä antamaa valtakirjaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on mahdotonta kuvitella, että puolustusvoimat saisivat merkittäviä lisäresursseja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Suomessa on tilaa jokaiselle työtätekevälle ja veroja maksavalle ihmiselle. Jotta ikääntyvän väestömme hoivapalvelut saadaan tulevaisuudessakin turvattua, on meidän huolehdittava, että työikäistä väestöä on riittävästi. Suomessa toimitaan kuitenkin suomalaisin työehdoin ja ne koskevat myös ulkomailta Suomeen tulevaa työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä tarkoittaa myös avioliitto- ja adoptio-oikeuksien yhdenvertaisuutta kahden ihmisen välisessä liitossa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Kotikaupunkini on oltava valmis osallistumaan hädänalaisten auttamiseen. ”Joku muu hoitakoon”-periaate ei vie yhteiskuntaa eteenpäin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Opettajilla on oltava kunnon työkalut puuttua oppilaiden epäasialliseen käyttäytymiseen. Koulukiusaajat on saatava kuriin, vaikka se sitten edellyttäisi nykyistä tiukempia kurinpitotoimia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Maailma on muuttunut globalisaation ja teknistymisen myötä merkittävästi. Toimivan yhteiskunnan rakentaminen vanhojen arvojen varaan on käynyt mahdottomaksi. Maailmalaajuisia ekologisia ja sosiaalisia ongelmia ei voi siirtää syrjään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Julkisia palveluita tulee kehittää vastaamaan paremmin kansalaisten tarpeita. Palveluiden yksityistäminen ei ole aina paras keino tämän tavoitteen saavuttamiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaaminen kohdentuu pääosin yhteiskuntamme heikompiosaisiin. Veronkorotukset voidaan helpommin kohdentaa tahoille, jotka eivät joudu niistä kohtuuttomasti kärsimään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Kohtuulliset tuloerot ovat hyväksyttäviä, sillä lahjakkuudesta ja ahkeruudesta tulee voida palkita myös rahallisesti. Kohtuuttoman suuret tuloerot ja tuloerojen jatkuva kasvu johtavat järjestelmään, joka ei ole kestävällä pohjalla. Tuloeroja ei pidä nykyisestä kasvattaa, vaan pikemminkin hieman kaventaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Nykyisenkaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet käyvät yhteiskunnallemme liian kalliiksi, ellei niitä uudisteta. Uudistamalla rakenteita, voidaan palveluiden ja etuuksien taso säilyttää. Esimerkiksi paljon byrokratiaa sisältävä vähimmäistukien viidakko voidaan korvata yhdellä kaikille maksettavalla perustulolla. Palveluprosesseja tulee kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Talouskasvun nimissä ei saa tuhota elämän ylläpitämisen kannalta tärkeitä ekosysteemejä. On erotettava luonnonlait ihmisen itsensä luomista lainalaisuuksista. Luonnonlakeihin meidän on sopeuduttava, mutta talouden lainalaisuuksiin voimme vaikutta omilla päätöksillämme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Minna Haavisto:

Päätöksenteossa on otettava huomioon kaikki seikat, myös ympäristövaikutukset. Vakavien ympäristöhaittojen riskit pitää tunnistaa ja mikäli niitä ei saada hallintaan, on oltava valmiita myös keskeyttämään hankkeita.

Uusimmat politiikan uutiset