66 - Annina Ruottu, KESK

Oma esittely

Politiikan tutkija, yrittäjätaustalla. Filosofian tohtori ja valtiotieteen maisteri, molemmat tutkinnot politiikkatieteistä. Kotoisin Turusta, asunut vuosia Englannissa ja USA:ssa. Naimisissa, kaksi lasta. Liedon kunnanvaltuutettu.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Vaalikonevastaukset

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Voidaan harkitusti järkevöittää palveluja ja etuuksia maksukyvyn mukaan siten, etteivät leikkaukset kohdistu pieni- ja keskituloisiin tai muutoin heikosti toimeentuleviin. Tasa-arvoinen pääsy peruspalveluihin on taattava kaikille.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Tässä tilanteessa en kiristäisi palkkaverotusta, mutta jos pakko, niin ainoastaan parhaiten ansaitsevilta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Vielä tarvitsemme ydinvoimaa, mutta pidemmällä aikavälillä siitä tulisi pikkuhiljaa luopua ja mahdollisuuksien mukaan siirtyä kotimaisiin bioenergialähteisiin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Suomen tulisi olla mahdollisemman omavarainen energiantuotannossaan. Kivihiilestä luopuminen on selkeä päämäärä, maakaasua tuomme Venäjältä, joten senkin osuutta olisi hyvä saada mahdollisuuksien mukaan pienemmäksi. Turve on hankalampi kysymys, tällä hetkellä olen turpeen käytön kannalla, koska meidän täytyy pyrkiä omavaraisuuteen. Kun muut bioenergialähteemme saadaan tuottamaan enemmän, voimme pienentää turpeen käyttöä ja ehkä jossain vaiheessa luopua siitä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Julkiset peruspalvelut tulee turvata jatkossakin kaikille kansalaisille laadukkaina. Heikompiosaisista tulee huolehtia kaikissa tilanteissa. Voimme ottaa käyttöön myös kolmannen ja yksityisen sektorin palveluja. Julkisella sektorilla on erilaisia hallintoon liittyviä rakenteita, joita voisi järkevöittää. Byrokratiaa on vähennettävä, eikä ihmisiä pidä valvoa liikaa turhilla säännöksillä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Pakolla tuskin syntyy mitään hyvää. Työttömän tulisi saada tehdä koulutustaan tai kykyjään vastaavaa työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Maksukyvyn mukaan ja rajoituksilla. Jos on isot eläketulot ja iso omaisuus, kyky maksaa hoivapalveluista on täysin toinen kuin varattomilla tai pienemmällä varallisuudella ikääntyvillä. Tilannetta ei saa kuitenkaan päästää sellaiseksi, että esim. yksityiset hoivapalvelut rahastavat ikääntyneen omaisuuden kustannuksella. On surullista huomata, että eriarvoisuus on nykypäivää myös suomalaisessa vanhustenhoidossa. Rikkaimmilla on paremmat mahdollisuudet arvokkaaseen vanhuuteen kuin vähävaraisilla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Pakolla saadaan harvoin hyvää aikaiseksi. Kannatan järkevää yhteistyötä ja päällekkäisyyksien karsimista. Liitosten myötä demokratia heikkenee ja kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin vähenee. Isoissa kunnissa byrokratia kasvaa, mikä myös maksaa. Pienet kunnat ovat joustavampia kuntalaisten etujen hoitamisessa. Suurissa kuntallitoksissa päätösvalta kerääntyy harvojen käsiin, mikä saattaa johtaa eriarvoisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen, mutta myös (piilo)korruptioon.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Kannatan jonkinasteista joustavuutta, mutta rajat tässäkin asiassa on syytä asettaa. Jos rajoja ei aseteta, Suomi eriarvoistuu yhä nopeampaa vauhtia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Periaatteessa näin, mutta jokaiseen kolkkaan ei luonnollisestikaan saada kaikkia palveluja, siihen ei ole varaa. Vierastan kasvukeskuksiin keskittämistä, mikä aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Ihmisillä tulee olla oikeus itse valita oma asuinpaikkansa ja nykyajan teknologia mahdollistaa esim. etätyön tekemisen. Omavarainen ruoka- ja bioenergiatuotanto luodaan pääasiallisesti kasvukeskusten ulkopuolella ja omavaraisuuden tasoon voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Periaatteessa on hyvä, että ihmisillä on palvelujen suhteen valinnanvaraa. Kaikille pitää kuitenkin taata tasa-arvoiset, laadukkaat palvelut, olivat ne sitten julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin tuottamia. Yksityisten palvelujen ongelmana ovat monikansalliset suuryritykset, joiden yhteyksistä veroparatiiseihin tulisi saada selkoa, ennen kuin niille annetaan enemmän jalansijaa. Kyseenalaistan sen, miten paljon yhteiskunta lopultakin hyötyy yksityistämisestä pidemmällä aikavälillä?

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Viime aikoina suuntaus on ollut tämä. Haluan Suomelta ponnekkaampaa otetta suomalaisten etujen ajamisessa. Meidän ei tarvitse joka asiassa olla EU:n mallioppilas, vaan meillä tulee olla tervettä itsekunnioitusta ja kykyä puolustaa Suomen etua. EU -jäsenyys ei ole itseisarvo, vaan jäsenyyden tulisi lisätä kansalaistemme hyvinvointia. En kannata liittovaltiota.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

En ole vakuuttunut, että se toimisi toivotulla tavalla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Suomen ei tule hakea jäsenyyttä ilman erityisen painavaa syytä. Naton jäsenenä meistä tulee automaattisesti Venäjän silmissä sen vihollinen. Suomen tulee toimia diplomatian ja rauhan rakentajan roolissa ja tehdä järkevää yhteistyötä kaikkien kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Joitain palveluja voisi ulkoistaa, mutta peruspalvelujen tulee pysyä kaikille tasa-arvoisena ja laadukkaina, olivat ne sitten julkisesti tai yksityisesti järjestettyjä. Peruskoulutusta en lähtisi yksityistämään, enkä myöskään yliopistoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Riippuu tilanteesta. Jos kyseessä ovat tärkeät palvelut, niihin täytyy löytyä rahoitus, esimerkiksi vähemmän tärkeistä asioista luopumalla. Loputtomiin veroja ei voida korottaa, täytyy kyetä löytämään kestävämpiä ratkaisuja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Suuret tuloerot kasvattavat eriarvoisuutta, joka johtaa monenlaisiin ongelmiin. Jo nyt on Suomessakin nähtävissä keskiluokan kurjistuminen ja yhteiskunnan kahtiajako: on olemassa pieni ryhmä erittäin hyvin toimeentulevia, sekä isompi joukko, joka voi yhä huonommin. Suomen hyvinvointi on ollut pitkälti keskiluokan ansiota, nyt keskiluokka voi heikommin ja sen kautta koko yhteiskunta voi huonommin. Eriarvoisuus näkyy myös vanhusväestön keskuudessa, eläketulojen ja omaisuuden erojen takia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Peruspalvelut pitää säilyttää tasa-arvoisesti laadukkaina kaikille. Jokaisella tulee olla oikeus ruokaan, asuntoon, koulutukseen ja terveydenhoitoon. Arvokas vanhuus on taattava kaikille. Digitalisoinnin myötä myös julkisen sektorin palvelut muuttuvat, emmekä vielä tiedä niiden hinnasta yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Annina Ruottu:

Määrättyyn rajaan asti. Kun taloustilanne on heikko, voimme joustaa joissakin ympäristöä koskevissa asioissa, jos se auttaa taloutta. Kun talous on kunnossa, pitää palauttaa ympäristöasiat takaisin sille kuuluvalle paikalle. Mitä tahansa ei kuitenkaan voida talouskasvun nimissä ympäristölle tehdä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Uusimmat politiikan uutiset